:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. นิวัต  เมืองแก้ว
   Asst.Prof.Dr. Niwat Muangkeow
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2360, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2360, 2301
   E - mail  mniwat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Animal Science
  มหาวิทยาลัย  University of the Philippines Los Banos
  ประเทศ  ฟิลิปปินส์
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2537
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2531
 
  วุฒิการศึกษา  เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสัตว์ปีก
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2524-2526
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2541
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  -อาหารและการให้อาหารสัตว์
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  ผู้เชี่ยวชาญภายนอก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ กษ. 2304/430 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ลำดับที่ 2.3 GAP ปศุสัตว์
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  ปศุสัตว์อินทรีย์
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การตายในสัปดาห์แรกของลูกไก่สายพันธุ์รอส-308 ที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ไก่กระทง
   First-week mortality in Ross-308 female broiler breeder strain

   ผู้เขียน : กุลธิดา ชาวกงจักร ณัฐสิมา นวลเพชร นรินทร์ นิลวรรณ ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ และนิวัต เมืองแก้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร : Khon Kaen Agr. J.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : พิเศษ 2 หน้า : 317-322 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาการปนเปื้อนซาโมเนลล่าและโลหะหนักในไข่ไก่ และไข่เป็ด องค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อหน้าอกไก่พื้นเมือง ไข่แดงของไก่พื้นเมือง และไข่แดงของเป็ดที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์
   Study on contamination of Salmonella and heavy metal of indigenous chicken egg and duck egg, fatty acids profile of breast meat, egg yolk of indigenous chicken and duck egg yolk in an organic production system

   ผู้เขียน : นิวัต เมืองแก้ว พ้วน เพ่งเซ้ง องอาจ อินทร์สังข์ กนตวรรณ อึ้งสกุล และพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสุกลวงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร : J. of Agricultural Research and Extension
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 2 (พิเฌศษ 2) หน้า : 298-304 เดือน/ปี : 06/2561-08/2561
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Diets Containing Fermented Palm Kernel Meal with Aspergillus wentii TISTR 3075 on Growth Performance and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens
   ผู้เขียน : Niwat MUANGKEOW and Charurat CHINAJARIYAWONG
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech 2013; 10(2): 131-147.
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-147 เดือน/ปี : 04/2556-07/2556
   ชื่อบทความ : Diets Containing Fermented Palm Kernel Meal with Aspergillus wentii TISTR 3075 on Growth Performance and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens
   ผู้เขียน : Niwat Muangkeow and Charurat CHINAJARIYAWONG
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech 2013; 10(2): 131-147
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-147 เดือน/ปี : 00/2556-00/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Effect of Feeding Soybean and Palm Blended Oil on Laying Performance and Egg Quality
   ผู้เขียน : Niwat Muangkeow
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 51-61 เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : Carcass Yield and Visceral Organs of Broiler Chickens Fed Palm Kernel Meal or Aspergillus wentii TISTR 3075 Fermented Palm Kernel Meal
   ผู้เขียน : Charurat CHINAJARIYAWONG and Niwat MUANGKEOW
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : Carcass Yield and Visceral Organs of Broiler Chickens Fed Palm Kernel Meal or Aspergillus wentii TISTR 3075 Fermented Palm Kernel Meal
   ผู้เขียน : Charurat CHINAJARIYAWONG and Niwat MUANGKEOW
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของเนื้อเมล็ดในปาล์มอบแห้งไขมันเต็มสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารสัตว์ปีก
   Evaluation Nutritional Values of Dried Full Fat Palm Kernel as Feed Ingredients in Poultry Rations

   ผู้เขียน : เกีตรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ นิวัต เมืองแก้ว และชมัยพร สิทธิเกษมกิจ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 6-12 เดือน/ปี : 01/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : Determination of True Amino Acid Digestibility and Metabolizable Energy in Fermented Palm Kernel Meal with Aspergillus wentii TISTR 3075 for Chickens
   ผู้เขียน : Niwat MUANGKEOW and Charurat CHINAJARIYAWONG
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak J Sci & Tech 2009; ): .
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 231-241 เดือน/ปี : 07/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : Determination of True Amino Acid Digestibility and Metabolizable Energy in Fermented Palm Kernel Meal with Aspergillus wentii TISTR 3075 for Chickens
   ผู้เขียน : Niwat MUANGKEOW and Charurat CHINAJARIYAWONG
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 231-241 เดือน/ปี : 07/2552-12/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ผลของระดับโปรตีนและการใช้เนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันอบแห้งในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ
   Effects of Protein and Dried Full Fat Palm Kernel Level on Growth Performance and Carcass Quality in Broiler Rations

   ผู้เขียน : Sittikasamkit, C., K. Soisuvan, and N. Muangkeow. 2007
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตร (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) : Journal of Agriculture (ISSN 0857-0841)
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 285-292 เดือน/ปี : 12/2550-12/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การตายในสัปดาห์แรกของลูกไก่สายพันธุ์รอส-308 ที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ไก่กระทง
    First-week mortality in Ross-308 female broiler breeder strain (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กลุธิดา ชาวกงจักร ณัฐสิมา นวลเพชร นรินทร์ นิลวรรณ ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ และนิวัต เมืองแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 8 : NASCOT 2019
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ส แอนด์สปา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาการปนเปื้อนซาโมเนลล่าและโลหะหนักในไข่ไก่ และไข่เป็ด องค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อหน้าอกไก่พื้นเมือง ไข่แดงของไก่พื้นเมือง และไข่แดงของเป็ดที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์
    Study on contamination of Salmonella and heavy metal of indigenous chicken egg and duck egg, fatty acids profile of breast meat, egg yolk of indigenous chicken and duck egg yolk in an organic production system (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นิวัต เมืองแก้ว พ้วน เพ่งเซ้ง องอาจ อินทร์สังข์ กนตวรรณ อึ้งสกุล และพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 7 : The 7th Animal Science Conference of Thailand 2018
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The development of organic livestock production in Wong-Arng area under Science and Technology Village Project (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Niwat Muangkeow1*, Puan Pengseng1, Piya Parnphumeesup2, Ong-arge Insung3, Wansuree Prompat4, Kanatawan Uengsakul4, and Puttaporn Chumkaew Tharapornsakulwong4
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017) “Innovation for tomorrow’s world” 28-29 March 2017 Walailak University Thailand
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ศึกษาสมการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของโคนมในภาคใต้
    A Study on Equation for Estimating of Live Weight of Dairy Cattle in the Southern Part of Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ,สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง ประดิษฐ์ อาจชมพู นิวัต เมืองแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การผลิตกาแลคโตแมนแนนโอลิโกแซคคาร์ไรด์โดยการหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อราภายใต้กระบวนการหมักแบบแข็ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิวัต เมืองแก้ว จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์ นฤมล มาแทน และสุพิชฌาย์ เพ็งจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 2 : HERP CONGRESS II
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Effect of Moisture Content, Spore Inoculums Level and Germination Storage Time of Phizopus sp. on Palm Kernel Cake (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supicha Pengjan, Charurat Chonajariyawong, Niwat Muangkeow and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology 4-6 October 2012
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2555
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การหาค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา Aspergillus wentii TISTR 3075 ในไก่
    Determination of Metabolizable Energy in Palm Kernel Meal Fermented with Aspergillus wentii TISTR for Chickens (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The 47th Kasetsart University Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
   ชื่อบทความ : การหาค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา Aspergillus wentii TISTR 3075 ในไก่
    Determination of Metabolizable Energy in Palm Kernel Meal Fermented with Aspergillus wentii TISTR 3075 for Chickens (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Proceeding of 47 Kasetsart University Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University, Kangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/03/2552
  พ.ศ.2542
   ชื่อบทความ : ผลของการใช้ใบพืชบางชนิดร่วมกับสารสีสังเคราะห์และเอนไซม์ไฟเตสต่อสมรรถนะการผลิตไข่และคุณภาพไข่ของเป็ดไข่
    Effects of Some Leaves Fortified with Canthaxanthin and Supplemental Phytase on Performance and Egg Quality of Laying ducks (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16 22-24 ม.ค. 2542
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด อ. เมือง จ. ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2542
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ จากหน่วยงานภายนอก
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านลูกข่าย หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์สู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผล หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ จากหน่วยงานภายนอก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินและติดตามผลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
    ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก) พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการและจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • ร่วมเป็นกรรมการจัดประชุมทางวิชาการสัตว์ศาสตร์ครั้งที่ 4
 • 7 กรกฎาคม 2558 บรรยายแนะนำสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 บรรยาย การอาหาร การประกอบสูตรอาหารโค นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 14 กรกฎาคม 2558 ภาคบ่าย บรรยาย Artificial Insemination 15 กรกฎาคม 2558 นำเยี่ยมชมการประกอบสูตรอาหารโค และกิจการเลี้ยงโค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ 17 กรกฎาคม 2558 นำเยื่อมชม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และสาธิตการผสมเทียมแพะ ศูนย์วิจัยพัฒนาการผสมเทียมสุราษฎร์ธานี กรมปศุสัตว์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : หมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย
   จาก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เมื่อ : 23/09/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นิวัต  เมืองแก้ว
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : ด้านการเรียนการสอน ระดับดี ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป)
   ชื่อรางวัล : รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
   จาก : สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 25/04/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นิวัต  เมืองแก้ว
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)