:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย สุเทพ  เหนือคลอง
   Mr. Suthap Nuakhlong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2599, 0-7567-3248-50
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2599, 3248-50
   E - mail  nsuthap@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยครูสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2531
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ช่างไฟฟ้ากำลัง
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2524-2526
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2541
 
  ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2541 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)