:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง จันทร์เพ็ญ  บัวจีน
   Mrs. Chanphen Boajeen
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2301, 0-7567-2303
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2301, 2303
   E - mail  bchunpen@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  บัญชี
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2529
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/01/2541
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานคณบดี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/01/2541 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)