:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
   Assoc.Prof.Dr. Wipawan Chaoum Pensuksan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2154, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2154, 2101-2
   E - mail  pwipawan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2546
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2553
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลผู้ใหญ่
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2537
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/01/2541
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -สุขภาพจิต/การจัดการกับความเครียด
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติด (Addictive Behaviors)
-ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000, 5 S
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Education Criteria for Performance Excellence
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Factors affecting sleep among Thai people with dementia attending an outpatient psychiatric department
   ผู้เขียน : K.Sinsak Suvanchot & Wipawan Chaoum Pensuksan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dementia
   เล่มที่ : waiting ฉบับที่ : wating หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Are Indonesian Nurses Ready for Medical Tourism with their English Competency?: Attitudes and Perspectives
   ผู้เขียน : Perti Rosanda, Edwin Zehner, Wipawan Pensuksan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rangsit Journal of Educational Studies
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 37-49 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of Dementia and Neuropsychiatric Symptoms among Elderly Patients Attending Outpatient Departments of Psychiatric Hospitals in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Siriporn VERAGIAT, Wipawan Chaoum PENSUKSAN*, K. Sinsak SUVANCHOT, Chuntagarn YOOYEN, Pranee CHETKHUNTHOD, and Parichad SARSANAS
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Science and Techology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-49 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Relationship between Poor Sleep Quality and Psychological Problems among Undergraduate Students in the Southern Thailand
   ผู้เขียน : Wipawan Chaoum PENSUKSAN,*, Somrat LERTMAHARIT,Vitool LOHSOONTHORN, Thanapoom RATTANANUPONG,Thanawan SONKPRASERT, Bizu GELAYE and Michelle A. WILLIAMS
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Science and Technology
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 4 หน้า : 235-242 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Psychometric properties and factor structure of the General Health Questionnaire as a screening tool for anxiety and depressive symptoms in a multi-national study of young adults
   ผู้เขียน : Bizu Gelaye, Mahlet G. Tadesse, Vitool Lohsoonthorn, Somrat Lertmeharit, Wipawan C. Pensuksan, Sixto E. Sanchez, Seblewengel Lemma, Yemane Berhane,Juan Carlos Vélez, Clarita Barbosa, Asterio Anderade, Michelle A. Williams a
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Affective Disorders
   เล่มที่ : 187 ฉบับที่ : 0 หน้า : 197-202 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Circadian Rhythm Characteristics, Poor Sleep Quality, Daytime Sleepiness and Common Psychiatric Disorders among Thai College Students
   ผู้เขียน : Alazar Haregua, Bizu Gelayea, Wipawan C. Pensuksan, Vitool Lohsoonthorn, Somrat Lertmaharit, Thanapoom Rattananupongc, Mahlet G. Tadessea, Michelle A. Williams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asia-Pacific Psychiatry
   เล่มที่ : accepted email ฉบับที่ : accepted email หน้า : N/A เดือน/ปี : 02/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : Obstructive sleep apnea and multiple anthropometric indices of general obesity and abdominal obesity among young adults
   ผู้เขียน : Chen X., Pensuksan W. C., Lohsoonthorn V., Lertmaharit S., Gelaye B., & Williams M. A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Social Science Studies
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 3 หน้า : 89-99 เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
   ชื่อบทความ : Daytime Sleepiness, Circadian Preference, Caffeine Consumption and Use of Other Stimulants among Thai College Students
   ผู้เขียน : Jason Tran, Somrat Lertmaharit, Vitool Lohsoonthorn, Wipawan C. Pensuksan, Thanapoom Rattananupong, Mahlet G. Tadesse, Bizu Gelaye, & Michelle A. Williams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Public Health and Epidemiology
   เล่มที่ : Accepted letter ฉบับที่ : May 16, 2014 หน้า : 00 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
   ชื่อบทความ : Construct Validity and Factor Structure of the Pittsburgh Sleep Quality Index and Epworth Sleepiness Scale in a Multi-National Study of African, South East Asian and South American College Students
   ผู้เขียน : Bizu Gelaye, Vitool Lohsoonthorn, Somrat Lertmeharit, Wipawan C. Pensuksan, Sixto E. Sanchez, Seblewengel Lemma, Yemane Berhane, Xiaotong Zhu, Juan Carlos Ve´ lez, Clarita Barbosa, Asterio Anderade, Mahlet G. Tadesse, Michelle A. Williams
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLOS ONE
   เล่มที่ : DOI:10.1371/journal. ฉบับที่ : DOI:10.1371/journal. หน้า : 1/18 เดือน/ปี : 12/2557-12/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : High risk for obstructive sleep apnea in relation to hypertension among Southeast Asian young adults: the role of obesity as an effect modifier.
   ผู้เขียน : Wipawan C. Pensuksan, Xiaoli Chen, Vitool Lohsoonthorn, Somrat Lertmaharit, Bizu Gelaye, Michelle A. Williams
   แหล่งตีพิมพ์ : : American Journal of Hypertension
   เล่มที่ : accepted email ฉบับที่ : accepted email หน้า : N/A เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Sleep quality and sleep patterns in relation to consumption of energy drinks, caffeinated beverages, and other stimulants among Thai college
   ผู้เขียน : V.Lohsoonthorn, H.Khidir, G.Casillas, S. Lertmaharit, M.G.Tadesse, W.C. Pensuksan, T. Rattananupong, B. Gelaye, M.A. Williams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sleep and Breathing
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 0 หน้า : 1017–1028 เดือน/ปี : 12/2555-12/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้สูงอายุและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กชพรรณ นุ่นสังข์ วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และสายฝน เอกวรางกูร. (2562).
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 : กชพรรณ นุ่นสังข์ วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และสายฝน เอกวรางกูร. (2562). การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้สูงอายุและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2562
   ชื่อบทความ : The relationship between activities of daily living and quality of life in the elderly persons with BPSD (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nopparat Chaichumni, Soomsook Sommaluan, Pawadee Hematanon, K Sinsak Suvanchot, Wandee Suttharagsri, Wipawan C Pensuksan
   ชื่อการประชุม : The 28th World Nursing Care and Cancer Science Congress
   สถานที่ประชุม : Seoul, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 29/04/2562
   ชื่อบทความ : การสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาสูงอายุ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Occupational Health Hazards and Health Status among Elderly Farmers in Photong Sub-districts, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ อุไร จเรประพาฬ สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ชุติมา รอดเนียม และจิฑาภรณ์ ยกอิ่น
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนากระบวนการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้ เก่ง ดี มีความสุข ตามอัตลักษณ์นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์, นัยนา หนูนิล, เกียรติกำจร กุศล, สายฝน เอกวรางกุร, อุไร จเรประพาฬ, อรเพ็ญ สุขะวัลล, เจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : เพศกับองค์ประกอบของอาการที่นำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นาบีลา ยุมยวง สายฝน เอกวรางกูร เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ นิดารัตน์ ชูวิเชียร อุษา น่วมเพชร ณัฐชนัญ สบเหมาะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้ารับการบำบัดรักษาในหอผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ และวิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2561
   ชื่อบทความ : Expectations of primary caregivers of Thai elderly with dementia and behavioral symptoms (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K.Sinsak Suvanchot, Wipawan C. Pensuksan, Wandee Suttharangsee, Nopparat Chaichumni, Somsook Sommaluan & Pawadee Hamtanon
   ชื่อการประชุม : 18th International Congress of the Pacific Rim College of Psychiatrists (PRCP) and the 5th Myanmar Mental Health Conference
   สถานที่ประชุม : Yangon, Myanmar.
   ประเทศ : เมียนมาร์ เมื่อ 26/10/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Prevalence of Dementia and Neuropsychiatric Symptoms among Elderly Patients Attending Outpatient Departments of Psychiatric Hospitals in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Veragiat , Wipawan C. Pensuksan, K.Sinsak Suvanchot, Chuntagarn Yooyen, Pranee Chetkhunthod, Parichad Sarsanas
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัย และผู้สูงวัย ครั้งที่ 3 : 3rd National Conference on Ageing and Elderly: ASEAN Active Ageing 2015
   สถานที่ประชุม : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/05/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Associations of sleep apnea with multiple anthropometric indices of overall and central obesity among Thai young adults (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chen X, Pensuksan W, Lohsoonthorn V, Lertmaharit S, Gelaye B, Williams MA
   ชื่อการประชุม : The 27th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC.
   สถานที่ประชุม : Maryland, USA.
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 01/06/2556
   ชื่อบทความ : Sleep quality and sleep patterns in relation to consumption of energy drinks, caffeinated beverages and other stimulants among Thai college students (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lohsoonthorn V, Khidir H, Casillas G, Lertmaharit S, Tadesse MG, Pensuksan W, Rattananupong T, Gelaye B, Williams MA
   ชื่อการประชุม : The 27th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC
   สถานที่ประชุม : Maryland USA.
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 01/06/2556
   ชื่อบทความ : Is sleep apnea associated with hypertension among southeast Asian young adults? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pensuksan W, Chen X, Lohsoonthorn V, Lertmaharit S, Gelaye B, Williams MA
   ชื่อการประชุม : 27th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC
   สถานที่ประชุม : Maryland USA.
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 01/06/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนเราน่าอยู่เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปี 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2561
   ชื่อหนังสือ : การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค
   ผู้แต่ง :  นายบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอก,  รศ.ดร.วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์
   สำนักพิมพ์ : บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992) จำกัด, กทม / คณะแพทยศาสตร์ มอ.
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ สงขลา
   ISBN : 978-616-271-482-5
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์
   สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ โรงพิมพ์ ไทม์ พริ้นติ้ง
   ISBN : 978-974-7557-50-3
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น
   ชื่อรางวัล : นักเรียนเก่าศึกษานารีดีเด่น ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
   จาก : โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพ
   เมื่อ : 25/06/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล
   ชื่อรางวัล : พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับผู้บริหารการศึกษาพยาบาล
   จาก : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้
   เมื่อ : 30/08/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)