:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ศ.ดร. วรรณา  ชูฤทธิ์
   Prof.Dr. Wanna Choorit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3812 2355, 0-7567-3807 2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3812 2355, 3807 2301
   E - mail  cwanna@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Agricultural Chemistry
  มหาวิทยาลัย  Tohoku University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2525-2528
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2521-2525
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2562
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/06/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  - จุลชีววิทยาประยุกต์ (การบำบัดของเสียและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร)
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Guava pulp fermentation and processing to a vitamin B12- enriched product
   ผู้เขียน : Wilawan Palachum, Wanna Choorit, Supranee Manurakchinakorn, Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Food Processing and Preservation
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-15 เดือน/ปี : 05/2563-05/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Alkaline and fungal pretreatments for improving methane potential of Napier grass
   ผู้เขียน : Ruethai Narinthorn, Wanna Choorit, Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biomass and Bioenergy
   เล่มที่ : 127 ฉบับที่ : 105262 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 08/2562-09/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Production of renewable biohydrogen by Rhodobacter sphaeroides S10: A comparison of photobioreactors
   ผู้เขียน : Palamae, S., Choorit, W., Dechatiwongse, P., Zhang, D., del Rio-Chanona, E. and Chisti, Y.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cleaner Production
   เล่มที่ : 181 ฉบับที่ : 20 หน้า : 318-328 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Accumulation of conjugated linoleic acid in Lactobacillus plantarum WU-P19 is enhanced by induction with linoleic acid and chitosan treatment
   ผู้เขียน : Wilawan Palachum & Wanna Choorit & Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : : Annals of Microbiology
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : x หน้า : 611-624 เดือน/ปี : 08/2561-09/2561
   ชื่อบทความ : Continuous production of biohydrogen from oil palm empty fruit bunch hydrolysate in tubular photobioreactors
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Wanna Choorit, Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : : i n t e r n a t i o n a l journal o f hydrogen energy
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : x หน้า : 1 6 4 9 7 -1 6 5 0 9 เดือน/ปี : 08/2561-09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Cellulose and hemicellulose recovery from oil palm empty fruit bunch (EFB) fibers and production of sugars from the fibers
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Pongsathorn Dechatiwongse, Wanna Choorit, Yusuf Chisti, Poonsuk Prasertsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Carbohydrate Polymers
   เล่มที่ : 155 ฉบับที่ : 2 หน้า : 491 เดือน/ปี : 01/2560-01/2561
   ชื่อบทความ : Heterotrophic production of Chlorella sp. TISTR 8990-Biomass growth and composition under various production conditions
   ผู้เขียน : Bouyam, S., Choorit, W., Sirisansaneeyakul, S. and Chisti, Y.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biotechnology Progress
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1589-1560 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
   ชื่อบทความ : In-vitro assessment of probiotic potential of Lactobacillus plantarum WU-P19 isolated from a traditional fermented herb
   ผู้เขียน : Palachum, W., Chisti, Y. and Choorit, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Annals of Microbiology
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ :  หน้า : 79-91 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Cellulose and hemicellulose recovery from oil palm empty fruit bunch(EFB) fibers and production of sugars from the fibers
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Pongsathorn Dechatiwongse, Wanna Choorit, Yusuf Chisti,Poonsuk Prasertsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Carbohydrate Polymers
   เล่มที่ : 155 ฉบับที่ : 12 หน้า : 491 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Photofermentive hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides S10 using mixed organic carbon: Effects of the mixture composition
   ผู้เขียน : Walailak Pattanamanee, Yusuf Chisti, Wanna Choorit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Energy
   เล่มที่ : 157 ฉบับที่ : 12 หน้า : 245-254 เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : Photofermentive hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides S10 using mixed organic carbon: Effects of the mixture composition
   ผู้เขียน : Walailak Pattanamanee, Yusuf Chisti, Wanna Choorit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Energy
   เล่มที่ : 157 ฉบับที่ : 12 หน้า : 245-254 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : Carbon-to-nitrogen ratio affects the biomass composition and the fatty acid profile of heterotrophically grown Chlorella sp. TISTR 8990
   ผู้เขียน : Somruethai Singhasuwan, Wanna Choorit, Sarote Sirisansaneeyakul, Nakhon Kokkaew, Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Biotechnology
   เล่มที่ : 216 ฉบับที่ : 20 หน้า : 169-177 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : arbon-to-nitrogen ratio affects the biomass composition and the fatty acid profile of heterotrophically grown Chlorella sp. TISTR 8990 for biodiesel production
   ผู้เขียน : Somruethai Singhasuwan Wanna Choorit Sarote Sirisansaneeyakul Nakhon Kokkaew Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Biotechnology
   เล่มที่ : 216 ฉบับที่ : 20 หน้า : 169 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Retention of hemicellulose during delignification of oil palm empty fruit bunch (EFB) fiber with peracetic acid and alkaline peroxide.
   ผู้เขียน : Palamae S., Palachum, W., Chisti, Y. and Choorit W*.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biomass and Bioenergy
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : July หน้า : 240-248 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Retention of hemicellulose during delignification of oil palm empty fruit bunch (EFB) fiber with peracetic acid and alkaline peroxide
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Wilawan Palachum, Yusuf Chisti and Wanna Choorit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biomass and Bioenergy
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 3 หน้า : 240 เดือน/ปี : 04/2557-04/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Factors afftecting the biomass and lipid production from chlorella sp. TISTR 8990 under mixotrophic culture
   ผู้เขียน : Mohamman Ariful Haque, Phywadol Bangrak, Sarote Sirisansaneeyakul and Wanna Choorit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 4 หน้า : 347 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Photofermentive production of biohydrogen from oil palm waste hydrolysate
   ผู้เขียน : Walailak Pattanamanee, Wanna Choorit, Chootiya Deesan, Sarote Sirisansaneeyakul, Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int. J of Hydrogen Energy
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 5 หน้า : 4077 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Photofermentive production of biohydrogen from oil palm waste hydrolysate
   ผู้เขียน : Walailak Pattanamaneea, Wanna Choorita,*, Chootiya Deesana, Sarote Sirisansaneeyakulb and Yusuf Chistic
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int J of Hydrogen Energy
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 1 หน้า : 4077 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Photofermentive production of biohydrogen from oil palm waste hydrolysate
   ผู้เขียน : Walailak Pattanamaneea, Wanna Choorita,*, Chootiya Deesana, Sarote Sirisansaneeyakulb and Yusuf Chistic
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int. J of Hydrogen Energy
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 1 หน้า : 4077 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Repeated-batch production of hydrogen using Rhodobacter sphaeroides S10
   ผู้เขียน : Walailak Pattanamanee, Wanna Choorit , Duangporn Kantachote and Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Hydrogen Energy
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 21 หน้า : 15855 เดือน/ปี : 11/2555-11/2555
   ชื่อบทความ : Repeated-batch production of hydrogen using Rhodobacter sphaeroides S10
   ผู้เขียน : Walailak Pattanamanee, Wanna Choorit, Duangporn Kantachote, Yusuf Chisti
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int. J of Hydrogen Energy
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 21 หน้า : 15855 เดือน/ปี : 09/2555-09/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Production of biomass and extracellular 5-aminolevulinic acid by Rhodopseudomonas palustris KG31 under light and dark conditions using volatile fatty acid
   ผู้เขียน : Wanna Choorit, Angkana Saikeur, Pichit Chodok, Poonsuk Prasertsan, Duangporn Kantachote
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Bioscience and Bioengineering
   เล่มที่ : 111 ฉบับที่ : 6 หน้า : 658 เดือน/ปี : 05/2554-05/2554
   ชื่อบทความ : Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains
   ผู้เขียน : Sirisansaneeyakul, S., Singhasuwan, S., Choorit, W., Phoopat, N., Garcia, J-L. and Chisti, Y.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Marine Biotechnology
   เล่มที่ : 101 ฉบับที่ : 23 หน้า : 345 เดือน/ปี : 01/2554-01/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Phototrophic hydrogen production by a newly isolated strain of Rhodopseudomonas palustris
   ผู้เขียน : Maneewan Suwansaard, WannaChoorit, Jill H. Zeilstra-Ryalls, Poonsuk Presertsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biotechnol Lett
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 06/2553-06/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Influence of precursors and inhibitor on the production of extracellular 5-aminolevulinic acid and biomass by Rhodopseudomonas palustris KG31
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioscience Biotechnology Biochemistry
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : 5 หน้า : 987 เดือน/ปี : 06/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : Influence of metal ions and organic carbons on denitrification activity of the halotolerant bacterium, Paracoccus pantotrophus P16 a strain from shrimp pond
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Electronic Journal of Biotechnology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : Isolation of anoxygenic photosynthetic bacteria from Songkhla lake for use in a two-staged biohydrogen production process from palm oil mill effluent
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Hydrogen Energy
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 34 หน้า : 7523 เดือน/ปี : 07/2552-07/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Production of biohydrogen from oil palm empty fruit bunch fiber using a newly identified photosynthetic bacterium, Rhodobacter sphaeroids S1 ()
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : 4th International Postgraduate Conference on Biotechnology
   สถานที่ประชุม : Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 26/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การลดคอเลสเตอรอลและการผลิตกรดลิโนเลอิกรูปคอนจูเกต จาก Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 ที่ชักนำด้วยเกลือน้ำดีและกรดลิโนเลอิก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2560
   ชื่อบทความ : การลดคอเรสเตอรอลและการผลิตกรดลิโนเลอิกรูปคอนจูเกตจาก Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 ที่ชักนำด้วยเกลือน้ำดีและกรดลิโนเลอิก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ. อุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Process for xylooligosaccharides production from empty fruit bunch (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Zainab Rathamat, Chamaiporn Sripan, Sudawan Wanbayor,Wanna Choorit and Pongsathorn Dechatiwongse
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Natural Resources and Bio-Based Innovative Products
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : Biomass and fatty acid production of heterotrophic grown Chlorella sp. TISTR 8990 under various carbon-to-nitrogen ratios (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Somruethai Singhasuwan, Wanna Choorit, Sarote Sirisansaneeyakul, Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2559
   ชื่อบทความ : Effect of bile salts toward lactic acid bacteria isolated from traditional fermented herb and human stool (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wilawan Palachum, Wanna Choorit, Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2559
   ชื่อบทความ : Hydrogen production from empty fruit bunch hydrolysate in a tubular reactor by Rhodobacter sphaeroides S10 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Palamae, S., Dechatiwongse, P., Choorit, W., & Chisti, Y.
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D. Congress 17
   สถานที่ประชุม : Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : BIOHYDROGEN AND BIOMASS PRODUCTION BY Rhodobacter sphaeroides S10 UNDER DIFFERENT CONCENTRATIONS OF MIXED ORGANIC CARBON (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Dechatiwongse, P., Palamae, S., Zhang, D., del Rio-Chanona, E. a., Chisti, Y., & Choorit
   ชื่อการประชุม : BEST 2016 Conference & International Symposium,
   สถานที่ประชุม : National Central University, Taoyuan, Taiwan
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/06/2559
   ชื่อบทความ : Comparison of photo-hydrogen production from acid hydrolyzed empty fruit bunch: Using different concentrations of mixed organic carbon. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Palamae, S., Dechatiwongse P., Choorit W., Kantachote D., & Chisti, Y.
   ชื่อการประชุม : RGJ Seminar Series 115th (Advanced Materials),
   สถานที่ประชุม : BSc. Building. Prince of Songkla University.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/07/2559
   ชื่อบทความ : การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทะลายปาล์มนํ้ามันโดย Rhodobacter sphaeroides S10 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดท่อแบบแสงส่องผ่าน. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุริยา ปาละแม, พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และ วรรณา ชูฤทธิ์.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Potential of Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 for lowering blood cholesterol. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Palachum, W., Choorit, W. & Chisti, Y.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Beneficial Microbes
   สถานที่ประชุม : Duangjit Resort & Spa, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
   ชื่อบทความ : The adaptation of Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 to bile salt and cholesterol lowering ability (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Palachum, W., Choorit, W. & Chisti, Y.
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D. Congress 17
   สถานที่ประชุม : Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Choonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : อิทธิพลของเกลือน้ำดีต่อเซลล์ Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 และการเปลี่ยนแปลงคอเลสเตอรอลในระดับหลอดทดลอง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิลาวัณย์ ผลาชุม และ วรรณา ชูฤทธิ์.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 and its exopolysaccharide on cholesterol level. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Palachum, W., Choorit, W & Chisti, Y
   ชื่อการประชุม : RGJ Seminar Series 115 “Advanced Materials”, (RGJ2-P6),
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkla University, Songkla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/07/2559
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงของคอเลสเตอรอลและเกลือน้ำดีอิสระในระดับหลอดทดลองโดย Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 ที่มีเอนไซม์ไฮโดรเลสย่อยเกลือน้ำดี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรรณา ชูฤทธิ์ และ วิลาวัณย์ ผลาชุม.
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. อุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Heterophic cultivation of Chlorella sp. TISTR 8990 for biodiesel feedstock (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Singhasuwan, S., Choorit, W., Sirisansaneeyakul, S. and Chisti, Y.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Beneficial Microbes
   สถานที่ประชุม : Duangjit Resort & Spa, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
   ชื่อบทความ : In vitro cholesterol lowering by Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 induced with bile salts (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 28th annual metting of the thai society biotechnology and international conference
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : A comparative study: The usedof sunlight and artificial light for bacterial hydrogen production from acid hydrolyzed oil palm empty fruit bunch (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : Influence of selected mushroom and microorganism from methane fermenter effluent on methane production from Napier grass (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : Chaingmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : In vitro cholesterol lowering by Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 induced with bile salts (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : Chaingmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : Chemical composition of Napier grass after pretreatment with edible mushroom (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : Chaingmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : Process for xylooligasaccharides production from oil palm empty fruit bunch (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   สถานที่ประชุม : Changmai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2559
   ชื่อบทความ : The adaptation of Lactobacillus plantarum subsp. plantarum WU-P19 to bile salt and cholesterol ability (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : RGJ Congress 17
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Chonburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : Hydrogen production from empty fruit bunch hydrolysate in tubular reactor by Rhodobacter sphaeroides S10 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : RGJ Congress 17
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Chonburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Biomass and fatty acid production of heterotrophic grown Chlorella sp. TISTR 8990 under various carbon-to-nitrogen ratios (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Somreuthai Singhasuwan, Wanna Choorit, Sarote Sirisansaneeyakul and Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Fermentation Technology of Value Added Agricultural Products
   สถานที่ประชุม : Centara Hotel and Concention Center, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2558
   ชื่อบทความ : Effect of bile salts toward lactic acid bacteria isolated from traditional fermented herb and human stool (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wilawan Palachum, Wanna Choorit, Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference: Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
   สถานที่ประชุม : Centara Hotel and Convention Center, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2558
   ชื่อบทความ : การคัดกรองและการคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตเอนไซม์ไฮโดรเลสย่อยเกลือน้ำดีจากสมุนไพรหมักดั้งเดิมและอุจจาระคน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิลาวัณย์ ผลาชุม และวรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ไทยแลนด์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : เอนไซม์ไฮโดรเลสย่อยเกลือน้ำดีของแลกติกแอซิคแบคทีเรียจากสมุนไพรหมักดั้งเดิมและอุจจาระคน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรรณา ชูฤทธิ์ และวิลาวัลย์ ผลาชุม
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : อาคารภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ไทยแลนด์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : Cholesterol lowering lactic acid bacterium isolate WU-P19 and growth in sugar derived from empty fruit bunch fiber (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit and Wilawan Palachum
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Bioresources towards World Class Products
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
   ชื่อบทความ : Peracetic acid and alkaline peroxide pretreatments of oil palm empty fruit bunches (EFB) fiber for fermentable sugar production (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Wanna Choorit, Yusuf Chisti and Poonsuk Prasertsan
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
   สถานที่ประชุม : Centara Hotel and Convention Center, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2558
   ชื่อบทความ : Biomass and fatty acid production of heterotrophic grown Chlorella sp.TISTR 8990 under various carbon-to-nitrogen ratios (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Somruethai Singhasuwan, Wanna Chooritl, Sarote Sirisansaneeyakul Yusuf Chistit
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Fermentation Technoiogy for Value Added Agricultural Products
   สถานที่ประชุม : Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2558
   ชื่อบทความ : Peracetic acid and alkaline peroxide pretreatments of oil palm empty fruit bunches (EFB) fiber for fermentable sugar production (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suriya Palamael, Wanna Choorit, Yusuf Chisti and Poonsuk Prasertsan
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Fermentation Technoiogy for Value Added Agricultural Products
   สถานที่ประชุม : Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2558
   ชื่อบทความ : Effect of bile salts towards lactic acid bacteria isolated from traditional fermented herb and human stool (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wilawan Palachum, Wanna Choorit, Chisti Yusuf
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Fermentation Technoiogy for Value Added Agricultural Products
   สถานที่ประชุม : Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2558
   ชื่อบทความ : การคัดกรองและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตเอนไซม์ไฮโดรเลสย่อยเกลือน้ำดีจากสมุนไพรหมักดั้งเดิมและอุจจาระคน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิลาวัลย์ ผลาชุม และวรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพการแยกองค์ประกอบของเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมันโดยการปรับสภาพด้วยเพิร์แอซีติกและอัลคาไลน์เปอร์ออกไซด์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุริยา ปาละแม และวรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Cholesterol Lowering Lactic Acid Bacterium Isolate WU-P19 and Growth in Sugar Derived from Empty Fruit Bunch Fiber (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit and Wilawan Palachum
   ชื่อการประชุม : The 2nd lnternational conferencen on Bioresources towards World Class Products
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Convention Hotel Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
   ชื่อบทความ : เอนไซม์ไฮโดรเลสย่อยเกลือน้ำดีของแลกติกแอซิคแบคทีเรียที่แยกจากสมุนไพรหมักดั้งเดิมและอุจจาระคน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรรณา ชูฤทธิ์ และวิลาวัลย์ผลาชุม
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : อาคารภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : เอนไซม์ไฮโดรเลสย่อยเกลือน้ำดีของแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากสมุนไพรหมักดั้งเดิมและอุจจาระคน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วรรณา ชูฤทธิ์ และ วิลาวัณย์ ผลาชุม
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : นครศรธรรมราช ไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Delignification of oil palm empty fruit bunch (EFB) fiber with alkaline peroxide and peracetic acid (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wilawan Palachum, Suriya Palamae, Yusuf Chisti and Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on sustainable agriculture and agro-industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Retention of hemicellulose during delignification of oil palm empty fruit bunch (EFB) fiber with peracetic acid and alkaline peroxide (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suriya Palamae, Wilawan Palachum, Yusuf Chisti and Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 1st International symposium on sustainable agriculture and agro-industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Batch Hydrogen Production by Photofermentation of Oil Palm Empty Fruit Bunch (EFB) Fiber (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit Walailak Pattanamanee and Chisti Yusuf
   ชื่อการประชุม : New Core to Core Program A. Advanced Research Networks The 1st Joint Seminar on Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas
   สถานที่ประชุม : Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2557
   ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์สีเขียว: ไฮโดรเจน และกรด 5 แอมิโนลีวูลินิกจากเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Repeated-batch hydrogen production using Rhodobacter sphaeroides (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Walailak Pattanamanee, Wanna Choorit and Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : RGj-Ph.D. Congress XV
   สถานที่ประชุม : Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การผลิตโคเอนไซม์คิวเทนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อย โดยเชื้อ Rhodobacter sphaeroides S10
    Production of coenzyme Q10 from hydrolysate of empty fruit bunch of oil palm by Rhodobacter sphaeroides S10 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อรุณี ประดิษฐคล้าย, ดวงพร คันธโชติ และวรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/04/2556
   ชื่อบทความ : การเจริญแบบเฮเทอโรทรอฟิกต่อผลผลิตไขมันของสาหร่ายคลอเรลล่า. นำเสนอปากเปล่า ในงาน สัมมนาวิชาการ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมฤทัย สิงหสุวรรณ และ วรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : นโยบายและนวัตกรรมพลังงานทดแทน
   สถานที่ประชุม : ห้องบรรยาย 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/07/2556
   ชื่อบทความ : การผลิตไฮโดรเจนโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบบกะและกะซ้ำ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วลัยลักษณ์ พัฒนมณี และ วรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : นโยบายและนวัตกรรมพลังงานทดแทน
   สถานที่ประชุม : ห้องบรรยาย 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/07/2556
   ชื่อบทความ : การเพาะเลี้ยง Chlorella sp. WU - W05 ในสภาวะแบบโฟโตทรอฟ เฮเทอโรทรอฟ และมิกโสทรอฟ. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมฤทัย สิงหสุวรรณ และ วรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Methane and 5-aminolevulinic acid as the value added products from palm oil mill effluent (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The 1st International conference on bioresources towards world class products
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Screening out effective factors for biomass and lipid production from Chlorella sp. under mixotroph (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Ariful Haque, Phuwadol Bangrak, Sasote Sirisansaneeyakul and Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Hydrogen Production by Photofermentation of Oil Palm Waste Hydrolysate (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanna Choorita, Walailak Pattanamanee, Duangporn Kantachote and Yusuf Chistic
   ชื่อการประชุม : BIT'S 2nd Low Carbon Earth Summit-2012
   สถานที่ประชุม : Guangzhou Baiyun International Convention Center, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 19/10/2555
   ชื่อบทความ : การผลิตโคเอนไซม์คิวเทนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อย โดยเชื้อ Rhodobacter sphaeroides S10
    Production of coenzyme Q10 from hydrolysate of empty fruit bunch of oil palm by Rhodobacter sphaeroides S10 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อรุณี ประดิษฐ์คล้าย ดวงพร คันธโชติ และวรรณา ชูฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Screening of nutrient composition for hydrogen production with Plackett-Burman design (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Walailak Patthanamanee, Wanna Choorit, Chotiya Deesan, Sarote Sirisansaneeyakul, and Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : RGJ Seminar Series LXXXIII Natural Resources and Management ofr Sustainable Utilization
   สถานที่ประชุม : Seminar room, Faculty of Science, Prince of Songkla University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/08/2554
   ชื่อบทความ : ความเข้มแสงต่อการผลิตไฮโดรเจนโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อย
    Light intensity on hydrogen production of photosynthetic bacterium in oil palm empty fruit bunch hydrolysate (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Walailak Patthanamanee
   ชื่อการประชุม : The First WU Annual Conference of Graduate Studies: Area-based Research for Sustainable Development
   สถานที่ประชุม : Lecture Building 7, Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2554
   ชื่อบทความ : สัดส่วนของพื้นที่ผิวในการรับแสงและปริมาตรการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตชีวมวลและไขมันของ Chlorella sp. TISTR 8990
    Raio of illuminated surface area and culture volume on the production of biomass and lipid of Chlorella sp. TISTR 8890 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Somruethai Singhasuwan, Sarote Sirisansaneeyakul and Wanna Choorit
   ชื่อการประชุม : The First WU Annual Conference of Graduate Studies: Area-based Research for Sustainable Development
   สถานที่ประชุม : Lecture Building 7, Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2554
   ชื่อบทความ : Phototrophic growth and lipid production in Chlorella sp. WU-W05 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somruethai Singhasuwan, Sarote Sirisansaneeyakul, Wanna Choorit, Natapas Phoopat, Jose Luis Garcia, and Yusuf Chisti
   ชื่อการประชุม : RGJ Seminar Seryes LXXXIII Natural Resources and Management for Sustainable Utilization
   สถานที่ประชุม : Seminar room, Faculty of Science, Prince of Songkla University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/08/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก
    Production of Hydrogen from Oil Palm Empty Fruit Bunch Hydrolysate by the Selected Photosynthetic Bacterium (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมก : วิถีวิจัยและการพัฒนาประเทศ
   สถานที่ประชุม : ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2553
   ชื่อบทความ : การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก
    Production of hydrogen from oil palm empty fruit bunch hydrolysate by the selected photosynthetic bacterium (บรรยาย)

   ผู้เขียน : โชติญา ดีแสน, วรรณา ชูฤทธิ์ และ สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมก : วิถีและการพัฒนาประเทศ
   สถานที่ประชุม : ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กที่แยกได้ในประเทศไทยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
    Screening microalgae isolated in Thailand for the production of biodiesel (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : เกษตรนำไทย อาหารและพลังงานทดแทนสู่สมดุลอย่างยั่งยืน : Agricultural Science Leading Thailand: Food and Alternative Energy for Sustainable Balance
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/03/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Effficiency of a selected lactic acid bacterium for demineralization of shrimp shell waste. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT. 33)
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนกรด 5-อะมิโนวูลินิกภายนอกเซลล์จากกรดไขมันระเหย
    Isolation and selection of extracellular 5-aminolevulinic acid producing acidotolerant photosynthetic bacteria from volatile fatty acids (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท. 33) : The 33rd Congress on Science and Technology of Thaialnd (STT. 33)
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การผลิต Paracoccus denitrificans กลายพันธุ์ที่มีสมบัติกำจัดไนเตรทและไนไตรท์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง
    Production of Paracoccus denitrificans mutant able to remove nitrate and nitrite in shrimp pond (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุม เรื่องการใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย : The Reginal Conference on the Use of Radiation to Develop Organic Farming for Food Safety
   สถานที่ประชุม : โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/09/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
      ชื่อกิจกรรม : ตอน การเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
  • เตรียมแนวคิดการทำงาน ร่างแบบงาน นำเสนองาน และติดตามความก้าวหน้าของผลงาน
  • จัดเตรียมงาน เช่น สถานที่จัดงาน ติดต่อวิทยากร ติดต่อเรื่องรถ เชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน เสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
  พ.ศ.2557
  • เชิญวิทยากร จัดโปรแกรมการบรรยาย และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2548
   ชื่อหนังสือ : คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  ผศ.ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์,  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์โดยกรมควบคุมมลพิษ
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ
   ISBN : 974-9669-665
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ลงนามการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตกรด 5 อะมิโนลีวูลินิกให้กับบริษัท กรีน ออริจินส์ จำกัด
   ชื่อรางวัล : ลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตกรด 5 อะมิโนลีวูลินิก
   จาก : บริษัทกรีน ออริจินส์ จำกัด
   เมื่อ : 22/08/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
   ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในสำนักอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิจัยแห่งชาติ
   ชื่อรางวัล : ผู้เสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4
   เมื่อ : 08/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2556
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2556
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 01/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : Achievements include research in waste utilization
   ชื่อรางวัล : Who'sWho in the World
   จาก : Marquis Who
   เมื่อ : 03/09/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1603000707 - กรรมวิธีการแยกเฮมิเซลลูโลสจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันด้วยด่างอัลคาไลน์เพอร์ออกไซด์ที่เติมแมกนีเซียมซัลเฟต
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 27/04/2559 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1503000326 - กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสที่แยกจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 13/03/2558 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  พ.ศ.2557
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 8708 - กรรมวิธีการเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. (WU-W05) แบบมืดเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตไบโอดีเซล
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 21/02/2557 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 8709 - กรรมวิธีการเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella protothecoides UTEX25, Chlorella sp. (WU-W05) และ Chlorella sp. (SRU-1) แบบใช้แสงเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตไบโอดีเซล
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 21/02/2557 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1301006318 - กรรมวิธีการลดลิกนินในเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันด้วยกรดเพอร์แอซีติก
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 05/11/2556 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  พ.ศ.2554
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 1103000537 - กรรมวิธีการเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. (WU-W05) แบบมืด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตไบโอดีเซล
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 03/06/2554 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 100300095 - กรรมวิธีการเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. (WU0W05) แบบใช้แสง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตไบโอดีเซล
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 23/06/2554 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 9146 - กรรมวิธีการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 24/06/2552 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)