:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว กนิษฐา  เอียดมาก
   Miss Kanittha Eardmak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3504, 0-7567-3528
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3504, 3528
   E - mail  ekanitth@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2545
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2541
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2541 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)