:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. จิตติมา  ศังขมณี
   Dr. Jidtima Sunkhamani
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2425, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2425, 2206-7
   E - mail  sjidtima@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Computer Science
  มหาวิทยาลัย  University of London
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2553
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  สถิติประยุกต์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2539
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2524-2528
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  25/06/2541
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/06/2541 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Object-Oriented Software Engineering
Requirements Engineering วิศวกรรมความต้องการ การจัดทำเอกสารความต้องการระบบสารสนเทศ การจัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานประยุกต์
Software process กระบวนการซอฟต์แวร์
  วิจัยและพัฒนา  Requirements Engineering วิศวกรรมความต้องการ
การจัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานประยุกต์
Software process กระบวนการซอฟต์แวร์
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  Software Applications in Healthcare and Logistics Software Systems Stakeholders Agile Development Models
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Object-Oriented Analysis and Design, Software Engineering Practice of Thai Software Houses, Agile Development Models
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ระบบบริการทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน กรณีศึกษา: โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา จังหวัดสงขลา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อมเรศ เทพณรงค์, ไกรสร โต๊ะรามัน และจิตติมา ศังขมณี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : An Enhancement of the Stakeholder Modeling Scheme for Requirements Engineering of Software Systems for Public (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jidtima Sunkhamani
   ชื่อการประชุม : The Second Asian Conference on Information System (ACIS2013)
   สถานที่ประชุม : Merlin Beach Resort and Spa 99 Muen-Nogen Road, Tri-Trang Beach, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การศึกษาการสร้างตัวแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยการวิศวกรรมความต้องการระบบสารสนเทศตามคำเรียกร้องของสาธารณะ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ปี 2554
    Modeling Stakeholders for Requirements Engineering of Public Demand Information Systems, Case Study: an Information System for 2011 Southern Thailand Flood Relieve (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จิตติมา ศังขมณี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : Healthy Bones,...We are Not Alone
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • ออกแบบและเขียน theme งานประชุมวิชาการ คัดสรร ติดต่อเชิญ keynote speakers ดูแลความเรียบร้อยทางด้านวิชาการของงานประชุม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ ได้แก่ IEEE, IEEE Thailand, JCSSE Steering committee
 • อ่านรายงานวิจัย ให้ความเห็นเพื่อประเมินผลโครงการ
  พ.ศ.2559
 • review บทความวิจัยของการประชุมวิชาการ JCSSE2016 รวม 3 เรื่อง
 • ทำหน้าที่ General Co-Chair ในการประชุมวิชาการ JCSSE2016 เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (Steering committee)
 • review บทความในที่ประชุม The Third ICT International Student Project Conference 2014 hosted by the Faculty of ICT, Mahidol University (ICT-ISPC)
 • อ่านบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Walailak Journal of Science and Technology
 • บรรยายหัวข้อ Scrum ในค่ายเขียนโปรแกรม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ทำหน้าที่เป็น Session Chair ในการประชุมวิชาการ JCSSE2016
 • ร่วมให้ความเห็นเชิงวิชาการ ประชุม เพื่อเสาะหาแนวทางพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการกลุ่มธุรกิจ Startup ของประเทศ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประชุม 2 ครั้ง 2 ส.ค. และ 22 ส.ค. 59)
 • ออกแบบและเขียน theme งานประชุมวิชาการ คัดสรร ติดต่อเชิญ keynote speakers ดูแลความเรียบร้อยทางด้านวิชาการของงานประชุม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ ได้แก่ IEEE, IEEE Thailand, JCSSE Steering committee
  พ.ศ.2558
 • อ่านบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Walailak Journal of Science and Technology
 • ระบบจัดการการเรียนการสอนโดยใช้เว็บแอพลิเคชั่น : กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง ระบบสารสนเทศของโรงพิมพ์ฐานรัฐ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยสถาบันวิจัยฯ ระบุว่าภาระงานนี้ให้คิดเรื่องละ 3 ชั่วโมง แทนปกติ 6 ชม. แต่ระบบคำนวณมาให้อัตโนมัติเป็นเรื่องละ 6 ชม. จึงกรอกจำนวนเรื่องเป็น 1 เรื่อง แทนที่จะกรอก 2 เพื่อให้คิดภาระงานเรื่องละ 3 ชม.
 • ทำหน้าที่ General Co-Chair ในการประชุมวิชาการ JCSSE2016 เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (Steering committee)
 • review บทความวิจัยของการประชุมวิชาการ 19th INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE (ICSEC2015)
 • เป็นวิทยากรใน Scrum workshop แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.บูรพา
  พ.ศ.2554
 • วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการซอฟต์แวร์และการวิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ ให้แก่บริษัท CDG System
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)