:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง สิรภัทร จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์
   Mrs. Sirapat Jittamala Limpaiboon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4115, 0-7567-
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4115, 
   E - mail  jsujarit@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  การวิเคราะห์และวางแผนสังคม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/08/2541
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  อุทยานพฤกษศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายศูนย์ประสานงานและฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. - มวล.
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)