:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
   Dr. Nichnan Kittiphattanabawon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2281, 0-7567-2206
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2281, 2206
   E - mail  knichcha@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  24/09/2541
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/09/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Text Mining, Data Mining, Knowledge Discovery, Association Analytics
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Text Mining , Data Mining, Knowledge Discovery, Predictive Analytics, Management of Information Technology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A Framework of Question Answering Systems for Diabetes Care Using Latent Semantic Indexing with Text Mining
   ผู้เขียน : Ketsara Phetkrachang & Nichnan Kittiphattanabawon
   แหล่งตีพิมพ์ : Kasem Bundit Engineering Journal
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 21-33 เดือน/ปี : 05/2561-08/2561
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Region-based Association Measures for Ranking Mined News Relations
   ผู้เขียน : Nichnan Kittiphattanabawon, Thanaruk Theeramunkong, and Ekawit Nantajeewarawat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Intelligent Data Analysis
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 2 หน้า : 217-241 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : News Relation Discovery Based on Association Rule Mining with Combining Factors
   ผู้เขียน : Nichnan Kittiphattanabawon, Thanaruk Theeramunkong, and Ekawit Nantajeewarawat
   แหล่งตีพิมพ์ : : IEICE Transactions on Information and Systems
   เล่มที่ : E94.D ฉบับที่ : 3 หน้า : 404-415 เดือน/ปี : 03/2554-03/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ระบบแนะนำหมวดหมู่การลงโฆษณาสินค้า กรณีศึกษาพันทิปมาร์เก็ต
    Category Recommendation System in Advertising: A Case Study of PantipMarket (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปณวัฒน์ ชอบทำกิจ ชานนท์ ควนกล้า และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th Hatyai National and International Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบถามตอบเพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
    Development of a Question Answering System for Self Care in Diabetic Patients (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุวิสา คงวัดใหม่ สุดฝัน สุวรรณมณี และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th Hatyai National and International Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2560
   ชื่อบทความ : ระบบจัดการการซื้อขายยางพารา กรณีศึกษากิจการควนใหม่การยาง
    Rubber Trading Management System : A Case Study of Khunmai Rubber (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อรรถพล พรหมทอง และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th Hatyai National and International Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2560
   ชื่อบทความ : ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กรณีศึกษากรุงสยามแอร์บัส
    Online Bus Ticketing System: A Case Study of Krung Siam Airbus (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อันธิกา จันทร์กำเหนิด และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/02/2560
   ชื่อบทความ : ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา
    Electronic Document Management System For Chumphon Sueksa School (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุทุมพร วงค์เพชร และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th Hatyai National and International Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2560
   ชื่อบทความ : ระบบคลังความรู้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องฝึกบินจำลองกริพเพน กองบิน 7
    Knowledge Management System For Gripen Simulator Maintenance, Wing 7 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เอกพงค์ รอดภัย และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th Hatyai National and International Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2560
   ชื่อบทความ : Thai Question Answering Systems in Diabetes Using Logical Co-Operators (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ketsara Phetkrachang and Nichnan Kittiphattanabawon
   ชื่อการประชุม : The Twelfth 2017 International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2017)
   สถานที่ประชุม : Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 09/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effects of AND-OR Selections and Term Weights in Diabetes Question Answering (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ketsara Phetkrachang and Nichnan Kittiphattanabawon
   ชื่อการประชุม : The Eleventh International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2016)
   สถานที่ประชุม : Classic Kameo Hotel & Serviced Apartments, Phranakhon Si Ayutthaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/02/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์ของสินค้าที่ซื้อร่วมกันเพื่อส่งเสริมการขาย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธันย์ชนก ชักแสง สำเร็จ จิรเผ่าพันธ์ และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    The Development of Online Meeting Room Booking System: Case Study of Walailak University (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วทัญญู ชูประจิตต์ เมธาวี นวลเศษ และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Ontology-Based Question Answering Systems for Diabetes Care (abstract) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ketsara Phetkrachane and Nichnan Kittiphattanabawon
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakorn Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ระบบผู้เชี่ยวชาญในการเลือกกล้องดิจิทัล
    Expert System for Choosing Digital Camera (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ปิยนุช กิจเจริญ จันทราภรณ์ ขุนอักษร ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครัั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการประกันชีวิต กรณีศึกษา บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด (AIA)
    Decision Support System in Selecting Life Insurance: Case Study American International Assurance Co., Ltd. (AIA) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : โชคดี มั่นคง สุนิสา แก้วบำรุง และณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Region-based Ranking in Association Analysis for News Relation Discovery (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nichnan Kittiphattanabawon, Thanaruk Theeramunkong and Ekawit Nantajeewarawat
   ชื่อการประชุม : KICSS'2012, Proceedings of the 7th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (to be published)
   สถานที่ประชุม : Melbourne
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/11/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : THAI-NEST: A framework for Thai named entity tagging specification and tools (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Theeramunkong, T., Boriboon, M., Haruechaiyasak, C., Kittiphattanabawon, N., Kosawat, K., Onsuwan, C., Siriwat, I., Suwanapong, T., and Tongtep, N.
   ชื่อการประชุม : CILC'2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Corpus Linguistics
   สถานที่ประชุม : University of A Coruña
   ประเทศ : สเปน เมื่อ 13/05/2553
   ชื่อบทความ : Exploration of Document Relation Quality with Consideration of Term Representation Basis, Term Weighting and Association Measure (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nichnan Kittiphattanabawon, Thanaruk Theeramunkong and Ekawit Nantajeewarawat
   ชื่อการประชุม : PAISI' 2010, Proceedings of the Pacific Asia Workshop on intelligence and Security informatics, Vol. 6122 of Lecture Notes In Computer Science, pp. 126–139
   สถานที่ประชุม : Hyderabad
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 21/06/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Relation Discovery from Thai News Articles Using Association Rule Mining (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nichnan Kittiphattanabawon and Thanaruk Theeramunkong (Honorable Mention Award)
   ชื่อการประชุม : PAISI'2009, Proceedings of the Pacific Asia Workshop on intelligence and Security informatics, Vol. 5477 of Lecture Notes In Computer Science, pp.118-129
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/04/2552
   ชื่อบทความ : Mining Relations from Thai News Articles (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thanaruk Theeramunkong and Nichnan Kittiphattanabawon
   ชื่อการประชุม : The Fourth International Symposium in Scientific and Technology
   สถานที่ประชุม : Kansai University, Osaka
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 23/08/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
      ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา
   ชื่อรางวัล : รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   จาก : การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
   เมื่อ : 22/06/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
   ชื่อผลงาน : Thai Question Answering Systems in Diabetes Using Logical Co-Operators
   ชื่อรางวัล : Honorable Mention Award
   จาก : The Twelfth 2017 International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems
   เมื่อ : 09/11/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : Automatic Semantic-based Multi-document Summarization and Application to Public Hearing
   ชื่อรางวัล : Gold Medal
   จาก : The jury in 43th International Exhibition of Inventions of Geneva
   เมื่อ : 17/04/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไข เปิดใจเรียนรู้ เปิดทางปัญญา"
   ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคำขวัญ "การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มวล."
   จาก : คณะทำงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
   เมื่อ : 19/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : Relation Discovery from Thai News Articles Using Association Rule Mining
   ชื่อรางวัล : Honorable Mention Award
   จาก : Pacific Asia Workshop on Intelligence and Security Informatics (PAISI
   เมื่อ : 27/04/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : Ph.D Scholarship in Sandwich Program
   ชื่อรางวัล : Strategic scholarships Fellowships Frontier Research Network 2006
   จาก : the Commission on Higher Education
   เมื่อ : 01/06/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
  พ.ศ.2539
   ชื่อผลงาน : Master Degree Scholarship
   ชื่อรางวัล : Scholarships for Graduate Students
   จาก : National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
   เมื่อ : 01/06/2539
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
  พ.ศ.2536
   ชื่อผลงาน : First Class Honor in Computer Science
   ชื่อรางวัล : Silver Medal Reward
   จาก : Rangsit University
   เมื่อ : 31/03/2536
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2556
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 36688 - ระบบย่อความเชิงความหมายจากเอกสารภาษาไทยหลายเอกสารแบบอัตโนมัติ
   ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
   ได้รับเมื่อ : 21/08/2556 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)