:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ศิริอุมา  เจาะจิตต์
   Dr. Siriuma Jawjit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2200, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2200, 2105 2113
   E - mail  bsiriuma@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2555
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2542
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2542 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  -การบำบัดน้ำเสีย
-การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
-การจัดการสิ่งแวดล้อม
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้และไกลโรงโม่หิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Risk Assessment of PM10 Exposure of Stone Crushing Plant Nearby and Further Communities in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : ศิริอุมา เจาะจิตต์*, ปนัดดา พิบูลย์, น้ำเพชร หมื่นราช อโณทัย เกื้อกูล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ปนัดดา พิบูลย์, ศิริอุมา เจาะจิตต์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 20 หน้า : XX เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว และปริมาณ สารกำจดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   A Comparison of Knowledge, Attitudes, and Practices of Rice Farmers and Levels of Pesticide Residues in the Environment in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 37 หน้า : 10 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร1, สาโรจน์ เพชรมณี2, วิยดา กวานเหียน3, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง4, ศิริอุมา เจาะจิตต์5
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารรสุขชุมชน : Thai Jounal of Public Health:TJCPH
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-56 เดือน/ปี : 01/2558-06/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Photo Catalytic Oxidation Degradation of Volatile Organic Compound with Nano-TiO2/LDPE Composite Film
   ผู้เขียน : Kowit Suwannahong, Wipada Sanongra, Jittiporn Kruenate, Sarun Phibanchon, Siriuma Jawjit, Wipawee Khamwichi
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Academy of Science, Engineering and Technology
   เล่มที่ : Issue 0073 ฉบับที่ : January หน้า : 379-383. เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Anaerobic treatment of concentrated latex processing wastewater in two-stage upflow anaerobic sludge blanket
   ผู้เขียน : Siriuma Jawjit and Winai Liengcharernsit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Canadian Journal of Civil Engineering
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 5 หน้า : 805-813 เดือน/ปี : 05/2553-05/2553
   ชื่อบทความ : Anaerobic Mesophillic and Thermophillic of concentrated Larex Processing Wastewater in Two-stage Upflow Anaerobic Sludge Blanket
   ผู้เขียน : Siriuma Jawjit, Warit Jawjit, Winai Liengcharernsit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of International Environmental Application & Science
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 3 หน้า : 329-341 เดือน/ปี : 07/2553-09/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความท้าทายการจัดการน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    A challenge of water management in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Sawanya Laohaprapanon Weerapong Lerdrattranataywee Siriuma Jawjit
   ชื่อการประชุม : 2017 การประชุมวิชาการหัวข้อสิ่งแวดล้อมน้ำ : 2017 Eastern Asia Conference for Water Environmental Issue
   สถานที่ประชุม : Taipei, Chung Yuan Christian University
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 09/09/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     Environmental Sanitation and Water Quality System of Drinking Water Vending Machine in Surat Thani City Municipality Surat Thani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตนา ขิกขำ, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ศิริอุมา เจาะจิตต์, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, จิรา คงปราณ, ปนัดดา พิบูลย์, วีระพงษ์ เลิศรัตนเทวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Surveying of Infectious Microorganisms in Sewage Septic Tank, Mokhalan Sub-district, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wiyada kwanhian, Siriuma Jawjit1, Wittaya Arnamnart
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การบำบัดน้ำเสียจากกิจการร้านซักอบรีดด้วยระบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พนมศักดิ์ ศิริยา, รลิสา ชูเรืองสุข และ ศิริอุมา เจาะจิตต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การปนเปื้อนของตะกั่วในดินจากกิจกรรมของอู่ต่อเรือ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศิริอุมา เจาะจิตต์, ปิยารัตน์ กิ่งเล็ก และ อาอีฉ๊ะ หมัดอาด้ำ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของเสียงในชุมชนจากการสัญจรทางอากาศ กรณีท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
     (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศิริอุมา เจาะจิตต์, กมลทิพย์ รัตนรังษี และ จันทร์จิรา แก้วแสง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Lead Contamination in Household Surface Dust in a Fishing Community (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Udomratana Vattanasit, Supabhorn Yimthiang, Siriuma Jawjit, Panatda Pibul, and Jira Kongpran
   ชื่อการประชุม : The 8th Princess Chulabhorn International Science Congress
   สถานที่ประชุม : Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Health Determinant and Quality of life Associated with Environmental Health among People Living in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon1, Wiyada Kwanhian2, Sarode Pechmanee3, Supaporn Yimthiang4, Siriuma Jawjitr5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : The 6th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
   สถานที่ประชุม : 23 July 2015 Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
   ชื่อบทความ : Blood Biomarkers of Chemical and Non-Chemical Rice Farmers in South Region, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : 1*Wiyda Kwanhian, 1Supabhorn Yimthiang, 1Siriuma Jawjit, 1Junjira Mahaboon, 1Phiman Thirarattanasunthon
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
   ชื่อบทความ : Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used Among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon(Ph.D.)1, Sarode Pectmanee(Ph.D.)2, Wiyada Khanhien(Ph.D.)3, Supaporm Yimthiang(Ph.D.)4, Siriuma Jawjitr(Ph.D.)5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : Imperial College London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Cadmium Removal by Volcanic Zeolite (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kowit Suwannahong, Jittiporn Kruenate, Seree Tuprakay, Sirawan Ruangchuy Tuprakay and Siriuma Jawjit
   ชื่อการประชุม : The Second EnvironmentAsia International Conference on Human vulnerability and Global Environmental Change.
   สถานที่ประชุม : Chonburi Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/05/2556
   ชื่อบทความ : Photo Catalytic Oxidation Degradation of Volatile Organic Compound with Nano-TiO2/LDPE Composite Film (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kowit Suwannahong, Wipada Sanongra, Jittiporn Kruenate, Sarun Phibanchon, Siriuma Jawjit, Wipawee Khamwichit
   ชื่อการประชุม : World Academy of Science, Engineering and Technology
   สถานที่ประชุม : ZURICH, SWITZERLAND
   ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ 14/01/2556
   ชื่อบทความ : คุณภาพทางจุลชีววิทยาในอากาศภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศิริอุมา เจาะจิตต์, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, อรชา ผิวคราม และกุสุมา หาญสกุล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์คุณภาพอากาศในอาคารเรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศิริอุมา เจาะจิตต์, อุบลรัตน์ แวแยง และอุไรพรรณ พรมทอง.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5,
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Investigation of Decolorization Efficiency and Mechanism of UV/H2O2 Process for Enhancing Textile Wastewater Reclamation using Reverse Osmosis Process (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thirdpong Srisukphun, Kunnika Changwichan , Kowit Suwannahong, Siriuma Jawjit and Torpong Kreetachat
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเทคนิค Electrocoagulation เพื่อแยกเนื้อยางออกจาก หางน้ำยาง จากกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปน้ำยางข้น
    Treatment of skim latex Wastewater of Concentrated Latex Industry by Electrocoagulation (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศิริอุมา เจาะจิตต์,ทิพวัลย์ ชูประเสริฐ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Quantification of Greenhouse Gas Emissions from Primary Rubber Industries in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warit Jawjit, Carolien Kroeze, Siriuma Jawjit
   ชื่อการประชุม : Greening of industry Network (GIN)2010 : Climate change and green growth : Innovating for sustainaboloty
   สถานที่ประชุม : Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 13/06/2553
   ชื่อบทความ : The Feasibility Study of Phosphorus Removal by using Corn Cob (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriuma Jawjit, Pagapun Wisan
   ชื่อการประชุม : APACPH CONFERENCE 2010.
   สถานที่ประชุม : Bali
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
   ชื่อบทความ : Utilization of agricultural residues as activated carbon used for heavy metal removal from wastewater (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sisiruma Jawjit
   ชื่อการประชุม : APACPH CONFERENCE 2010
   สถานที่ประชุม : Bali
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
   ชื่อบทความ : Development of egg shell used as adsorbent for fluoride removal (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriuma Jawjit, Pornpimol Suetrong
   ชื่อการประชุม : APACPH CONFERENCE 2010
   สถานที่ประชุม : Bali
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองปากพูน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่วและวิธีการป้องกัน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์ร่วมใจห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสารตะกั่ว
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)