:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ศศิธร  เพ็ชศรี
   Miss Sasithorn Pechsree
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3693, 0-7567-3653
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3693, 3653
   E - mail  psasitho@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีการเกษตร
  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏภูเก็ต
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2541
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/05/2542
 
  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/05/2542 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)