:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. สลิล  บุญพราหมณ์
   Dr. Salin Boonbrahm
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2257, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2257, 2206-7
   E - mail  bsalin@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Computer Science
  มหาวิทยาลัย  The University of New South Wales
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  สถิติประยุกต์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2524-2527
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2520-2524
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2542
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2542 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- Group support system
- ระบบสารสนเทศสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- การใช้เทคโนโลยี Augmented reality ในงานห้องสมุดและ การศึกษา
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Decision support system / human-computer interaction / augmented reality in education / library automation system
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำรายการอาหาร
   Application of Ontology Technology in Dietary Recommendation

   ผู้เขียน : Jutaporn Lurdkrai, Salin Boonbrahm
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Information Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 22-32 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : A Framework of Decision support System based on Integrated Data for Management in Campus
   ผู้เขียน : Suwit Somsuphaprungyos, Marut Buranaruch, Salin Boonbrahm
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science and Technology RMUTT Journal
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 183-193 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Using Text from the Book Spine as a Marker for Augmented Reality in Library Bookshelf Management
   ผู้เขียน : Salin Boonbrahm, Charlee Kaewrat, & Charoenporn Bouyam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Information System and Technology Management
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 6 หน้า : 31-36 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Using Image Processing Technique for Supporting Healthcare Workers in Collaborative Works
   ผู้เขียน : Salin Boonbrahm, Lanjakorn Sewata, Poonpong Boonbrahm.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Computer Science
   เล่มที่ : 9753 ฉบับที่ : - หน้า : 596-606 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
   ชื่อบทความ : Interactive Augmented Reality: A New Approach for Collaborative Learning
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Charlee Kaewrat, Salin Boonbrahm
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Computer Science
   เล่มที่ : 9753 ฉบับที่ : - หน้า : 115-124 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : 3D Real Time Virtual Fitting Room for Women
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Salin Boonbrahm, Patiwat Katelertprasert, Charlee Kaewrat, and Lanjakorn Sewata
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Computer Science
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 162-171 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : Using Augmented Reality Technology in Assisting English Learning for Primary School Students
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Salin Boonbrahm and Charlee Kaewrat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Computer Science 9192
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 24-32 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : Transforming 2D Human Data into 3D Model for Augmented Reality Applications
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Lanjkorn Sewata, Salin Boonbrahm.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Procedia Computer Sciences
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ : - หน้า : 28-33 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Realistic Simulation in Virtual Fitting Room Using Physical Properties of Fabrics
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Charlee Kaewrat, Salin Boonbrahm
   แหล่งตีพิมพ์ : : Procedia Computer Sciences
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ : - หน้า : 12-16 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Bookshelf Management Using Augmented Reality
   ผู้เขียน : Salin Boonbrahm and Charlee Kaewrat
   แหล่งตีพิมพ์ : : AENSI Journals: Advances in Environmental Biology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 9 หน้า : 601-604 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Map Different Sets (MapDiff): A New Data Structure for Frequent Itemsets Mining (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thaweesak Khongtuk, Salin Boonbrahm & Chuleerat Jaruskulchai
   ชื่อการประชุม : International Conference on Applied Science and Technology (ICAST 2018)
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2561
   ชื่อบทความ : ระบบดาต้ามาร์ทเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านมิเตอร์และหม้อแปลง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิติ ผ่องใส และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28
   สถานที่ประชุม : สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2561
   ชื่อบทความ : Study of the Hand Anatomy Using Real Hand and Augmented Reality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Charlee Kaewrat, Prasert Pengkaew, Salin Boonbrahm & Vincent Meni
   ชื่อการประชุม : International Conference on Creative and Innovation Technology in Education 2018 (i-CITE 2018)
   สถานที่ประชุม : Johor, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 24/07/2561
   ชื่อบทความ : Teaching Fundamental Programming using Augmented Reality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Salin Boonbrahm, Poonpong Boonbrahm, Charlee Kaewrat, Prasert Pengkaew & Prathomjit Khachorncharoenkul.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Creative and Innovation Technology in Education 2018 (i-CITE 2018)
   สถานที่ประชุม : Johor, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 24/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Using Text from the Book Spine as a Marker for Augmented Reality in Library Bookshelf Management System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Salin Boonbrahm, Charlee Kaewrat & Charoenporn Bouyam
   ชื่อการประชุม : International Conference on Media Studies 2017 (ICMS’17)
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/05/2560
   ชื่อบทความ : Using Augmented Reality Interactive System to Support Digital Electronics Learning (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Charlee Kaewrat & Salin Boonbrahm
   ชื่อการประชุม : 19th International Conference on Human-Computer Interaction
   สถานที่ประชุม : Vancouver, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 09/07/2560
   ชื่อบทความ : Improved Term Weighting Factors for Keyword Extraction in Hierarchical Category Structure and Thai Text Classification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonthida Chiraratanasopha, Thanaruk Theeramunkong & Salin Boonbrahm
   ชื่อการประชุม : The Joint International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017)
   สถานที่ประชุม : Hua-Hin, Prachuapkirikan
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ระบบจัดการความปลอดภัยของอาคารวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณัฐวุฒิ ทองเนื้อห้า, ภาณุพงศ์ แสงจันทร์ และ สลิล บุญพราหมณ์.
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ระบบบริหารจัดการร้านค้าโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุมา เพ็ชรคง และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : The 8th National Conference on Information Technology (NCIT 2016)
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
   ชื่อบทความ : ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ศรีมาลา และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : The 8th National Conference on Information Technology (NCIT 2016)
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
   ชื่อบทความ : การแบ่งตัวอักษรชวเลขไทยแบบเกร็กก์ด้วยเทคนิคโพลิกอน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธีราพร สอดส่องกฤษ และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : The 8th National Conference on Information Technology (NCIT 2016)
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
   ชื่อบทความ : การระบุตำแหน่งและการรู้จำข้อความบนสันหนังสือภาษาไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ลัญจกร เสวตะ และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : The 8th National Conference on Information Technology (NCIT 2016)
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
   ชื่อบทความ : การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จารุวรรณ ลักษณจันทร์ และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : The 8th National Conference on Information Technology (NCIT 2016)
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
   ชื่อบทความ : Using Ontology to Solve Ambiguity of Complex Taxonomy Classes in Thai Text Classification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonthida Chiraratanasopha, Salin Boonbrahm, Thanaruk Theeramunkong & Taneth Ruangrajitpakorn.
   ชื่อการประชุม : The Fifth Asian Conference on Information Systems (ACIS 2016)
   สถานที่ประชุม : Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : Efficient Search Strategy for Frequent Itemset Mining (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thaweesak Khongtuk, Salin Boonbrahm & Chuleerat Jaruskulchai.
   ชื่อการประชุม : The 1th International Conference on Information Technology
   สถานที่ประชุม : Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : Inferring Students’ Activity Using RFID and Ontology (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suwit Somsuphaprungyos, Salin Boonbrahm & Marut Buranarach
   ชื่อการประชุม : The Third International Workshop on Practical Application of Ontology for Semantic Data Engineering (PAOS 2016)
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 02/11/2559
   ชื่อบทความ : Realistic Pulse Simulation Measurement using Haptic Device with Augmented Reality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Morakot Kandee, Poonpong Boonbrahm & Salin Boonbrahm
   ชื่อการประชุม : IECON 2016 - 42 Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
   สถานที่ประชุม : Florence
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 23/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Thin-Book Spine Recognition for Thai Language Book (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanjkorn Sewata, Salin Boonbrahm, and Poonpong Boonbrahm
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research National Conference: Symposium on Informatics
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakorn Si Tammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : Integrated Haptic Device with Augmented Reality in Pulse Simulation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moragot Kandee, Poonpong Boonbrahm, and Salin Boonbrahm
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research National Conference: Symposium on Informatics.
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakorn Si Tammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : MapDiff-FI: Map Difference Sets for Frequent Itemsets Mining (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thaweesak Khoungtuk, Salin Boonbrahm, and Chuleerat Jaruskulchai
   ชื่อการประชุม : Walailak Research National Conference: Symposium on Informatics
   สถานที่ประชุม : Nakorn Si Tammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนปาล์มน้ำมันออนไลน์ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ดนุพล มากเกลื่อน และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ระบบบริหารจัดการร้านค้าโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุมา เพชรคง และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ระบบจัดการงบประมาณ กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เสาวลักษณ์ บุญชื่น และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สมศักดิ์ ดอหล้า, ไพรัตน์ ยิ้มแก้ว และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Ontology-based Framework of Intelligent Services for Smart Campus (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suwit Somsuphaprungyos, Salin Boonbrahm, Poonpong Boonbrahm & Taneth Ruangrajitpakorn
   ชื่อการประชุม : The Tenth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2015)
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/11/2558
   ชื่อบทความ : Framework of Ontology-based Recommendation for Farmer Centered Rice Production (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wichuphon Chariyamakarn, Poonpong Boonbrahm, Salin Boonbrahm & Taneth Ruangrajitpakorn.
   ชื่อการประชุม : The Tenth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2015)
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ระบบจัดการบริหารการเงินส่วนบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ณัฐชนน อนันตทวีกุล, สุพัตรา ทองจาร และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเทียบผลการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ฐิติ มงคลศรี และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุชาติ ศรีมาลา และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนงานนำจ่าย (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ภูมิ ราชธานี และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมกฎความสัมพันธ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีศักดิ์ คงตุก, สลิล บุญพรหมณ์ และ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 : (National Conference on Information Technology: NCIT)
   สถานที่ประชุม : นครราชสีมา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/02/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : The Use of Information Technology in Performance Management for The Ministry of Defence (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Watcharavut Chaikla and Salin Boonbrahm
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Business Innovation, Entrepreneurship and Engineering 2013 (ICOBIEE 2013)
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 06/12/2556
   ชื่อบทความ : Bookshelf Management Using Augmented Reality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Salin Boonbrahm and Charlee Kaewrat
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Business Innovation, Entrepreneurship and Engineering 2013 (ICOBIEE 2013)
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 06/12/2556
   ชื่อบทความ : Extraction of Shirt Composition Using Canny Edge Detection With Close Contour (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lanjakorn Sewata and Salin Boonbrahm
   ชื่อการประชุม : The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS 2013)
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงาน สำหรับโรงเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยจักริน วีแก้ว พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สิริวัจนา แก้วผนึก และสลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Using Social Network to Improve Educational Quality for Schools in Rural Area: A Case Study of Developing Geometry Game Using 3D graphics Model for Primary School (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Kanchana Haruhansapong, Jakrin Weekaew, Sirivajana kaeophanuek, Salin Boonbrahm, and Korkarn Chareansat
   ชื่อการประชุม : The Fourth Thailand - Malaysia Joint Educational Research Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Chieng Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานสำหรับโรงเรียน
    Development of online social network system for supporting school project (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, กาญจนา หฤหรรษพงศ์, สิริวัจนา แก้วผนึก และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การประเมินผลโครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ลพงษ์ บุญพราหมณ์ , ศิวนาถ นันทพิชัย, สลิล บุญพราหมณ์, วรรณรัตน์ นาที, สัจจารีย์ ศิริชัย, ธนภร เจริญธัญสกุล และ ฟารีดา เจะเอาะ.
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนระบบการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ลัญจกร เสวตะ และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานสำหรับโรงเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, กาญจนาหฤ หรรษพงศ์, สิริวัจนา แก้วผนึก และสลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับการจัดองค์ความรู้ของศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้ สี่มุมเมืองระยะที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 4)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา ระยะที่ 3
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 โรงสีแดง
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษานำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และตรวจสอบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และเอกสารวิชาการในโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาและติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เวอร์ชั่น 2.0 วิทยาลัยเทคโนยีจิตรลดา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib version 2.0 ห้องสมุดมารวย
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบเครือข่ายห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาวางระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต (CU Phuket Knowledge Park)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยนครพนม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยนครพนม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 4)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบบริหารสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมอบรมการใช้งานระบบให้แก่อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครหาดใหญ่
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้ตราด (TK park TRAT)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยนครพนม
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยทักษิณ
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้ระยอง (TK park RAYONG)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : เชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองสตูล (TK park SATUN)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร (SK park)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบอินทราเน็ต ระยะที่ 2 (TCDC 3.0)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ )
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ )
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาจัดซื้อซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาจัดซื้อซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การจัดประกวดแข่งขันโครงงาน
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน
    ชื่อกิจกรรม : การสร้างบทเรียนช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Blender 3D สำหรับคณาจารย์และนักเรียน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการสร้างสื่อโดยใช้ Open source software (Blender 3D) สำหรับนักเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การสร้าง Story board และการใช้ระบบสนับสนุนการทำโครงงาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาโครงงานของนักเรียนผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network)เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ สบ.005/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์สัญญาเลขที่ สบ.005/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ) สัญญาเลขที่ จ3/1/2553 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบสำหรับห้องสมุดมีชีวิต ระยะที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบสำหรับห้องสมุดมีชีวิต ระยะที่ 1
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการ Digital Media Asia 2010 ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประเมินผล “โครงการ Digital Media Asia 2010” ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 3)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการจัดทำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 3)
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : ขายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง [สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ]
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพื่อศักยภาพบุคลากรด้านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการห้องสมุด
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ ระยะที่ 5
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสหกิจศึกษา ระยะที่ 1
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาห้องสมุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ระยะที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : Bookshelf Management Using Augmented Reality
   ชื่อรางวัล : Innovation paper award
   จาก : ICOBIEE
   เมื่อ : 07/12/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.สลิล  บุญพราหมณ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)