:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. จิตรบรรจง  ตั้งปอง
   Assoc.Prof.Dr. Jitbanjong Tangpong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2605, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2605, 2602-4
   E - mail  rjitbanj@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2526-2530
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2542
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/09/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/06/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Free Radical Biology and Medicine, Neurosciences, Alzheimers, disease
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Natural product for Free Radical Biology and Medicine, Neurosciences, Alzheimers, disease
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Waterborne protozoan pathogens in environmental aquatic biofilms: Implications for water quality assessment strategies
   ผู้เขียน : Frederick Masangkay, Giovanni Milanez, Amalia Tsiami, Freida Hapan, Voravuth Somsak, Manas Kotepui Kotepui, Jitbanjong Tangpong*, Panagiotis Karanis
   แหล่งตีพิมพ์ : : Environmental Pollution
   เล่มที่ : 259 ฉบับที่ : 2020 หน้า : 113903 เดือน/ปี : 01/2563-06/2563
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Properties of an Aqueous Extract of Garcinia atroviridis Griff. ex. T. Anderson Fruit Pericarps
   ผู้เขียน : Chatatikun, M., Supjaroen, P., Promlat, P., Chantarangkul, C., Waranuntakul, S., Nawarat, J., et al.
   แหล่งตีพิมพ์ : Pharmacognosy Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 71-78 เดือน/ปี : 02/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Cross-reactivity of latex agglutination assay complicates the identification of Burkholderia pseudomallei from soil
   ผู้เขียน : Jirarat Songsri Yuta Kinoshita Wiyada Kwanhian Sueptrakool Wisessombat Jitbanjong Tangpong Md Siddiqur Rahman-Khan Apichai Tuanyok
   แหล่งตีพิมพ์ : : FEMS Microbiology Letters
   เล่มที่ : 365 ฉบับที่ : 22 หน้า : fny256 เดือน/ปี : 11/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : Mangosteen Vinegar Rind from Garcinia mangostana Prevents High-Fat Diet and Streptozotocin-Induced Type II Diabetes Nephropathy and Apoptosis
   ผู้เขียน : Naymul Karim , Atiar Rahman , Lanchakon Chanudom, Montakarn Thongsom, and Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science
   เล่มที่ : doi: 10.1111/1750-38 ฉบับที่ : 0 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 12/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : Occurrence of Potentially Pathogenic Free Living Amoebae and the First Report of Naegleria australiensis Presence in a Major Lake in the Philippines.
   ผู้เขียน : Giovanni Milanez, Frederick Masangkay, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong*, Panagiotis Karanis
   แหล่งตีพิมพ์ : : . Journal of Water and Health
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 647-653 เดือน/ปี : 05/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : Amelioration of Oxidative Stress and Pathological Alterations in Alloxan-induced Diabetes Mice by Tithonia diversifolia Leaves Extract
   ผู้เขียน : Lanchakon Chunudom, Montakarn Thongsom, Naymul Karim, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chiang Mai J. Sci.
   เล่มที่ : 46 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1096-1106 เดือน/ปี : 11/2562-06/2563
   ชื่อบทความ : Short-Time Administration of Xanthone From Garcinia mangostana Fruit Pericarp Attenuates the Hepatotoxicity and Renotoxicity of Type II Diabetes Mice
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Md. Atiar Rahman, Suksan Changlek & Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the American College of Nutrition
   เล่มที่ : 2019 ฉบับที่ : 2019 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 12/2562-06/2563
   ชื่อบทความ : Xanthones protects lead-induced chronic kidney disease (CKD) via activating Nrf-2 and modulating NF-kB, MAPK pathway
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana, Jitbanjong Tangpong∗, Md Atiar Rahman
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biochemistry and Biophysics Reports
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 2020 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 12/2562-06/2563
   ชื่อบทความ : First report of Cryptosporidium hominis in a freshwater sponge
   ผู้เขียน : Frederick R. Masangkay, Giovanni D. Milanez, Amalia Tsiami, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong*, Panagiotis Karanis
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science of the Total Environment
   เล่มที่ : 700 (2020)  ฉบับที่ : 4 หน้า : 134447 เดือน/ปี : 11/2562-06/2563
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : (2018). Protective Effects of Thunbergia laurifolia (Linn.) on Organophosphorous (chlorpyrifos)-Induced Cholinesterase Dysfunction. (SCOPUS): 0.199 (Q3).
   ผู้เขียน : Malatee Tayeh, Jirapat Navarat, Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong*.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 15  ฉบับที่ : 8 หน้า : 569‐578 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Biological properties in relation to health promotion effects of Garcinia Mangostana (Queen of fruit): a short report.
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Jitbanjong Tangpong.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Sciences
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 5 หน้า : 364-370 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Protective Effects of Thunbergia laurifolia (Linn.) on Organophosphorous(chlorpyrifos)-Induced Cholinesterase Dysfunction
   ผู้เขียน : Malatee TAYEH, Jirapat NAWARAT,Moe Pwint PHYU and Jitbanjong TANGPONG1,
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 8, หน้า : p569-578. เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Renoprotective Effects of Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin-Induced Type II Diabetes in Mice
   ผู้เขียน : Naymul KARIM, Nutjaree JEENDUANG, Jitbanjong TANGPONG
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 107-116 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Mohammad Nasiruddin Rana, Jitbanjong Tangpong, Md. Masudur Rahman. (2018). Toxicodynamics of Lead, Cadmium, Mercury and Arsenic- induced kidney toxicity and treatment strategy
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana, Jitbanjong Tangpong, Md. Masudur Rahman
   แหล่งตีพิมพ์ : : Toxicology Reports
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2018 หน้า : 704-713 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Renoprotective Effects of Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin-Induced Type II Diabetes in Mice
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 107-116 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Anti-Glycemic and Anti- Hepatotoxic Effects of Mangosteen Vinegar Rind from Garcinia mangostana Against HFD/STZ Induced Type II Diabetic Mice
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong*. (2018).
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : 2 หน้า : 163-169 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Biological properties in relation to health promotion effects of Garcinia mangostana (queen of fruit): A short report" Scopus Q4
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong, Naymul Karim
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 10.1180 ฉบับที่ : 08 หน้า : 01-07 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Co-treatment Effect of Syzygium cumini (L.) Skeels on Indomethacin Induced Gastric Ulcer on Mice Model
   ผู้เขียน : Montakarn THONGSOM1, Lanchakon CHANUDOM1 and Jitbanjong TANGPONG2,*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech.
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 3 หน้า : 193-206  เดือน/ปี : 11/2561-03/2562
   ชื่อบทความ : Cytoprotective and Anti-genotoxic Effects of Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against H2O2 Induced PBMC Cell and Blood Leukocytes Damage of Normal and Type 2 Diabetes Volunteers
   ผู้เขียน : Naymul KARIM, Lanchakon CHANUDOM, Jitbanjong TANGPONG
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 3 หน้า : 143-153. เดือน/ปี : 11/2561-06/2562
   ชื่อบทความ : Neuroprotective efficacy of curcumin in lead (Pb) induced inflammation and cholinergic dysfunction in mice.
   ผู้เขียน : JitbanjongTangpong*.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Free Radical Biology and Medicine.
   เล่มที่ : 128 ฉบับที่ : 1 หน้า : S99 เดือน/ปี : 11/2561-11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : In Vitro FREE RADICAL SCAVENGING AND ANTI-GENOTOXIC ACTIVITIES OF THUNBERGIA LAURIFOLIA AQUEOUS LEAF EXTRACT
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana, Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 2 หน้า : 127-33 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Nanoemulsion Containing SangYod Rice Bran Oil and Thanakha Extracts: In Vitro Antioxidant and Irritation Assessments
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri, Wiyada Kwanhian, Apakorn Poltien, Piyatida Tangteerawatana , Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 866 ฉบับที่ : 2017 หน้า : 3-7 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : A survey on Enterobiasis along with Potential Risk Factors among Children in Klong Toei Community, Bangkok and Comparative study of the past
   ผู้เขียน : Bangon Changsap, Supaporn Wannapinyosheep, Chusak Nithikathkul, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Sciences
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้า : 829-837 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Nanoemulsion containing Sangyod rice bran oil and Thanakha aqueos extracts: In vitro antioxidant and irritation assessments
   ผู้เขียน : Orrawan Poosri, Wiyada Kwanhian, Apakorn Poltien, Piyatida Tangteerawatana, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 866 ฉบับที่ : 1 หน้า : 3-7 เดือน/ปี : 06/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia: Towards an integrated water detection system in Southeast Asia.
   ผู้เขียน : Thulasi Kumar; Mohamad Azlan Abd Majid; Subashini Onichandran; Narong Jaturas; Hemah Andiappan; Cristina Salibay; Hazel Tabo; Norbel Tabo; Julieta Dungca; Jitbanjong Tangpong; Sucheep Phiriyasamith; Boonyaorn Yuttayong; Raxsina Polseela; Binh Nhu Do; Nongyao Sawangjaroen; Tian-Chye Tan; Yvonne Ai Lian Lim; Veeranoot Nissapatorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Infectious Diseases of Poverty.
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 01/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Anti-nitric oxide production, anti-proliferation and antioxidant effects of the aqueous extract from Tithonia diversifolia
   ผู้เขียน : Poonsit Hiransai, Jitbanjong Tangpong, Chuthamat Kumbuar, Namon Hoonheang, Onrunee Rodpech, Padchara Sangsuk, Urairat Kajklangdon, Waraphorn Inkaow
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 11 หน้า : November เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Protective effect of Thumbergia Laurifoila (Linn.) on lead induced Acetylcholinesterase dysfunction and cognitive impairment in mice
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu and Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioMed Research International
   เล่มที่ : 2013 ฉบับที่ : 186098 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 03/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : Anti-Inflammation Property of Syzygium cumini (L.) Skeels on Indomethacin-Induced Acute Gastric Ulceration
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1 and Jitbanjong Tangpong1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Gastroenterology Research and Practice
   เล่มที่ : 2015 ฉบับที่ : - หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 03/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Scavenging activities and protective effects of Syzygium Cumini (L.) skeels on H2O2 induce oxidative stress in normal human peripheral blood mononuclear cells
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom and Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้า : 315-322 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant and antimicrobial activities of aqueous & ethanol crude extracts of 13 Thai traditional plants
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014)
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 549-558 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : SENSITIVITY OF ACETYLCHOLINESTERASE TO ENVIRONMENTAL POLLUTANTS
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu1, Jitbanjong Tangpong1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : JOURNAL OF HEALTH RESEARCH
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้า : - เดือน/ปี : 08/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : Nuclear Interaction between ADR-Induced p65 and p53 Mediates Cardiac Injury in iNOS (2/2) Mice
   ผู้เขียน : Marsha P. Cole, Jitbanjong Tangpong, Terry D. Oberley, Luksana Chaiswing, Kinsley K. Kiningham,Daret K. St. Clair
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLOS ONE
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : e89251 เดือน/ปี : 02/2557-03/2557
   ชื่อบทความ : Neuroprotective effects of xanthone derivative of Garcinia mangostana against lead-induced acetylcholinesterase dysfunction and cognitive impairment
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food and Chemical Toxicology.
   เล่มที่ : 70 ฉบับที่ : - หน้า : 151-156 เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
   ชื่อบทความ : Sensityvity of acetylcholinesterase to environmental pollutants.
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 4 หน้า : 277-283 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Young Coconut Juice Reduced Hyperlipidemia and Lipid Peroxide in Overweight Rats
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong 1,2*, Tiparat Nasrisuk1, Wannisa Suangyaya1, Waraporn Jantamattukan1, Radklaow Jaidee1 and Smith Wanmasae2
   แหล่งตีพิมพ์ : : Maejo Int. J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : Inpress ฉบับที่ : xxx หน้า : Aug/2013, เดือน/ปี : 08/2556-11/2556
   ชื่อบทความ : Proteinuria of Lead-exposure Boatyard Workers: The Detection of Renal Dysfunction
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong*, Poonsit Hiransai, Chamnong Tanapop
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Public Health
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 2 หน้า : 11-16 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : Protective effect of Thumbergia Laurifoila (Linn.) on lead induced Acetylcholinesterase dysfunction and cognitive impairment in mice.
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu and Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioMed Research International, ISI Impact factor 2.88
   เล่มที่ : 2013 ฉบับที่ : - หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Alloxan-induced Diabetic Mice.
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom, Warangkana Chunglok, Rapeeporn Kuanchuea, Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Environmental Biology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 9 หน้า : 2116-2125 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Doxorubicin-induced central nervous system toxicity and protection by xanthone derivative of Garcinia Mangostana
   ผู้เขียน : J. TANGPONG, S. MIRIYALA, T. NOEL, C. SINTHUPIBULYAKIT, P. JUNGSUWADEE AND D. K. ST. CLAIR
   แหล่งตีพิมพ์ : : Neurosciences, Impact factor 3.556
   เล่มที่ : 175 ฉบับที่ : 1 หน้า : 292-299 เดือน/ปี : 06/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : Manganese Superoxide Dismutase Is a p53-Regulated Gene That Switches Cancers between Early and Advanced Stages
   ผู้เขียน : Sanjit K. Dhar, Jitbanjong Tangpong, Luksana Chaiswing, Terry D. Oberley, and Daret K. St. Clair
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cancer Research, Impact factor 8.689
   เล่มที่ : 71 ฉบับที่ : 21 หน้า : 6684-6695 เดือน/ปี : 11/2554-11/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Alleviation of lead poisoning in the brain with aqueous leaf extract of the Thunbergia laurifolia (Linn.)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangponga, Soisungwan Satarug
   แหล่งตีพิมพ์ : : Toxicology Letters, Impact factor 3.479
   เล่มที่ : 198 ฉบับที่ : 1 หน้า : 83-88 เดือน/ปี : 09/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Chemo brain (chemo fog) as a potential side effect of doxorubicin administration: role of cytokine-induced, oxidative/nitrosative stress in cognitive dysfunction.
   ผู้เขียน : Aluise CD, Sultana R, Tangpong J, Vore M, St Clair D, Moscow JA, Butterfield DA.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Experimental Medicine and Biology, Impact factor 2.020
   เล่มที่ : 678 ฉบับที่ : - หน้า : 147-156 เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Tartrate-resistant acid phosphatase 5b activity as a bone resorption marker in normal pre- and post-menopausal women
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Med Tech Assoc Thailand
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3 หน้า : 2571-2583 เดือน/ปี : 01/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันโรคเบาหวานในพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Risk Factor Assessment and Intervention for Diabetes Prevention in Walailak University Personnel.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-54. เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Risk factor assessment for diabetes mwllitus in Walailak university personnel

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand journal of health promotion and environmental \"HEALTH\"
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 3 หน้า : 53-61 เดือน/ปี : 07/2552-09/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Prevalence of metabolic syndrome in Walailak University personnel.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 4 หน้า : 173-179 เดือน/ปี : 10/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : Prevalence of Hemoglobin E in Thai Malayu-Muslim: Identification by DNA Analysis
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 3 หน้า : 125-130 เดือน/ปี : 09/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : Tumor Necrosis Factor Alpha-Mediated Nitric Oxide Production Enhances Manganese Superoxide Dismutase Nitration and Mitochondrial
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Neuroscience, Impact factor 3.556
   เล่มที่ : 151 ฉบับที่ : 2 หน้า : 622-629 เดือน/ปี : 01/2551-04/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชกับการทำงานของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   The relative effect on insecticide exposure and cholinesterase activity in agricultural serum in Nakhonsithammarat

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ : Southern Health Regional Primary Health Care Journal
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 4 หน้า : 20-26 เดือน/ปี : 01/2550-09/2550
   ชื่อบทความ : Adriamycin-induced nitric oxide production and nitration of manganese superoxide dismutase in Central Nervous System.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Neurochemistry, Impact factor 4.260
   เล่มที่ : 100 ฉบับที่ : 1 หน้า : 191-201 เดือน/ปี : 01/2550-03/2550
   ชื่อบทความ : Mitochondrial and nuclear p53 localization in cardiomyocytes: redox modulation by doxorubicin (Adriamycin)?
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Antioxidants Redox Signaling, Impact factor 4.491
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1001-1008 เดือน/ปี : 05/2550-08/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Adriamycin-Induced Central Nervous System Toxicity: Insights into the Mechanisms of Chemobrain
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Neurobiolology of Disease, Impact factor 4.128
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 127-139 เดือน/ปี : 04/2549-08/2549
   ชื่อบทความ : Increase in Mrp1 expression and 4-hydroxy-2-nonenal adduction in heart tissue of Adriamycin-treated C57BL/6 mice
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Molecular Cancer Therapy, Impact factor 5.137
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 11 หน้า : 2851-2860 เดือน/ปี : 10/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : Beta-Amyloid Mediated Nitration of MnSOD: Implication for Oxidative Stress in a APPNLh/NLh x PS-1 P264L/P264L Double Knock-In Mouse Model of Alzheimer’s Disease
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : American Journal of Patholog, Impact factor 5.917
   เล่มที่ : 168 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1608-1618 เดือน/ปี : 05/2549-08/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Free Radical Mediated Oxidative Stress and Toxic Side Effects in Brain Induced by the Anti Cancer Drug Adriamycin: Insight into Chemobrain
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Free Radical Research, 2.536
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1147-1154 เดือน/ปี : 10/2548-12/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Identification of Acanthamaeba spp. using 18s Rrna primers in two major water reservoirs in Phillipines (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Giovanni MILANEZ, Frederick MASANGKAY, F. HAPAN, A. DASIG, M. AGUSTIN, R. CRUZ, H. DE JESUS, J. ELLAZAR, E. GOZUM, P. INOCENCIO, V. SOMSAK, K. MANAS, P. KARANIS, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)”“Research and Innovation for Health”, Nakhon Si Thammarat, 20-21 June, 2019.
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Substrate-associated biofilms (SAB) as biological reservoirs for Cryptosporidium, Cyclospora-like and Giardia (oo) cysts: First evidences from direct examinations and simulations (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Frederick MASANGKAY, G. MILANEZ, F. HAPAN, A. DASIG, M. AGUSTIN, R. CRUZ, H. DE JESUS, J. ELLAZAR, E. GOZUM, P. INOCENCIO, V. SOMSAK, K. MANAS, P. KARANIS, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)”“Research and Innovation for Health"
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Anti-Hyperlipidemia and Anti-obesity Properties of Garcinia atroviridis and Camellia sinensis Extracts in High-Fat Diet Mice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anawat KONGCHIAN, Narissara KEAWBOONLERT, Thanchanok BOONRAK, Sarai LOOKYEE, Krittiyaporn BUASRI, Nassaree SURONGKUL, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)”“Research and Innovation for Health”
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Anti-Hyperlipidemia and Anti-obesity Properties of Garcinia atroviridis and Camellia sinensis Extracts in High-Fat Diet Mice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anawat KONGCHIAN, Narissara KEAWBOONLERT, Thanchanok BOONRAK, Sarai LOOKYEE, Krittiyaporn BUASRI, Nassaree SURONGKUL, Jitbanjong TANGPONG.
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)”“Research and Innovation for Health
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Identification of Acanthamaeba spp. using 18s Rrna primers in two major water reservoirs in Phillipines. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Giovanni MILANEZ, Frederick MASANGKAY, F. HAPAN, A. DASIG, M. AGUSTIN, R. CRUZ, H. DE JESUS, J. ELLAZAR, E. GOZUM, P. INOCENCIO, V. SOMSAK, K. MANAS, P. KARANIS, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Substrate-associated biofilms (SAB) as biological reservoirs for Cryptosporidium, Cyclospora-like and Giardia (oo) cysts: First evidences from direct examinations and simulations (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Frederick MASANGKAY, G. MILANEZ, F. HAPAN, A. DASIG, M. AGUSTIN, R. CRUZ, H. DE JESUS, J. ELLAZAR, E. GOZUM, P. INOCENCIO, V. SOMSAK, K. MANAS, P. KARANIS, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019 (ICBMS MT 2019)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Co-treatment Effect of Syzygium cumini (L.) Skeels on Indomethacin Induced Gastric Ulcer on Mice Model (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montakarn THONGSOM1, Lanchakon CHANUDOM1 and Jitbanjong TANGPONG2,*
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences 2018: March 22nd - 23rd, 2018
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
   ชื่อบทความ : Cytoprotective and Anti-genotoxic Effects of Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against H2O2 Induced PBMC Cell and Blood Leukocytes Damage of Normal and Type 2 Diabetes Volunteers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naymul KARIM1, Lanchakon CHANUDOM2, Jitbanjong TANGPONG1*
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences 2018: March 22nd - 23rd, 2018
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
   ชื่อบทความ : Protective Effects of Piper betle, Syzygium gratum and Sangyod Rice Bran Oil on Hydrogen Peroxide- Induced Oxidative Damage in RAW 264.7 Macrophage Cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonsri, O., Kwanhian, W., Tangteerawatana, P., Poltien, A., Tangpong, J
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
   ชื่อบทความ : Neuroprotective efficacy of curcumin in lead (Pb) induced inflammation and cholinergic dysfunction in mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangponga*, Moe Pwint Phyua, Lanchakorn Chanudom, Suksan Changlek.
   ชื่อการประชุม : The Society for Redox Biology and Medicine's 25th Annual Conference (SfRBM 2018)
   สถานที่ประชุม : Chicago, IL, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 14/11/2561
   ชื่อบทความ : Establishing spatial occurrence of Cryptosporidium species using small scale water sampling with microscopy panel methods. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Frederick R. Masangkay*, Giovanni D. Milanez, Ma. Cecilia G. Ama, Lorenzo T. Reyes, Catherine Ann PL. Sacopon, Jitbanjong Tangpong, Panagiotis Karanis, and Veeranoot Nissapatorn.
   ชื่อการประชุม : 4th AASMT Conference 2018,
   สถานที่ประชุม : Yangon, Myanmar
   ประเทศ : เมียนมาร์ เมื่อ 08/11/2561
   ชื่อบทความ : Establishing spatial occurrence of Cryptosporidium species using small scale water sampling with microscopy panel methods. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Giovanni De Jesus Milanez, Frederick R. Masangkay, Ma. Cecilia G. Ama, Lorenzo T. Reyes, Catherine Ann PL. Sacopon, Jitbanjong Tangpong, Panagiotis Karanis, and Veeranoot Nissapatorn
   ชื่อการประชุม : 4th AASMT Conference 2018
   สถานที่ประชุม : Yangon, Myanmar
   ประเทศ : เมียนมาร์ เมื่อ 08/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Protective Effects of Piper betle, Syzygium gratum and Sangyod Rice Bran Oil on Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Damage in RAW 264.7 Macrophage Cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Orrawan POONSRI1, Wiyada KWANHIAN1,2, Piyatida TANGTEERAWATANA3 and Jitbanjong TANGPONG1,2,
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International on Medical Technology
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Lead induced learning deficit and memory loss in mice: Neuroprotective efficacy of Curcuma longa (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : 32nd International Conference of Alzheimer’s Disease International
   สถานที่ประชุม : Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 26/04/2560
   ชื่อบทความ : Mangosteen Vinegar Rind (MVR) from Garcinia mangostana Prevents HFD /STZ Induced T2D Nephropathy and Apoptosis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naymul karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology (MTC-2017)
   สถานที่ประชุม : The Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Anti-Glycemic and Anti-Hepatotoxic Effects of Mangosteen Vinegar Rind from Garcinia mangostana Against HFD/STZ-Induced Type II Diabetes in Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference.
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, 80161.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Anti-oxidative properties and Cytotoxic effect of fractionated components from Aqueous leaf extract of Tithonia diversifolia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Jitbanjong Tungpong and Poonsit Hirunsai9
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : The Departments of Molecular Biology and Bioinformatics and the Department of Biochemistry, Faculty of science Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Cytotoxicity and anti-nitric oxide production of fractionated components from aqueous leaf extract of Tithonia diversifolia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Jitbanjong Tungpong and Poonsit Hiransai*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Nanoemulsion Containing SangYod Rice Bran Oil and Thanakha Extracts: In Vitro Antioxidant and Irritaion Assessments (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri1,a, Wiyada Kwanhian 2,b, Apakorn Poltien3,c, Piyatida Tangteerawatana4,d, Jitbanjong Tangpong5e
   ชื่อการประชุม : The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/06/2559
   ชื่อบทความ : Anti-oxidative stress effect of Xanthone from Garciniamangostanaagainst lead induced kidney toxicity in mice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1, Nutjaree Jeenduang1, Poonsit Hiransai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Songkla Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Amelioration of lead induced kidney pathology by xanthone derivatives from Garcinia mangostana in mice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1,Nutjaree Jeenduang1, Poonsit Hiransai1and Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Protective Effects of Mangosteen Vinegar Rind and Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin Induced Type II Diabetes Mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naymul karim1, Nutjaree Jeenduang1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Songkla Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Renoprotective and Anti-hyperlipidemic effects of Mangosteen Vinegar Rind and Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin Induced Type II Diabetes Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naymul karim1, Nutjaree Jeenduang1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Camellia sinesis and Garcinia atroviridis reduced body weight and atherosclerosis index in high fat–fed mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thanchanok Bunrak1, Narissara Kaewboonlert1, Thaveesak Sai-ong1, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานสหเวชศาสตร์-เทคนิคการแพทย์วิชาการ
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/02/2558
   ชื่อบทความ : Antioxidant Properties of Sangyod Rice Bran Oil and Hesperethusa crenulata: Development of Nanoemulsion Serum (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri and Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak research conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Protective effects of Thunbergia laurifolia Linn. against lead induced kidney toxicity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1, Moe Pwint Phyu1 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak research conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Effect and toxicity of Camellia sinesis, and Garcinia atroviridis on hyperlipidemia and body weight in high fat– fed mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Anawat Kongchian, Thanchanok Bunrak, Narissara Kaewboonlert, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak University Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลรวมในการสกัดซํ้าสารสกัดหยาบใบบัวตองด้วยนํ้าโดยอาศัยตัวทำละลายแอลกอฮอล์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กมลรัตน์ ยับ, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย และ จิตรบรรจง ตั้งปอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้ง ที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Protective effects of Thunbergia laurifolia Linn. against lead induced kidney toxicity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1, Moe Pwint Phyu1, and Jitbanjong Tangpong1,2
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย 2558
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Radical Scavenging Activities of Xanthone derived from Gacinia Mangostana and its effects on anti-mononuclear cells damaged of DM type II Patients (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Songkod Boonpeng, Nuwal Kama1, Kisteena Leekao1, Rosemalin Lateh1, Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong1,2*
   ชื่อการประชุม : 7th SFRR-ASIA and Bienient Meeting
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
   ชื่อบทความ : Neuroprotective efficacy of curcumin in lead (Pb) induced oxidative stress and cholinergic dysfunction in mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu1 , Jamnien Giuwseng1, Supaporn Yimtheing2 and Jitbanjong Tangpong1, 2*
   ชื่อการประชุม : 7th SFRR-ASIA and Bienient Meeting
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
   ชื่อบทความ : Antioxidant Properties of Sangyod Rice Bran Oil and Hesperethusa crenulata via oil in water nanomulsion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri1, Wiyada Kwanhian1,2, Piyatida Tangteerawatana3 and Jitbanjong Tangpong1,2*
   ชื่อการประชุม : SFRR-ASIA 2015
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
   ชื่อบทความ : Anti-inflammatory and kidney protective effects of Thunbergia laurifolia (Linn.) against oxidative stress caused by lead in mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1, Moe Pwint Phyu1, Poonsit Hisransai2, Nutjaree Jeenduang1,2, and Jitbanjong Tangpong1,2
   ชื่อการประชุม : SFRR ASIA 2015
   สถานที่ประชุม : CHEIANGMAI
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
   ชื่อบทความ : Free radical scavenging activities of xanthones derived from Gacinia mangostana and its effects on anti-mononuclear cells damaged of DM type II Patients (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonpeng S2, Kama N1, Leekao K1, Lateh R1, Phyu MP, Tangpong J1,2*
   ชื่อการประชุม : SFRR-ASIA 2016
   สถานที่ประชุม : Chiangmai Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
   ชื่อบทความ : Protective effects of Thunbergia laurifolia Linn. against lead induced kidney toxicity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana, Moe Pwint Phyu and Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย 2558
   สถานที่ประชุม : จัวหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Antioxidant Properties of Sangyod Rice Bran Oil and Hesperethusa crenulata: Development of Nanoemulsion Serum (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri and Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antidiabetic effect and GLUT2 expression of Tithonia diversifolia aqueous leaves extract on alloxan-induced diabetic mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea2, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : Pathological effects and oxidative damage of indomethacin-induced peptic ulcer: the protection of Syzygium cumini (L.) Skeels (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudoma, Phuangthip Bhooponga, Rapheeporn Khwanchueab and Jitbanjong Tangponga
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : Young coconut juice phytoestrogens alleviated oxidative stress and dyslipidemia in ovariectomized mice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong*, Lanchakorn Chanudom, Monthakarn Thongsom
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
   สถานที่ประชุม : Moevenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : Antioxidative Activity of Organic Solvent-Isolated Ingredients from the Aqueous Extract of Tithonia diversifolia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Jitbanjong Tangpong and Poonsit Hiransai*
   ชื่อการประชุม : The Health and Life Sciences Postgraduate Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Renaissance Hotel, Kota Bharu, Kelantan
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant Properties of Curcumin on Lead-induced Oxidative Damage and Cognitive Impairment (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moe PwintPhyu1, Lanchakon Chanudom1, Montakarn Thongsom1, Supaporn Yimtheing1, Laura Rozek, , JitbanjongTangpong1*
   ชื่อการประชุม : HEALTH AND LIFE SCIENCES CONFERENCE 2014
   สถานที่ประชุม : USM, Maleysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 09/06/2557
   ชื่อบทความ : Alleviation of Lead Induced Acetylcholinesterase Dysfunction and Cognitive Impairment with Aqueous Extract of Xanthone Derivative of Garcinia Mangostana (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyua, Jitbanjong Tangpongs,*
   ชื่อการประชุม : The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2557
   ชื่อบทความ : Ameliorating effects of Curcumin on Lead Induced Acetylcholinesterase Dysfunction and Cognitive Impairment (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ameliorating Effects of Curcumin on Lead Induced Acetylcholinesterase Dysfunction and Cognitive Impairment
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Effects of Thunbergia laurifolia (Linn.) aqueous leaf extract against lead-induced renal cell toxicity in mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong1,*, Chutipong Srikridsanarak1, Pakawadee Donkeaw1, Chayatorn Pokkeawliporn1, Moe Pwint Phyu1
   ชื่อการประชุม : The 4th international conference on biochemistry and molecular biology
   สถานที่ประชุม : Ramagarden hotel and resort, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2557
   ชื่อบทความ : Antioxidative Activity of Organic Solvent-Isolated Ingredients from the Aqueous Extract of Tithonia diversifolia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Ganlayanee Thammathirat, Potcharadanai Sengking, Jitbanjong Tangpong and Poonsit Hiransai
   ชื่อการประชุม : Health and Life Sciences Posgraduate Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Renaissance Hotel, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant Property of Rice Bran Oil and Thanakha: Insight Into the Production of Nanoemulsion Lotion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri, Kamrudee Kingyai, Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : World congress on clinical nutrition 2014
   สถานที่ประชุม : Ubonrachthani
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2557
   ชื่อบทความ : ANTIOXIDANT PROPERTIES OF RICE BRAN OIL AND THANAKHA: DEVELOPMENT OF NANOEMULSION LOTION (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri, Kamrudee Kingyai, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : HEALTH AND LIFE SCIENCES CONFERNECE MALAYSIA 2014
   สถานที่ประชุม : USM, MALAYSIA
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 09/06/2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant Property of Rice Bran Oil and Thanakha: Insight Into the Production of Nanoemulsion Lotion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Orrawan Poonsri, Kamrudee Kingyai, Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : นครศร๊ธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Young Coconut Juice Reduced Hyperlipidemia and Lipid Peroxide in Overweight Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong 1,*, Tiparat Nasrisuk1, Wannisa Suangyaya1, Waraporn Jantamattukan1, Radklaow Jaidee1 and Smith Wanmasae1
   ชื่อการประชุม : International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities
   สถานที่ประชุม : Imperial Mea Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2556
   ชื่อบทความ : Gastroprotective Activity of Syzygium cumini (L.) Skeels against Indomethacin- induced gastric ulcer in mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : การประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Property of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice by Enhancing GLUT-2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Poonsit Hirunsai1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มวล.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : THE 1ST International Asia Study
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Aqueous Extract of Thumbergia Laurifolia (Linn.) on Memory Impairment and Acetylcholinesterase Activity Induced by Lead in Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities
   ชื่อการประชุม : International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities
   สถานที่ประชุม : Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant, scavenging capacities and protective effects of Syzygium cumini (L.) Skeels on hydrogenperoxide (H2O2) induce oxidative stress in normal human peripheral blood mononuclear cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : International 4th RMUTIC
   สถานที่ประชุม : BANGKOK
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
   ชื่อบทความ : Total phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activities from 13 Thai traditional plants (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : THE 1ST INTERNATIONAL ASIA STUDY
   สถานที่ประชุม : WALAILAK uNIVERSITY
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Alloxan-induced Diabetic Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea2, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : THE iNTERNATIONAL CONFERENCE RMIUT 5TH
   สถานที่ประชุม : BANGKOK
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
   ชื่อบทความ : Young Coconut Juice Reduced Hyperlipidemia and Lipid Peroxide in Over Weight Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong 1,*, Tiparat Nasrisuk1, Wannisa Suangyaya1, Waraporn Jantamattukan1, Radklaow Jaidee1 and Smith Wanmasae1
   ชื่อการประชุม : International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities
   สถานที่ประชุม : Imperial Mea Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2556
   ชื่อบทความ : Aqueous Extract of Thumbergia Laurifolia (Linn.) on Memory Impairment and Acetylcholinesterase Activity Induced by Lead in Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu1, Suksan Changlek1, Warangana Chunglok1,3, Rapeeporn Kaunchea2 , Supaporn Yimtheing3 and Jitbanjong Tangpong1,3
   ชื่อการประชุม : International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities
   สถานที่ประชุม : Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2556
   ชื่อบทความ : Total phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activities from 13 Thai traditional plants (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : International conference on ASIA STUDY TODAY
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant, scavenging capacities and protective effects of Syzygium cumini (L.) Skeels on hydrogenperoxide (H2O2) induce oxidative stress in normal human peripheral blood mononuclear cells (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 4th Rajamangala University of Technology International Conference. (4 th. RMUTIC).
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Alloxan-induced Diabetic Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea2, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : The 4th Rajamangala University of Technology International Conference (4th RMUTIC)
   สถานที่ประชุม : Bangkok convention Centre ,Central World,Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : INTERNATIONAL CONFERENCE IN ASIA STUDY 18-19 FEB 2013
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Gastroprotective Activity of Syzygium cumini (L.) Skeels against Indomethacin- induced gastric ulcer in mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research national conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Cytotoxic Effects of Organic Solvent-Isolated Ingredients from the Aqueous Extract of Tithonia diversifolia in RAW 264.7 Murine Macrophage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Ganlayanee Thammathirat, Potcharadanai Sengking Jitbanjong Tangpong and Poonsit Hiransai*
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak research national conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Radical Scavenging Activities of Xanthone derived from Gacinia Mangostana and its effects on anti-mononuclear cells damaged of DM type II Patients (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong1,2*, Nuwal Kama1, Kisteena Leekao1, Rosemalin Lateh1, Poonsit Hiransai1, Moe Pwint Phyu
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak research national conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Xanthone Derivative of Garcinia mangostana Prevents Doxorubicin-induced Apoptosis and Autophagy in Central Nervous System (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong, Moe Pwint Phyu, Sumitra Miriyala, Teresa Noel, and Daret K. St. Clair
   ชื่อการประชุม : The 6th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia (SFRR-Asia)
   สถานที่ประชุม : Chang Gung University, Tao-Yuan, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 16/10/2556
   ชื่อบทความ : Oxidative Stress and Hematological Parameters in Boatyard Workers: Insight into the Toxicity of Lead-exposure (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong*, Chamnong Tanapop
   ชื่อการประชุม : The 13th International Conference of Public Health Sciences on "Roles of Public Health Sciences Towards ASEAN Economic Community
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University, Narai Hotel, BKK
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2556
   ชื่อบทความ : Scavenging free radical activity in cell free system and inhibition of natural products against organophosphate (chloripyrifos) induced acetylcholinesterase (AChE) dysfunction (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The 13th International Conference of Public Health Sciences “Roles of Public Health Sciences Towards ASEAN Economic Community”
   สถานที่ประชุม : Chulalongkorn University, Grand Ballroom, Narai Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2556
   ชื่อบทความ : Xanthone Derivative of Garcinia mangostana Prevents Doxorubicin-induced Apoptosis and Autophagy in Central Nervous System (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong, Moe Pwint Phyu, Sumitra Miriyala, Teresa Noel, and Daret K. St. Clair
   ชื่อการประชุม : The 6th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia (SFRR-Asia)
   สถานที่ประชุม : Chang Gung University, Tao-Yuan, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 16/10/2556
   ชื่อบทความ : Aqueous Extract of Thumbergia Laurifolia (Linn.) on Memory Impairment and Acetylcholinesterase Activity Induced by Lead in Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities
   สถานที่ประชุม : Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/08/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : International Asia study
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Alloxan-induced Diabetic Mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea2, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : INTERNATION 4TH RMUTIC
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Property of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice by Enhancing GLUT-2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Poonsit Hirunsai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Property of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice by Enhancing GLUT-2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Poonsit Hirunsai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Property of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice by Enhancing GLUT-2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Poonsit Hirunsai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Property of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice by Enhancing GLUT-2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Poonsit Hirunsai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Reserch conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Gastroprotective Activity of Syzygium cumini (L.) Skeels against Indomethacin- induced (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Resrach Conference
   สถานที่ประชุม : Nkhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant, scavenging capacities and protective effects of Syzygium cumini (L.) Skeels on hydrogenperoxide (H2O2) induce oxidative stress in normal human peripheral blood mononuclear cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : INTERNATIONAL MEETING 4th RMUTIC
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
   ชื่อบทความ : Total phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activities from 13 Thai traditional plants (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 1th International Conference in Asia Study
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : OXIDATIVE STRESS AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN BOATYARD WORKERS: INSIGHT INTO THE TOXICITY OF LEAD-EXPOSURE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong*, Chamnong Tanapop
   ชื่อการประชุม : The 13th International Conference of Public Health Sciences “Roles of Public Health Sciences Towards ASEAN Economic Community”
   สถานที่ประชุม : Narai Hotel, Bangkok, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2556
   ชื่อบทความ : ความเป็นพิษของสารสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่แยกจากสารสกัดด้วยน้ำของ Tithonia diversifolia ต่อ RAW 264.7 Murine Macrophage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กมลรัตน์ ยับ, กัลยาณี ธรรมติรัตน์, พชรดนัย เส้งกิ่ง, จิตรบรรจง ตั้งปอง และพูลสิทธิ์ หิรัญสาย*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Nitric Oxide Inhibition of Aqueous Extract from Tithonia diversifolia in Lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 Murine Macrophage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonsit Hiransai* and Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Scavenging free radical activity in cell free system and inhibition of natural products against organophosphate (chloripyrifos) induced acetylcholinesterase (AChE) dysfunction (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Moe Pwint Phyu and Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The 13th International Conference of Public Health Sciences “Roles of Public Health Sciences Towards ASEAN Economic Community”
   สถานที่ประชุม : Grand Ballroom, Narai Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2556
   ชื่อบทความ : OXIDATIVE STRESS AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN BOATYARD WORKERS: INSIGHT INTO THE TOXICITY OF LEAD-EXPOSURE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong1*, Chamnong Tanapop1*
   ชื่อการประชุม : The 14th International Conference of Public Health Sciences “Public Health towards Health Sustainability”
   สถานที่ประชุม : Mandarin Ballroom, Mandarin Hotel, Sam Yan, Rama IV Rd., Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : XANTHONE PREVENTS DOXORUBICIN-INDUCED APOPTOSIS AND AUTOPHAGY IN CENTRAL NERVOUS SYSTEM (บรรยาย)
   ผู้เขียน : J. Tangpong, S. Miriyala, T. Noel, C. Sinthupibulyakit, P. Jungsuwadee, and D. K. St. Clair.
   ชื่อการประชุม : Cell Death: Aging, Metabolism, and their Ramifications for Therapeutics and Drug Development
   สถานที่ประชุม : National University of Singapore, Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 29/06/2555
   ชื่อบทความ : XANTHONE PREVENTS DOXORUBICIN-INDUCED APOPTOSIS AND AUTOPHAGY IN CENTRAL NERVOUS SYSTEM (บรรยาย)
   ผู้เขียน : J. Tangpong, S. Miriyala, T. Noel, C. Sinthupibulyakit, P. Jungsuwadee, and D. K. St. Clair
   ชื่อการประชุม : Cell Death: Aging, Metabolism, and their Ramifications for Therapeutics and Drug Development
   สถานที่ประชุม : National University of Singapore, Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 29/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Effects of phytoestrogen in young coconut juice on lipid profile and oxidative stress in ovarectomized mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nantawan Uthaipan, Anongrat Thaongluemnak, Chothicha Wong-oun, Jitbanjong Tangpong*
   ชื่อการประชุม : The 1st WU Annaul Conference of Graduate Studies "Sciences, Technology and Management for Sustainable Development"
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2554
   ชื่อบทความ : Effects of Phytoestrogen in Young Coconut Juice on Lipid Profile and Oxidative Stress in Ovarectomized Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nantawan Uthaipan, Anongrat Thangluemnak, Cholthicha Wong-uon, Jitbanjong Tangpong*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ผลของโพลีแซคคาไรด์ในแก้วมังกรต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและ หลอดเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูที่กินอาหารไขมันสูง
    Effects of the Hylocereus undatus polysaccharides administration on cardiovascular disease risk factors and oxidative stress in high-fat dietary mice (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Duanpen Tipmad, Patcharin Chalern, Sasithorn Meethea, Jitbanjong Tangpong*
   ชื่อการประชุม : The 1st WU Annual Conference of Graduate Studies
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2554
   ชื่อบทความ : Effects of Thunbergia Laucifelia (Linn.) Aqueous Leaf Extract Against Lipid Peroxidation, Learning Deficit and Memory Loss in Lead-trated Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suksan Changlek, Jitbanjong Tangpong*
   ชื่อการประชุม : The 1st WU Annaul Conference of Graduate Studies
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/04/2554
   ชื่อบทความ : Xanthone Prevents Doxorubicin-Induced Oxidative Damage and Central Nervous System Injury (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong, Sumitra Miriyala, Teresa Noel, Chompunoot Sinthupibulyakit, Paiboon Jungsuwadee, and Daret K. St. Clair
   ชื่อการประชุม : Chemobrain: Mechanisms & Assessments,The International conference on Side Effects of Cancer Therapy
   สถานที่ประชุม : University of Kentucky, Lexington, Kentucky,USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 12/10/2554
   ชื่อบทความ : Xanthone Prevents Doxorubicin-Induced Oxidative Damage and Central Nervous System Injury” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong, Miriyala S, Noel T, Sinthupibulyakit C, Jungsuwadee P, St Clair DK
   ชื่อการประชุม : Chemo Brain: Mechanisms & Assessements, International Conference on the Side Effects of Cancer Therapy, University of , October 12-14, 2011.
   สถานที่ประชุม : Kentucky Hospital Pavilion, Lexington, Kentucky, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 12/10/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Anti-oxidant activities of the Thunbergia laurifolia Linn. extract against lead-induced neurotoxicity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong, Suksan Changlek, Phannee Pidetchab, Alan F. Geater, Soisungwan Satarug
   ชื่อการประชุม : Reverse brain drain project (RBD-NSTDA) international conference cadmium in food and human health & technology for environmental restoration and rehabilitation
   สถานที่ประชุม : Phitsanulok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/01/2553
   ชื่อบทความ : Alleviation of lead poisoning in the brain with aqueous leaf extract of the Thunbergia laurifolia (Linn) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong, Soisungwan Satarug
   ชื่อการประชุม : นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/10/2553
   ชื่อบทความ : Doxorubicin-induced central nervous system toxicity and protection by xanthone derivative of Garcinia Mangostana (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangponga, Sumitra Miriyalab, Teresa Noelb, Chompunoot Sinthupibulyakitb, Paiboon Jungsuwadeeb, and Daret K. St. Clairb
   ชื่อการประชุม : SFRBM's 17th Annual Meeting a joint meeting with the Society for Free Radical Research International (SFRRI)
   สถานที่ประชุม : Orlando, Florida, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 17/11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Phenolic compounds in Thunbergia laurifolia Linn. against lead-induced neurodysfunction. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท35) : Sciences and Technology for a better future
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Anti-oxidant activities of Thunbergia laurifolia Linn. in lead-mediated neurotoxicity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว
   สถานที่ประชุม : เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : The effect of phytoestrogen on depression: The study of forced swimming test in ovariectomized mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Pharmacology Research Experimental and Behavioral Pharmacology Seminar for Graduate students
   สถานที่ประชุม : Ehime University, Toon-city, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/05/2551
   ชื่อบทความ : Phytoestrogen in young coconut juice reduced hyperlipidemia and lipid peroxidadation in overweight rats (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The Second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO)
   สถานที่ประชุม : Naresaun university, Payoaw
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/12/2551
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันต่อการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
    Risk Factor Assessment and Intervention for Diabetes Prevention in Walailak University Personnel (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่34 : STT34
   สถานที่ประชุม : หอประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์, กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2551
   ชื่อบทความ : Phytoestrogen in young coconut juice reduced hyperlipidemia and lipid peroxidadation in overweight rats (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO)
   สถานที่ประชุม : Naresaun university, Prayoa
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/12/2551
   ชื่อบทความ : Phytoestrogen of young coconut juice reduced hyperlipidemia and lipid peroxidadation in over weight rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong, Tiparat Nasrisuk, Wannisa Suangyaya, and Waraporn Jantamattukan
   ชื่อการประชุม : OXIDANTS AND ANTIOXIDANTS IN BIOLOGY
   สถานที่ประชุม : OXYGEN CLUB OF CALIFORNIA, OXYGEN CLUB OF CALIFORNIA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 12/03/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : TNF-mediated NO production enhances MnSOD nitration and mitochondrial dysfunction in primary neurons: An insight into the role of glia cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/03/2550
   ชื่อบทความ : TNF-mediated NO production enhance MnSOD nitration and mitochondrial Dysfunction: An insight into the role of glial cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 3rdCINP Asia Pacific Regional Meeting, 1st College of Thai Neuro-psychophamacology (CTNP) Meeting
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/03/2550
   ชื่อบทความ : : TNF-alpha-mediated NO production enhances MnSOD nitration and mitochondrial dysfunction in primary neurons: An insight into the role of glia cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 3rdCINP Asia Pacific Regional Meeting, 1st College of Thai Neuro-psychophamacology (CTNP) Meeting
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/03/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : TNF-mediated NO production enhance MnSOD nitration and mitochondrial Dysfunction (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 13th Anual Meeting of the Society for Free Radical Biology and Medicine,
   สถานที่ประชุม : Denver Colorado, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 18/11/2549
   ชื่อบทความ : Adriamycin-induced TNFalpha-mediated Central Nervous System Toxicity: Insights into the Mechanism of “Chemobrain”. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Research scholarship annual meeting,
   สถานที่ประชุม : University of Kentucky, USA, 2006.
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 15/02/2549
   ชื่อบทความ : : TNF-alpha-mediated NO production enhances MnSOD nitration and mitochondrial dysfunction in primary neurons: An insight into the role of glia cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 13th Anual Meeting of the Society for Free Radical Biology and Medicine,
   สถานที่ประชุม : Denver, Colorado, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 17/11/2549
   ชื่อบทความ : PREVALENT OF METABOLIC SYNDROME IN WALAILAK UNIVERSITY PERSONNEL RECEIVING ANNUAL HEALTH EXAMINATIONS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 : STT 33
   สถานที่ประชุม : Walailak university, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : TNFalpha-mediated Central Nervous System Toxicity: Insights into the Mechanism of “Chemobrain” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 12th Anual Meeting of the Society for Free Radical Biology and Medicine
   สถานที่ประชุม : Austin, Texas, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 17/11/2548
   ชื่อบทความ : Adriamycin-induced Central Nervous System Toxicity: Insight Into the Mechanism of “Chemobrain”. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Research scholarship annual meeting
   สถานที่ประชุม : University of Kentucky, USA,
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 09/02/2548
   ชื่อบทความ : Adriamycin-induced Central Nervous System Toxicity: Insight Into the Mechanism of “Chemobrain”. The 11th Anual Meeting of the (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Society for Free Radical Biology and Medicine
   สถานที่ประชุม : Virgin Island, USA, 2004.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2548
   ชื่อบทความ : Adriamycin-induced Central Nervous System Toxicity: Insight Into the Mechanism of “Chemobrain”. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Ohio valley meeting for Toxcicology,
   สถานที่ประชุม : The University of Kentucky, USA, 2004.
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 04/05/2548
   ชื่อบทความ : Adriamycin-induced TNF-alpha-mediated Central Nervouse System Toxicity: An Insight into the Mechanism of Chemobrain (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Toxicology Seminar
   สถานที่ประชุม : School of Medicine, University of Kentucky, Kentucky, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 12/12/2548
  พ.ศ.2542
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของ Uric acid กับ Lipid peroxidation ในพลาสมาของผู้ป่วย -thalassemia / Hemoglobin E. 2538. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33.
   สถานที่ประชุม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร. 574-579;
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/03/2542
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของ Uric acid กับ Lipid peroxidation ในพลาสมาของผู้ป่วย -thalassemia / Hemoglobin E. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33.
   สถานที่ประชุม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร. 574-579; 2538.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/03/2542
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดดเด่น ก้าวไกล สู่สากล
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหเวชศาสตร์มหกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การประชุมนานาชาติชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ 2019
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหเวชศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : พิธีการและกิจกรรมเวที
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : การตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สหเวชศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : จัดฝึกอบรม
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 20 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ราชาวดี 15 ปีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัดในระดับปฐมภูมิ
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • การพิจารณากำหนดนโยบาย วางแผน ดำเนินงาน การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิก การพิจารณาอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ การรับรองหลักสูตร สถาบัน และการรับรองการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2552