:: ข้อมูลส่วนตัว ::   อาจารย์ ดร. นุจรีย์  แซ่จิว
   Dr. Nutjaree Saejiw
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2199, 0-7567-2104-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2199, 2104-5
   E - mail  cnutjare@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสขุศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2542
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การยศาสตร์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และอาการปวดของกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Ergonomics risk and muscular pain among fishing net sinker-workers, Pakpoon Sub-district, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ นุจรีย์ แซ่จิว ภรณ์ทิพย์ ศรีสังแก้ว แสงระพี โกติกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 21 หน้า : ** เดือน/ปี : 12/2555-02/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงด้านเสียงของพนักงานในโรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   Evaluation of the Occupational Risk of Noise Exposure: Case Study of a Piston Compressor Manufacturer, Bangkok

   ผู้เขียน : นุจรีย์ แซ่จิว
   แหล่งตีพิมพ์ : วิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 5 หน้า : 823-833 เดือน/ปี : 09/2553-10/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Exposure to wood dust and its particle size distribution in a rubberwood sawmill in Thailand.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Occup Environ Hyg
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 8 หน้า : 483-90 เดือน/ปี : 08/2552-08/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : The discovery of unusual cause of indoor radiation pollution
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asia-Pacific journal of public health
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 2 หน้า : 46 เดือน/ปี : 12/2549-12/2549
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลการให้ความผลของการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุสรีย์ คงเอียด ยุวดี หมัดอะดัม จำนงค์ ธนะภพ นุจรีย์ แซ่จิว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การบาดเจ็บและอาการทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องจาการทำงานของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพสาวนปาล์ม เขตพื้นที่ตำบลสินปุน อ.เขาพนม จ.กรับี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ นุจรีย์ แซ่จิว จำนงค์ ธนะภพ จันจิรา มหาบุญ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งวที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ผลการอบรมการยศาสตร์ในการใช้งานโน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นุจรีย์ แซ่จิว พิมพ์ปวีณ์ เกตุทิพย์ ภัสสร คีรีรัตน์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และกลุ่มอาการโครงร่างกล้ามเนื้อและกระดูกในกลุ่มแรงงานทอผ้า ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นุจรีย์ แซ่จิว สุภัสสร อินณรงค์ อนงค์ เพ็ชรแก้ว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Ergoomics hazards in office workers, southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Saejiw
   ชื่อการประชุม : APACPH Conference
   สถานที่ประชุม : Bali, Indonesia
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2553
   ชื่อบทความ : Ergonomics problems in handicraft workers, southern Thaialnd (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Saejiw
   ชื่อการประชุม : APACPH conference
   สถานที่ประชุม : Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
   ชื่อบทความ : Characterization of occupational exposure in university campus cleaning workers, southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree
   ชื่อการประชุม : APACPH conference
   สถานที่ประชุม : Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Occupational exposure to particulates in the workers employed in the rubberwood sawmill in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 19th International Conference on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH 2007)
   สถานที่ประชุม : Alberta, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 09/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : A survey of occupational health and safety status in rubberwood sawmills industry, Nakhon Si Thammarat, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 38th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/12/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการ การเรียนการสอนประสานงานบริการวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท ศิลาอารีย์ จำกัด
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรัตนศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท มานะศิลา 2537
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2553
   ชื่อหนังสือ : Update on Health and Safety in the Rubber Industries
   ผู้แต่ง :  ดร.นุจรีย์  แซ่จิว
   สำนักพิมพ์ : ismithers
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ UK
   ISBN : 978-1-84735-425-9
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)