:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สถาพร  ดิเรกบุษราคม
   Asst.Prof.Dr. Sataporn Direkbusarakom
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2352, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2352, 2301
   E - mail  dsatapor@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Fisheries Science
  มหาวิทยาลัย  Hokkaido University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2541
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Fisheries Science
  มหาวิทยาลัย  Hokkaido University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2534
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประมง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2522-2526
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2542
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรประมง
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/06/2546 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  -โรคแบคทีเรีย และไวรัสในสัตว์น้ำ
-การเลี้ยงกุ้ง
-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  วิจัยและพัฒนา  การเลี้ยงกุ้งทะเล (shrimp culture)
  วิจัยและพัฒนา  การใช้สารสกัดธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น สมุนไพร สาหร่ายทะเล แพลงก์ตอนพืช
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : RNA sequence analysis of growth-related genes in Penaeus monodon
   ผู้เขียน : Nifareesa CHEALOH, Sataporn DIREKBUSARAKOM, Piyapong CHOTIPUNTU, Pitchanee JARIYAPONG, Hidehiro KONDO, Ikuo HIRONO, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-27 เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
   ชื่อบทความ : Identification of Growth-related EST-Microsatellite Marker in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
   ผู้เขียน : Sk Md Saeef Ul Hoque Chishty, Suwit Wuthisuthimethavee, Piyapong Chotipuntu, Sataporn Direkbusarakom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
   ชื่อบทความ : Enhancement of shrimp health and immunity with diets supplemented with combined probiotics: application to Vibrio parahaemolyticus infections  
   ผู้เขียน : Chettupon Pooljun, Sunisa Daorueang, Wattana Weerachatyanukul, Sataporn Direkbusarakom, Pitchanee Jariyapong*
   แหล่งตีพิมพ์ : Disease of aquatic organism
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 04/2563-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางอาหารของคีโตเซอรอส”
   Effect of media on growth and nutritional composition of Chaetoceros gracilis

   ผู้เขียน : สุพัตรา ขุนเสนาะ, นพวรรณ ฉิ้มสังข์*, สถาพร ดิเรกบุษราคม และ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปี 2561
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Complete Genome Sequence of the Lytic Giant Bacteriophage pT24 Infecting Tenacibaculum spp., Isolated from a Shrimp Culture Pond
   ผู้เขียน : Ho Viet Khoa,a Yuki Midorikawa,a Tsubasa Uchino,a Toshihiro Nakai,b Goshi Kato,a Hidehiro Kondo,a Ikuo Hirono,a Matthura Labaiden,c Sataporn Direkbusarakom,c and Motohiko Sano
   แหล่งตีพิมพ์ : : Genome Announc. 2017 Jul; 5(27): e00081-17.
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 27 หน้า : 1-17 เดือน/ปี : 07/2560-12/2561
   ชื่อบทความ : การแสดงออกของยีน vitellogenin และยีน fatty acid binding protein ของกุ้งขาวเพศเมีย (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่างๆ
   Expression of vitellogenin gene and fatty acid binding protein gene of female Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) fed different diets

   ผู้เขียน : ธนากรณ์ เมฆกลิ่น1 นพวรรณ ฉิ้มสังข์1,* สถาพร ดิเรกบุษราคม1 และสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี1
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 33-45 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Identification and Expression of Vitellogenin Gene in Polychaetes (Perinereis sp.)
   ผู้เขียน : Khwanta Phoonsamran, Satapom Direkbusarakom, Piyapong Chotipuntu, Ikuo Hirono, Sasimanas Unajak, Pijug Summpunn, and Suwit Wuthisuthimethavee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Fisheries and Environment
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Comparison of suitable protein measurement forThalassiosira weissflogii(Bacillariophyta) andTetraselmis chuii(Chlorophyta)
   ผู้เขียน : Ninlawan ChotipanSuwimon BoonrungsimanSataporn Direkbusarakom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phycological Research
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 3 หน้า : 72-76 เดือน/ปี : 05/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : Development of a TaqMan real-time RT-PCR assay for detection of covert mortality nodavirus (CMNV) in penaeid shrimp
   ผู้เขียน : Chettupon Pooljun , Sataporn Direkbusarakoma, Piyapong Chotipuntu , Ikuo Hirono , Suwit Wuthisuthimethavee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 464 ฉบับที่ : 3 หน้า : 445-450 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
   ชื่อบทความ : Development of a TaqMan real-time RT-PCR assay for detection of covert mortality nodavirus (CMNV) in penaeid shrimp
   ผู้เขียน : Chettupon Pooljun a, Sataporn Direkbusarakoma, Piyapong Chotipuntu a, Ikuo Hirono b, Suwit Wuthisuthimethavee a,⁎
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 464 ฉบับที่ : 2016 หน้า : 445-450 เดือน/ปี : 07/2559-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Decontamination of Monodon Baculovirus in Marine Shrimp Eggs using Upwelling Flow-Through System
   ผู้เขียน : Piyapong CHOTIPUNTU, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE, Sataporn DIREKBUSRAKOM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : 527-532 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Enhancement of shrimp immunity against white spot syndrome virus by Macrobrachium rosenbergii nodavirus-like particle encapsulated VP28 double-stranded RNA
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong a,b, WattanaWeerachatyanukul c, Sataporn Direkbusarakomb,d, Ikuo Hironoe, SuwitWuthisuthimethavee b,d, Charoonroj Chotwiwatthanakun
   แหล่งตีพิมพ์ : : aquaculture
   เล่มที่ : 446 ฉบับที่ : 2015 หน้า : 325-332 เดือน/ปี : 05/2558-05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A simple method for cell culture of “Nemo” ocellaris clownfish ( Amphiprion ocellaris, Cuvier 1830)
   ผู้เขียน : Songwut Patkaew, Sataporn Direkbusarakom and Opas Tantithakura
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cell Biol Int Rep 21 (2014) 39-45.
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 2014 หน้า : 39-45 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Delivery of double stranded RNA by Macrobrachium rosenbergii nodavirus-like particles to protect shrimp from white spot syndrome virus
   ผู้เขียน : Pitchanee Jariyapong, Charoonroj Chotwiwatthanakun, Sataporn Direkbusarakom, Ikuo Hirono, SuwitWuthisuthimethavee,WattanaWeerachatyanukul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 435 ฉบับที่ : 2015 หน้า : 86-91 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Reproductive Aspects of SPF Penaeus monodon Grown in Closed Culture Captivity
   ผู้เขียน : Piyapong CHOTIPUNTU, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE, Sataporn DIREKBUSRAKOM and Satit SONGTUAY
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science & Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 227-236 เดือน/ปี : 04/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : Reproductive Aspects of SPF Penaeus monodon Grown in Closed Culture Captivity
   ผู้เขียน : Piyapong CHOTIPUNTU, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE, Sataporn DIREKBUSRAKOM and Satit SONGTUAY
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 227-236 เดือน/ปี : 06/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : Elimination of Escherichia coli from oysters using sodium bicarbonate
   ผู้เขียน : Matthura Labaiden, Hisae Kasai, Mamoru Yoshimizu and Sataporn Direkbusarakom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J. Sci. & Tech 2013
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 601-606 เดือน/ปี : 12/2556-07/2557
   ชื่อบทความ : ความต้านทานโรคและการค้นหายีนที่มีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคเสตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
   ผู้เขียน : อนงค์ นิ่มละมัย ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุมธิเมธาวี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 38-50 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : The effect of Sodium Bicarbonate on growth and biochemical composition of Chaetoceros gracilis
   ผู้เขียน : Pornpimol PIMOLRAT1*, Sataporn DIREKBUSARAKOM1, Charurat CHINAJARIYAWONG1 and Sorawit POWTONGSOOK2
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Fisheries Reseach Bullitin
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 05/2553-00/0000
   ชื่อบทความ : Urea as a Nitrogen Source in a Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Closed Culture System
   ผู้เขียน : 1. Suwanpakdee, S., DIREKBUSARAKOM S.,Chotipuntu P., P. Sonsangjinda
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 135-140 เดือน/ปี : 12/2553-12/2553
  พ.ศ.2541
   ชื่อบทความ : Protective efficacy of Clinacanthus nutans on yellow head disease of black tiger shrimp Penaeus monodon
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Marine Biotechnology
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 4 หน้า : 301-304 เดือน/ปี : 00/2541-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Extracellular products of microalgae enhanced resistance Covert mortality nodavirus (CMNV) in Pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Matthura Labaiden1, Sudarat Saengngern, SupattraKhunsanoh and Sataporn Direkbusarakom1
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”
   สถานที่ประชุม : Tokyo Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/09/2560
   ชื่อบทความ : Comparison of aeration and adding diatom in closed systems for Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Songwut phatkeaw , Wanlapha molex , Matthura labaiden , Sataporn Direkbudsarakom
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”
   สถานที่ประชุม : Tokyo Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/09/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Thalassiosira weissflogii and Amphora sp. on post-larva of white shrimp Litopeneaus vanamai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanlapha Molex, Songwut Phatkeaw, Ninlawan Chotipan, Supattra Khoonsanoh, Matthura Labaiden, Sataporn Direkbusarakom
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”
   สถานที่ประชุม : Tokyo Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/09/2560
   ชื่อบทความ : Vaccine against White Spot Syndrome Virus (WSSV) and early mortality syndrome” (EMS) for shrimp (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sataporn Direkbusarakom1, Sudarat Saengngern1,Chettupon Pooljun1, Ikuo Hirono2, Suwit Wuthisuthimetravee1 Matthura Labaiden1
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”
   สถานที่ประชุม : Tokyo Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/09/2560
   ชื่อบทความ : Extracellular products of microalgae enhanced resistance Covert mortality nodavirus (CMNV) in Pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Matthura Labaiden1, Sudarat Saengngern, Supattra Khunsanoh and Sataporn Direkbusarakom1
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations
   สถานที่ประชุม : Tokyo university of marine science Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/09/2560
   ชื่อบทความ : ffect of Thalassiosira weissflogii and Amphora sp. on post-larva of white shrimp Litopeneaus vanamai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanlapha Molex, Songwut Phatkeaw, Ninlawan Chotipan, Supattra Khoonsanoh, Matthura Labaiden, Sataporn Direkbusarakom
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”
   สถานที่ประชุม : Tokyo
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/09/2560
   ชื่อบทความ : Vaccine against White Spot Syndrome Virus (WSSV) and early mortality syndrome” (EMS) for shrimp (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sataporn Direkbusarakom1, Sudarat Saengngern1,Chettupon Pooljun1, Ikuo Hirono2, Suwit Wuthisuthimetravee1
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”
   สถานที่ประชุม : Tokyo, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/09/2560
   ชื่อบทความ : Comparison of aeration and adding diatom in closed systems for Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Songwut phatkeaw , Wanlapha molex , Matthura labaiden , Sataporn Direkbudsarakom
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”
   สถานที่ประชุม : Tokyo Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/09/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Thalassiosira weissflogii and Amphora sp. on post-larva of white shrimp Litopeneaus vanamai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wanlapha Molex, Songwut Phatkeaw, Ninlawan Chotipan, Supattra Khoonsanoh, Matthura Labaiden, Sataporn Direkbusarakom
   ชื่อการประชุม : The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”
   สถานที่ประชุม : Tokyo university of Marine Science and technology Tokyo
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 22/09/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : エビ養殖におけるケイ酸カルシウム資材の施用効果 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : 花田晶子・神谷隆・阿部信彦(太平洋セメント)・Sataporn Direkbusrakom(Walailak Univ.)・廣野育生(海洋大院科)
   ชื่อการประชุม : Suisan Gakkai
   สถานที่ประชุม : Sendai university
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 25/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาการใช้ขี้ไส้เดือนและน้ำหมักขี้ไส้เดือนในการเลี้ยงคีโตเซอรอส (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กุสุมา ดือราแม และ สถาพร ดิเรกบุษราคม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๑
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/03/2557
   ชื่อบทความ : Effects of correlated color temperatures on inoculum sizes, growth and chlorophyll content of Thalassiosira weissflogii (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ninlawan Chotipan* and Sataporn Direkbudsarakom
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak university
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Dissolved organic nitrogen in relation to white spot infection in black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sataporn Direkbusarakom1*, Suwit Wuthisuthimethavee1, Suntipon Pumcong2
   ชื่อการประชุม : 10th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (10AFAF)
   สถานที่ประชุม : The Ocean Resort Hotel, Yeosu, Republic of Korea.
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 30/04/2556
   ชื่อบทความ : EFFECTS OF VARIOUS SALINITIES ON GROWTH AND CHLOROPHYLL CONTENT OF Thalassiosira weissflogii (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sataporn Direkbusarakom, Ninlawan Chotipan
   ชื่อการประชุม : 10th Asian Fisheries and Aquaculture Forum
   สถานที่ประชุม : The Ocean Resort Hotel, Yeosu, Republic of Korea.
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 30/04/2556
   ชื่อบทความ : EFFECTS OF LIGHT ON THE GROWTH RATE AND CHLOROPHYLL CONTENT OF THE MARINE DIATOM, Thalassiosira weissflogii (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิลวรรณ โชติพันธุ์ สถาพร ดิเรกบุษราคม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 28/03/2556
   ชื่อบทความ : ผลของความความเค็มต่อการเจริญเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลล์ และลักษณะของเซลล์ Thalassiosira weissflogii (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิลวรรณ โชติพันธ์, สถาพร ดิเรกบุษราคม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การใช้อาหารสาเร็จรูปกระตุ้นการสร้างตัวอสุจิของพ่อกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
    The 5th Walailak Research National Conference (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุพัตรา ขุนเสนาะ*, สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี, สถาพร ดิเรกบุษราคม และนพวรรณ ฉิ้มสังข์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครัง้ ที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Recirculation system for shrimp broodstock management (บรรยาย)
   ผู้เขียน : SATAPORN DIREKBUSARAKOM
   ชื่อการประชุม : JSPS-NRCT Asian Core Program Joint Seminar 2012
   สถานที่ประชุม : Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am, Petchburi Province
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Estimating Genetic Parameters for Growth in Progeny of Wild-caught Black Tiger shrimp Penaeus monodon with Molecular relatedness (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suwit Wuthisuthimethavee, Opor Siwasuthum, China Supakorn, Kritsawas Nganing, Sataporn Direkbusarakom, Piyapong Chotipuntu
   ชื่อการประชุม : The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum
   สถานที่ประชุม : Shanghai Ocean University
   ประเทศ : จีน เมื่อ 21/04/2554
   ชื่อบทความ : ผลของการเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เย็นต่อการมีชีวตรอดและการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros gracilis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรพิมล พิมลรัตน์ สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ปิยะพงศ์โชติพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ผลของการทำความสะอาดวัสดุยึดเกาะต่อประสิทธิภาพในการลดสารประกอบไนโตรเจน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี พรพิมล พิมลรัตน์ สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ปิยะพงค์ โชติพันธุ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำจาก Chaetoceros gracilis และ Nannochloropsis sp. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรพิมล พิมลรัตน์1 โยชิมิซึ มาโมรู3 ฮาซาเอะ คาซาอิ3 และสถาพร ดิเรกบุษราคม12
   ชื่อการประชุม : การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบีพี สมิหลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/03/2554
   ชื่อบทความ : การตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในกุ้งกุลาดำ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โอปอล์ สิวะสุธรรม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ชินา สุภากรณ์ สถาพร ดิเรกบุษราคม ปิยะพงค์ โชิติพันธุ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ผลการเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เย็นต่อการมีชีวิตรอดและการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros gracilis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรพิมล พิมลรัตน์ สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ปิยะพงศ์ โชติพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 3 : The 3 rd Walailak Reseach Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคในสัตว์น้ำจาก Chaetoceros gracilis และ Nanochloropsis sp. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรพิมล พิมลรัตน์ Yoshimizu mamoru Hisae Kasai สถาพร ดิเรกบุษราคม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมสมิหลาบีช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/03/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ความเป็นพิษของสารอินทรีย์ไนโตรเจนละลายน้ำต่อกุ้งกุลาดำและความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อตัวแดงดวงขาว
    Toxicity of dissolved organic nitrogen on black tiger shrimp and relation of white spot infection (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมกุ้งทะเลแห่งชาติครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2553
   ชื่อบทความ : ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของ Chaetoceros gracilis สำหรับใช้อนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
    Effects of culture medium on growth and biochemical composition of Chaetoceros gracilis for nursing Black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมกุ้งทะเลแห่งชาติครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2553
   ชื่อบทความ : ผลของแลคโตบาซิลลัสในการยับยั้งโรคตัวแดงดวงขาว
    Effects of Lactobacillus spp. on inhibit of White Spot Syndrome Virus (WSSV) (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พรพิมล พิมลรัตน์ สถาพร ดิเรกบุษราคม
   ชื่อการประชุม : การประชุมกุ้งทะเลแห่งชาติครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2553
   ชื่อบทความ : การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด โดยใช้เครื่องกำจัดตะกอนในบ่อเลี้ยง
    Rearing of Penaeus monodon in closed culture system in concrete tanks equipped with sludge removal devices (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สถาพร ดิเรกบุษราคม สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กฤษวัสส์ งะนิ่ง ปิยะพงค์ โชติพันธุ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมกุ้งทะเลแห่งชาติครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2553
   ชื่อบทความ : DNA marker development for low salinity tolerance in genetic improvement of black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wuthisuthimethavee, S., Jehlao, N., Pongsomboon, S., Direkbusarakom, S. and Chotipuntu P.
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมก.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2553
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตระบบปิด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โอปอล์ สิวะสุธรรม, สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี, กฤษสวัสส์ งะนิ่ง, สถาพร ดิเรกบุษราคม และปิยะพงค์ โชติพันธุ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 7: คุณภาพกุ้งไทยสู่อาหารปลอดภัยระดับโลก
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวิลโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/09/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ต้องการลบ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม :
   สถานที่ประชุม :
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาการปรับปรุงดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยส่าเหล้า (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญษตรี สกว ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : สยามพารากอนชั้น 5
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2552
   ชื่อบทความ : ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การจัดการมลพิษจากเกษตรกรรม
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Regression analysis of carbon and nitrogen ratio on some microorganisms in brackish water. (บรรยาย)
   ผู้เขียน :
   ชื่อการประชุม : 5th World Fisheries Congress,
   สถานที่ประชุม : Yokohama
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 23/10/2551
   ชื่อบทความ : Frequency of medium application and time harvesting on growth, chlorophyll a, total carotenoids and protein contents of Chlorella sp. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th World Fisheries Congress
   สถานที่ประชุม : Yokohama Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 23/10/2551
   ชื่อบทความ : Chemistry of pond bottom soil in relation to production of black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th World Fisheries Congress
   สถานที่ประชุม : Yokohama Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 23/10/2551
   ชื่อบทความ : Effects of urea on water quality and growth of the black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th World Fisheries Congress
   สถานที่ประชุม : Yokohama Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 23/10/2551
   ชื่อบทความ : Direkbusarakom, S.1, Labaiden M.1and Yoshimizu, M. 2008. Antiviral activity of floc against white spot syndrome virus (WSSV) in black tiger shrimps (Penaeus monodon). (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Fish pathology
   สถานที่ประชุม : Tokyo University Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 19/10/2551
   ชื่อบทความ : Regression analysis of carbon and nitrogen ratio on some microorganisms in brackish water (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th World Fisheries Congress
   สถานที่ประชุม : Pacific Yohohama, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 20/10/2551
   ชื่อบทความ : Antiviral activity of floc against white spot syndrome virus (WSSV) in black tiger shrimps (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th International Symposium of The Japanese Society for Fish Pathology
   สถานที่ประชุม : Tokyo university, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 18/10/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ:โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ Microsattellites
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ:โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ Microsattellites
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
 • อบรมการเลี้ยงกุ้งท่ามกลางวิกฤต EMS
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัยของโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง ศูนย์นวัตกรรมสหศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาฯ 100 ปี สำหรับกลุ่มวิจัยภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : คลัสเตอร์อาหารและน้ำการประเมินรายงานความฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้รูปแบบที่แตกต่างกันของการจัดวางตัวกรองชีวภาพ” (CU56-FW13) โดยมี ผศ.ดร.กษิดิศ หนูทอง เป็นหัวหน้าโครงการ
 • จัดอบรมและเป็นวืทยากรบรรยายตลอดงาน
 • บรรยาย 2 หัวข้อคือ โรค EMS คืออะไร ป้องกันได้หรือไม่” และเรื่อง “แนวทางการเลี้ยงกุ้งฝ่า EMS”
 • สัมมนาเรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนและการประยุกต์ใช้ในบ่อกุ้ง” ประสานงาน ประชาสัมพันธ์และเป็นวิทยากรร่วม
  พ.ศ.2556
 • บรรยายเรื่อง “ก้าวผ่าน EMS ได้อย่างไร”
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2556
   ชื่อหนังสือ : รู้อย่างเข้าใจ ร่วมมือแก้ไข EMS
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  นายคณะวิจัย  อื่ฯๆ,  รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี,  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  ผศ.ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์โดยหน่วยวิจัยกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ หน่วยวิจัยกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : พัฒนาสายพันธุ์กุ้งเอง ทางรอดของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี,  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  ผศ.ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์,  นายและคณะ  ..
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์โดยหน่วยวิจัยกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2548
   ชื่อหนังสือ : คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์,  ผศ.ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์,  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  ศ.ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์
   สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์โดยกรมควบคุมมลพิษ
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ
   ISBN : 974-9669-665
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2556
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 8126 - สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงเพรียงทราย
   ประเภทสิทธิบัตร : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
   ได้รับเมื่อ : 05/07/2556 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี,  นายสาธิต  ส่งทวย
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 05/07/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคขี้ขาว
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 05/07/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : Immunostimulant
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 05/07/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี,  นางสาวสุดารัตน์  แสงเงิน,  นางสาวมัสธูรา  ละใบเด็น
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สมุนไพรรักษาโรคขี้ขาว
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 05/07/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ชุดทดสอบสารอินทรีย์ในน้ำ
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 05/07/2556
   ผู้ประดิษฐ์ :  ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม,  นางสาวมัสธูรา  ละใบเด็น

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)