:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. เยี่ยมดาว  ณรงคะชวนะ
   Dr. Yeamdao Narangajavana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2242, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2242, 2201,2224
   E - mail  nyeamdao@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Human Environmental Sciences
  มหาวิทยาลัย  Oklahoma State University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Tourism and Hospitality Management
  มหาวิทยาลัย  Bournemouth University
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2542
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการโรงแรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/12/2542
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  หลักสูตร  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/12/2542 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้ และความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่ดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์กการที่มีผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
   the Knowledge Management and Employee Engagement on the Organizaion Learning of the Organizaiton's Performance in Innovation : Empirical study of Hotel Business in Thailand

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ และ ยุุทธชัย ฮารีบิน
   แหล่งตีพิมพ์ : พัฒนบริหารศาสตร์ : NIDA Development Journal
   เล่มที่ : 58 ฉบับที่ : 3/2561 หน้า : 10 เดือน/ปี : 07/2561-09/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และความผูกพันต่อองค์การของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
   The Comparative Relationship of Knowledge Management and Employee Engagement of Hotel Business in Thailand

   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ ยุทธชัย ฮารีบิน
   แหล่งตีพิมพ์ : : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 74-86 เดือน/ปี : 01/2559-04/2559
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : The relationship between the hotel rating system, service quality improvement, and hotel performance changes: A canonical analysis of hotels in Thailand
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 34-55 เดือน/ปี : 03/2551-03/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : การจัดทำข้อสอบ
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผนและประเมินผล
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ (ร้านอาหาร ที่พัก ขนส่ง และอื่นๆ)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 4 (พนักงานบริษัททัวร์ นำเที่ยว ขนส่ง และแหล่งท่องเที่ยว)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 3 (ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 2 (พนักงานด้านการบริการ)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 1 (พนักงานร้านอาหาร/ภัตตาคาร)
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 4 วิถีลุ่มน้ำ (ปากพนัง-หัวไทร-ชะอวด)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 3 นิเวศป่าเขา (กรุงชิง-นบพิตำ-วังลุง)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 1 นิเวศป่าเขา (เขาแก้ว-ลานสกา-ช้างกลาง)
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากภูเขา สู่ทะเล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)