:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย เพชรดนัย  ว่องไวรัตนกุล
   Mr. Petchdanai Wongwairatanakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2501, 0-7567-2502
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2501, 2502
   E - mail  wpetchda@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2537
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/03/2543
 
  ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/02/2544 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)