:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   Assoc.Prof.Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2292 3830, 0-7567-2201 3859
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2292 3830, 2201 3859
   E - mail  psiwarit@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Management Studies
  มหาวิทยาลัย  University of Exeter
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2553
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การตลาด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2543
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/03/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การตลาด/การลงทุน  Consumption Studies, Consumer Culture Theory, Value Creation Process in Social Network, Consumer Experience, Brand Culture, Brand Community,
  อื่น ๆ  การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาระบบบริการ การสร้างตราสินค้า
  สาขาความสนใจ
  การตลาด/การลงทุน  การค้นคว้าวิจัยเพื่อค้นหาความหมายเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic meaning) จากการบริโภค รวมไปถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน และ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ทางการตลาด (S-D Logic of Marketing)
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2562
   - การประเมินข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 3 กลุ่ม
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/05/2562 - 25/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) /
   - การบริหารโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์กลางนวัตกรรม กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง
   ระยะเวลาโครงการ : 15/05/2562 - 25/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
  พ.ศ.2561
   - การบริหารจัดการและการจัดตั้ง Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/01/2561 - 14/01/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/01/2562
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การจัดตั้ง Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/01/2561 - 14/01/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/01/2562
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคุณค่าสูงในประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/01/2561 - 14/01/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/01/2562
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การศึกษาและจัดกิจกรรมสื่อสัญจร ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 21/02/2561 - 19/08/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) /
   - รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความสมดุล
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 17/10/2561 - 12/08/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร /
   - แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์แบรนด์สปาศรีวิชัย อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นางสาววาลุกา  เอมเอก,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ
   ระยะเวลาโครงการ : 20/12/2561 - 19/12/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) /
  พ.ศ.2560
   - แนวทางการพัฒนาแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
   Guidelines for Developing Sustainable Destination Branding of the Southern Thailand

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การสร้างแบรนด์ทางการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
   Developing Tourism Brand of the Andaman Tourism Development Area

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกิจ,  นายพิมพ์มาดา   วิชาศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่สู่การเป็นสปาทาวน์
   Guidelines for Development and Management Administration for Developing Spa Town in Khlong Thom District, Krabi Province

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายสุรศักดิ์  ชุทอง,  นางสาวธนาภา  ช่วยแก้ว,  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ สู่การเป็น High Value Services
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2560 - 15/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการ Innovation Hubs สกอ. /
   - การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยวภาคใต้
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/05/2560 - 14/10/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /
   - การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  นายวศิน   ปัญญาวุธตระกูล,  นายอุทัย  คูหาพงศ์,  นายโพยมพร   รักษาชล
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2560 - 28/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/09/2560 - 31/08/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2559
   - การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 16/06/2559 - 30/09/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2559
   แหล่งทุน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /
   - การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงไตปลาสำหรับตลาดฮาลาล
   The Development of Fish Organs Sour Soup Product for Halal Market

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  นายฮุชเซ็น  นิยมเดชา
   ระยะเวลาโครงการ : 01/05/2559 - 30/04/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/04/2560
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การสร้างตราสินค้าทางการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างยั่งยืน
   The Creation of Sustainable Tourism Brand of Koh Phangan, Suratthani Province

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายนนทิภัค  เพียรโรจน์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2559 - 31/05/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2560
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต
   Developing the Image of Local Gastronomic Creative City of Phuket Province

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2559 - 31/05/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2560
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดและด้านอื่นๆ สำหรับงานวิจัยเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำอ้อย
   The Study of Marketing and Other Potentials for Commercial Research of Processed Products from Sugarcane Juice

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกิจ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/09/2559 - 28/02/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 28/02/2560
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์เอ็กซิส /
  พ.ศ.2558
   - การศึกษาศักยภาพของธุรกิจการจัดประชุมในประเทศไทย
   The Study of Meeting Capability of Thailand

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  นายนงรัตน์  แสนสมพร
   ระยะเวลาโครงการ : 01/05/2558 - 30/04/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/04/2559
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2558 - 30/06/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - แนวทางการพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกิจ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2558 - 30/06/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - แผนธุรกิจน้ำตาลทรายเคลือบคาราเมล
   The Business Plan for Coffee Sugar

   ผู้วิจัย :  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/05/2558 - 31/10/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 16/02/2559
   แหล่งทุน : บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2557
   - แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน
   The Sustainable Tourism Development of the Klongtom Saline Hot Spring, Krabi

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2557 - 14/07/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/07/2558
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สีไร้กลิ่น
   The Feasibility Study of Investment in Colorless and Odorless Natural Rubber

   ผู้วิจัย :  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต,  ผศ.วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/09/2557 - 28/02/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 15/05/2558
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - Conducting a Fuel Availability Study for Three Biomass Power Plants: Wiang Sra Project at Surat Thani Province, Chana Project at Songkhla Province, and Khok Pho Project at Pattani Province
   ผู้วิจัย :  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  รศ.ดร.นคร  กกแก้ว,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 10/07/2557 - 20/12/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : /
   - การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2557 - 14/08/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 12/02/2559
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2556
   - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  ผศ.ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย,  ผศ.วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2556 - 14/08/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2555
   - การพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทฤษฎีด้านทุนเพื่อความยั่งยืนและเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
   Developing the Indicator of Sufficient Economy by the Theory of Capital for the Sustainability and Strength of Local Community in the Southern of Thailand

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายธีรนุช  พูนศักดิ์ศรีกิจ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2555 - 31/10/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 10/04/2557
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย /
   - ศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้
   Market Potential of Tourism Products for Income Generating in Southern of Thailand

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2555 - 14/07/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 10/02/2557
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - ศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต จากการส่งเสริมการปลูกสวนยางพาราที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นางอลิศรา  สระโมฬี
   ระยะเวลาโครงการ : 15/06/2555 - 14/06/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/06/2556
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - พฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย ในชุดโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2555 - 14/10/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทงบประมาณแผ่นดิน /
   - การวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้นในธุรกิจกระหรี่ปั๊บนมสด
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2555 - 31/12/2555   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/12/2555
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2554
   - ศาสนาพุทธกับการบริโภค
   Buddhism Consumption

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/03/2554 - 28/02/2555   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 28/02/2555
   แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว /
   - ปัจจัยที่มีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภคในประเทศเวียตนาม
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2554 - 30/04/2555   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 04/07/2555
   แหล่งทุน : บริษัท ซิตโต (ประเทศเวียดนาม) จำกัด /
  พ.ศ.2553
   - The Roles of Social Network for Consumers' Continuing Learning Process
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2553 - 31/05/2554   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2554
   แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว /
   - Getting Rich : The Role of Superstition, Religious Beliefs and Hope/Fantasy on Lottery Gambling among Thai Buddhists
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2553 - 31/03/2554   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2554
   แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว /
  พ.ศ.2548
   - การรับรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
   Perception of Electronic commerce of Tourism Business in Southern Region

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2548 - 30/08/2548   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/08/2548
   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
   - กลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้ากลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง
   Marketing Strategy for Local Product of Kerewong Herbal Village Groups, Kerewong Village, Lansaka District , Nakhon Sri Thammarat Province

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2548 - 31/12/2548   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 01/01/2548
   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
  พ.ศ.2547
   - โครงการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อจัดทำทำเนียบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2547 - 31/12/2547   ดำเนินการเสร็จสิ้น : กำลังดำเนินการ
   แหล่งทุน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Understanding circular economy awareness and practices in manufacturing firms
   ผู้เขียน : Nikolaos Liakos, Vikas Kumar, Siwarit Pongsakornrungsilp, Jose Arturo Garza-Reyes, Bhumika Gupta, Pimlapas Pongsakornrungsilp
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Enterprise Information Management
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 4 หน้า : 563-584 เดือน/ปี : 07/2562-12/2562
   ชื่อบทความ : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบี่  The Important Factors for Applying Digital Platform of Hotel Businesses in Krabi.
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และปิยะ ปานผู้มีทรัพย์.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 1 หน้า : 167 – 186 เดือน/ปี : 01/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   Tourists’ Behavior and Environmental Responsibility in Marine and Beach Tourism: The Case of Koh Samui, Surattanee

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : Veridian E-Journal, Humanities and Social Sciences
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 2843 - 2857 เดือน/ปี : 05/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : วัฒนธรรมของผู้บริโภค: อาหารกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Consumer Culture Theory: Gastronomy and Cultural Tourism

   ผู้เขียน : ปาริฉัตร ศรีหะรัญ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : The superstitious journey of Thai lottery gamblers
   ผู้เขียน : Theeranuch Pusaksrikit, Siwarit Pongsakornrungsilp, Sydney Chinchanachokchai and Elizabeth Crosby
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Marketing Management
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 13/14 หน้า : 1126-1148 เดือน/ปี : 09/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกันของลูกค้า และความผูกพันในตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของธุรกิจให้บริการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์.
   ผู้เขียน : พันทิพา ปัญสุวรรณ สุจินดา เจียมศรีพงษ์ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และเกตุจันทร์ จำปาไชยศรี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 2 หน้า : 134-156 เดือน/ปี : 06/2561-09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการบริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Tourism Carbon footprints of the Consumption in Marine and Beach Destination: The Case of Koh Samui, Surattanee

   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์(Pimlapas Pongsakornrungsilp)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ : Veridian E-Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1087-1102 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Consumers and Brands: How Consumers Co-Create
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp and Jonathan Schroeder
   แหล่งตีพิมพ์ : : Routledge Handbook on Consumption (Book Chapter) Edited by Markit Keller et al.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 72-82 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของ ผู้บริโภคชาวนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-18 เดือน/ปี : 05/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยด้วยโมเดล AIO
   Factor Analysis of the Lifestyles of Generation Y Consumers on the East Coast of Southern Thailand through AIO Model

   ผู้เขียน : พัฐชญาณ์ แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ : Journal of Management Sciences, V
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 43-69 เดือน/ปี : 07/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : Exploring Different Types of Superstitious Beliefs in Risk-Taking Behaviors: What We Can Learn From Thai Consumers
   ผู้เขียน : Sydney Chinchanachokchai, Theeranuch Pusaksrikit and Siwarit Pongsakornrungsilp
   แหล่งตีพิมพ์ : : Social Marketing Quarterly
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-63 เดือน/ปี : 09/2559-04/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์งานฝีมือและหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
   Creative Economy Strategy for Manual Skill and Handicraft Community Products

   ผู้เขียน : มัลลิกา คงแก้ว ประกอบ ใจมั่น และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชพฤกษ์ : Ratchapruek Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 2 หน้า : 41-49 เดือน/ปี : 05/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : ศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ในมุมมองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
   The Marketing Potential of Tourism Industry in the Southern of Thailand: Inbound Tourists’ Perspective

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และสุชาติ ฉันสำราญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Veridian E-Journal ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 556-570 เดือน/ปี : 05/2558-10/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : กระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกัน: กระบวนทัศน์การตลาดใหม่ในยุคสังคมออนไลน์
   Value Co-Creation: New Marketing Paradigm in the Era of Social Network

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin : Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 3 หน้า : 161-185 เดือน/ปี : 07/2557-09/2557
   ชื่อบทความ : บทบาทของความเชื่อโชคลางต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของผู้บริโภคชาวไทย
   Semiotics of Superstition toward Government Lottery and Underground Lotery Purchasing Behavior of Thai Consumers

   ผู้เขียน : ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สัง์คมศาสตร์และศิลปะ
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1348-1361 เดือน/ปี : 05/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : The Development of the Mindful Consumption Process through the Sufficiency Economy
   ผู้เขียน : Theeranuch Pusaksrikit, Siwarit Pongsakornrungsilp, and Pimlapas Pongsakornrungsilp
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Consumer Research
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 1 หน้า : 332-336 เดือน/ปี : 06/2557-07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม
   Factors Associated With Consumers’ Purchasing Decision Making of Fertilizers in Vietnam

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และสุรัตน์ ฐานะกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Veridian E-Journal : วารสาร Veridian E-Journal
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 16 เดือน/ปี : 05/2556-05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลของชาวไทย
   Beliefs and Behaviors of Amulet Thai Consumers

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 3 หน้า : 57-92 เดือน/ปี : 07/2555-09/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Understanding value co-creation in a co-consuming brand community
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp and Jonathan Schroeder
   แหล่งตีพิมพ์ : : Marketing Theory
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 303-324 เดือน/ปี : 09/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : Consuming Buddhism: The Pursuit of Happiness
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp and Theeranuch Pusaksrikit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Consumer Research
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 1 หน้า : 374 - 377 เดือน/ปี : 10/2554-10/2554
   ชื่อบทความ : Co-creation through Fear, Faith, and Desire
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp, Theeranuch Pusaksrikit and Jonathan Schroeder
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Advances in Consumer research
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 333-340 เดือน/ปี : 10/2554-12/2554
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Important Factors in Consumers’ Purchasing Decision Making of One Tambon One Product Goods in Nakhon Sri Thammarat Province

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 2 หน้า : 307 - 320 เดือน/ปี : 04/2551-06/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
   Needs of Malaysian and Singaporean Tourists for Visiting Songkhla Province, Thailand

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และ ชฎามาศ แก้วสุกใส
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ : Songklanakarin : Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 1 หน้า : 19 - 31 เดือน/ปี : 01/2550-03/2550
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : e-Tourism :ช่องทางการตลาดใหม่ของการท่องเที่ยว
   e-Tourism: New Marketing Channel of Tourism Business

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการแห่งประเทศไทย : Tourism and Hospitality Research: Electronic Journal of Thailand
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 101-111 เดือน/ปี : 01/2548-02/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
   Sustainable Local Business Development

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการวิจัยและการพัฒนา : Journal of Research and Development
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 33-48 เดือน/ปี : 07/2547-12/2547
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   Factors Relating to the Marketing Mix of One Tumbon One Product Goods (OTOP) in Three Southern Border Provinces

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ญาลดา พรประเสริฐ และ สุชาติ ฉันสำราญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ : Songklanakarin: E-Journal of Social Sciences and Humanity
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 175 - 188 เดือน/ปี : 05/2547-08/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : การรับรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคใต้
   Perception of Electronic commerce of Tourism Business in Southern Region

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และสุชาติ ฉันสำราญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin E-Journal of Social Sciences and Humanity
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 33 -49 เดือน/ปี : 01/2546-03/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : กลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   Strategies and Marketing Process for Eco-Tourism

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์และจิตศักดิ์ พุฒจร
   แหล่งตีพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์วารสาร : Chulalongkorn Review
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 3 หน้า : 83 - 95 เดือน/ปี : 07/2545-09/2545
   ชื่อบทความ : กลยุทธ์การตลาดสินค้าชุมชนกลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Marketing Strategy for Local Product of Kerewong Herbal Village Groups, Kerewong Village, Lansaka District

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ : Songklanakarin: E-Journal of Social Sciences and Humanity
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-58 เดือน/ปี : 01/2545-04/2545
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : ธุรกิจชุมชน : ศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น
   Community Business:Potential of Local Wisdom

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์วารสาร : Chulalongkorn Review
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 3 หน้า : 56 - 62 เดือน/ปี : 04/2544-06/2544
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : CONSCIOUSNESS OF DECISION MAKING IN THAI CULTURE: THE CASE OF SANTI ASOKE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nudchanart Kitsanarom, Pimlapas Pongsakornrungsilp, and Siwarit Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : 2018 Global Marketing Conference at Tokyo
   สถานที่ประชุม : Hotel New Otani Tokyo
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 26/07/2561
   ชื่อบทความ : The Relationship between Tourist Value and Psychological Carrying Capacity at Koh Lanta, Krabi, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pimlapas Pongsakornrungsilp and Siwarit Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : 2018 Global Marketing Conference at Tokyo
   สถานที่ประชุม : Hotel New Otani Tokyo
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 26/07/2561
   ชื่อบทความ : Influences of Customer Value Co-Creation Behavior on Customer Brand Engagement of Furniture and Home Decoration Business in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phanthipha Pansuwan, Sujinda Chemsripong, Siwarit Pongsakornrungsilp, and Katechan Jampachaisri
   ชื่อการประชุม : 7th Aalborg International Business Conference
   สถานที่ประชุม : Aalborg University, Aalborg, Denmark
   ประเทศ : เดนมาร์ก เมื่อ 30/06/2561
   ชื่อบทความ :
    CO-Creating Destination Branding through Mixed Method Research. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : SiwaritPongsakornrungsilp and Pimlapas Pongsakornrungsilp.
   ชื่อการประชุม : of KSMS International Conference
   สถานที่ประชุม : Sogang University, Seoul, Republic of Korea,
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 10/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคและพฤติกรรมการบริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พัฐชญา แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การประชุมระดับชาติและนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัตน์” ครั้งที่ 1,. หน้า 271 -279.
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค Gen Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    The Lifestyles and Behaviors of General Y Consumers in Southern Gulf of Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พัชฐญา แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ท้องถิ่นภิวัฒน์" ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2560
   ชื่อบทความ : Co-Creating the Tourism Identity of Gastronomic Creative City: The Case of Phuket (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp and Pimlapas Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Innovation
   สถานที่ประชุม : Valencia, Spain
   ประเทศ : สเปน เมื่อ 25/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลกับเครื่องดื่มกาแฟของผู้บริโภคชาวไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์และอาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8 : The 8thWalailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    The Lifestyles and Behaviors of Generation Y consumers in Southern Gulf of Thailand. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พัชฐญา แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2559
   ชื่อบทความ : การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สี ไร้กลิ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทฤษฎีด้านทุนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมและความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Market Potential of Tourism Products for Generating Income in Southern of Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp and Suchart Chansamran
   ชื่อการประชุม : The 10th International Conference on Humanities and Social Sciences
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำรงชีวิตของนักท่องเที่ยวในภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วรรณลดา มหาวีโร พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการผู้เสียภาษีอากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ซัลมา สุมาลี ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการ WMS ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำของลูกค้าเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เยาวภา ไชยวัฒน์ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และนลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการ WMS ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2556
   ชื่อบทความ : ศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ในมุมมองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
    The Marketing Potential of Tourism Industry in the Southernof Thailand: Inbound Tourists’ Perspective (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรงศิลป์ และสุชาติ ฉันสำราญ
   ชื่อการประชุม : แม่โจ้วิชาการ 2556
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กิติพงศ์ มัชฌิมาภิโร สมจินตนา คุ้มภัย ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : มุมมองของผู้บริโภคชาวเวียดนามต่อตราสินค้าไทย (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และสุรัตน์ ฐานะกาญจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ความเชื่อเรื่องโชคลางกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : The Dark Side of Social Capital in Thai Culture: an Obstruction of Learning Process within the Social Network (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning – ICICKM 2011
   สถานที่ประชุม : The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) Bangkok University, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2554
   ชื่อบทความ : Buddhism and Consumption (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Eckhardt et al. (2011)
   ชื่อการประชุม : Association for Consumer Research Asia Pacific 2011 Conference
   สถานที่ประชุม : Renmin University of China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 17/06/2554
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Left Behind: Local Fans of Global Brand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp, Jasan Healey, Alan Bradshaw, Pierre McDonough, and Jonathan Schroeder
   ชื่อการประชุม : 2008 Macromarketing Conference, Macromarketing Society Inc
   สถานที่ประชุม : University of South Carolina, US
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 04/06/2551
   ชื่อบทความ : Brand Community as Co-Create Value in the Service Dominant Logic of Marketing (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp, Alan Bradshaw, and Jonathan Schroeder
   ชื่อการประชุม : 2008 CRAWS Conference
   สถานที่ประชุม : University of Manchester, UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 02/04/2551
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : e-Marketing Strategy for the Tourism Business: The Case of Phuket (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และสุชาติ ฉันสำราญ
   ชื่อการประชุม : First National Conference on Electronic Business: NCEB 2002
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/07/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ทำไมต้องสร้างแบรนด์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน SMEs จะรอดได้อย่างไรในยุค New Nomal
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน งานวิจัยจากห้องสู่โรงเรียน
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการเป็นหลักในถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการเป็นหลักในถิ่น
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์บริหารทรัพย์สินกับกาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน แผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์...ประตูสู่ความสำเร็จ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน WU Enganement พันธกิจสัมพันธุ์ชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก (โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับองค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ (Brand)
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนกับพันธกิจ Social Engatement
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 23 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 23 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การสร้างแบรนด์กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กิจกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ตอนที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : ตอน บัณฑิตวลัยลักษณ์กับการสนองตอบรับใช้ชุมชนสังคม
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอบ้านแสงวิมาน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • วิทยากรกลยุทธ์การตลาดและการขายสำหรับลูกค้ายุคใหม่ให้กับ บมจ.กสท โทรคมนาคม ระยะเวลา 3.5 ชั่วโมง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปี 2562 ระยะเวลา 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • วิทยากรการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดตรังให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 5 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 เรื่อง ระยะเวลา 15 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลุวรรณภูมิ จำนวน 1 เรื่อง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคุณภาพวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามกรอบสมรรถนะอาจารย์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อจัดสรรทุนมุ่งเป้า
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการที่ 1
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการที่ 2
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการที่ 3
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการที่ 4
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 54 ชั่วโมง
 • Reviewer วารสารวิชาการระดับนานาชาติ European Journal of Marketing ในฐานข้อมูล ISI จำนวน 1 เรื่อง
 • Reviewer วารสารวิชาการระดับนานาชาติ International Marketing Review ในฐานข้อมูล ISI จำนวน 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Hatyai Academic Journal 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวิจัย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Songkhlanakarin Journal of Science and Technology ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เรื่อง
  พ.ศ.2561
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ชั่วโมง
 • วิทยากรการตลาดสมัยใหม่และการสร้างแบรนด์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดกระบี่
 • ประเมินบทความวิจัย วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Journal of Historical Research in Marketing
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 14 จำนวน 6 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย European Journal of Marketing
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น สกว. ในงานประชุม อนาคตประเทศไทย งานวิจัยเพื่อประชาชน 7 ชั่วโมง
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการประกอบธุรกิจและการสร้างตราสินค้า ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 ชั่วโมง
 • วิทยากร นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยยุค 4.0 จำนวน 5.30 ชั่วโมง โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากร การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสิมิลัน 8 ชั่วโมง
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 • การตรวจประเมินเครื่องมือวิจัย
 • การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการประชุมทางวิชาการ วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 21 บทความ
 • การเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GAMMA2018 ประเทศญี่ปุ่น 3 บทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตอยุธยา 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยในวารสาร RMUTSB Academic Journal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตอยุธยา 1 เรื่อง
 • การประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • อาจารย์พิเศษ PhD Program วิชา Seminar in Consumer Behavior มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 33 ชั่วโมง
 • วิทยากรการจัดทำแผนการตลาด 4.30 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระยะเวลา 6 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 • วิทยากร นำเสนอทิศทางการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบยุทธศาสตร์ BCG และมอบสมุดปกขาวให้กับนายกรัฐมนตรี
 • กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • Reviewer วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Management, Spirituality and Religion ในฐานข้อมูล ISI จำนวน 1 เรื่อง
 • Reviewer วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Historical Research in Marketing ในฐานข้อมูล ISI จำนวน 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างงานวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1 เรื่อง
  พ.ศ.2560
 • คณะทำงานจัดทำนโยบายและแผนการตลาดเพื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการตลาดของกองทุนฟื้นฟูฯ
 • ดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ในด้านการวางโมเดลการพัฒนาธุรกิจ
 • อาจารย์พิเศษ วิชา Seminars in Consumer Behavior มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • กรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • วิทยากร "การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • กรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยากรการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือการขยายธุรกิจ โดยศูนย์บริการวิชาการ
 • วิทยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการพระจันทร์หลากสีที่เกาะพะงัน สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน
 • ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควาามวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 8 บทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในที่ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 3 บทความ
 • การเป็นวิทยากร ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
 • วิทยากร “แชร์ประสบการณ์ผ่านวงเสนา” คนเคยทำแผนธุรกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • Reviewer for European Journal of Marketing paper
 • Reviewer for Journal of Management, Spiritual, and Religious
 • ผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 5 บทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 9 จำนวน 4 บทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการสำหรับการประชุมทางวิชาการ WMS Conference 6 จำนวน 14 บทความ
 • วิทยากรแนวทางการประกอบธุรกิจและการสร้างตราสินค้า
 • การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 จำนวน 4 บทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Journal of Food Products Marketing
 • ผู้ทรงคุุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • การเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วิทยาลัยเทคนิคพังงา 15 ชั่วโมง
 • วิทยากรการจัดทำแผนการตลาด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 6 ชั่วโมง
  พ.ศ.2559
 • อาจารย์ผู้สอนรายวิชา MKT 802 Seminar in Consumer Behavior Ph.D. in Business Adminstration
 • คณะทำงานจัดทำนโยบายและแผนการตลาดเพื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการตลาดของกองทุนฟื้นฟูฯ
 • วิทยากรโครงการฝึกอบรม "โครงการอบรมวิทยากรเครือข่ายภาคี Excellent Center ด้านการท่องเที่ยวสีเขียว เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง"
 • วิทยากรและผู้ประเมินแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ กอรมน.
 • วิทยากรฝึกอบรม "กระบวนการบริการสู่ความเป็นเลิศ" ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 • วิทยากร "พัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่มีประสิทธิผล" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยากรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559
 • คณะกรรมการด้านการพิจารณาบทความและการนำเสนอ การจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5
 • ประธานการวิพากษ์ การจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5
 • ผู้ประเมินบทความวิจัย การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5 จำนวน 14 บทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุวรรณภูมิ จำนวน 8 บทความ
 • Reviewer for Journal of Brand Management
 • Reviewer for European Journal of Marketing
 • Reviewer for European Journal of Marketing
 • Reviewer for the Service Industry Journal
 • Reviewer for Marketing Theory
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 บทความ
 • คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาการบรรยายให้กับบริษัท ทวดทอง โมเดิร์นเทรด จำกัด โรงแรมทวินโลตัส
 • วิทยาการ สมาคมโรงแรมกระบี่ เรื่อง การพัฒนาเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวสีเขียว
 • วิทยาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ ศึกษาการตลาดอย่าไรให้โดน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 8 จำนวน 3 บทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2558
 • อาจารย์พิเศษวิชา Seminar in Consumer Behavior ในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 • อาจารย์พิเศษ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ แนวคิดการสร้างแบรนด์สินค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านการตลาด 2 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ร่วมวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 • การเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากำลังคนสายอาชีพด้านการท่องเที่ยวของสถาบันการอาชีวศึกษาจากฐานงานวิจัย โดยนำข้อมูลและประสบการณ์จากงานวิจัยในการนำเสนอ
 • ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว Thailand Research Expo2015 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • บรรยายพิเศษเรื่อง Event Marketing ให้กับผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิบทความในวารสาร WMS Journal
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย วารสาร WMS Journal เรื่อง Marketing Factors that Influence Asean ฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในวารสาร WMS Journal เรื่อง อิทธิพลของการรับรู้ตัวตนบนเครือข่ายฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสาร WMS Journal เรื่อง 3-1 Soap demand among ...
 • กรรมการการสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินติดตามความก้าวหน้างานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • ผู้ทรงคุณวุฒิการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยในการนำเสนอ WMS National Research Conference 2015 จำนวน 21 บทความ
 • วิทยากรบรรยาย กลยุทธ์และแนวทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยากรบรรยาย การลงทุนและการตลาดธุรกิจเบเกอรี่ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่มาขอใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิจัย มสด
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด 2 บริษัท ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย ม.ราชภัฎภูเก็ต
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพงานวิจัย มรภ.ภูเก็ต
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
 • Reviewer International Journal in ISI index
 • วิทยากรให้ความรู้การตลาดสินค้าหัตถกรรมให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ มรภ.สุราษฎร์ธานี
 • คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะกรรมการด้านการพิจารณาบทความและการนำเสนอ การจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5
 • Reviewer for Journal of Brand Management BM15-154OA
 • วิทยากร การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ชั่วโมง 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. การตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ 2. E-commerce/ Social Network ทางการตลาด 3. OTOP ก้าวไกลไปอย่างไร 4. การทำตลาด OTOP แบบเฉียดคม 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมาย (ฮาลาล AEC) 6. การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดอาเซียน
 • ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการผลิตสินค้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรในการสัมมนา Zero Carbon Resort ณ จังหวัดกระบี่
  พ.ศ.2557
 • ประเมินเนื้อหาการเรียนรู้ในรายวิชาอาเซียนศึกษา
 • เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา MB504 การจัดการการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำรา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรในรายวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการตีพิมพ์บทความวิชาการ วารสารวิทยาการจัดการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • การพิจารณาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสอบสารนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 7 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 7 เรื่อง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย
 • การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ แนวคิดการสร้างแบรนด์สินค้า จัดโดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ร่วมนำเสนอและจัดนิทรรศการงานวิจัยในงาน Research Expo 2014 ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557
 • ดำเนินการบรรยายพิเศษจำนวน 12 ชั่วโมง
 • การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 ห้องการตลาด
 • การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Consumer Psychology
 • สัมมนาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ของสำนักงานบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย European Journal of Marketing
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย Association for Consumer Research จำนวน 4 บทความ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย ICICKM2014
 • กำหนดเกณฑ์กติกา และรายละเอียดในการแข่งขัน
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ การตลาดสำหรับผู้ประกอบการใหม่และการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อาจารย์พิเศษ วิชา การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  พ.ศ.2556
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประเมินเนื้อหาการเรียนรู้ในรายวิชาอาเซียนศึกษา
 • การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การตรวจสอบเนื้อหาโครงสร้างและการใช้ภาษาในเครื่องมือวิจัย
 • เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา MB504 การจัดการการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำรา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรในรายวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 • เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นายเจษฎา ธิบดีมี
 • กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นางสาวอมรรัตน์ สุขขะ
 • กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นางสาวชนนชนก แซ่ว่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย นางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการตีพิมพ์บทความวิชาการ วารสารวิทยาการจัดการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับบัณฑิตศึกษา
 • กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 9 บทความ
  พ.ศ.2555
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ACR2012
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2562
   ชื่อหนังสือ : คู่มือขีดความสามารถในการรองรับการท่อง
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายกนกวรรณ  แก้วอุไทย,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายสุทธิณี  พรพันธุ์ไพบูลย์,  นายสุรศักดิ์  ชุทอง
   สำนักพิมพ์ : เอเชีย ปริ้นติ้ง
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพมหานคร
   ISBN :
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Influences of Customer Value Co-Creation Behavior on Customer Brand Engagement of Furniture and Home Decoration Business in Thailand
   ชื่อรางวัล : Best Paper Award
   จาก : Aalborg International Business Conference, Aalborg University, Denmark
   เมื่อ : 01/07/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.พันทิพา  ปัญสุวรรณ,  รศ.ดร.สุจินดา  เจียมศรีพงษ์,  ผศ.ดร.เกตุจันทร์   จำปาไชยศรี,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Co-Creating the Tourism Identity of Gastronomic Creative City: The Case of Phuket
   ชื่อรางวัล : Best Presentation Award
   จาก : The 5th International Conference of Innovation
   เมื่อ : 25/10/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   เมื่อ : 26/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2557
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 21/05/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
   ชื่อรางวัล : รางวัล Bronze AWARD in Research Expo2014
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 11/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
   ชื่อผลงาน : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพิ่มมูลค่าสินค้า
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ปี 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 22 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สุปราณี  มนูรักษ์ชินากร,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
   ชื่อผลงาน : การบริการวิชาการด้านการตลาด กลุ่มส้มโอแสงวิมาน ปากพนัง นครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการดีเด่น
   จาก : เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
   เมื่อ : 30/01/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า"
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 21 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สุปราณี  มนูรักษ์ชินากร,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : มุมมองของผู้บริโภคชาวเวียดนามต่อตราสินค้าไทย
   ชื่อรางวัล : รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น
   จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 21/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)