:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ดร. ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
   Dr. Piya Parnphumeesup
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2290 3769, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2290 3769, 2201,2224
   E - mail  bpiya@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Energy Economics and Finance
  มหาวิทยาลัย  Heriot-Watt University
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  วุฒิการศึกษา  พาณิชยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การเงินและการธนาคาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/07/2543
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าส่วน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/07/2543 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  Energy Policy
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  Energy Policy
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
   Enhancing elders’ health promotion through elderly school: a case study of Chiang Rai Province

   ผู้เขียน : * กัญญนิจ วิเชียรรัตน์1 และ ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์2
   แหล่งตีพิมพ์ : หนังสือประมวลบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 690 - 695 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Risk Management in Biomass Power Plants Using Fuel Switching Flexibility
   ผู้เขียน : Tatcha Sampim, Nakhon Kokkaew, and Piya Parnphumeesup
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Procedia
   เล่มที่ : 138 ฉบับที่ : 138 หน้า : 1099-1104 เดือน/ปี : 10/2560-10/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Willingness to Pay for Gold Standard Carbon Credits
   ผู้เขียน : Piya Parnphumeesup Sandy A. Kerr
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 4 หน้า : 412 - 417 เดือน/ปี : 01/2558-03/2558
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Classifying carbon credit buyers according to their attitudes towards and involvement in CDM sustainability labels
   ผู้เขียน : Piya Parnphumeesup, Sandy A. Kerr
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Policy
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 10 หน้า : 6271-6279 เดือน/ปี : 10/2554-10/2554
   ชื่อบทความ : Stakeholder preferences towards the sustainable development of CDM projects: Lessons from biomass (rice husk) CDM project in Thailand
   ผู้เขียน : Piya Parnphumeesup, Sandy A. Kerr
   แหล่งตีพิมพ์ : : Energy Policy
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 6 หน้า : 3591-3601 เดือน/ปี : 06/2554-06/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
    Enhancing elders’ health promotion through elderly school: a case study of Chiang Rai Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : * กัญญนิจ วิเชียรรัตน์1 และ ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” : The 3rd Suan Dusit Academic National Conference 2018
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความตั้งใจใช้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีทางการเงิน ของประชาชนในประเทศไทย
    INTENTION YO USE THE ONLINE PAYMENT SYSTEM VIA THE FINANCIAL TECHNOLOGY IN THAILAND (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เสาวณีย์บุญละเอียด พลอยไพลินเอ้งฉ้วน การะเกตุ บุญสวัสดิ์ รัชนีกรแซ่ลิ่ม สุจารีจิตรพินิตรุ่งเรือง สุดารัตน์สมดิษฐ และปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโนโวเทล หัวหิน แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลกับเครื่องดื่มกาแฟของผู้บริโภคชาวไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์และอาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8 : The 8thWalailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
   ชื่อบทความ : แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบอาชีพผู้ค้าแผงลอยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Financial Sources of Market Stall Traders in Nakhon SI Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อรัญญา เลขาลักษณ์ สิราวรรณ บัวขนาบ1 มนต์ศิริ คงยิ้ม1 สุประวีณ์ ศรีคง1 เสาวคนธ์ ช่วยนุกูล1 อรัญญา เลขาลักษณ์ สิราวรรณ บัวขนาบ มนต์ศิริ คงยิ้ม สุประวีณ์ ศรีคง เสาวคนธ์ ช่วยนุกูล พิชยา เคล้าคลิ้ง ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโนโวเทล หัวหิน แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2559
   ชื่อบทความ : การดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และ นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบอาชีพผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะในจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปิยะนาถ เหม่น ขนิษฐา หม่อมวิญญา ปารวีย์ จักกระหวัด กนกกาญจน์ ใจแน่ ชลธิรศน์ แก้วอำดี โศรยา รุ่งแดงและปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8 : The 8thWalailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สี ไร้กลิ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมและความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่: กรณีศึกษาบริษัท ขนมไทย
    Assessment of Financial Viability of Product Distribution through a Modern Trade: A Case Study of Thai Dessert Company (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/12/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์สู่มาตรฐาน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก (โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและการติดตามผลโครงการ หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนกับพันธกิจ Social Engatement
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : อบรมทักษะการประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์ (หลักสูตร ข)
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : การจัดทำข้อสอบ
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผนและประเมินผล
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ม.ศิลปากร หัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  พ.ศ.2557
 • แก้ไขและวิพากษ์บทความวิชาการจำนวน 7 เรื่องตามเอกสารที่แนบ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องบริหารธุรกิจ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
   ชื่อรางวัล : รางวัล Bronze AWARD in Research Expo2014
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 11/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2549
   ชื่อรางวัล : ครูดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 07/06/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)