:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุชาติ  ฉันสำราญ
   Mr. Suchart Chansamran
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2231, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2231, 2201,2224
   E - mail  csuchart@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พาณิชย์นาวี
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  06/07/2543
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/07/2543 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต
   Developing Muslim Friendly Destination in Andaman Coast: A Case Study of Krabi, Phang Nga and Phuket Province

   ผู้วิจัย :  นายสุชาติ  ฉันสำราญ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต)
   Tourism Business and Service Management for Supporting Muslim Friendly Tourism in Andaman Coast (Krabi, Phang Nga and Phuket Province)

   ผู้วิจัย :  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  นายอับดุลรอยะ  ปาแนมาแล
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ สู่การเป็น High Value Services
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2560 - 15/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการ Innovation Hubs สกอ. /
  พ.ศ.2559
   - การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์,  นายไพรวัลย์  เกิดทองมี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  ผศ.บุณฑรี  จันทร์กลับ,  รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล,  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/06/2559 - 14/06/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /
   - การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงไตปลาสำหรับตลาดฮาลาล
   The Development of Fish Organs Sour Soup Product for Halal Market

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  นายฮุชเซ็น  นิยมเดชา
   ระยะเวลาโครงการ : 01/05/2559 - 30/04/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/04/2560
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2558
   - แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  นางนลินี  ทินนาม
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2558 - 30/06/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2557
   - ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  นางวิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2557 - 14/07/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 15/07/2558
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2556
   - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  ผศ.ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย,  นางวิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2556 - 14/08/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2555
   - ศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้
   Market Potential of Tourism Products for Income Generating in Southern of Thailand

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2555 - 14/07/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 10/02/2557
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2547
   - ต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน
   ผู้วิจัย :  นายสุชาติ  ฉันสำราญ
   ระยะเวลาโครงการ : 26/01/2547 - 25/09/2548   ดำเนินการเสร็จสิ้น : กำลังดำเนินการ
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ในมุมมองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
   The Marketing Potential of Tourism Industry in the Southern of Thailand: Inbound Tourists’ Perspective

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และสุชาติ ฉันสำราญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Veridian E-Journal ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 556-570 เดือน/ปี : 05/2558-10/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และ นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมและความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Market Potential of Tourism Products for Generating Income in Southern of Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp and Suchart Chansamran
   ชื่อการประชุม : The 10th International Conference on Humanities and Social Sciences
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ในมุมมองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
    The Marketing Potential of Tourism Industry in the Southernof Thailand: Inbound Tourists’ Perspective (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรงศิลป์ และสุชาติ ฉันสำราญ
   ชื่อการประชุม : แม่โจ้วิชาการ 2556
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/12/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (คืนปูสู่ทะเล)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการคืนปูสู่ทะเล
 • ชื่อโครงการ : Social Engagement สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการแผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)