:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ จักริน  วีแก้ว
   Mr. Jakkarin Weekaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2214, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2214, 2206-7
   E - mail  wjakkari@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2543
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/08/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  -วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ
- ระบบฐานข้อมูล Web programming
- Decision Support System (DSS)
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : แบบจำลองการตัดสินใจในการวางแผนงบประมาณการจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ AHP และระบบธุรกิจอัจฉริยะ
    Model of Decision Making on Budget Planning in Water Resources Management Using AHP and Business Intelligence (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พุทธิพร ธนธรรมเมธี, และ ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICSEC 2014)
   สถานที่ประชุม : โรงแรม พูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2557
   ชื่อบทความ : แบบจำลองการตัดสินใจในการวางแผนงบประมาณ การจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ AHP และระบบธุรกิจอัจฉริยะ
    Model of Decision Making on Budget Planning in Water Resource Management Using AHP and Business Intelligence (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พุทธิพร ธนธรรมเมธี, และ ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ
    Development of Decision Support System for Water Resources Management Planning (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว , วิทยา อาวุธเพชร, สุธีระ ทองขาว, ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 5 : The 5th National Convention on Water Resources Engineering
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จ.เชียงราย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/09/2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ
    Development of Decision Support System for Water Resources Management Planning (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว , วิทยา อาวุธเพชร, สุธีระ ทองขาว, ปกรณ์ ดิษฐกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/09/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงาน สำหรับโรงเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยจักริน วีแก้ว พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สิริวัจนา แก้วผนึก และสลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Using Social Network to Improve Educational Quality for Schools in Rural Area: A Case Study of Developing Geometry Game Using 3D graphics Model for Primary School (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Kanchana Haruhansapong, Jakrin Weekaew, Sirivajana kaeophanuek, Salin Boonbrahm, and Korkarn Chareansat
   ชื่อการประชุม : The Fourth Thailand - Malaysia Joint Educational Research Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Chieng Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานสำหรับโรงเรียน
    Development of online social network system for supporting school project (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, กาญจนา หฤหรรษพงศ์, สิริวัจนา แก้วผนึก และ สลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานสำหรับโรงเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, กาญจนาหฤ หรรษพงศ์, สิริวัจนา แก้วผนึก และสลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการมีส่วนร่วม
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของตำบลบางจากทั้งระบบ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบอินทราเน็ต ระยะที่ 2 (TCDC 3.0)
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การจัดประกวดแข่งขันโครงงาน
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน
    ชื่อกิจกรรม : การสร้างบทเรียนช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Blender 3D สำหรับคณาจารย์และนักเรียน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการสร้างสื่อโดยใช้ Open source software (Blender 3D) สำหรับนักเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การสร้าง Story board และการใช้ระบบสนับสนุนการทำโครงงาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาโครงงานของนักเรียนผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network)เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพื่อศักยภาพบุคลากรด้านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการออกแบบระบบฐานข้อมูล
    ชื่อกิจกรรม : อบรมระบบฐานข้อมูลและภาษา SQL
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสหกิจศึกษา ระยะที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)