:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. ดิชิตชัย  เมตตาริกานนท์
   Asst.Prof. Dichitchai Mettarikanon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2267, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2267, 2206-7
   E - mail  mdichitc@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2543
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/09/2543
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  29/09/2549 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการความรู้ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การจัดการความรู้ บรรณารักษศาสตร์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความต้องการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Information Needs for Tourism in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : อินฟอร์เมชั่น : Information
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 1 หน้า : 20 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิ ปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
   ผู้เขียน : เดชดนัย จุ้ยชุมและดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูลสงคราม
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   The Causal Model of Information Seeking Behavior for Information Literacy Of Undergraduate Students at Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University

   ผู้เขียน : เดชดนัย จุ้ยชุมและดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : อินฟอร์เมชั่น : Inforamation
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย
   Operating of Library for Supporting and Responding to Government Policy, Thailand 4.0

   ผู้เขียน : อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์, เดชดนัย จุ้ยชุม, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอินฟอร์เมชั่น : Information
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 2 หน้า : 81-92 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   The Causal Model of Information Seeking Behavior to Information Literacy for Studying of Undergraduate Students at Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University

   ผู้เขียน : เดชดนัย จุ้ยชุม, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : อินฟอร์เมชั่น : Information
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 2 หน้า : 26 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์: การสร้างความพร้อมเพื่อการเป็นบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21
   Essential Competencies for LIS Students: Fostering the 21st Century Librarian

   ผู้เขียน : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : บรรณศาสตร์ มศว. : Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1 เดือน/ปี : 07/2559-12/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์คุณสมบัติงาน บรรณารักษ์และสารสนทเทศ : กรณีศึกษาการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครงาน ปี พ.ศ. 2553-2555.
   ผู้เขียน : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และอรรจน์ บัณฑิตย์.
   แหล่งตีพิมพ์ : สารสนเทศศาสตร์ : Information Science
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 3 หน้า : 36-49 เดือน/ปี : 08/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
   ผู้เขียน : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 75-83 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การใช้ ICTs ในห้องสมุด : การประยุกต์ใช้ ผลกระทบและปัญหาต่อบรรณารักษ์
   Using ICTs in the Libraries : The Application, Effects and Problems on Librarian

   ผู้เขียน : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์, อรรจน์ บัณฑิตย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสารสนเทศศาสตร์ : Journal of Information Science
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 3 หน้า : 10-18 เดือน/ปี : 09/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การรู้สารสนเทศและการบูรณาการสู่การสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Information literacy and its integration into the instructional design of Walailak’s instructors

   ผู้เขียน : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และ อรรจน์ บัณฑิตย์
   แหล่งตีพิมพ์ : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มก.
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-15 เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนและการสร้างความรู้ที่มีต่อความสามารถด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน
   ผู้เขียน : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสารสนเทศศาสตร์
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 01/2554-04/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : เครื่องมือสืบค้น ปี ค.ศ. 2010 : แหล่งสารสนเทศสำหรับ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้.
   Search Engines in 2010 : Information Sources for Sharing and Learning

   ผู้เขียน : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 32 เดือน/ปี : 06/2553-09/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร : เครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้
   Information and Communication Technologies (ICTs) : Tools for Knowledge Management

   ผู้เขียน : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และ อรรจน์ บัณฑิตย์
   แหล่งตีพิมพ์ : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1-3 หน้า : 89 เดือน/ปี : 01/2552-12/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : เว็บเซอร์วิส : ทางเลือกสำหรับงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
   Web Service : The alternative of Information and Dissemination Service

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ : Library & Information Science, KKU
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้า : 22 เดือน/ปี : 10/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : ผู้จัดการความรู้ : ทางเลือกใหม่สำหรับบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในยุคสังคมแห่งการจัดการความรู้
   Knowledge Manager : The alternative for Information Professional in Knowledge Management Society

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. : Library & Information Science, KKU
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 1-3 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2551-12/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : An Analysis of Thai Cremation Books Published in 1972- 2012 at the Library of Wat Bavoranives Vihara, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Att Inganinanda Bundit and Dichitchai Mettarikanon
   ชื่อการประชุม : Library and Information Professionals Summit (LIPS) 2016 International Conference on “From Ownership to Access: Leveraging the Digital Paradigm”
   สถานที่ประชุม : Thursday-Friday, 19-20 May 2016 Ambedkar University Delhi, New Delhi, India
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 19/05/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การจัดเก็บและให้บริการหนังสืองานศพ : กรณีศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรรจน์ บัณฑิตย์ และดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ Pulinet วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง นวัตกรรม : เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social network วันที่ 22-24 มกราคม 2257 , หน้า 290-296.
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Information literacy and its integration into the instructional design of Walailak’s instructors (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Dichitchai Mettarikanon, Att bundit
   ชื่อการประชุม : Special libraries towards Acchieving Dynamic, Strategic and Responsible Working Environment.
   สถานที่ประชุม : Pasay City, Philippines
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 10/04/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว และระบบสนับสนุนการดำเนิชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช : การพัฒนาสื่อ Motion Graphic เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว และระบบสนับสนุนการดำเนิชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช : การพัฒนาสื่อ Motion Graphic เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • บรรยายการเตรียมตัวสำหรับการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ
 • บรรยายให้บุคลากรที่ทำหน้านิเทศงานและผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 • อบรมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในการส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชน
 • ตรวจสอบ แก้ไข เสนอแนะบทความวิจัย
 • กรรมการประเมินการประกันคุณภาพ
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรายพิเศษ ที่ ห้องประชุมสัมมนา 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ
 • ตรวจแก้ไข บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนวังก์พง อ.ปรารบุรี จ.ประจวบฯ ให้กับวารสาร วิจัย มทร.ศรีวิชัย
 • บรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษให้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักศิลปศาสตร์ มวล.
 • วิทยากรบรรยายให้กับผู้ประสานงานสหกิจศึกษาและนักศึกษา
 • พิจารณาบทความเรื่อง "DEVELOPMENT OF THE LOCAL TEMPLE DATABASE IN THE AREA OF PHITSANULOK," for Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences.
  พ.ศ.2559
 • ประชุมกรรมการคุมสอบ และปฏิบัติงานจัดสอบประจำสนามสอบ
 • 1.ตรวจเครื่องมือวิจัย ให้ ผศ.อุหมาด 2.ตรวจเครื่องมือวิจัย ให้ ผศ.ดร.สุธัญญา 3.ตรวจเครื่องมือวิจัย ให้ นักศึกษาที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิวนาถ
 • พิจารณาบทความวิจัย จำนวน 5 บทความ
 • วิทยากร อบรม การใช้ KM ในการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตร DIM ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2559
 • 1. กรรมการประเมิน QA ให้กับหลักสูตร บัญชี 2. กรรมการประเมิน QA ให้กับหลักสูตร บริหารธุรกิจ (ป.ตรี) 3. กรรมการประเมิน QA ให้กับหลักสูตร บริหารธุรกิจ (ป.โท) 4. กรรมการประเมิน QA ให้กับหลักสูตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งทางด้านการเดิน นั่ง แต่งกาย และการพูดในที่สาธารณะ และ Role play
  พ.ศ.2557
 • ตรวจสอบเอกสาร เครื่องมือ เพื่อประเมินตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
 • ตรวจสอบเครื่งอมือวิจัยให้อาจารย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
 • ประสานงาน วิทยากร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ GAT PAT
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)