:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. เสน่ห์  รุจิวรรณ
   Assoc.Prof.Dr. Sanae Rujivan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2088, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2088, 2005-6
   E - mail  rsanae@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Mathematics
  มหาวิทยาลัย  University of Heidelberg
  ประเทศ  เยอรมนี
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคณนา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2543
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/02/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  คณิตศาสตร์  Mathematical Finance, Stochastic Modeling, Parameter Estimation
  สาขาความสนใจ
  คณิตศาสตร์  Mathematical Finance, Stochastic Modeling, Parameter Estimation
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : A closed-form formula for the conditional expectation of the extended CIR process
   ผู้เขียน : Nopporn Thamrongrat and Sanae Rujivan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Explicit Formula for Conditional Expectations of Product of Polynomial and Exponential Function of Affine Transform of Extended Cox-Ingersoll-Ross Process
   ผู้เขียน : Phiraphat Sutthimat1;a, Khamron Mekchay1;b and Sanae Rujivan2;c
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics: Conference Series
   เล่มที่ : 1132 ฉบับที่ : 012083 หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 12/2561-01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : A Closed-Form Formula for Pricing Variance Swaps on Commodities
   ผู้เขียน : Anurak Weraprasertsakun Sanae Rujivan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Vietnam Journal of Mathematics
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 1 หน้า : 255-264 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : A closed-form formula for the conditional moments of the extended CIR process
   ผู้เขียน : SANAE RUJIVAN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Computational and Applied Mathematics
   เล่มที่ : 297 ฉบับที่ : 1 หน้า : 75-84 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : A NOVEL ANALYTICAL APPROACH FOR PRICING DISCRETELY SAMPLED GAMMA SWAPS IN THE HESTON MODEL
   ผู้เขียน : SANAE RUJIVAN
   แหล่งตีพิมพ์ : : ANZIAM
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 1 หน้า : 244-268 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Pricing Discretely-Sampled Variance Swaps on Commodities
   ผู้เขียน : Chonnawat Chunhawiksity and Sanae Rujivan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Mathematics
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 3 หน้า : 711-724 เดือน/ปี : 12/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Parameter Estimation of One-dimensional It^o Processes by LTDRM
   ผู้เขียน : Piriya Prunglerdbuathongy; Khamron Mekchayz and Sanae Rujivan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Mathematics
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 1 หน้า : 123-136 เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A SIMPLE CLOSED-FORM FORMULA FOR PRICING DISCRETELY-SAMPLED VARIANCE SWAPS UNDER THE HESTON MODEL
   ผู้เขียน : SANAE RUJIVAN and SONG-PING ZHU
   แหล่งตีพิมพ์ : : The ANZIAM Journal
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : - หน้า : July เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : A simplified analytical approach for pricing discretely-sampled variance swaps with stochastic volatility
   ผู้เขียน : Sanae Rujivan, Song-Ping Zhu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mathematics Letters
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1644-1650 เดือน/ปี : 01/2555-09/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : STOCHASTIC MODEL FOR GOLD PRICES AND ITS APPLICATION FOR NOARBITRAGE GOLD DERIVATIVE PRICING
   ผู้เขียน : N. ISSARANUSORN, S. RUJIVAN, K. MEKCHAY
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Nonlinear Analysis and Optimization
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11-17 เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : Affine Transformations of Ito Diffusions and their Transition Densities
   ผู้เขียน : Sanae Rujivan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 71-79 เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Parameter Estimation of the Extended Vasicek Model
   ผู้เขียน : เสน่ห์ รุจิวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 69-73 เดือน/ปี : 07/2553-01/2554
   ชื่อบทความ : Thermodynamics of Adsorption of Laccaic Acid onto Chitosan and Associated Dye Toxicity Studies
   ผู้เขียน : Montra Chairat*, Udomsak Darumas, and Sanae Rujivan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fibers and Polymers
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 205-212 เดือน/ปี : 01/2553-01/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Closed-Form Expansions for Transition Densities of Convenience Yield Processes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 127-140 เดือน/ปี : 08/2552-12/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : The Laplace Transform Dual Reciprocity Method for Linear Wave Equations
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Mathematics
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 351-370 เดือน/ปี : 01/2549-06/2549
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Explicit Formula for Conditional Expectations of Product of Polynomial and Exponential Function of Affine Transform of Extended Cox-Ingersoll-Ross Process (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiraphat Sutthimat, Khamron Mekchay and Sanae Rujivan
   ชื่อการประชุม : the 3rd International Conference on Mathematical Sciences and Statistics (ICMSS2018)
   สถานที่ประชุม : The Department of Mathematics, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia (UPM)
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 06/02/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : An analytical approach for pricing discretely-sampled variance swaps in the Heston model with stochastic interest rates (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sanae Rujivan
   ชื่อการประชุม : The 38th Conference on Stochastic Processes and their Applications
   สถานที่ประชุม : Oxford UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 13/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A novel analytical approach for pricing discretely sampled generalized variance swaps in the Heston model with jumps (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sanae Rujivan Song-Ping Zhu
   ชื่อการประชุม : the 8th World Congress of the Bachelier Finance Society
   สถานที่ประชุม : Brussels, Belgium
   ประเทศ : เบลเยียม เมื่อ 02/06/2557
   ชื่อบทความ : A simplified analytical approach for pricing discretely-sampled gamma swaps in the Heston stochastic volatility model and its application (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sanae Rujivan
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Differential Equations and Stochastic Analysis in Mathematical Finance
   สถานที่ประชุม : Sanya
   ประเทศ : จีน เมื่อ 12/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : An Application of the LTDRM in Parameter Estimation of One-dimensional Itô Processes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Prunglerdbuathong, Mekchay, K., and Rujivan, S.
   ชื่อการประชุม : The Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2013 (APAM 2013), Bangkok
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Correlations between Gold Spot Prices and Futures Prices (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โอภาส ชาพงศ์พิสุทธิ์ 50% เสน่ห์ รุจิวรรณ 40% กิตติพัฒน์ วอง 10%
   ชื่อการประชุม : The 7th Conference of Science and Technology for Youth (2012)
   สถานที่ประชุม : BITEC, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2555
   ชื่อบทความ : A Simplified Analytical Approach for Pricing Discretely-Sampled Variance Swaps with Stochastic Volatility (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sanar Rujivan
   ชื่อการประชุม : The Summer Academy “Advanced Stochastic Methods to Model Risk”
   สถานที่ประชุม : University of Ulm (Germany)
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 09/09/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : STOCHASTIC MODEL FOR SET50 INDEX AND DERIVATIVES PRICING (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thiti Suttaket;, Kittipat Wong; and Sanae Rujivan
   ชื่อการประชุม : APAM 2011
   สถานที่ประชุม : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Affine Transformations of Ito Diffusions and their Transition Densities (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : the International Conference on Mathematical Analysis (ICMA 2010)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/12/2553
   ชื่อบทความ : Transition Densities of Tranformations of Ito Diffusion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 34th Conference on Stochastic Processes and Their Applications
   สถานที่ประชุม : OSAKA
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 06/09/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Closed-Form Expansions for Transition Densities of Extended CIR Processes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : กับการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2552 : APAM 2009
   สถานที่ประชุม : ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2552
   ชื่อบทความ : Parameter Estimation of the Extended Vasicek Model (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 2 (2552)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2552
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Parallel Computing Using Mathematica (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ANSCSE 2001
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/06/2544
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)