:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จำนงค์  ธนะภพ
   Asst.Prof.Dr. Chamnong Thanapop
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2188, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2188, 2105 2113
   E - mail  tchamnon@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบาดวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/11/2543
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  หลักสูตร  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบาดวิทยาทางด้านอาชีวอนามัย
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ปัญหาอาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบและภาคเกษตรกรรม ระบาดวิทยาทางด้านอาชีวอนามัย
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2557
   - ภาวะสุขภาพและการลดการสัมผัสก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของประชาชนจากการอบใบจากสูบยา ปีที่ 2
   Health status and reducing sulfur dioxide exposure of people from Nipa palm leaves drying

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  นายทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2557 - 14/10/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 16/06/2559
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภทงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2558 /
   - การประเมินชุดโครงการความปลอดภัยในเด็ก
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/08/2557 - 30/04/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 29/05/2558
   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ /
  พ.ศ.2556
   - ภาวะสุขภาพและการลดการสัมผัสก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของประชาชนจากการอบใบจากสูบยา ปีที่ 1
   Health status and reducing sulfur dioxide exposure of people from Nipa palm leaves drying

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  นายทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2556 - 14/10/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทงบประมาณแผ่นดิน /
  พ.ศ.2555
   - โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม,  ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย
   ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2555 - 31/10/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/04/2557
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
  พ.ศ.2554
   - ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และอาการปวดของกล้ามเนื้อในผู้ประกอบการอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Ergonomics risk and muscular pain among fishing net sinker-workers, Pakpoon Sub-district, Muang District, Nakhon Si Thammarat province

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  นายแสงรพี  โกติกุล,  นายภรณ์ทิพย์  ศรีสังข์แก้ว
   ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2554 - 31/10/2555   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 20/12/2555
   แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว /มวล.: ทุนโครงงานวิจัย ป.ตรี /
  พ.ศ.2553
   - การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม,  ดร.รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์,  ดร.ปรีดา  สันสาคร,  นางสุริษา  หาญใจ,  รศ.ดร.เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล,  ดร.นุจรีย์  แซ่จิว
   ระยะเวลาโครงการ : 04/01/2553 - 30/06/2553   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2553
   แหล่งทุน : ส่วนส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
   - การส่งเสริมการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของชาวไทยมุสลิมบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
   Promotion of Housing Sanitation, Safety and Health Improvement among Thai-Muslims, Naithung Village, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province: A Participatory Approach

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม
   ระยะเวลาโครงการ : 01/11/2553 - 30/10/2554   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 20/02/2555
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ /
  พ.ศ.2552
   - การปนเปื้อนสารตะกั่วในกลุ่มคนประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Lead contamination among fishing net sinker-workers, Pakpoon Sub-district, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,    ,  นางสาวนันทวัน  หนูแจ่ม
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2552 - 30/04/2553   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/04/2553
   แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว /
  พ.ศ.2551
   - การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของเกษตรกร ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  นายอาทิตย์  สิงห์ขรณ์,  นายสุภาวรรณ  สุขปัญ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/08/2551 - 31/12/2551   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/12/2551
   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
   - ภาวะสุขภาพและการลดการปนเปื้อนสารตะกั่วในคนงานอู่ต่อเรือ
   Health status and lead contamination reduction among boatyard workers

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง,  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ
   ระยะเวลาโครงการ : 17/12/2551 - 16/12/2553   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/07/2555
   แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
   Knowledge, Administrative Skill and Working Performance of Safety Officers in Natural Rubber Processing Industry, South of Thailand

   ผู้เขียน : สุภาวิดา พริกเล็ก, จำนงค์ ธนะภพ*, ศศิธร ธนะภพ, นุจรีย์ แซ่จิว, อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 35 หน้า : 21-35 เดือน/ปี : 01/2560-04/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยการบริหารและการปฏิบัติต่อการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Administrative Factors and Preventive Practice towards Hand, Foot and Mouth Disease Control among Caregivers inNakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ฆาลิตา อานนท์, จำนงค์ ธนะภพ, เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล, พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : ความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 29 หน้า : 13-26 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : การบาดเจ็บและอาการทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการทำงานของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพสวนปาล์ม เขตพื้นที่ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
   ผู้เขียน : อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ, นุจรีย์ แซ่จิว, จำนงค์ ธนะภพ, จันจิรา มหาบุญ
   แหล่งตีพิมพ์ : ความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 29 หน้า : **-** เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาต่อการลดการสัมผัสสารตะกั่วของข่างหมันในอู่ต่อเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The results of occupational health education program for reducing lead exposure among Boat-caulkers, Na-Khon-Si-Thammarat province

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ ศศิธร ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา : The Public Health Journal of Burapha University
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 77-88 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Proteinuria of Lead-exposure Boatyard Workers: The Detection of Renal Dysfunction
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong*, Poonsit Hiransai, Chamnong Tanapop
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Public Health
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 2 หน้า : 11-16 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การปนเปื้อนสารตะกั่วและภาวะสุขภาพของคนงานอู่ต่อเรือ
   Lead contamination and health status of boatyard workers

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, นันทวัน หนูแจ่ม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 18 หน้า : 20-34 เดือน/ปี : 03/2555-05/2555
   ชื่อบทความ : การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : สุธีระ ขนอม เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล จำนงค์ ธนะภพ และ สุรชาติ โกยดุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง : Journal of Vector Borne Disease
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 01 หน้า : 25-33 เดือน/ปี : 01/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และอาการปวดของกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Ergonomics risk and muscular pain among fishing net sinker-workers, Pakpoon Sub-district, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ นุจรีย์ แซ่จิว ภรณ์ทิพย์ ศรีสังแก้ว แสงระพี โกติกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 21 หน้า : ** เดือน/ปี : 12/2555-02/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : สภาพการปนเปื้อนสารตะกั่วในคนงานอู่ต่อเรือพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและผลกระทบต่อสุขภาพ
   Situation analysis of lead contamination among boatyard workers in southern, Thailand and health effect

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 14 หน้า : 6-17 เดือน/ปี : 05/2554-05/2554
   ชื่อบทความ : ผลการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของเกษตรกร ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยโปรแกรม WIND
   Output of Safety, Health and Workong Conditions Improvement among Farmers by WIND Program, Thaiburi, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, สุภาวรรณ สุขปัญ, อาทิตย์ สิงห์ขรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 2 หน้า : 36-46 เดือน/ปี : 04/2554-06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การปนเปื้อนสารตะกั่วในกลุ่มคนประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Lead contamination among fishing net sinker-workers, Pakpoon Sub-district, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, นันทวัน หนูแจ่ม, มัสยา จารัตน์, ภานุพงษ์ พลายวัง, อาทิตย์ หมุนลี, อุษา พิกุล, ศิริลักษณ์ ลิ้มทุ้ย, วิภาดา เวทยา
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 11 หน้า : 6-17 เดือน/ปี : 06/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Knowledge, attitude, and behaviors of motorcycle helmet use among students, Walailak University

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, จุฑารัตน์ คงศาลา และ อัญธิกา ชูขวัญนวล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 12 หน้า : 20-29 เดือน/ปี : 09/2553-11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Elevated lead contamination in boat-caulkers’ homes in southern Thailand
   ผู้เขียน : Thanapop C., Geater A.F., Robson M.G., & Paktongsuk P
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int J Occup Environ Health
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 6 หน้า : 282-290 เดือน/ปี : 11/2552-12/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Exposure to lead of boatyard workers in southern Thailand
   ผู้เขียน : Thanapop C., Geater A.F., Robson M.G., Paktongsuk P. & Viroonudomphol D
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Occup Health
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 3 หน้า : 345-352.  เดือน/ปี : 07/2550-09/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัครเดช คงขำ, จำนงค์ ธนะภพ, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1 : The 1th National Public Health Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : สถานการณ์การดูแลที่พักอาศัยผู้สูงอายุในตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นรรฐพร ซัง, จิรา คงปราณ, จำนงค์ ธนะภพ, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1 : The 1th National Public Health Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กันตภัทร มุสิกวงศ์, จิรา คงปราณ, จำนงค์ ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1 : The 1th National Public Health Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในงานอาชีวอนามัยปฐมภูมิ กรณีศึกษาการประกอบอาชีพ ในผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Empowering Village Health Volunteer on Primary of Occupational Health Care: Case Study of Aging Workers, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th National Conference on Occupational and Environmental Diseases: (8th ENVOCC)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ปนัดดา พิบูลย์ อดิศักดิ์ หวานใจ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
   ชื่อบทความ : ความรู้ เจตคติและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานอาชีวอนามัยแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบในชุมชนโดยเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง สุกัญญา เคี่ยมการ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
   ชื่อบทความ : สภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง สุกัญญา เคี่ยมการ ศศิธร ธนะภพ วันเพ็ญ บุญรัตน์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและความต้องการบริการกายภาพบำบัดของแรงงานผู้สูงอายุ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ นฤมล มีแก้ว วันเพ็ญ บุญรัตน์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในอุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุภาวิดา พริกเล็ก จำนงค ธนะภพ ศศิธร ธนะภพ และ นุจรีย์ แซ่จิว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ความรู้ การรับรู้อันตรายและพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการอบใบจากสูบยาของประชาชนบ้านท่าเตียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุซมา เส็นยีหีม นารีมาน บือซา และ จำนงค์ ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและคุณภาพชีวิตของแรงงานสูงอายุชาวไทยมุสลิม บ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วิภา กาญจนไพศาล, สุดา ลูกคง, จำนงค์ ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : สภาพและปัจจัยคุกคามทางสุขภาพจากการทำงานของแรงงานสูงอายุชาวไทยมุสลิม บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธารียา มูเก็ม, นอรีตาสุกีนีย์ เปาะแม, จำนงค์ ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ความรู้ และการปฏิบัติต่อการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ฆาลิตา อานนท์1, จำนงค์ ธนะภพ, พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Administrative Factors Affecting Hand Foot, and Mouth Disease Control in Childcare Center, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฆาลิตา อานนท์ จำนงค์ ธนะภพ เพียงจันทร์ เศวตศรีสุกล พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 "ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ สู่ภูมิภาคปลอดโรคปลอดภัย"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/03/2557
   ชื่อบทความ : ผลการให้ความผลของการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุสรีย์ คงเอียด ยุวดี หมัดอะดัม จำนงค์ ธนะภพ นุจรีย์ แซ่จิว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : การบาดเจ็บและอาการทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องจาการทำงานของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพสาวนปาล์ม เขตพื้นที่ตำบลสินปุน อ.เขาพนม จ.กรับี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ นุจรีย์ แซ่จิว จำนงค์ ธนะภพ จันจิรา มหาบุญ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งวที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : บทบาทบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : Thre 6 th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : บริบทการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
   ชื่อการประชุม : ABC สัญจรนครศรีธรรมราช
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/02/2556
   ชื่อบทความ : การลดการปนเปื้อนสารตะกั่วของช่างหมันด้วยโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาและการมีส่วนร่วม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศศิธร ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : OXIDATIVE STRESS AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN BOATYARD WORKERS: INSIGHT INTO THE TOXICITY OF LEAD-EXPOSURE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong1*, Chamnong Tanapop1*
   ชื่อการประชุม : The 14th International Conference of Public Health Sciences “Public Health towards Health Sustainability”
   สถานที่ประชุม : Mandarin Ballroom, Mandarin Hotel, Sam Yan, Rama IV Rd., Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของชาวไทยมุสลิม บ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
    Promotion of Housing Sanitation, Safety and Health Improvement among Thai-Muslims, Naithung Village, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province: A Participatory Approach (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศศิธร ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 ในหัวข้อ ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/02/2555
   ชื่อบทความ : ระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและความเสี่ยงจากท่าทางการทำงาน ของผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ภรณ์ทิพย์ ศรีสังข์แก้ว แสงรพี โกติกุล และ จำนงค์ ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ระดับสารตะกั่วในเลือดของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ปิยะภรณ์ ชิดไชโย ธนาภรณ์ พละพันธ์ และ จำนงค์ ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และผลกระทบระบบทางเดินหายใจ จากการอบใบจากสูบยา บ้านท่าเตียน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, นันทนาพร วงศ์ใหญ่, ศักดิ์ศิวา หล่อทอง, คอลีเยอะ สาแม็ง, และ ธินาพร สุทธิวิริยะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และผลกระทบระบบทางเดินหายใจ จากการอบใบจากสูบยา บ้านท่าเตียน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, นันทนาพร วงศ์ใหญ่, ศักดิ์ศิวา หล่อทอง, คอลีเยอะ สาแม็ง, และ ธินาพร สุทธิวิริยะ
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาวิชาการป้องกันโรคแห่งชาติ ประจำปี 2555 "คุม สู้ ลด พิชิตโรคภัย สังคมไทยสุขภาพดี"
   สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธาน๊
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2555
   ชื่อบทความ : การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตเมืองเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อุบัติการณ์ของโรคสูงและต่ำ จ.นครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ประภัสสร ดำแป้น เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล จำนงค์ ธนะภพ และ สุรชาติ โกยดุลย์
   ชื่อการประชุม : สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2555 "คุม สู้ ลด พิชิตโรคภัย สังคมไทยสุขภาพดี"
   สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : TASKS AND BEHAVIORS RELATED TO LEAD CONTAMINATION OF BOAT-REPAIR WORKERS IN SOUTHERN THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chamnong Thanapop and Alan F.Geater
   ชื่อการประชุม : The 20 th Asian Conference on Occupational Health and The 5 th National Conference on Occupational and Environmental health
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/03/2554
   ชื่อบทความ : WORKING CONDITION, SAFETY BEHAVIORS AND HEALTH STATUS OF OTOP LABORS, THASALA DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chamnong Thanapop, Thitima Intamart, Puttarat Kongjun, Nonthachai Srinoosud
   ชื่อการประชุม : The 20 th Asian Conference on Occupational Health and The 5 th National Conference on Occupational and Environmental Health
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของเกษตรกร ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การปนเปื้อนสารตะกั่วในบ้านพักอาศัยของช่างตอกหมันเรือ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/06/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Exposure to lead among boatyard workers in southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 38th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference
   สถานที่ประชุม : the Rama Gardens Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/12/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ตลาดนัดสุขภาพชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคกระดูกพรุน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการ การเรียนการสอนประสานงานบริการวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท ศิลาอารีย์ จำกัด
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรัตนศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท มานะศิลา 2537
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • ประธานสอบโครงป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ผลกระทบของสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดต่อความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพการทำงานของปอดในกลุ่มพนักงานที่ทำงานในกิจการรับจ้างทำความสะอาดตามหนังสือที่ ศธ0521.1.0609/0227 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560
 • หลักสูตร วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง การออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อลดปริมาณยาสลบในห้องผ่าตัดตามหนังสือที่ ศธ0521.1.0609/0269 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 • การจัดเวทีชุมชนวัดโหนด กรณีศึกษาบริบทชุมชนจัดการขยะด้วยตนเอง ตามหนังสือที่ นศ 0532.1/15/15 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามหนังสือ ที่ ศธ 64.26/ว 0088 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เรื่อง
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามหนังสือ ที่ ศธ 64.26/ว 0019 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เรื่อง
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามหนังสือ ที่ ศธ 64.26/ว 0169 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 จำนวน 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ศธ 0557.10/092 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จำนวน 2 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ รร.เบญจมราชูทิศ ที่ ศธ 04242.01/667 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 • โครงการย่อยที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานผู้สูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรสุขภาพในชุมชน 2) การประเมินความเสี่ยงและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุ 3) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานสูงอายุโดยหน่วยงานสุขภาพ สุขภาพภาคประชาชนและแรงงานสูงอายุ โครงการย่อย 2 การเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานการณ์ความต้องการทางสุขภาพองค์รวม ความเสี่ยงจากการทำงานและการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานอายุ 35-45 และ 46 -60 ปี จำแนกตามลักษณะการประกอบอาชีพ 2) การประชุมปฏิบัติการความพร้อมของชุมชนพื้นที่เป้าหมายในการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุและการขยายการทำงานในวัยสูงอายุ ของผู้ใหญ่วัยแรงงานในกลุ่มอาชีพภาคต่าง ๆ องค์กรรัฐและเอกชน และแรงงานนอกระบบในชุมชน
  พ.ศ.2559
 • โครงการบริการวิชาการ "ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จ.นครศรีธรรมราช" 1. พัฒฯาหลักสูตรการเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรสุขภาพในชุมชน 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรสุขภาพในชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 2 วัน 3. อบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทอสม. ต่อการพัฒนางานอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ 11 รพ.สต. 3 อำเภอ 33 หมู่บ้าน 4. ประเมินความเสี่ยงจากสภาพการทำงานของผู้สูงอายุ 3 อำเภอ 36 หมู่บ้าน ประมาณ 2500 คน งบประมาณจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 913,900 บาท
 • ประเมินคุณภาพงานวิจัยก่อนการเผยแพร่ ตามหนังสือที่ ศธ 64.26/0193 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความก้าวหน้า บันทึกข้อความที่ ศธ572100/313 ลงวันที่ 18 พค.2559
 • ประเมินงานวิจัยก่อนเผยแพร่ วารสาร Walailak Journal of Science and Technology 1 เรื่อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 เรื่อง ตามหนังสือที่ ศธ 64.26/ว0288 ลงวันที่ 28 มิย.2559
 • หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ ที่ ศธ64.24/900 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559
 • ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ ที่ สธ 0460.1/2852 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
 • ประเมินการสอนเพื่อประกอบการขอตำแหน่งวิชาการ ตามหนังสือที่ ศธ 57419000/676 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการวารสารการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ตามหนังสือที่ ศธ 5531000055/100 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
 • โครงการย่อยที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานผู้สูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรสุขภาพในชุมชน 2) การประเมินความเสี่ยงและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุ 3) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานสูงอายุโดยหน่วยงานสุขภาพ สุขภาพภาคประชาชนและแรงงานสูงอายุ โครงการย่อย 2 การเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานการณ์ความต้องการทางสุขภาพองค์รวม ความเสี่ยงจากการทำงานและการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานอายุ 35-45 และ 46 -60 ปี จำแนกตามลักษณะการประกอบอาชีพ 2) การประชุมปฏิบัติการความพร้อมของชุมชนพื้นที่เป้าหมายในการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุและการขยายการทำงานในวัยสูงอายุ ของผู้ใหญ่วัยแรงงานในกลุ่มอาชีพภาคต่าง ๆ องค์กรรัฐและเอกชน และแรงงานนอกระบบในชุมชน
  พ.ศ.2558
 • เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชนโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน ภาคการเรียนที่ 3/2558
 • โครงการบริการวิชาการ "ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จ.นครศรีธรรมราช" 1. พัฒฯาหลักสูตรการเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรสุขภาพในชุมชน 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรสุขภาพในชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 2 วัน 3. อบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทอสม. ต่อการพัฒนางานอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ 11 รพ.สต. 3 อำเภอ 33 หมู่บ้าน 4. ประเมินความเสี่ยงจากสภาพการทำงานของผู้สูงอายุ 3 อำเภอ 36 หมู่บ้าน ประมาณ 2500 คน งบประมาณจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 913,900 บาท
  พ.ศ.2557
 • วิทยากรบรรยาย ตามหนังสือที่ สธ 0418.5/2384 วันที่ 17 ตุลาคม 2557
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2552
   - คณะกรรมการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 30/04/2552 - 30/04/2554
   - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 09/04/2552 - 09/00/2552
  พ.ศ.2551
   - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 00/04/2551 - 00/04/2551
  พ.ศ.2550
   - คณะกรรมการประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 30/04/2550 - 30/04/2552
  พ.ศ.2545
   - คณะกรรมการความร่วมมือโครงการหลักสูตรปริญญาโทอาชีวอนามัย ระหว่างมหาวิทยาลัย [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 19/03/2545 - 19/00/2545
  พ.ศ.2544
   - คณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อพิจารณากรอบแนวคิด ระบบสุขภาพแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 26/02/2544 - 26/00/2544
   - คณะอนุกรรมการประสานงานจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2544 จ.นครศรีธรรมราช [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 31/05/2544 - 31/00/2544
   - คณะทำงานจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและหัวหน้างาน [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 26/07/2544 - 26/00/2545
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จ.นครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชู ด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  นางมุจลินท์  อินทรเหมือน,  นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : สภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยปีชระเภท Oral ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมสูงวัย"
   จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   เมื่อ : 16/12/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  นางมุจลินท์  อินทรเหมือน,  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  นายสุกัญญา  เคี่ยมการ,  นายวันเพ็ญ  บุญรัตน์
   ชื่อผลงาน : ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559
   ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศ อันดับ2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยปีชระเภท Oral ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมสูงวัย"
   จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   เมื่อ : 16/12/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์,  นายอดิศักดิ์  หวานใจ,  ดร.ปนัดดา  พิบูลย์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)