:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. รงค์  บุญสวยขวัญ
   Assoc.Prof.Dr. Rong Boonsuaykhwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2019, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2019, 2002-3
   E - mail  bnarong@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2539
 
  วุฒิการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สังคมวิทยา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2537
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  20/01/2544
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/05/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  รัฐศาสตร์  ความขัดแย้งและกระบวนการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อกระบวนการสรางอำนาจของภาคประชาสังคมในอำนาจรัฐ
  รัฐศาสตร์  ขอบข่ายการอธิบายทางรัฐศาสตร์ การเมืองภาคพลเมือง การวิเคราะหฺเพื่อกำหนดนโยบายและการประเมินผล การเมืองการปกครองท้องถิ่น ประชาสังคม การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  วิจัยและพัฒนา  การวิจัยเพื่อประเมินผล เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การยอมรับกิจกรรมการพนันของชุมชนที่มีลักษณะพิเศษแห่งหนึ่ง ของจังหวัดในภาคใต้ตอนบน
   The Acceptance of Gambling Activities of a Special Community in a Province in the Upper- Southern

   ผู้เขียน : -
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชภัฎสุราษฎรธานี : รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า :  เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : กรอบแนวคิดเพื่อการอธิบายการบริหารจัดการเมือง
   ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชภัฎสุราษฎร์ธานี
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 33-60 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การบริหารการเปลี่ยนแปลง : กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย
   Change Management: Conceptual Framework

   ผู้เขียน : รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 48-60 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : . การบริหารการเปลี่ยนแปลง : กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย.
   ผู้เขียน : รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2560
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การเมืองของนโยบาย.
   ผู้เขียน : รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาบันญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1. 2559
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 20-30 เดือน/ปี : 01/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : การเมืองของการพนันวัวชนภาคใต้
   Politics of Fighting Bull Gambling in the Southern of Thailand

   ผู้เขียน : รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 3 หน้า : 241-266 เดือน/ปี : 08/2559-12/2560
   ชื่อบทความ : กรอบแนวคิดเพื่อการอธิบายและการข้อค้นพบวัฒนธรรมข้าวชาวลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Conceptialframework for Rice culture descriptions and findings the Pak Phanang Basin , Nahonsrithummarat

   ผู้เขียน : รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 / 2559 หน้า : 1-40 เดือน/ปี : 02/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การเมืองของการพนันวัวชนภาคใต้
   ผู้เขียน : รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 20-30 เดือน/ปี : 09/2558-04/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การเมืองภาคพลเมือง:ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างตัวชี้วัดหรือตัวบ่งบอกการเมืองของพลเมือง
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
   เล่มที่ : 05 ฉบับที่ : 01/2557 หน้า : 80- 110 เดือน/ปี : 01/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : สถานการณ์การบริหารจัดการท้องถิ่นไทยในเชิงกระบวนการที่ท้าทาย สู่คุณภาพบริการสาธารณะ
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสหวิทยาการวิจัย:ฉบับบัณฑิตศึกษา
   เล่มที่ : 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-25 เดือน/ปี : 01/2556-06/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การจัดการทางสังคม: สังเคราะห์แนวคิดเพื่อการอธิบายการจัดการกลุ่มองค์กรประชาชน ในสังคมชนบทไทย
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : บทบาท (ปฏิบัติการ) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อรองรับวิกฤติน้ำท่วมยาวนาน
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอาศรมวัฒนธรรม
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2555-05/2555
   ชื่อบทความ : ปฐมบทแห่งวลัยลักษณ์ และพัฒนาการในบทบาทการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง กับภารกิจแห่งความภูมิใจ
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี วลัยลักษณ์ ในการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 06/2555-07/2555
   ชื่อบทความ : การจัดการทางสังคม: สังเคราะห์แนวคิดเพื่อการอธิบายการจัดการกลุ่มองค์กรประชาชน ในสังคมชนบทไทย
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์ฯ ม. ราชภัฎสุราษฎร์ธานี : หน้า : 1 เดือน/ปี : : 01/2555-06/2555
   เล่มที่ : เล่มที่ : 1  ฉบับที่ : ฉบับที่ : 1  หน้า : 100-115 เดือน/ปี : 01/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : The Management of Social Movement
   ผู้เขียน : Assist. Prof. Dr. Rong Boonsuaykwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Social Policy and International Affaire. University Putra Malaysia (UPM)
   เล่มที่ : 02 ฉบับที่ : 02 หน้า : 55- 75 เดือน/ปี : 06/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : บริการสาธารณะอันเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่ภาคใต้
   ผู้เขียน : ณรงค์ บุญสวยขวัญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพระปกเกล้า
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 25 หน้า : 5-19 เดือน/ปี : 01/2554-05/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : วิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ส่งให้ครธกรรมการสมานฉันท์ฯ รัฐสภา ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 06/2552-07/2552
   ชื่อบทความ : สังเคราะห์ชุดโครงการตัวชี้วัดทางสังคม:การศึกษาสภาวะทางสังคมเศราฐกิจเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนัง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทคัดย่อชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-17 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : พัฒนาการการเมืองภาคประชาชน : บทสังเคราะห์และข้อสังเกตปรากฎการณ์ในสังคมการเมืองไทย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาบันพระปกเกล้า
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 28-58 เดือน/ปี : 05/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : วัฒนธรรมข้าว:วัมนธรรมชาวนาลุ่มน้ำปากพนัง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วิถีชาวนาท่ามกลางกระแสทุนไร้วัฒนธรรม
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 20-59 เดือน/ปี : 06/2551-06/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ปฏิบัติการของกลุ่ม องค์กร ขบวนการประชาสังคม กับนัยะของการเมืองภาคพลเมือง
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาบันพระปกเกล้า
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 15 หน้า : 9-20 เดือน/ปี : 05/2550-08/2550
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : คนเลี้ยงกุ้งกุลาดำกับความชอกชำท่ามกลางโลกาภิวัตน์
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : เศรษฐศาสตร์การเมือง
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 22 หน้า : 115-147 เดือน/ปี : 07/2545-07/2545
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ก่อเกิดผลกระทบที่ไม่คาดหวัง กับ เครื่องมือทางสังคมในการจัดการเพื่อสร้างความอยู่ได้ในสังคม : พิจารณาผ่านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
   ผู้เขียน : -
   แหล่งตีพิมพ์ :
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การเมืองของการพนันวัวชนภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : การพนัน อำนาจ ท่ามกลางการปฏิรูป
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรามาการ์เด็น วิภาวดีรังสิต กทม.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2557
   ชื่อบทความ : อำนาจและเศรษฐกิจการพนันวัวชนภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสววยขวัญ
   ชื่อการประชุม : 'สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม : 50 ปี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่' : Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia ans the Pacific
   สถานที่ประชุม : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/02/2557
   ชื่อบทความ : The Social movement management in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rong Boonsuaykhwan , vichian Tonsirikongkon
   ชื่อการประชุม : The Media and the current situation in Thailand
   สถานที่ประชุม : Center for Southeast Asian Studies , Wiscocin University , Medison , USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 26/06/2557
   ชื่อบทความ : การเมืองภาคพลเมือง : การสร้างนิยามความหมาย การสร้างตัวบ่งชี้หรือตัวบ่งบอกการเมือง ภาคพลเมือง และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : เวที่วิจัยและงานวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จัดโดย มูลนิธิคอนราดอเดนาวด์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนาประชาธิปไตย
   สถานที่ประชุม : โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : วัวชนกับปริมณฑลทางอำนาจและธุรกิจ
    Fighting Bull: the Political Economy in the Southern of Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 (ในภาคภาษาไทย) : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) “Asian Studies Today: The Revival of Asia”
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การจัดการทางสังคม: สังเคราะห์แนวคิดเพื่อการอธิบายการจัดการกลุ่มองค์กรประชาชน ในสังคมชนบทไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (NCAM) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24-25 พ.ค. 55 : The 4th National Conference on Administration and Management (NCAM4th)
   สถานที่ประชุม : Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2555
   ชื่อบทความ : การจัดการทรัพยากรในมิติความมั่นคง การพัฒนาและการมีส่วนร่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Resources Management for social security , state developments and people participations in Pakphanang river basin , Nakhonsi thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ดร.ณรงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาทางวิชาการ "ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ห้องอรพินทร์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/02/2555
   ชื่อบทความ : การจัดการทางสังคม สังเคราะห์แนวคิดเพื่อการอธิบายการจัดกลุ่ม องค์การ ขบวนการประชาชน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การจัดการทรัพยากรในมิติความมั่นคง การพัฒนาและการมีส่วนร่วม การจัดการทรัพยากรในมิติความมั่นคง การพัฒนาและการมีส่วนร่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.ณรงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : “ประวัติศาสตร์สุราษฏรธานี ครั้งที่ 2 เรื่อง สุราษฏร์ธานีในบริทบทการเปลึ่ยน แปลงของสมัยใหม่”
   สถานที่ประชุม : ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/08/2553
   ชื่อบทความ : โครงการบริการสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่ภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณรงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : ประชุมคณะอนุกรรมการบริการสาธารณะของท้องถิ่นและนวัตกรรมท้องถิน สำนักงานคณกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   สถานที่ประชุม : ทำเนียบรัฐบาล
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/09/2553
   ชื่อบทความ : บริการสาธารณะอันเป้นนวัตกรรมท้องถิ่นที่ภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณรงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการประจำปีแห่งประเทศไทย 2553 โดยสมาคมรัฐศาสตร์ฯ แห่งประเทศไทย
   สถานที่ประชุม : วิทยาลัยการปกครอง ม.มหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/12/2553
   ชื่อบทความ : โครงการบริการสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่ภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณรงค์ บุญสวยขวัญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปี 2553
   สถานที่ประชุม : วิทยาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/12/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : วัฒนธรรมข้าว วัฒนธรรมชาวนาลุ่มน้ำปากพนัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วิถีชาวนาท่ามกลางกระแสทุนไร้วัฒนธรรม
   สถานที่ประชุม : จัดโดย อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2551
   ชื่อบทความ : วัฒนธรรมข้างลุ่มน้ำปากพนัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎสราษฏร์ธานี
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฎรธานี (ศ.ชวน เพชรแก้ว)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : สารัตตถะของการเมืองการปกครองท้องถิ่นกับข้อเสนอเพื่อเป็นประเด็นสาธารณะต่อรัฐธรรมนูญ 2550 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมอง จังหวัดนครศรีฯ / ม .ราชภัฎอุบลราชธานี /
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : บทวิพากษ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจการสร้างสมานฉันท์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสรางสันติสุขและสมานฉันท์" จ้ดโดย วิทยาลัยพัมนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเจบี หาดใหญ สงขขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/09/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 9 นำเสนอร่างประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 8 นำเสนอร่างยุทธศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 7 นักการเมืองและงานนักบริหารท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 6 ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีฯ ก่อน พ.ศ.2475
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทางวัฒนธรรม การกวนข้าวยาโควันเพ็ญเดือนสาม
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 5 เรื่อง เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มชุมชนวัดท้าวโคตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 4 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักการเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 3 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มข้าราชการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 2 เรื่องยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 1 เรื่องนำเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 9
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "สาระการเมือง" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ สาระการเมือง ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในศตวรรษที่ 21
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ความรู้จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่การปฏิบัติจริง
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 2
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "สาระการเมือง" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ สาระการเมือง ปีงบประมาณ 2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การปฏิรูป การกระจายอำนาจ
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดเสวนา ชวนคิดชวนคุย งานวิจัยทางสังคมที่สังคมต้องการ 2.กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา 11 กลุ่ม 3.การสัมมนาในหัวข้อ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอในปีนี้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พลเมืองในยุคเปลี่ยนผ่าน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "สาระการเมือง" ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ สาระการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมค่ายอาเซียน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "สาระการเมือง" ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ สาระการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เศรษฐกิจการเมืองวัวชนภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วัวชนช้างการสร้างอำนาจของสังคมไทย
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นโยบายจำนำข้าวที่ลุ่มน้ำปากพนัง
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์วิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สิ่งท้าทายสังคมไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมการประชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมเสวนา เรื่อง มองเพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรมอาเซียน/กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มองข้าวไทยในตลาดอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชี้ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ประเด็น...แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ หัวข้อ การเมือง อำนาจและการบริหาร หลัง 1980
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ไทยในบริบทอาเซียน เรื่อง มหากาพย์พื้นบ้านสยาม-ขุนช้างขุนแผน และ คนไท/ไทย ผู้หญิงไท/ไทย และวัฒนธรรมไท/ไทย ในบริบทเอเชีย
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึก อ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค
 • ชื่อโครงการ : ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ 6
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเมืองภาคใต้ มุมมองของชาวต่างชาติ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นักศึกษารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับบทบาทการเลือกตั้ง
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ร่วมกำหนด อนาคตประเทศไทย
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สวดมนต์สุขใจ แก้ภัยโลกแตก
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การสร้างเครือข่ายทางรัฐศาสตร์เพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ครั้งที่ 70
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ข้าวไทยไปสิงคโปร์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วิกฤตการเมืองเวทีแห่งการเรียนรู้
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเมืองเวทีแห่งการเรียนรู้
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช ตอนที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช ตอนที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • การประสานงาน การจัดประชุมกลุ่มย่อย เป็นวิทยากรกระบวนการ
 • บริหารจัดการเมือง (City Manangement) กิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 4 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักการเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประสานงาน วิทยากรกระบงนการ
 • หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน บริหารจัดการเมือง (City Manangement) กิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 4 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักการเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • หัวหน้าโครงการ / หัวหน้าคณะทำงาน / บริหารจัดการเมือง (City Manangement) กิจกรรม : กิจกรรมทางวัฒนธรรม การกวนข้าวยาโควันเพ็ญเดือนสาม
 • หัวหน้าโครงการ /หัวหน้าคณะทำงาน โครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement) กิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 6 ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีฯ ก่อน พ.ศ.2475
 • ห้นหน้าโครงการ หัวหน้าคณะทำงาน โครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement) กิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 8 นำเสนอร่างยุทธศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
 • หัวหน้าโครงการ โครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement) กิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 7 นักการเมืองและงานนักบริหารท้องถิ่น
 • หัวหน้าโครงการโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement) กิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 8 นำเสนอร่างยุทธศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • การประชุมพิจารณาอนุมัติการบริหารงานวิชาการและการบริหารคณะวิชาตาม พรบ.
 • การประชุมพิจารณาอนุมัติการบริหารงานวิชาการและการบริหารคณะวิชาตาม พรบ.
 • ศูนย์พฒนาบุคคลชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อบรมแก่นักการเมืองท้ิองถิ่น ข้าราชการท้องถุิ่นจำนวน 150 คน ที่ โรงแรมหาดใหญ่พารไดส์
 • ศูนย์พฒนาบุคคลชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อบรมแก่นักการเมืองท้ิองถิ่น ข้าราชการท้องถุิ่นจำนวน 150 คน ที่ โรงแรมร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี
 • นายจักรินทร์ สิทธิจารย์ เรื่อง ประชาธิปไตยในกระบวนกาปรึกษาหารือขององค์กรสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บรรยายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด
 • การร่วมอภิปรายสถานการณ์การพนันในชุมชนภาคใต้ ให้แก่การประชุมวิชาการประจำปีของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และข้าราชการกองแผน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่พิพิะภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
 • บรรยายให้แก่นักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ที่ ศูนย์การเรียนรู้สนามหน้าเมือง
 • การบรรยายให้มูลนิธิคอนราด อเดนาวด์ แก่นักศึกษาประชาชน ที่โรงแรมอู่ทองอืนน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ประชุมคณะกรมการเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารวิชาการ และกิิจการคณะวิชา ตามความของ พรบ.
 • กรรมการสอบนางสาววริสรา ทิศนุ่น เรื่อง การเมืองภาคพลเมือง กรณีศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปากพนัง
  พ.ศ.2560
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประชุมเพื่ิอพิจารณาภารกิจตาม พรบ.
 • คณะวิทยาการจัดการ มอ.หาดใหญ่
 • ประชุม ร่วมออกแบบ สำรวจพื้นที่
 • การประชุม การเสนอความเห็นการพัฒนา โครงการพัฒนาตามยุทธศษสตรืจังหวัด กับฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดนคร
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • ประชุมให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามที่มหาวิทยาลัยฯเสนอมาให้พิ่จารณาและเป้นภารกิจหน้าที่ตาม พรบ.
 • การบรรยายพิเศษที่ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี
 • การบรรยายพิเศษที่ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี
 • การบรรยายพิเศษที่ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี
 • การบรรยายพิเศษที่ห้องเรียนจังหวัดยะลา
  พ.ศ.2559
 • การเตรียมการเนื้อหา และการเดินทางไปบรรยาย
 • การเตรียมเนื้อหาและ power point 5 ชั่วโมง การบรรยายตามกำหนดการ 8 ชั่วโมง การเดินทาง 10 ชั่วโมง
 • การเตรียมเนื้อหาและ powerpoint 3 ชม การบรรยาย 1.5 ชม. การเดินทาง 1 ชม
 • เดินทางประประชุมคณะทำงานที่เป็นการกำหนดเป็นคราว และเดินทางไปร่วมปรึกษาหารือกับพาณิชย์จังหวัด กรรมการบางท่าน และการเินทางไปตรวจเยี่ยมโกดั่งข้าว โดยมักจะเป้นเวลานอกราชการประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ๆละ 2 ชัวโมง เป็นเวลา 12 เดือน รวม 24 ชั่วโมง
 • การอ่านวิทยานิพนธ์ล่วงหน้า การไปสอบวิทยานิพนธ์ การเดินทางไปสอบวิทยานิพนธ์
 • การประชุมสภาเดือนละ 4 ชั่วโมง การเดินทางครั้ง 10 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -สิงหาคม 59
 • การเตรียมเนื้อหาและ powerpiont 4 ชั่วโมง การบรรยาย 8 ชั่วโมง การเดินทางไปกลับหาดใหญ่ 8 ชั่วโมง
 • การเตรียมเนื้อหา และ powerpiont 2.5 ชั่วโมง การบรรยาย 3.5 การเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • อ่าน ประเมินผลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • พิจารณาบทความวิจัย ชิ้นละ 1 ชั่วโมง 12 ชิ้น นั่งรับฟังการนำเสนอและวิพากษ์ 8 ชม และเดินทางไปกลับ 1 ชม
 • การเตรียมเนื้อหาและจัดทำ powerpionf 2 ชั่วโมง การบรรยาย 1 ชม
 • ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และการประสานงานการจัดงานอบรมในมหาวิทยาลัย
 • อ่านพิจารณาคุณภาพผลงาน
 • การเตรียมเนื้อหา 2 ชม การจัดทำ powerpiont 2 ชม และการประสานงานการจัดงานอบรมทั้งสถานที่ จำนวนนักศึกษา โดยขออนุมัติและเห็นชอบจากสำนักวิชา 6ชม
 • การเตรียมเนื้อหา และpowerpiont 2 ชม การบรรยาย 2 ชม
 • ประสานงาน การนำการเสวนาแลกเปลี่ยน นำพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยน
 • การอ่านเพื่อพิจารณา
 • การอ่านวิทยานิพนธ์ และการเดินทางไปสอบ วิทยานินพนธ์
 • อ่านพิจารณา และเินทางไปสอบวิทยานินพธ์
 • อ่านเพื่อพิจารณา และเดินทางไปสอบวิทยานิพนธ์
 • อ่านพิจารณาคุณภาพ และเดินทางไปสอบวิทยานิพนธ์
 • การอ่านเพื่อพิจารณาคุณภาพ และการเดินทางไปสอบ
 • อ่านเพื่อไปสอบวิทยานิพนธ์
 • อ่านวิทยานิพนธ์ และเดินทางไปสอบ
 • อ่านและเดินทางไปสอบวิทยานิพนธ์
 • อ่านและเดินทางไปสอบ
 • อ่าน และเดินทางไปสอบ
 • อ่านและเดินทางไปสอบวิทยานิพนธ์
 • อ่าน และเดินทางไปสอบวิทยานิพนธ์
 • ให้คำปรึกษา และเดินทางไปสอบ
 • อ่าน และเดินทางไปร่วมรับฟังการนำเสนอ และวิพากษ์ เสนอแนะ
 • การเตรียมเนื้อหา เตรียมpowerpiont การเดินทางไปบรรยาย การเดินทาง
 • การอ่านเพื่อพิจารณาคุณภาพ และตรวจแก้
 • การเตรียมการเนื้อหา การเดินทางไปออกอากาศสดทางสถานี้โทรทัศน์จำนวน 2 ครั้งในวันที่ 7 สิงหาคม 59 ครั้งละ 30 นาที และ 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ทั้งนี้มีการเตรียมการเพื่อรองรับทางเทคนิคคก่อนถ่ายทอดครั้งละ 30นาที
 • การให้ความเห็น การแนะนำการจัดงานและการตรวจพิจารณาบทความในงาน
 • การเีตรียมเนื้อหา การทำpowerpiont การบรรยาย 2 ชม. และการเดินทางไปบรรยาย 1
 • อ่านพิจารณา เสนอแนะ บทความจำนวน 4 ชิ้น 8 ชั่วโมง
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประชุมเพื่ิอพิจารณาภารกิจตาม พรบ.
 • ประเมินสมรรถนะการเป็นอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิปลศาสตร์และวิทยาการจัดการ มอ. (อาจารย์สุดเฉลิม ศัตราพฤกษ์)
  พ.ศ.2558
 • ประธานการสอบดุษโีนิพนธ์ นายเฉลิมศักดิ์ บุญนำ เรื่อง ปัจจัยเชิงเหลุและผลของความร่วมมือกับรัฐขององค์ประชาชนในการลดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรับปปริญญาปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เรื่อง ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธีต่อกรณีท่าเรือน้ำลึกปากบารา
 • เรื่อง ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของการบริหารวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกาตรกรบ้านจอมแจ้ง อำเภอเมืองหนองคาย
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ เรื่อง ปฏิบัติการสันติวิถีชาวสิกข์ ของวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ ร่วมกับอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนภาคใต้ตอนบน โดยการสนับสนุนจาก พอช. จัดเวทีอภิปราย จึงวิทยากรอภิปราย
 • กรรการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ นายณัฐวุฒิ อ่าวสกุล เรื่อง กระบวนการประชาธิปไตยในสภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายประชาชน หลักสูตรรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พิจารณาคุณภาพบทความทางวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำตำบลลุโวสาเวาะ บาเจาะ นราธิวาส
 • อานตรวจแกไข เพื่อคุณภาพของบทความวิจัย เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการยกระดับขององค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลของอำเภอวารินทรชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • พิจารณาคุณภาพและแกไขบทความวิจัยเรื่อง การฟิื้นฟูค่านิยมประชาธิปไตยชุมชน กรณีศึกษาการใช้กลไกและกระบวนการสภาองค์กรชุมชน
 • การเป้นวิทยากรเสวนาทางวิชาการ ให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย และ สสส. ที่โรงแรมรัชมังคลาพาวิเลี่ยม สงขลา
 • ได้รับเชิญเป้นประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเชียรใหญ่ ทำหน้าที่เป้นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และพิจารณาเห็นชอบการย้ายเข้า-ออกของข้าราชการครู แผนพัฒนาโรงเรียน ตามนัยของ พรบ.สกสค. ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาในบางคราว
 • วิทยากร บรรยาย ให้คณะครู นักเรียน เรื่อง "เตรียมตัวอย่างไรให้เข้าสู่อาเซียนอย่างมีคุณภาพ"
 • เป็นประธานห้องและผู้ทรงคุณวุฒิ วิจารณ์และเสนอแนะการนำเสนอบทความวิจัยต่อนักวิจัยที่มานำเสนอบทความวิจัย 11 เรื่อง
 • พิจารณาคุณภาพและแก้ไขบทความวิจัยของ วารสารรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และบริหาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา เรื่อง เครื่อข่ายและระบบอุปถัมป์ทางการเมืองในสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย
 • วิทยากรบรรยาย "ท้องถิ่น 5G" ให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รัะดับปริญญาโท และตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง สันติสุขและปรองดองในมุมมองการเมืองไทยอนาคตใหม่
 • พิจารณาคุณภาพและแก้ไขบทความททางวิชาการ เรื่องเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม เพื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ
 • เรื่อง การเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรต้นน้ำป่าน้ำราด- คลองละเมาะ สุราษฎร์ธานั ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
 • เรื่อง การประยุกษ์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสุราษำร์ธานี ของ อาจารย์พงศกร ศยามล
 • พิจารณาคุณภาพและแก้ไขบทความวิจัย 4 เรื่อง
 • เรื่อง ประชานิยมและรูปแบบระบอบประชาธิปไตย ของอาจารย์นุกูล ชิ้นฟัก
 • การดำเนินการบรรยาย เพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้าน ระดมความคิดเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวศาสนาพิธีในจังหวัดกระบี่ ขึ้นมา เพื่อประมวลองค์ความรู้ด้านศาสนาพิธี เพื่อ อบจ. จะได้จัดทำเอกสารทางความรู้ขึ้นมาในอนาคต
 • เดินทางประประชุมคณะทำงานที่เป็นการกำหนดเป็นคราว และเดินทางไปร่วมปรึกษาหารือกับพาณิชย์จังหวัด กรรมการบางท่าน และการเินทางไปตรวจเยี่ยมโกดั่งข้าว โดยมักจะเป้นเวลานอกราชการประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ๆละ 2 ชัวโมง เป็นเวลา 12 เดือน รวม 24 ชั่วโมง
 • อ่าน และเดินทางไปสอบ ให้คำปรึกษา การสอนดุษฎีนิพนธ์
 • การอ่าน และเดินทางไปไปรับฟังการนำเสนอ พร้อมกับการเสนอแนะ
 • การเตรียมเนื้อหา ทำpowerpiont และเดินทางไปบรรยายที่เทศบาลนครนคร
 • การเตรียมเนื้อาห การจัดทำpowerpiont การเดินทางไปบรรยาย ที่สนง.จัดหางานพังงา
 • การเตรียมเนื้อหา การจัดทำ powerpiont เดินทางไปบรรยายที่เทศบาลสะเดา
 • อ่าน พิจารณาคุณภาพ เสนอแนะ
 • อ่านผลงาน รับฟังการนำเสนอ และเสนอแนะในการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยบูรพา งานรัฐศาสตร์และรัฐประศนศาสตร์แห่งชาติ
 • อ่านเพื่อพิจารณาคุณภาพ ปรับแก้เสนอแนะ
 • การจัดเตรียมการประชุมจัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนัน ด้วยการหาสถานที่ นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ประสานงานต่างๆ รับรอง ตลอดจนประสานงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ของ สส.และมูลนิธิเข้าพบฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • อ่าน พิจารณาคุณภาพ เสนอแนะ
 • อ่าน พืจารณาคุณภาพ เสนอแนะ
 • อ่าน และเดินทางไปสอบวิทยานิพนธ์ ที่วิทยาเขต จำนวน 4 ชิ้น
 • อ่าน เดินทางไปรับฟังการนำเสนอและเสนอแนะ วิจารณ์
 • อ่าน พิจารณาคุณภาพ เสนอแนะ
 • เตรียมเนื้อหา ทำpowerpiont และเดินทางไปบรรยาย
 • อ่านพิจารณาคุณภาพและเสนอแนะ
 • เตรียมเนื้อหา เดินทางไปบรรยาย
 • เตรียมเนื้อหา เดินทางไปเป็นวิทยากร
  พ.ศ.2557
 • การผลิตรายการ "สาระการเมือง" ตอนละ 3 นาที รวม 1 ปี ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ ตลอดปี รวม 240 ตอน คิดเป็น 12 ชั่วโมง โดยมีการเตรียมการทางวิชาการและการดำเนินงานในการบันทึก โดยเฉลี่ยประมาณ ตอนละ 1 ชั่วโมง รวม 240 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 252 ชั่วโมง
 • ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
 • การบรรรยายทางวิชาการ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
 • เป็นประธานการสอบดุษฏีนิพนธ์ สาขาการจัดการ ของนายกิตติศักดิ์ แสงทอง
 • ประธานการสอนวิทยานิพนธ์ เรื่อง ทุนทางสังคมกับการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเพาะปลูกสมุนไพรบ้านบังดง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ของนางสาวแม้นหมาย อรุณชัยพร
 • เป้นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เพื่อการสู่การนำเสนองานวิจัย และเป้นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอบทความวิจัย จำนวน 8 เรื่อง
 • ในงานสัมมนาประเทศไทย ไม่เหมื่อนเดิม จัดโดยคณะสังคมวิทยาฯ ม.ธรรมศาสตร์
 • วิทยากรดำเนินการบรรยายและจัดทำแผนชุมชน สู่แผนพัฒนา เทศบาล เทสบาลเมืองปากพนัง แก่ ตัวแทนชุมชนต่างๆในเทศบาล
 • บรรยายและประชุมกลุ่ม ของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ศรีวิชัย ขนอม
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวปรียากร เพชรบำรุง เรื่องศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศราฐกิจพอเพียง บ้านโมถ่าย อำเภอไชยยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสำเร็จหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วบาง เรื่อง ผลกระทบจากภาวะทันสมัยต่อวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรณ์ธานี
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง พัฒนาสังคม เพื่อรับฟังและนำเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุมเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการจำนวน 11 ชิ้น
 • จัดสร้างข้อเสนอแนะเพื่ิอการปฎิรูปกระจายอำนาจ ด้วยการวิจัยเชิงนโยบายแบบเร่งด่วน PPQR เพื่อนำเสนอให้ ทปอ. นำเสนอ คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้งนี้ได้ใช้ความรู้จากวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้ยกร่างแนวปฏรูปดังกล่าวนี้เสร็จ
 • ดำเนินการจัดสัมมนา และเป็นวิทยากร เรื่อง การขับเคลื่อนข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปกาพนัง
 • การนำเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การกระจายอำนาจกับราชการส่วนท้องถิ่น ให้คณาจารย์และนักวิจัย ของ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กรรมการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ์ อนุรักษ์ เก่งเรียน เรื่อง ธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคประชาสังคม ก่อตัวและพัฒนาการเครื่อข่ายการเมืองภาคพลเมืองสังคมไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมือง โดยเวลาที่สอบจริงเป็นเดือนตุลคม เพราะไม่ได้สอบจริงตามวันในหนังสือเชิญ เนื่องจากนักศึกษาไม่อาจจะดำเนินการสอบได้
 • วิทยากรเรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสไตล์ศรีวิชัย ให้แกนนำองค์กรวิชาชีพครู ที่เป็นเครื่อข่ายคุรุสภา ที่ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 • พิจารณาคุณภาพทางวิชาการและแก้ไข บทความเรื่องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการรับรู้และสรา้งสรรค์ศิลปะนามธรรมจากการรับรู้จากกฏถกตา อิทัปปัจจจยตาและอนัตตาของท่านพุทธทาสภิกขุ ฯ ของอาจารย์พิชัย วุ่นสุข
 • ได้รับเชิญเป้นประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเชียรใหญ่ ทำหน้าที่เป้นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และพิจารณาเห็นชอบการย้ายเข้า-ออกของข้าราชการครู แผนพัฒนาโรงเรียน ตามนัยของ พรบ.สกสค. ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาในบางคราว
  พ.ศ.2556
 • การผลิตรายการ "สาระการเมือง" ตอนละ 3 นาที รวม 1 ปี ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ ตลอดปี รวม 240 ตอน คิดเป็น 12 ชั่วโมง โดยมีการเตรียมการทางวิชาการและการดำเนินงานในการบันทึก โดยเฉลี่ยประมาณ ตอนละ 1 ชั่วโมง รวม 240 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 252 ชั่วโมง
 • การบรรยายทางวิชาการ และวิทยากรกระบวนการ
 • เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่สอนรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ในภาคใต้ตอนบนมาแข่งขันทักษะทางวิชาการรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ โดยเน้นการประสานงานล่วงหน้า และการการจัดการแข่งขัน ตลอดประสนงานวิทยากรมาเป็นองค์ปาฐก แะวิทยากรอื่นๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง วิพากษฺวิจารณ์ เสนอแนะกานำเสนองานวืิจัย ห้องสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ชิ้น
 • การบรรยายการลิตข้าวให้ตัวแทนศูนย์ข้าวชุชชน จังหวัดพัทลุง วิทยาลัยเกษตร พัทลุง รวมกับมูลนิธิข้าวไทย ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงค์ และ ดร.สมพรฯ
 • บรรยายให้สมาชิก องค์กรสมาชิกเครือข่ายสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ที่โรงแรมเปาร์ค สุราษฎร์ธานี
 • วิทยากรอภิปราย เรื่องบทบาทท้องถิ่นกับอาเซียน ให้กับเครือข่ายศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2551
   - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครืองมือ การทำวิทยานิพนธ์นางทํศนียา ศรีรัตนประพันธ์ /การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ กรณีการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต/ มสธ. 2551 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 16/07/2551 - 16/08/2551
   - คณะทำงานนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 344/2551 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 22/02/2551 - 22/00/0000
   - คณะงานทำงานนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาดระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งจังหวัดฯที่ 345/2551 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 22/02/2551 - 22/00/0000
   - ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความร่วมมือในการจัดทรัพยากรท้องถิ่น ศึกษาความร่วมมือขององค์กราชการ ท้องถิ่นและชุมชนในการฟื้นฟูคลองพะวง จังหวัดสงขลา ของนายเฉลิมพร วรพันธกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มอ. หาดใหญ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 17/07/2551 - 17/07/2551
   - คณะกรรมการกำกับมาตราฐานวิชการทางรัฐศาสตร์ วิทยาลัยเทคโลโลยี่ภาคใต้ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 15/06/2551 - 15/08/2552
   - กรรมการที่ปรึกษาและการสอบวิทยานิพนธ์นายพยงศ์ ศิลา เรื่องผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษาหมูบ้านสี่แยกนาเจริญ ตำบลโสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง 2552 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 10/07/2551 - 10/05/2547
  พ.ศ.2550
   - การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง /นางสาวบุณฑรี จันทร์กลับ / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 15/03/2550 - 15/03/2551
   - คณะอนุกรรมการยกร่างสภาพัฒนาการเมือง ตามคำสั่งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2550 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 03/01/2550 - 03/00/0000
   - ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระลูกค้า ธกส. / นายทัญญู แซ่ลิ่ม สาขารัฐศาสตร์ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์/2550 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 02/03/2550 - 02/00/0000
   - ผู้พิจารณาคุณภถาพโครงการวิจัย ของ ม.สงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 2 โครงการ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 09/07/2550 - 09/08/2550
  พ.ศ.2545
   - กรรมการที่ปรึกษาและการสอบวิทยานิพนธ์นางสาวสุพรรณี ไกรนรา เรื่องกระบวนการเรียนรู้สู่การจัดการแบบชุมชนพึ่งตนเอง ศึกษากรณีตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครฯ วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา สถาบันราชภัฎนครฯ. 2546 [กรรมการที่ปรึกษา/สอบวิทยานิพนธ์] [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 10/07/2545 - 10/10/2546
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : การพนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ โรงพิมพ์เดือนตุลา
   ISBN : 978-616-551-859-8
  พ.ศ.2557
   ชื่อหนังสือ : การจัดการทางสังคม: การจัดองค์กรประชาชนฯ
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เมืองพุทธภูมิ และสมาคมศิษฐ์เก่ารัฐศาสตร์ฯ
   พิมพ์ครั้งที่ : 3 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพะเยา
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
   สำนักพิมพ์ : สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
   ISBN : 978-974-449-695-9
  พ.ศ.2552
   ชื่อหนังสือ : การเมืองภาคพลเมือง: บทวิเคราะห์แนวคิดและปฏิบัติการท้าทายอำนาจการเมืองในระบบตัวแทน
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ โรงพิมพ์เอดิสินเพรส โปรดักด์ บางเขน กรุงเทพฯ
   ISBN : 978-611-551-039-9
  พ.ศ.2551
   ชื่อหนังสือ : วิถีชาวนาท่ามกลางกระแสทุนไร้วัฒนธรรม
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
   สำนักพิมพ์ : โครงการอาศรมวัฒนธรรม
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ โรงพิมพ์เม็ดทราย นครศรีธรรมราช
   ISBN : -
  พ.ศ.2549
   ชื่อหนังสือ : ยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ ยุทธศาสตร์ชาวนาลุ่มน้ำปากพนัง
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
   สำนักพิมพ์ : ไทม์ พริ้นติ้ง
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ไทม์ พริ้นติ้ง
   ISBN : 974-9670-65-5
   ชื่อหนังสือ : นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
   สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ISBN : 974-449-289-9
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : ประมวลผลงานวิจัยหลายๆชิ้น ดำเนินการโดย R&D
   ชื่อรางวัล : โลห์เชิดชูบุคลากร บุคคลดีเด่นด้านการวิจัย ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : ชื่นชมคุณค่าพนักงาน
   ชื่อรางวัล : ชื่นชมคุณค่าพนักงาน
   จาก : พัฒนาองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
  พ.ศ.2551
   ชื่อผลงาน : ผลงานการศึกษาวิจัยพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกว่า 10 ปี
   ชื่อรางวัล : คนดี แทนคุณแผ่นดิน
   จาก : เครือ เนชัน และหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
   เมื่อ : 11/12/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
   ชื่อผลงาน : ชุดโครงการวิจัยและพัมนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : โครงการวิจัยเด่น 2552
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 01/12/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
  พ.ศ.2543
   ชื่อผลงาน : วิถีชีวิตประชาชนลุ่มน้ำปากพนังในระยะแผนพัมนาที่ 1-8
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ผลงานวิจัย "ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2543
   จาก : สภาสถาบันราชภัฎ ในงานวิจัยสถาบันราชภัฎทั่วประเทศ
   เมื่อ : 06/12/2543
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)