:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. สมศักดิ์  มณีพงศ์
   Assoc.Prof.Dr. Somsak Maneepong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2369, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2369, 2301
   E - mail  msomsak@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Agricultural Chemistry
  มหาวิทยาลัย  Kyushu University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2534
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Agricultural Chemistry
  มหาวิทยาลัย  Tottori University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2531
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2522-2526
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2543
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรพืชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/12/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  -เคมีการเกษตร
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Nutrient Dynamics of an Aquaponic System in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Somsak Maneepong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 17 หน้า : xx เดือน/ปี : 10/2562-11/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Effects of Photoradiation on the Growth and Potassium, Calcium, and Magnesium Uptake of Lettuce Cultivated by Hydroponics
   ผู้เขียน : Nur Ainun1, Somsak Maneepong2 & Potjamarn Suraninpong2
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 253-263 เดือน/ปี : 05/2561-00/0000
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ไม่มี
   Quality of Pummelo Effects of Potassium, Calcium, and Magnesium Ratios in Soil on Their Uptake and Fruit

   ผู้เขียน : Hien Huu Nguyen1, Somsak Maneepong2 & Potjaman Suraninpong2
   แหล่งตีพิมพ์ : ไม่มี : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 12 หน้า : 110-121 เดือน/ปี : 11/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
   Effect of nitrogen on fruit quality of pummelo cv. Tubtim Sayam

   ผู้เขียน : Maiterr Kaewtubtim, Montree Issarakrisila and Somsak Maneepong
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 3 หน้า : 518-529 เดือน/ปี : 07/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : การจัดทำค่ามาตรฐานสำหรับแปลผลการวิเคราะห์ดินและพืชในยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ระยะก่อนเปิดกรีด
   ผู้เขียน : ภรภัทร สุชาติกูล และสมศักดิ์ มณีพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร ยางพารา : Para Rubber Bulletin
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 4 หน้า : 31-52 เดือน/ปี : 10/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : ผลของอายุผลที่มีต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
   Effects of fruit age on quality and chemical comositios of pummelo cv. Tubtim Sa-yam

   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล ไมตรี แก้วทับทิม และ สมศักดิ์ มณีพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.วิทย.กษ. : Agricultural Sci.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : 3 (พิเศษ) หน้า : 159-161 เดือน/ปี : 11/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Nutrient uptake and fruit quality of pummelo as influenced by ammonium, potassium, magnesium, zinc application
   ผู้เขียน : Hien Huu Nguyen, Somsak Maneepong and Potjamarn Suranilpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 100-109 เดือน/ปี : 12/2558-12/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลของการเพิ่มปริมาณแอมโมเนียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและคุณภาพผลของส้มโอ
   Effects of ammonium, potassium, magnesium and zinc manipulation on nutrient uptake and fruit quality of pummelo

   ผู้เขียน : เฮียน หงู เหวียน, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และพจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร : Khon Kaen Agricultural Science
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 3 หน้า : 118-124 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Nutrient assessment with omission pot trials for management of rubber growing soil
   ผู้เขียน : Pramoth Timkhum, Somsak Maneepong, Montree Issarakrisila & Krissada Sangsing
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 10 หน้า : 10-19 เดือน/ปี : 09/2556-01/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Assessment of Nutrient Status by Omission Pot Trials for Management of Rubber Growing Soil
   ผู้เขียน : P. TIMKHUM, S. MANEEPONG,* M. ISSARAKRISILA AND K. SANGSING
   แหล่งตีพิมพ์ : : Communications in soil science and plant analysis
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : xx หน้า : xxx เดือน/ปี : 04/2555-04/2555
   ชื่อบทความ : Establishment of standard values for nutritional diagnosis in soil and leaves for immature rubber tree
   ผู้เขียน : Saichai Suchartgul, Somsak Maneepong and Montree Issarakrisila
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rubber Thai Journal
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 19-31 เดือน/ปี : 02/2555-04/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ไนโตรเจนและสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบของส้มโอพันธุ์ขาวทองดี (Citrus maxima (Burm) Merr.)
   Nitrogen and zinc on growth and nutrient concentrations in leaf of pummelo cv Kao-thongdee (Citrus maxima (Burm) Merr.)

   ผู้เขียน : บุญชนะ วงศ์ชนะ มนตรี อิสรไกรศีล และสมศักดิ์ มณีพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการเกษตร : Thai Agricultural Journal
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 3 หน้า : 248-261 เดือน/ปี : 09/2554-12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแท่งเพาะกล้ามะเขือเทศโดยไม่ใช้ดิน
   Study of Soilless media for Tomato Seedlings

   ผู้เขียน : เอกนรินทร์ เรืองรักษ์, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และมนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 561-564 เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : การใช้ปุ๋ยยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
   Fertilization of Rubber Growing Farmers in Chumporn, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat Provinces

   ผู้เขียน : สายใจ สุชาติกูล, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และมนตรี อิสรไกรศีล
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 273-276 เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยางพาราโดยวิธีกระถางทดสอบ
   Soil Fertility Assessment of Rubber Growing Soil by Ommission trial

   ผู้เขียน : ปราโมทย์ ทิมขำ, สมศักดิ์ มณีพงศ์, มนตรี อิสรไกรศีล และกฤษดา สังข์สิงห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Science Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 49-52 เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย
   Performance Test for Soil and Plant Analysis of Laboratories in Thailand

   ผู้เขียน : สมศักดิ์ มณีพงศ์, นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์, นันทนา ชื่นอื่ม, นพมณี สุวรรณัง, พัชรี แสนจันทร์, ไพลิน เหล็กคง, วรางคณา สระบัว, ศิริวัลย์ บุญสุข, สรวงธิดา ลิปิมงคล, สุวรรณีย์ ภูธรธราช
   แหล่งตีพิมพ์ : ดินและปุ๋ย : Thai Journal of Soils and Fertilizers
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 4 หน้า : 246-266 เดือน/ปี : 10/2552-12/2552
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การประเมินผลการทดสอบฟอสฟอรัสในดินกรดเขตร้อนบางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย
   An assessment of phosphorus soil tests for some tropical acid soils in southern Thailand

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27: : Songklanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 2 หน้า : 239-256 เดือน/ปี : 03/2548-04/2548
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : ผลของสารพาโคบิวทราโซลและการควั่นกิ่งที่มีต่อการออกดอกนอกฤดูของเงาะพันธุ์โรงเรียน
   Effects of paclobutrazol and gridling on off-season flower inducing of rambutan

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.วิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Sci. J.
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 203-206 เดือน/ปี : 01/2546-06/2546
   ชื่อบทความ : The contribution of soil respirstion in tropical, temperate, and boreal forests to the 18O enrichment of atmospheric O2
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Global Biogeochemical Cycles
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1029/2003GB002056 เดือน/ปี : 00/2546-00/2546
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Clay mineral composition of sediments from Songkhla Lagoon, southern Thailand
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ :  หน้า : 303-310 เดือน/ปี : 00/2544-00/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : การใช้ประโยชน์ขี้เลนนากุ้งเพื่อการปรับปรุงดิน
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.ดินและปุ๋ย : Thai J. Soils and Fertilizers
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ :  หน้า : 104-116 เดือน/ปี : 00/2543-00/2543
  พ.ศ.2542
   ชื่อบทความ : Concentration of arsenic and heavy metals in sediments and aquatic fauna from the outer part of Songkhla Lagoon, Phawong and U Taphao Canals
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ :  หน้า : 111-121 เดือน/ปี : 00/2542-00/2542
  พ.ศ.2538
   ชื่อบทความ : ขนาดอนุภาคและองค์ประกอบเชิงแร่ดินเหนียวของตะกอนในคลองพะวง และคลองอู่ตะเภา
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว. สงขลานครินทร์ : Songklanakarin J. Science and Technology
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ :  หน้า : 203-210 เดือน/ปี : 00/2538-00/2538
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : ขนาดอนุภาคและองค์ประกอบทางแร่ดินเหนียวของตะกอนทะเลสาบสงขลาตอนนอก
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว. สงขลานครินทร์ : Songklanakarin J. Science and Technology
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ :  หน้า : 75-82 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมโรครากเน่าของผักกวางตุ้งในระบบไฮโดรโพนิกส์โดยใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์กลาย
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 6 หน้า : 545-554 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : 4R Approach for Nutrient Management of Oil Palm Plantations in Thailand ()
   ผู้เขียน : Somsak Maneepong
   ชื่อการประชุม : International Conference on Tropical Agrifood, Feed and Fuel (ICTAFF 2018)
   สถานที่ประชุม : Mulawarman University, Kalimantan, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 13/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Behavior of nutrient uptake and fruit growth of pummelo ()
   ผู้เขียน : Somsak Maneepong
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของอายุผลที่มีต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเมีของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนตรี อิสรไกรศีล ไมตรี แก้วทับทิม และ สมศักดิ์ มณีพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14
   สถานที่ประชุม : จังหวัดเชียงราย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/06/2559
   ชื่อบทความ : Photosynthetic characteristics of pummelo leaf as affected by leaf age and environment (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila, B. Wongchana and S. Maneepong
   ชื่อการประชุม : The Second Asian Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Chengdu, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 26/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Nutrient Dynamics in an Aquaponic System (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somsak MANEEPONG
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
   ชื่อบทความ : Behavior of Nutrient Uptake by Pummelo Growing on Salt Marsh Soil (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hien Huu NGUYEN, Somsak MANEEPONG and Potjamarn SURANILPONG
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
   ชื่อบทความ : Effects of tree age on fruit quality of pummelo cv. Tubtim Sayam (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montree Issarakraisila, Mitree Kaewtutim and Somsak Maneepong
   ชื่อการประชุม : International symposium on Durian and other humid tropical fruits
   สถานที่ประชุม : Chantaburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/06/2558
   ชื่อบทความ : Effect of zinc on fruit quality of pummelo cv. Tubtim Sayam (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Maitree Kaewtubtim, Montree Issarakrisila, Somsak Maneepong
   ชื่อการประชุม : The 5th international academic conference of Phetchaburi Rajabhat University to sustainable
   สถานที่ประชุม : Phetchaburi Rajabhat University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2558
   ชื่อบทความ : Effect of zinc on fruit quality of pummelo cv. Tubtim Sayam (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mitree Kaewtubtim, Montree Issarakraisila and Somsak Maneepong
   ชื่อการประชุม : The 5th International Academic Conference of Phetchaburi Rajabhat University to Sustainable
   สถานที่ประชุม : Phetchaburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2558
   ชื่อบทความ : Behavior of Nutrient Uptake by Pummelo Growing on Salt Marsh Soil (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hien Huu NGUYEN, Somsak MANEEPONG and Potjamarn SURANILPONG
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
   ชื่อบทความ : Nutrient Dynamics in an Aquaponic System (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somsak MANEEPONG
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2558
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การทดสอบชะล้างเกลือและชนิดของสารแช่ขุยมะพร้าวเพื่อความเหมาะสมต่อการงอกของต้นกล้ามะเขือเทศ
    Testing of Leached Salts and Kind of Soaking Substances Coconut dust for Suitable Germination of Tomato Seedlings (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ สมศักดิ์ มณีพงศ์ และมนตรี อิสรไกรศิล
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 : 10th National Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2554
   ชื่อบทความ : สถานะธาตุอาหารของดินและใบของยางก่อนเปิดกรีดในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
    Nutrient status of soils and leaves of immature rubber in Chumporn, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat Provinces (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สายใจ สุชาติกูล, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และ มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2554
   ชื่อบทความ : การจัดทำค่ามาตรฐานเพื่อการประเมินธาตุอาหารของยางพาราก่อนเปิดกรีด
    Establishment of standard values for nutrient assessment of immature rubber (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สายใจ สุชาติกูล, สมศักดิ์ มณีพงศ์, และมนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2554
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงขุยมะพร้าวทดแทนการใช้พีทสแฟกนัมมอสเป็นวัสดุสำหรับการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศโดยการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
    Coconut Dust Improvement as an Alternative to Sphagnum Moss Peat in Media for Tomato Seedling Production by Soilless culture (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ สมโชติ โต๊ะหมาน สมศักดิ์ มณีพงศ์ และมนตรี อิสรไกรศิล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2554
   ชื่อบทความ : การประเมินสถานะธาตุอาหารโดยวิธี Omission trial เพื่อการจัดการดินปลูกยางพารา
    Assessment of nutrient status by omission pot trial for management of rubber growing soil (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปราโมทย์ ทิมขำ, สมศักดิ์ มณีพงศ์, มนตรี อิสรไกรศีล, และกฤษดา สังข์สิงห์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : The 2nd Natrional Soil and Fertilizer Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/05/2554
   ชื่อบทความ : Establishment of stand values for nutritional diagnosis in soil and leaves of immature rubber tree (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saichai Suchartgul, Somsak Maneepong, and Montree Issarakrisila
   ชื่อการประชุม : IRRDB International Rubber Conference
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยางพาราโดยวิธีกระถางทดสอบ
    Soil Fertility Assessment of Rubber Growing Soil by Omission Pot Trial (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปราโมทย์ ทิมขำ, สมศักดิ์ มณีพงศ์, มนตรี อิสรไกรศีล, และกฤษดา สังข์สิงห์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม 2553 : The 9th National Hortcultural Congress 2010
   สถานที่ประชุม : โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2553
   ชื่อบทความ : การใช้ปุ๋ยยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
    Fertilization of Rubber Growing Farmers in Chumphon, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat Provinces (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สายใจ สุชาติกุล, สมศักดิ์ มณีพงศ์, และ มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, : The 9th National Hortcultural Congress 2010
   สถานที่ประชุม : โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2553
   ชื่อบทความ : การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแท่งเพาะกล้ามะเขือเทศโดยไม่ใช้ดิน
    Study of Soilless Media for Tomato Seedling (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : เอกนรินทร์ เรืองรักษ์, สมศักดิ์ มณีพงศ์, และ มนตรี อิสรไกรศีล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, : The 9th National Hortcultural Congress 2010
   สถานที่ประชุม : โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/05/2553
   ชื่อบทความ : Photosynthetic Characteristics of Pummelo (Citrus maxima (Burm) Merrill.) Leaf and Its GrowthThongdee (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila and S. Manepong
   ชื่อการประชุม : International Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Lisboa, Postugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 23/08/2553
   ชื่อบทความ : Effects of Nitrogen and Zinc Deficiencies on Photosynthetic Characteristics, Growth and Fruit Quality in Pummelo Cultivar Kao Thongdee (บรรยาย)
   ผู้เขียน : M. Issarakraisila and S. Manepong
   ชื่อการประชุม : International Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : Lisboa, Postugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 23/08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Efficacy of indigenous microorganisms for the control of rice sheath rot disease caused by Sarocladium oryzae (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The International Symposium Go...Organic 2009
   สถานที่ประชุม : Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/08/2552
   ชื่อบทความ : การวินิจฉัยธาตุอาหารของส้มโอ (Citrus maxima Merr.) ด้วยเทคนิค DRIS
    Nutritional Diagnosis of Pummelo (Citrus maxima Merr.) by DRIS Technique (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2552
   ชื่อบทความ : ความต้องการธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของผลส้มโอ
    Nutrient Requirement and Fruit Growth of Pummelo (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2552
   ชื่อบทความ : การทดสอบวัสดุปลูกจากเปลือกมะพร้าวสำหรับการปลูกแคนตาลูปโดยไม่ใช้ดิน
    Testing of Coconut Husk Growing Media for Soilless Cultivation of Cantaloupes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2552
   ชื่อบทความ : การทดสอบพันธุ์แคนตาลูปที่เหมาะสมสำหรับการปลูกโดยไม่ใช้ดินในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
    Testing of Cantaloupe Varieties for Soilless Cultivation in Southern Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2552
   ชื่อบทความ : Efficacy of indigenous microorganisms for the rice sheath rot disease caused by Sarocladium oryzae. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warin Intana1*, Supalak Sattasakulchai1, Chaiyawat Suwanno1, Punnawicth Yenjit1 and Chiradej Chamswarng2
   ชื่อการประชุม : The International Symposium : Go Organic
   สถานที่ประชุม : Pullman Bangkok King Power Hotel. Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Chemistry of pond bottom soil in relation to production of black tiger shrimp (Penaeus monodon) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 5th World Fisheries Congress
   สถานที่ประชุม : Yokohama Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 23/10/2551
   ชื่อบทความ : การสำรวจธาตุอาหารเพื่อจัดทำค่าแนะนำมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ดินและพืชสำหรับส้มโอ
    A Nutrient Survey for Establishment of Standard Recommendation of Soil and Plant Analysis for Pummelo (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2551
   ชื่อบทความ : การทดลอบสารละลายสำหรับการปลูกแคนตาลูปโดยไม่ใช้ดินในภาคใต้ของประเทศไทย
    Nutrient Solution Tests for Soilless Cultivation of Cantaloupe in Southern Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2551
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การร่วมทดสอบตัวอย่างอ้างอิงของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช
    Colaborative test of Reference Materials within Soil and Plant Analytical Laboratory Network (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมพืชสวนครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, ชลบุรี.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/04/2548
   ชื่อบทความ : การจัดทำฐานข้อมูลแปลผลวิเคราะห์พืช
    Database establishment for the interpretation of plant analysis results (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมพืชสวนครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, ชลบุรี.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/04/2548
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศ
    Performance Test for Soil and Plant Analysis of Thai Laboratories (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมพืชสวนครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/04/2548
   ชื่อบทความ : การจัดทำตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ดิน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน, กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/02/2548
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อควาโปนิกส์การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง)
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาเรื่องการขยายพันธุ์พืช
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 กิจกรรมอบรมนักเรียนและที่ปรึกษา และมอบทุน
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบภูมิภาค ภาคใต้ (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รอ806002
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • ตรวจแก้บทความวิจัยจำนวน 2 บทความ
 • ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในกลุ่มยางพาราและปาล์มน้ำมัน
  พ.ศ.2557
 • ประผลงานวิจัยจำนวน 4 บทความ
 • บรรยาย และร่วมเป็นวิทยากร
 • จัดอบรมและสาธิต เรื่อง การปลูกพืชบนพื้นคอนกรีต และกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนที่เข้าค่าย
 • อบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนส้มโอ และแนะนำ/สาธิตการปฏิบัติงานในแปลงตัวอย่าง
 • บรรยาย และตอบคำถามเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
 • กรรมการพิจารณาผลงานนักเรียนที่เข้าประกวด
  พ.ศ.2556
 • เรื่อง Effect of applied potassium on the boron accumulation in bread wheat
 • บรรยายและสาธิต เทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ ที่หมู่บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
 • กรรมการพิจารณาผลงานนักเรียนที่เข้าประกวด
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2550