:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง จารุวรรณ  พันธ์ประสงค์
   Mrs. Jaruwan Prunprasong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3950, 0-7567-3248-50
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3950, 3248-50
   E - mail  cjaruwan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีการอาหาร
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/01/2543
 
  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/01/2543 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)