:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สมจินตนา  คุ้มภัย
   Asst.Prof.Dr. Somjintana Koompai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2220, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2220, 2201,2224
   E - mail  ksomjint@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2553
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2537
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารรัฐกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2532
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/01/2543
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/12/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ ที่บูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Factors Affecting the Participation of the Peopte in Modelled Subdistrict Administrative organizations in Nakhon si Thammarat

   ผู้เขียน : สมจินตนา คุ้มภัย
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 9 หน้า : 733-748 เดือน/ปี : 05/2559-08/2559
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Current Practices of Human Resource Management (HRM) in Thai Construction Industry: A Risk and Opportunity Perspective
   ผู้เขียน : Nakhon Kokkaew and Somjintana Koompai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Review of Integrative Business & Economics Research
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-14 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การรับรู้ของพลเมืองในจังหวัดกระบี่ต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และสมจินตนา คุ้มภัย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมและความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : เปรียบเทียบการสร้างการมีส่วนร่วมแก่ชาวชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษาอบต. ต้นแบบ กับ อบต. ไม่ใช่ต้นแบบที่บูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
    A comparative study of the promotion of community participation in Subdistrict Administrative Organizations (SAOs) in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สมจินตนา คุ้มภัย
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการรัฐศาศตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยบูรพา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/11/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Current Practices of Human Resource Management (HRM) in Thai Construction Industry: A Risk and Opportunity Perspective (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nakhon Kokkaew and Somjintana Koompai
   ชื่อการประชุม : 2012 SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลงานลูกหลานเรา ตอนที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)