:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. สายฝน  เอกวรางกูร
   Assoc.Prof.Dr. Saifon Akwarangkoon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2178, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2178, 2101-2
   E - mail  asaifon@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/03/2543
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/03/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : การบูทส่งเสริมร่วมกับเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อขยายขีดความสามารถในการทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ
   ผู้เขียน : พุทธิพร ธนธรรมเมธี (Putthiporn Thanathamathee) สายฝน เอกวรางกูร (Saifon Akwarangkoon) ** เรวดี เพชรศิราสัณห์ (Rewwadee Petsirasan)** และ ลัดดา เถียมวงศ์ (Ladda Thiamwong)***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 34-45 เดือน/ปี : 06/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   The effect of discharge education for caregivers on the revisit of children with acute febrile illness at Nakhon Si Thammarat Municipality Hospital

   ผู้เขียน : สรีพร ชมบุญ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร และเกียรติกำจร กุศล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกื้อการุณย์ : Kuakarun Journal of Nursing
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 1 หน้า : 92-106 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนประถมศึกษาเขตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The effects of a supporting weight control program on body weight among students with overweight in primary school in the Municipal area of Nakhon Si Thammarat province

   ผู้เขียน : กาญจนาภรณ์ ไกรนรา นัยนา หนูนิล และสายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ : The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 53-65 เดือน/ปี : 05/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : ผลของการ สนับสนุนการเดินร่วมกับการแกว่งแขนต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และเส้นรอบเอวของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
   The effects of swing arms walking exercise on blood sugar level, blood pressure, and waist circumference

   ผู้เขียน : เกสราวรรณ ประดับพจน์ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร และเจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ : The Southern Collage Network Journal of Nursing and Public Health
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 154-166 เดือน/ปี : 01/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : Psychosocial Support Provided by Health Volunteer for Older Adult with Depression and Suicide Attempt: A Case Study
   ผู้เขียน : Saifon Aekwarangkoon, Naiyana Noonil, and Rewwadee Petsirasan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 4 หน้า : 275-282 เดือน/ปี : 04/2562-05/2562
   ชื่อบทความ : Health-related quality of life and related factors in Thais with stable COPD
   ผู้เขียน : Noonil, N., Aekwarangkoon, S., & Petsirasan, R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 12 หน้า : 955-964 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุไทยมุสลิมที่มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรงในชุมชน
   Lived Experiences of Severe Depression and Suicide Attempts in Older Thai-Muslims Living in Rural Communities

   ผู้เขียน : Saifon Aekwarangkoo, Naiyana Noonil
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pacific Rim Int J Nurs Res
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 4 หน้า : 334-344 เดือน/ปี : 10/2562-12/2562
   ชื่อบทความ :  Predictive Apriori Algorithm in Youth Suicide Prevention by Screening Depressive Symptoms from Patient Health Questionnaire-9        
   ผู้เขียน : Yaowarat Sirisathitkul , Putthiporn Thanathamathee , Saifon Aekwarangkoon
   แหล่งตีพิมพ์ : TEM JOURNAL
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1449-1455 เดือน/ปี : 11/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
   Application the Local Wisdom for Developing Health Promotion among Older Adults in Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล อรทัย นนทเภท และอุษา น่วมเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : 2 หน้า : * เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอต่อการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว: กรณีศึกษาตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Development of Potential of District Health Network for Elderly Care System: a Case Study of Takheun Subdistrict, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า :  เดือน/ปี : 11/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   Impelling the National Health Assembly on tobacco control into community action at Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ และสายฝน เอกวรางกูร.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล, : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-70 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสู่การปฏิบัติใน ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Impelling the National Health Assembly on tobacco control into community action at Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : ดร.นัยนา หนูนิล** ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์** และดร.สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาล : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 1 หน้า : 50-70 เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสู่การขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุกรี่
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   Perceptions and Capacity Development Needs of Health Volunteers for Depression Screening among the Elderly in the Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : * หน้า : * เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   Perceptions and Capacity Development Needs of Health Volunteers for Depression Screening among the Elderly in the Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ อุษา น่วมเพชร เจนเนตร พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : * หน้า : * เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
   Application the Local Wisdom for Developing Health Promotion among Older Adults in Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล อรทัย นนทเภท อุษา น่วมเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : 2 หน้า : * เดือน/ปี : 04/2560-06/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Depression in patients with chronic diseases at Thasala hospital, Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : ดร.นัยนา หนูนิล* ดร.สายฝน เอกวรางกูร**และเจตนา หนูนิล***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai journal of nursing
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 2 หน้า : 10-16 เดือน/ปี : 04/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Participatory process to develop comprehensive sex education school model for promoting sexuality among the youth in school: A case study in Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร กำไล สมรักษ์ และนัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Jouranl of Nursing
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 4 หน้า : 35-42 เดือน/ปี : 04/2558-06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ นัยนา หนูนิล และสายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ : 4 หน้า : 50 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ นัยนา หนูนิล และสายฝนเอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 4 หน้า : 50 เดือน/ปี : 10/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนภาคใต้ตอนบน
   Participatory process to enhance health assets for promoting sexuality among youth in upper southern provinces.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกื้อการุณย์ : Kuakarun Journal of Nursing
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : 103-118 เดือน/ปี : 01/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : ผลของการให้การปรึกษาร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองต่อภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
   The effect of the counseling with palliative care conditions of loss and grief in terminal lung-cancer patients.

   ผู้เขียน : กัญญา บุญธรรมโม ศุภวดี บุญวงศ์ และสายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ : Songklanagarind Journal of Nursing
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 1 หน้า : 17-28 เดือน/ปี : 01/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิเคราะห์กับพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศของวัยรุ่น
   Relationship between critical thinking and sexual risk behaviors among adolescents.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 62 ฉบับที่ : 4 หน้า : 27-34 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ การติดตามสนับสนุน และการพัฒนาเชิงบวกกับการพัฒนาสมรรถนะและความภาคภูมิใจในวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
   The integration process of experiential learning, coaching, and positive development for developing the competency and pride in the profession of nursing students.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร และอุบุญรัตน์ ธุรีราช
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกื้อการุณย์ : Kuakarun Journal of Nursing
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 5-15 เดือน/ปี : 07/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน
   Sexual risk behavior among youth.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกื้อการุณย์ : Kuakarun Journal of Nursing
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 16-26 เดือน/ปี : 07/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Lived experience of Thai women and their changing bodies in midlife
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil, Joyce Hendricks, and Saifon Aekwarangkoon,
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nursing and Health Sciences (2012), 14, 312–317
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 13 หน้า : 312-318 เดือน/ปี : 02/2555-02/2555
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านในการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
   The participation process in developing comprehensive sex education curriculum management model on enhancing the sexuality for the youth in schools, Upper Southern of Thailand

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร และ นัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : 4 หน้า : 10-19 เดือน/ปี : 10/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Successful Holistic Management of Type 2 Diabetes with Depression: A Very Personal Story
   ผู้เขียน : Linda Denise Oakley, Saifon Aekwarangkoon, Earlise C. Ward.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Holistic Nursing Practice
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 2 หน้า : 88-96 เดือน/ปี : 03/2554-04/2554
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
   Healthy Public Policy Process for Developmental Assets of Children and Youth

   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ หน้า : 30-43 เดือน/ปี : 01/2554-03/2554
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน
   Public Policy Process for the Improment of Children's and Youths'Life's assests.

   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล : Thai Journal of Nursing Council
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : special issue  หน้า : 30-43 เดือน/ปี : 01/2554-03/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภาคใต้
   ผู้เขียน : รวมพร คงกำเนิด สายฝน เอกวรางกูร และอรเพ็ญ สุขะวัลลิ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลทหารบก
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 17-25 เดือน/ปี : 07/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : จรรยา เศรษฐพงษ์ เกียรติกำจร กุศล สายฝน เอกวรางกูร และปิยธิดา จุลละปีย
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 3 หน้า : 51-63 เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาอย่างต่อเนื่อง
   ผู้เขียน : มาลิณี ธัญรัตน์ศรีสกุล เกียรติกำจร กุศล และสายฝน เอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤต
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 3 หน้า : 111-117 เดือน/ปี : 07/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์สู่การปรับเปลี่ยนวิถีการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านของ ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2: ประสบการณ์บำบัดพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
   Effectiveness of experiential learning on home based caring style modification in type II diabetes: Therapeutic experience of nursing student

   ผู้เขียน : เกศินี อันตรเสน, นักศึกษาพยาบาล* สายฝน เอกวรางกูร, ปร.ด.**
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 59 ฉบับที่ : 4 หน้า : 15-27 เดือน/ปี : 01/2553-03/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันโรคเบาหวานในพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Risk Factor Assessment and Intervention for Diabetes Prevention in Walailak University Personnel.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Health Res
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-54. เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ, สายฝน เอกวรางกูร และ ธนาวุฒิ ถาวรพราห์ม
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : บทความวิจัยประกอบการ ฉบับที่ : บทความวิจัยประกอบการ หน้า : บทความวิจัยประกอบการ เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การจัดการทุนทางสังคมทางสังคมของชุมชนสู่การสร้างสุขภาวะ:กรณีศึกษาชุมชนวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Health Promoting Community: An Innovation of Strategies to Social-Capital Management at Wunghon community, Nakronsrithammarat Province.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขศาสตร์ : Journal of Public Health
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 3 หน้า : 366-375 เดือน/ปี : 12/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : การจัดการทุนทางสังคมของชุมชนสู่การสร้างสุขภาวะ:กรณีศึกษาชุมชนวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Social-capital Management of Community for Health promotion: A case study of Wunghon Community, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขศาสตร์ : Journal of Public Health
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 3 หน้า : 366-375 เดือน/ปี : 09/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : ห่วงโซ่สุขภาพ: การเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Cycle: Increasing the Social Resource Values for Developing the Aging Healthcare System in the Community, Nakonsrithammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 1-2 หน้า : 72-84 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และ สายฝน เอกวรางกูร.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้า : 49-56 เดือน/ปี : 01/2551-01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพ: ความต้องการที่แตกต่างระหว่างคนสามวัยในครอบครัวไทย
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรสิราสัณห์, ศิริอร สินธุ, สายฝน เอกวรางกูร, อุไร จเรประพาฬ, เจนเนต พลเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้สูงอายุและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กชพรรณ นุ่นสังข์ วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และสายฝน เอกวรางกูร. (2562).
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 : กชพรรณ นุ่นสังข์ วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และสายฝน เอกวรางกูร. (2562). การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้สูงอายุและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2562
   ชื่อบทความ : ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่มีความสุขของนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์1, ธนวรรณ สงประเสริฐ1, กรรณิการ์ ศรีสมทรง1, สายฝน เอกวรางกูร1, นาบีลา ยุมยวง1, ณัฐชนัญ สบเหมาะ2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11" : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่นในพื้นที่ผลิตยาสูบ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Luksamon Luksanavimon, Naiyana Noonil, Saifon Akwarangkoon, Rewwadee Petsirasan, Pikuntip Kunset, Thanawan Songprasert and Sitthiphan Rueanchan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมยาสูบของโรงเรียนในพื้นที่ที่มีการรณรงค์ชุมชนปลอดบุหรี่ อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pikuntip Kunset, Naiyana Noonil, Saifon Akwarangkoon, Luksamon Luksanavimon, Sitthiphan Rueanchan, Thanawan Songprasert and Rewwadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในพื้นที่ชนบท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Smoking Behavior of Youth in rural areas, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล, ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์, ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล, รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร , อาจารย์ธนวรรณ สงประเสริฐ
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “ยาสูบกับสุขภาพปอด: บทบาทพยาบาล”
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/05/2562
   ชื่อบทความ : การพัฒนากระบวนการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้ เก่ง ดี มีความสุข ตามอัตลักษณ์นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จันทร์จุรีย์ ถือทอง, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์, นัยนา หนูนิล, เกียรติกำจร กุศล, สายฝน เอกวรางกุร, อุไร จเรประพาฬ, อรเพ็ญ สุขะวัลล, เจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคโซเดียมต่อภาวะการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชมัยพร นิยมจิตร์, สายฝน เอกวรางกูร, นัยนา หนูนิล, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11" : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี่ที่ 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สายฝน เอกวรางกูร เรวดี เพชรศิราสัณห์ จิราวรรณ คล้ายวิเศษ จันทร์จุรีย์ ถือทอง นัยนา หนูนิล นาบิลลา ยุมยวง ณัฐชนัญ สบเหมาะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2562
   ชื่อบทความ : ความพึงพอใจต่อการจัดบริการหอพักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เป็นสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Putthima Ponwong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การรับรู้ผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hathaichanok Kommen
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การรับรู้ลักษณะการเป็นคนดีของนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pavarud Puangsri
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เป็นสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ณัฐชนัญ สบเหมาะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขของนักศึกษา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : เพศกับองค์ประกอบของอาการที่นำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นาบีลา ยุมยวง สายฝน เอกวรางกูร เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ นิดารัตน์ ชูวิเชียร อุษา น่วมเพชร ณัฐชนัญ สบเหมาะ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Relationship between dietary intake, physical activity and weight of overweight school-aged children in Thai rural area (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil, Kanjanaporn Krainara, Saifon Aekwarangkoon and Rewwadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : The 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM 2018)
   สถานที่ประชุม : Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/04/2561
   ชื่อบทความ : Clinical outcome improvement in Thai southern older adults with diabetes in a community setting: Using an action research method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D Rewwadee Petsirason RN, Ph.D Naiyana Noonil RN, Ph.D Saifon Akvarangkul RN, Ph.D Pornpon Thamrongrat MSc. Ladda Thiamwong RN, Ph.D
   ชื่อการประชุม : 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM 2018)
   สถานที่ประชุม : Walkerhill Seoul Hotel, 177 Walkerhill-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Korea (South)
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/04/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Diving the National Health Assembly Policy on Tabacco Control in Community of Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil Saifon Aekwarangkoon Rawadee Petsirasan
   ชื่อการประชุม : The 2nd Asia-Pacific Nursing Research Conference
   สถานที่ประชุม : Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 02/08/2560
   ชื่อบทความ : The Reasoning and Selecting Modified Behavior for Health Maintenance in Thai older Southern Rural Women with Diabetes/Hypertension (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D1 , Rewwadee Petsirason RN, Ph.D1 , Naiyana Noonil RN, Ph.D1, Saifon Akvarangkul RN, Ph.D1, Pornpon Thamrongrat MSc2., Ladda Thiamwong RN, Ph.D3
   ชื่อการประชุม : the 16th International Conference on Nursing & Midwifery (ICNM)
   สถานที่ประชุม : Bali
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 15/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/09/2559
   ชื่อบทความ : Quality of life and its related factors among Thai elderlys in a rural community (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonil, N., Petsirasan, R. and Aekwarangkoon, S.
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : Health Outcome among Elderly Improved by Community Health Volunteer : Ban Praduhom, Southern Thailand Case Study (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ นัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : International Conference 2016, Moving towards the New Era of NCDs and Global Health
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : THE PROCESS OF SELF CARE DEVELOPMENTOF THAI RURAL OLDER ADULTS WITH DIABETES/HYPERTENSION FOR IMPROVING THE STAGE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ChennetPhonphet RN, Ph.D1, RewadeePetsirason RN, Ph.D1, NaiyanaNoonil RN, Ph.D1, Saifonaekwarangkoon RN, Ph.D1, PornponThamrongrat MSc2., LaddaThiamwong RN, Ph.D3
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health,
   สถานที่ประชุม : , Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการทำหน้าที่และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Functional abilities and depression among older adults in rural area, Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร อรทัย นนทเภท และเจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้ากับอาการที่ไม่จำเพาะในผู้สูงอายุ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Depression associated with atypical symptoms among older adults at Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ และสายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : COPD outpatient clinic vs. home-based pulmonary rehabilitation in Thai patients with COPD: Thasala community hospital, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Asst.Prof.Dr. Naiyana Noonil ASST.PROF.DR.REWWADEE PETSIRASAN Asst.Prof.Dr. Saifon Aekwarangkoon
   ชื่อการประชุม : The 3 rd International Conference on Prevention and Management of Chronic Condition
   สถานที่ประชุม : Mandarin hotel, BKK, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/02/2558
   ชื่อบทความ : ผลการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อสุขภาพของชีวิตและความทนต่อการออกกำลัง
    The effect of self-management support of patients with COPD on quality of life and exercise tolerance (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การรับรู้ความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อาจารย์อุษา น่วมเพชร, รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล และดร.อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Health-Related Quality of Life and Its Relationships with Poor Exercise Capacity and Dyspnea in Thais with COPD (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil*, Rewwadee Petsirasan, Saifon Aekwarangkoon
   ชื่อการประชุม : Sigma Theta Tau International's 25th International Nursing Research Congress
   สถานที่ประชุม : Hongkong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 24/07/2557
   ชื่อบทความ : The severity of COPD among Thai older adults with COPD : BODE index classification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Petsirasan, R.1*, Noonil, N. 1, Aekwarangkoon, S. 1
   ชื่อการประชุม : Sigma Theta Tau International's 25th International Nursing Research Congress
   สถานที่ประชุม : Hongkong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 24/07/2557
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์บทเรียนการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการดวบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดชุมพร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร และ เรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการควบคุมยาสูบ: สู่การปฏิบัติในจังหวัดตรังและจังหวัดชุมพร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2556
   ชื่อบทความ : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จังหวัดตรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการควบคุมยาสูบ สู่การปฏิบัติในชุมชน จังหวัดตรัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Health-related to quality of life of elderly Thai patients with COPD attending pulmonary clinic (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil Saifon Aekwarangkoon and Tanawan Songprasert
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Depression and its relationship with poor exercise and health-related to quality of life in patients with COPD attending pulmonary clinic (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Akewarangul Naiyana Noonil and Tanawan Songprasert
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ความต้องการของพยาบาลเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยในการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต *
    Professional Nurses’ Needs in Studying in Master of Psychiatric Nursing and Mental Health Program, Upper Southern Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ สายฝน เอกวรางกูร นิดารัตน์ ชูวิเชียร วันดี สุทธรังษี
   ชื่อการประชุม : การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ: ภารกิจของพยาบาล" : Quality and Accessibility of Health Services: Nurses' Challenges"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2555
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ, นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : วลัลลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ความขาดแคลนและการจัดการระบบกำลังคนด้านสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หน๔นิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพศศึกษา ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
    Healthy Public Policy Process for Developing Health Assets of Children and Youth (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้: เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ"
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/09/2553
   ชื่อบทความ : The Lived Experience of Thai Women with Changing Bodies in Their Midlife. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Noonil, N. & Aekwarangkoon, S.
   ชื่อการประชุม : First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health “Situating & Stipulating Qualitative Health Research in Today’s Practices”.
   สถานที่ประชุม : Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2553
   ชื่อบทความ : Perspectives and experiences of secondary school teachers regarding sex education challenges in promoting sexuality among Thai adolescent students. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Aekwarangkoon, S. & Noonil, N.
   ชื่อการประชุม : First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health “Situating & Stipulating Qualitative Health Research in Today’s Practices”.
   สถานที่ประชุม : Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2553
   ชื่อบทความ : “ฐานการเรียนรู้ ดูหนัง-ฟังเพลง สอนเพศศึกษา” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้: เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโดยกับแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่ 2 (2551-2553) ได้รับรางวัล Best Practice การสร้างเสริมสุขภาพ
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2553
   ชื่อบทความ : Perspectives and experiences of secondary school teachers regarding sex education challenges in promoting sexuality among Thai adolescent students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Aekwarangkoon, S. & Noonil, N.
   ชื่อการประชุม : First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health “Situating & Stipulating Qualitative Health Research in Today’s Practices”
   สถานที่ประชุม : Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พยาบาลเพื่อประชาชน 5 ภาษารัก สร้างโรงเรียนดูแลใจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 5 ภาษารักร่วมกับเทคนิคเชิงจิตวิทยาเพื่อดูแลใจตนเองและคนรอบข้าง
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : แสงแรก
 • ชื่อโครงการ : Smile and Smart Clinic : คลินิคจิตบำบัด
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม เข็มทิศพิชิตหวาน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม หวานน้อยหน่อย
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สูงวัย ไกลเศร้า
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะซึมเศร้า
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 6
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา-ภาคใต้ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน : เรื่องการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะผู้เรียนเพศวิถีศึกษา
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาลไทยและออสเตรเลีย
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา-ภาคใต้ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : เวทีวิชาการเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อถอดบทเรียนและวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
    ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Refreshing กิจกรรมการสื่อสารพ่อแม่กับลูกเรื่องเพศ-ภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : การออกข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์และการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษาภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษา 12 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคเข้าใจเยาวชนและเพศศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม การจัดกระบวนการเรียนรู้รู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก Positive Youth Development
    ชื่อกิจกรรม : CSE- Day Camp จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสส.)
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาอย่างสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการติดตามโคช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coath the coath
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครูเพศวิถีศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการติดตามสนับสนุนโดยส่งเสริมเพศวิถีรอบด้านสำหรับเยาวชน
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฎิบัติการ การติดตามและสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาเพศวิถีต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครูผู้สอนในสถานที่
    ชื่อกิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาแก่วิทยากรหลักเพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนจังหวัดสตูล
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Master Teainer (MT) ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดินรณรงค์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และ ลด ละ เลิก สารเสพติในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาวิชาการเรื่อง ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางวางเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขแก่ผู้ประสบภัย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนเราน่าอยู่เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปี 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา ตอนที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา ตอนที่ 2
 • ชื่อโครงการ : โครงการวันเด็กแห่งชาติ
    ชื่อกิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเอดส์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการแผนพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 พ.ศ.2551-2554
    ชื่อกิจกรรม : เพศศึกษารอบด้าน..ขับเคลื่อนด้วยสมองและสองมือเพื่อนอาสา
    ชื่อกิจกรรม : ร่วมใจสร้างสุขตามวิถีชีวิตชุมชนคนปักษ์ใต้
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • วิทยากรบรรยายให้กับผู้นำทางการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โคชวิทยากรเยาวชนนักกิจกรรม (Youth Activist) เรื่อง “กระบวนการดูแลใจผู้สูงวัยในครอบครัวและชุมชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 วันที่ 23-24 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.30 น. ตามหนังสือเลขรับที่ ศธ 04072/3347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 ใช้เวลา 16 ชั่วโมง
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ การดูแลนักศึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ให้กับอาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ตามหนังสือเลขรับที่ ศธ 57 45 00 01/824/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงบวกร่วมกับการโค้ช” ให้กับพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงพยาบาลพัทลุง ตามหนังสือเลขรับที่ ศธ 64.29/0031 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ การดูแลนักศึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต” ให้กับคณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิตัล ตามหนังสือเลขรับที่ ศธ 57 45 00 01/965/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
 • ร่วมประชุมและวิทยากร 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ร่วมประชุมออกแบบงานวิจัยชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิแพธทูเฮลท์ กรุงเทพฯ และ เรื่องที่ 2 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยชั้นเรียน” ให้กับครู 10 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาและนำร่องในโรงเรียนประถมศึกษา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ตามหนังสือเลขรับที่ มพ. 078-09/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ใช้เวลา 25 ชั่วโมง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแนวคิดเป้าหมายในชีวิต เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.05/052 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
 • คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ตามหนังสือที่ ศธ 0561.12/พย.289/61 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง Self-healing Process and Nurses’ Enhancement Perceived by Thai Buddhist Widows from Unrest Situations in Southernmost Thailand ของนางสาวสุจิรา วิชัยดิษฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.05/2220 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรเรื่อง “การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต” ให้กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ตามหนังสือเลขรับที่ สธ 0203.0923/300 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง
 • โคชวิทยากรเยาวชนนักกิจกรรม (Youth Activist) เรื่อง “กระบวนการดูแลใจผู้สูงวัยในครอบครัวและชุมชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 วันที่ 23-24 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.30 น. ตามหนังสือเลขรับที่ ศธ 04072/3347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 ใช้เวลา 16 ชั่วโมง
 • วิทยากรเรื่อง “การดูแลสุขภาพด้านจิตใจในผู้สูงอายุ” ให้กับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ตามหนังสือเลขรับที่ 27/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
 • วิทยากรเรื่อง “วิชาชีพพยาบาล: ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการก้าวย่างอย่างมั่นใจ” ให้กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.45-11.30 น. ตามหนังสือเลขรับที่ สพต. 722/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ใช้เวลา 45 นาที
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2554
   ชื่อหนังสือ : รู้จัก เข้าใจ ดูแลภาวะซึมเศร้า
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   พิมพ์ครั้งที่ : 2 ณ บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด
   ISBN : 978-974-03-2614-4
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล
   ชื่อรางวัล : พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล
   จาก : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 03/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักวิชาฯ ในตำแหน่งอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556
   ชื่อรางวัล : ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักวิชาฯ ในตำแหน่งอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน เพื่อการพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย
   จาก : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
   เมื่อ : 01/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายภูสิต  ห่อเพชร,  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : การนำเสนองานวิจัยดีเด่น
   จาก : สภาการพยาบาล
   เมื่อ : 15/09/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล,  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร
   ชื่อผลงาน : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
   ชื่อรางวัล : ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
   จาก : สภาการพยาบาล
   เมื่อ : 15/09/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล,  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2551
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1.2988 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน"
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 02/12/2551
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร,  ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)