:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. นฤมล  มาแทน
   Assoc.Prof.Dr. Narumol Matan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2359, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2359, 2301
   E - mail  nnarumol@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2543
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/12/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  1 ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Antimicrobial products)
2 การต้านทานเชื้อราบนไม้ (Wood protection)
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
4 การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation)
  สาขาความสนใจ
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยในการต้านเชื้อราและ อาหารปลอดภัย
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Effect of coconut pad with lime oil on vegetables
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Nirundorn Matan, and Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Italian Journal of Food Science
   เล่มที่ : Special Issue ฉบับที่ : - หน้า : 134-138 เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
   ชื่อบทความ : Physical properties, mechanical properties and antifungal activity of PLA bioplastic film containing Michelia alba oil on brown rice
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-ngama, Nirundorn Matan, and Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 01/2563-04/2563
   ชื่อบทความ : Releasing of Michelia alba component against mould
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Sara Limbo, Luciano Piergiovanni, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Italian Journal of Food Science
   เล่มที่ : Special Issue ฉบับที่ : - หน้า : 74-78 เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
   ชื่อบทความ : Treatment of fresh water hyacinth with essential oil emulsion and subsequent use of the plant material for control of Aspergillus flavus on rice dessert products
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe and Narumol Matan*
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioResources
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 2147-2162 เดือน/ปี : 02/2563-02/2563
   ชื่อบทความ :  Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan
   เล่มที่ : 88 ฉบับที่ : 2 หน้า : 23 เดือน/ปี : 05/2563-05/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effect of High Temperature with Litsea cubeba Pers. to Control Mold Growth on a Bamboo Food Packaging and Its Possible Modes of Action
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan* and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioResources
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1289-1302 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Controlled release of peppermint oil from paraffin coated activated carbon contained in sachets to inhibit mold growth during long term storage of brown rice
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Sirimas Sukmas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science
   เล่มที่ : 84 ฉบับที่ : 4 หน้า : 832-841 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Development of antifungal paper from Trametes versicolor containing orange oil against fungal skin infection: A model base on in vitro studies
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Tanong Aewsiri, and Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Trends in Medicine
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Understanding consumer physiological and emotional responses to food products using electroencephalography (EEG)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Ravinun Saengwong-ngam, Phanit Koomhin, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Trends in Food Science & Technology
   เล่มที่ : 93 ฉบับที่ : - หน้า : 167-173 เดือน/ปี : 01/2562-12/2563
   ชื่อบทความ : Development of antifungal food wrapping paper from Trametes versicolor coated with cassava starch incorporated with lime oil and its potential to inhibit mold on brown rice
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Benyapa Srikaew, Wanchart Preechatiwong, Tanong Aewsiri, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 3 หน้า : - เดือน/ปี : 09/2562-12/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Effect of peppermint oil on the shelf-life of dragon fruit during storage.
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 90 ฉบับที่ : - หน้า : 172-179 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Activated carbon for food packaging application: Review.
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 4 หน้า : 255-271 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 224-237 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Effect of coconut shell based activated carbon containing peppermint oil and its major component on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus.
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chinese Medicine
   เล่มที่ : 13 S1 ฉบับที่ : (57) หน้า : 28 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Chemical composition and antifungal activity of Michelia alba oil and linalool in vapor phase against Aspergillus flavus
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chinese Medicine
   เล่มที่ : 13S1 ฉบับที่ : (29) หน้า : 14 เดือน/ปี : 05/2561-00/0000
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Enhanced antifungal activity of michelia oil on the surface of bamboo paper packaging boxes using helium-neon (HeNe) laser and its application to brown rice snack bar.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : - หน้า : 939-945 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Innovative production of fungal pulp from Trametes versicolor and application in fungal paper box containing clove oil
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science and Technology
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1-4 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : การลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคบนเปลือกไข่กระดาษผสมน้ำมันหอมระเหย
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ วันชาติ ปรีชาตวิงศ์ วรรณภา นิติมงคลชัย นฤมล มาแทน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : - เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Improvement of the antifungal activity of Litsea cubeba vapor by using a helium-neon (HeNe) laser against Aspergillus flavus on brown rice snack bars.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : 215 ฉบับที่ : - หน้า : 157-160 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Effect of UV-C radiation and vapor released from a water hyacinth root absorbent containing bergamot oil to control mold on storage of brown rice
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science and Technology
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1445-1453  เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Effects atmospheric radio-frequency plasma treatment on popping characteristics of popped rice and its nutritional evaluation
   ผู้เขียน : Kanokwan Puangjinda , Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Innovative Food Science and Emerging Technologies
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : - หน้า : 119-124 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Improvement of antifungal activity of citronella oil against Aspergillus flavus on rubberwood (Hevea brasiliensis) using heat curing
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-77 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : Development of a snack bar containing popped rice (Khai Mod Rin) for pre-school children.
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 237-242 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Fungal resistance and physico-mechanical properties of cinnamon oil and clove oil treated rubberwood particleboards
   ผู้เขียน : Wissanee Yingprasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-79 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Effects of surface treatment with cinnamon oil and clove oil on mold resistance and physical properties of rubberwood particleboards
   ผู้เขียน : Wissanee Yingprasert, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : 1 หน้า : 103-109 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Caffeine in foods and its antimicrobial activity.
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-14 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of crude extracts of coffee and spent coffee ground on areca palm leaf sheath (Areca catechu) based food packaging.
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Packaging Technology and Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : - หน้า : 633–64 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of essential oils and their main components enhanced by atmospheric RF plasma
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : - หน้า : 97-99 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Effect of cold atmospheric plasma on antifungal activities of clove oil and eugenol against molds on areca palm (Areca catechu) leaf sheath
   ผู้เขียน : Narumol Matan , Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : - หน้า : 196-201 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Combined antibacterial activity of green tea extract with atmospheric radio-frequency plasma against pathogens on fresh-cut dragon fruit
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Kanockwan Puangjinda, Saifon Phothisuwan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : - หน้า : 291-296 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Response Surface Modeling of Hydrothermal Treatment Conditions on Color Changes, Strength, and Durability Properties of Rubberwood
   ผู้เขียน : Taweesin Wongprot, Nirundorn Matan, Narumol Matan, Wanchart Preechatiwong and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioResources
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 302-312 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Inhibition of Aspergillus flavus on agar media and brown rice cereal bars using cold atmospheric plasma treatment
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 161 หน้า : 107-111 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Low pressure RF plasma effects on the mould control, physical quality, nutritional value, mineral content and trace element content of a brown rice snack bar
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food and Nutrition Research
   เล่มที่ : 52 ฉบับที่ : 2 หน้า : 8794 เดือน/ปี : 05/2556-05/2556
   ชื่อบทความ : Enhanced inhibition of Aspergillus niger on sedge (Lepironia articulate) treated with heat-cured lime oil
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Saichol Ketsa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Microbiology
   เล่มที่ : 115 ฉบับที่ : 0 หน้า : 376-378 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Flattening and fixation processes of bamboo boards from half tubular culm sections
   ผู้เขียน : Thitikul Parkkeeree, Nirundorn Matan, Narumol Matan and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : -- หน้า : -- เดือน/ปี : 03/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : Nutritional composition of the farmed edible bird's nest (Collocalia fuciphaga) in Thailand.
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Composition and Analysis
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 0 หน้า : 41-45 เดือน/ปี : 08/2556-09/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : In vitro and in vivo of citronella oil for the control of spoilage bacteria of semi dried round scad (Decapterus maruadsi)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit , Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Medicinal and Aromatic Plants
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 3 หน้า : 234-239 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Waterborne paints modified with essential oils as bio-protective coatings for rubberwood
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Effect of heat curing on antifungal activities of anise oil and garlic oil against Aspergillus niger on rubberwood
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Saichol Ketsa.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ : 00 หน้า : 150-157 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Microwave drying of cooked brown rice and the effect on the nutrient composition and some essential tract elements
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan, Mudtorlep nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 05/2555-05/2555
   ชื่อบทความ : Effect of microwave and sun drying on the quality of red chili
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Wassana Nilrath, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Science Technology and Nutrition
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 29-40 เดือน/ปี : 10/2555-10/2555
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of edible film incorporated with essential oils to preserve dried fish (Decapterus maruadsi)
   ผู้เขียน : Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 4 หน้า : 409-416 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of edible bird’s nest extracts against selected-food spoilage and food-borne pathogen
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 5 หน้า : 326-330 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : In vitro and in vivo antifungal activities of various gas species under plasma jet treatment against brown rice cereal spoilage molds
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Shelf-life extension of semi-dried fish Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) by ultraviolet and infrared irradiations.
   ผู้เขียน : Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science and Technology against Microbial Pathogens
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 254-258 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Development of a hand sanitizing spray using peppermint oil
   ผู้เขียน : Pensri Chamsai, Gorragot Tapnarong, Duangduan Junlapak and Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food & Agro-Industry
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 01 หน้า : 178-183 เดือน/ปี : 01/2553-01/2554
   ชื่อบทความ : Antifungal activities of essential oils applied by dip-treatment on areca palm (Areca catechu) leaf sheath and persistence of their potency upon storage
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Durability of rubberwood (Hevea brasiliensis) treated with peppermint oil, eucalyptus oil and their main components
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโตรไลต์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ในกระบวนการล้างผัก
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : การใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบสะระแหน่เป็นสารควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli บนผิวแครอท
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : Inhibition of Aspergillus niger on rubberwood tea box packaging coated with vapour of peppermint oil.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food & Agro-Industry
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 4 หน้า : - เดือน/ปี : 10/2552-09/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Antifungal activities of anise oil, lime oil and tangerine oil against molds on rubberwood (Hevea brasiliensis)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 62 ฉบับที่ : 1 หน้า : 75-78 เดือน/ปี : 06/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การใช้น้ำมันหอมระเหยในการควบคุมเชื้อราสีเทาในผลองุ่น
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
   ชื่อบทความ : การควบคุมการเจริญของเชื้อราบนผิวเงาะโดยการใช้น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยและกานพลู
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
   ชื่อบทความ : Control of Aspergillus niger growth on the surface of tomatoes by cinnamon oil and clove oil.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food New Zealand
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 44-47 เดือน/ปี : 03/2551-03/2551
   ชื่อบทความ : Application of water colour paint incorporated with essential oils against Trametes versicolor on rubberwood.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 11/2551-09/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Growth inhibition of Aspergillus niger by cinnamaldehyde and eugenol.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 41-51 เดือน/ปี : 08/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : น้ำมันหอมระเหย...สารกันบูดทางธรรมชาติ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอาหาร
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 01/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : Biocontrol of Penicillium chrysogenum using nutmeg oil and turmeric oil.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : KMITL Science and Technology Journal
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 08/2550-12/2550
   ชื่อบทความ : Effect of combined cinnamon oil and clove oil against major mould identified from rubberwood (Hevea brasiliensis)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 165-174 เดือน/ปี : 08/2550-03/2551
   ชื่อบทความ : Effect of cinnamon oil and clove oil against major fungi identified from surface of rubberwood (Hevea brasiliensis).
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Research Group on Wood Protection
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 446 หน้า : 257-259 เดือน/ปี : 10/2550-12/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of cinnamon and clove oils under modified atmosphere conditions
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : 107 ฉบับที่ : 2 หน้า : 180-185 เดือน/ปี : 04/2549-00/0000
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
   ผู้เขียน : Koomhin, P., Sattayakhom, A., Chandharakool, S., Sinlapasorn, J., Suanjan, S., Palipoch, S., Na-ek, P., Punsawad, C., Matan, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effects of clove oil inhalation on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Apsorn Sattayakhom, Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Prasit Na-ek, Narumol Matan, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of White Champaca on Human Brainwaves: Brain Area Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Apsorn Sattayakhom, Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Prasit Na-ek, Narumol Matan, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of heat curing on coconut fibre pad containing lime oil for reducing psychrophilic and mesophilic growth on mixed vegetables during cold storage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 9th Edition of the Shelf Life International Meeting (SLIM 2019).
   สถานที่ประชุม : Naples, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 17/06/2562
   ชื่อบทความ : The effect of plant fiber cushioning material incorporated tangerine oil for protecting the quality of banana during transportation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-ngama, Nirundorn Matan, and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : RGJ-University Forum (Southern)
   สถานที่ประชุม : Prince of songkla university, Hatyai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2562
   ชื่อบทความ : Integration of Orange Oil with Carnuba Wax Coating for Controlling Physiological Changes and Aroma Enhancing of Postharvest Salacca Fruit (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Development of Antimicrobial Packaging Based on Coconut Fibre Mixed with Citronella Oil for Inhibiting Natural Microbial Compounds for Extending Shelf-life of Semi Dried Shrimp (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Development of Brown Rice Microwaveable Bags from Fungal Paper Containing Orange Oil (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Narumol Matan, and Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Improving the Antifungal Activity of Citronella Oil Using Microwave and Its Application on Dried Fish (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apiram Sinthupachee, Nirundorn Matan, and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impac
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Consumer’s Attitude on The Innovative Improvement of Thai Desserts (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Inhibition of mold growth and lipid oxidation in brown rice by Michelia alba vapor (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA), Functional Foods: Trends in Research and Markets
   สถานที่ประชุม : University of Phayao, Phayao Province, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2561
   ชื่อบทความ : Effect of peppermint oil absorbed activated carbon on total phenolic content and antifungal of dragon fruit (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA), Functional Foods: Trends in Research and Markets
   สถานที่ประชุม : University of Phayao, Phayao Province, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2561
   ชื่อบทความ : Effect of fungal paper packaging containing orange oil against Aspergillus flavus on brown rice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA), Functional Foods: Trends in Research and Markets
   สถานที่ประชุม : University of Phayao, Phayao Province, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2561
   ชื่อบทความ : The effects of tangerine oil vapor against gray mold caused by Botrytis cinerea on banana (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-ngam, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA), Functional Foods: Trends in Research and Markets
   สถานที่ประชุม : University of Phayao, Phayao Province, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2561
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of essential oils on coconut based food packaging (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apiram Sinthupachee and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 20th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2018
   สถานที่ประชุม : BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/06/2561
   ชื่อบทความ : Development of wood packaging box containing bergamot oil to control of gray mold in strawberries (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safety
   สถานที่ประชุม : Hotel Windsor suite, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/09/2561
   ชื่อบทความ : Effect of lime oil vapor against L. monocytogenes during cold storage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safety
   สถานที่ประชุม : Hotel Windsor suite, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/09/2561
   ชื่อบทความ : การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน, ทนง เอี่ยวศิริ, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, สายฝน โพธิสุวรรณ, สุเมธี ส่งเสมอ, สิริพร แช่มสนิท, รวินันท์ แสงวงษ์งาม, ปรางทิพย์ ปฤชานนท์1 อภิราม สินธุภาชี, ศิริมาส สุขมาศ, วราศรี แสงกระจ่าง, ประภัสสร เจริญกิจ, รพีพรรณ นาคประเสริฐ, โสภา จันทมาส, อาทิยา นนทะแก้ว, กนกวรรณ พ่วงจินดา, เบญญาภา ศรีแก้ว, กิติยา สุเหม และ นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Effects of Tangerine Essential Oil on Brain Responses (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chandharakool, S., Suanjan, S., Sinlapasorn, J., Sattayakhom, A., Matan, N., & Koomhin, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of circadian and intrapersonal factors on brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., Na-ek, P., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Epoch size and spectral analysis for time-domain data of chemical-responded sensations (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : KOOMHIN, P., Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Concentration differences of tangerine essential oil and brain responses (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Gedsiri, N., Duangdol, S., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of S-limonene on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangdol, S., Gedsiri, N., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of white champaca essential oil on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Makpum, B., Rabsaithong, S., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of linalool on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rabsaithong, S., Makpum, B., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : The Effect of Released Bergamot Oil Vapor from Wood Box for Controlling Botrytis cinerea on Strawberry (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan and Narumol matan
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Vapor Phase Activity of Lime Oil from Coconut Absorbent Against Listeria monocytogenes During Cold Storage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon, Narumol Matan, and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Effect of Fungal Paper Packaging Containing Orange Oil against Aspergillus flavus on Brown Rice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirimas Sukmas, Narumol Matan, and Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Antifungal Activity of Tangerine Oil Vapor Releasing from Bamboo Absorbent Against Rray Mold on Banana (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-ngam, Narumol Matan, and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
   ชื่อบทความ : Antifungal Activity of Hot Clove Oil Vapor against Molds on Brown Rice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apiram Sinthupachee and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effect of coconut shell based activated carbon containing peppermint oil and its major component on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine 2-ISPMF, FuZhou, China, 7-10 April (Oral).
   สถานที่ประชุม : FuZhou, China,
   ประเทศ : จีน เมื่อ 04/04/2560
   ชื่อบทความ : Antifungal activity and chemical composition of the Litsea cubeba. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine 2-ISPMF,
   สถานที่ประชุม : FuZhou, China,
   ประเทศ : จีน เมื่อ 07/04/2560
   ชื่อบทความ : Chemical composition and antifungal activity of Michelia alba oil and linalool in vapor phase against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine 2-ISPMF, FuZhou, China, 7th -10th April (Oral).
   สถานที่ประชุม : FuZhou, China,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/04/2560
   ชื่อบทความ : Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2017.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri . 2017. Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th -29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Controlling psychrotrophic bacteria on raw shell eggs using clove oil vapor released from a paper egg tray. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan and Wanchart Preechatiwong.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th -29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of PLA film containing Michalia alba oil against Aspergillus flavus on brown rice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-Ngam and Narumol Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of clove oil vapor released from activated carbon against mold spoilage of Hom Thong banana. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan. 2017.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Evaluation of the spoilage bacteria from cooked brown rice after exposure to the Michelia alba oil vapor. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาข้าวกล้องไข่มดริ้นให้มีกลิ่นหอมยาวนานและปราศจากเชื้อราโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน สุเมธี ส่งเสมอ และ สิริพร แช่มสนิท
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The Fifth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัฒกรรมวิจัยสู่สากล” วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
   ชื่อบทความ : นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ()
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (บรรยายพิเศษ)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : RRi Congress III “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย” (FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร (โปสเตอร์)
   สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/07/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถุงกันกระแทกที่มีน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูเป็นสารออกฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระหว่างการขนส่งไข่ไก่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษชีวภาพที่ผลิตจากเส้นใยของเชื้อราผสมน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้อง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญญาภา ศรีแก้ว นฤมล มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2560
   ชื่อบทความ : Antimicrobial effect of essential oils for inactivating Listeria monocytogenes during cold storage. The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon and Narumol Matan. 2017.
   ชื่อการประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Thai southern spicy rice salad with vegetables: Food heritage for health-conscious people (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apiram SINTHUPACHEE and Narumol MATAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd National and International Conference Weaving ASEAN Cultural Connection, Foods In ASEAN Wisdom and Cultural Connectivity
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2560
   ชื่อบทความ : Thai herbal tea as an alternative functional drink (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prangthip PARICHANON and Narumol MATAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd National and International Conference Weaving ASEAN Cultural Connection, Foods In ASEAN Wisdom and Cultural Connectivity
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2560
   ชื่อบทความ : The importance of nutritional information to customer health (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ravinun SAENGWONG-NGAM and Narumol MATAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd National and International Conference Weaving ASEAN Cultural Connection, Foods In ASEAN Wisdom and Cultural Connectivity
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2560
   ชื่อบทความ : Nutritional benefits of stir-fried melinjo leaves with eggs (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon PHOTHISUWAN and Narumol MATAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd National and International Conference Weaving ASEAN Cultural Connection, Foods In ASEAN Wisdom and Cultural Connectivity
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2560
   ชื่อบทความ : มหัศจรรย์ขมิ้นชันจากการทำสปาพื้นบ้านสู่เมนูอาหารต้านโรค (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิริมาศ สุขมาศ และ นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : The 2nd National and International Conference Weaving ASEAN Cultural Connection, Foods In ASEAN Wisdom and Cultural Connectivity
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2560
   ชื่อบทความ : Benefits of phenolic compounds in southern Thai dishes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn CHAEMSANIT and Narumol MATAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd National and International Conference Weaving ASEAN Cultural Connection, Foods In ASEAN Wisdom and Cultural Connectivity
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2560
   ชื่อบทความ : Thai rice flour noodle (Kanom chin) as an alternative traditional food for health (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee SONGSAMOE and Narumol MATAN
   ชื่อการประชุม : The 2nd National and International Conference Weaving ASEAN Cultural Connection, Foods In ASEAN Wisdom and Cultural Connectivity
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Essential Oil of Tangerine on Brainwave- (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Sarawoot Palipoch, Narumon Matan, Apsorn Sattayakhom, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : 21 st Thai Neuroscience Society Conference and Electrophysiology Workshop
   สถานที่ประชุม : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effects of atmospheric radio-frequency (RF) plasma on mold spoilage, color, nutritional value, and mineral content of the whole grain brown rice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Advances in Human Nutrition, Food Science & Technology
   สถานที่ประชุม : Toronto, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากรากผักตบชวาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมจ่ามงกุฎ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุเมธี ส่งเสมอ นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดในการเลี้ยงเชื้อราสายพันธุ์ Trametes versicolor เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยสำหรับผลิตกระดาษ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญญาภา ศรีแก้ว นฤมล มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Agricultural waste culture media for increasing of Rhizopus stolonifer mycelium yield. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan and Wanchart Preechatiwong.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแผ่นกันกระแทกจากรากดอกจอกผสมเส้นใยจากก้านกล้วยเพื่อใช้ในการขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/07/2559
   ชื่อบทความ : Active coating from cassava starch containing lime oil as antifungal on fungal paper. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan,Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Factors influencing willingness to purchase for the Thai desserts in Nakhon Si Thammarat province, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Product development of germinated brown rice beverage from Khai Mod Rin 3. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : International conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : Reduction of water wettability of bamboo fiber based food packaging using Michelia oil. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem,a Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : RGJ Seminar Series No.115 (Advanced Materials)
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/07/2559
   ชื่อบทความ : Application of essential oils as antifungal agents on the surface of biodegradable cellulose based food packaging made from bamboo fiber. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, John Bronlund.
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D. Congress 17
   สถานที่ประชุม : Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากตะใครต้นในการยับยั้งเชื้อราบนผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากใยไผ่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กิติยา สุเหม นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Effect of temperature with volatile Litsea cubeba on the antifungal activity of brown rice snack bar. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of activated carbon containing peppermint oil against Aspergillus flavus on whole grain brown rice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษากลไกในการยับยั้งการเจริญของสปอร์ของเชื้อรา Aspergillus flavus บนข้าวกล้องโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่มีน้ำมันหอมระเหยจากใบสะระแหน่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแผ่นต้านเชื้อราจากรากผักตบชวาผสมไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสารกล้อง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน สุเมธี ส่งเสมอ อาทิยา นนทะแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV)
   สถานที่ประชุม : อุบลราชธานี ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Effects of drying and deep frying on the color, nutritional value, and mineral content of the brown rice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan and Mudtorlep Nisoa.
   ชื่อการประชุม : International conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุม RRi WU Forum 2017 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Antifungal plant packaging paper prepared from water hyacinth roots mixed with Michelia alba for extending the shelf-life of unhusked rice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Sumethee Songsamoe, Athiya Nonthakaew.
   ชื่อการประชุม : Innovation in Food Packaging Shelf Life and Food Safety, 15th-17th September 2015,
   สถานที่ประชุม : Munich, Germany.
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 15/09/2558
   ชื่อบทความ : Effect of moisture content, temperature, and inoculums level of Aspergillus flavus on brown rice grain. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products.
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of bamboo-based food packaging treated with high temperature in volatile Litsea cubeba oil atmospheres. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : NZIFST 50th Anniversary Conference
   สถานที่ประชุม : Palmerston North, New Zealand.
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 30/06/2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราที่ย่อยสลายได้จากกาบหมากที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัดจากกาแฟ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน และ อาทิยา นนทะแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากรากผักตบชวาสำหรับใช้ป้องกันเชื้อราที่พบในอาหารกึ่งแห้ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุเมธี ส่งเสมอ อาทิยา นนทะแก้ว และ นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับลดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคบนเปลือกไข่ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทร์จิรา สุวรรณนิตย์ วรางคณา อังคณานนท์ และ นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : Optimization of moisture content, inoculum level, and storange time to make paper pulp from Trametes Versicolor. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Effect of absorbent material from water hyacinth root containing essential oil on the shelf-life extension of Thai dessert. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Control of pathogenic bacteria on eggshells by incorporation of essential oil in paper egg tray. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Wanchart Preechatiwong
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of Michelia alba essential oil incorporated into water hyacinth based food packaging. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan.
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Effect of moisture content and popping method on the quality and nutritional value of popped Rice (Khai Mod Rin 3. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa.
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การผลิตกาแลคโตแมนแนนโอลิโกแซคคาร์ไรด์โดยการหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อราภายใต้กระบวนการหมักแบบแข็ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิวัต เมืองแก้ว จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์ นฤมล มาแทน และสุพิชฌาย์ เพ็งจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 2 : HERP CONGRESS II
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2557
   ชื่อบทความ : Application of natural oleoresin with essential oils against mold on rubberwood peeler core for a construction of log cabin. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : TRF-Master Research Congress VIII and RRI-MAG Congress I
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2557
   ชื่อบทความ : Antibacterial properties of plastic film coated with spent coffee grounds to improve the shelf-life of chicken sausage. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Effect of ingredients and temperature on Staphylococcus aureus survival in red curry paste. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapeepun Nakprasert, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2557
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of the essential oil of Litsea cubeba on bamboo food packaging and chemical composition. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Product development of brown rice snack bars from Khai Mod Rin. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Mold resistant paint on the surface of rubberwood made via citronella oil in shellac. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Antibacterial properties of plastic films coated with spent coffee grounds to improve the shelf-life of chicken sausage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of moisture content and popping time on the quality of popped rice from Khai Mod Rin3 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of an areca palm (Areca catechu) leaf sheath coated with Robusta coffee extract on extending the shelf-life of durian paste. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of Michelia alba oil on bamboo fiber based food packaging. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
   ชื่อบทความ : Biological effect of essential oil against natural molds infected on fungi-based food packaging. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International conference on Agriculture and Agro-Industry, 20-21 November 2014,
   สถานที่ประชุม : Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
   ชื่อบทความ : Antifungal property of Rhizopus-based paper incorporated with peppermint oil against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th World Congress on Clinical Nutrition,
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2557
   ชื่อบทความ : Product development of popped rice snack bars for pre-school children from Khai Mod Rin 3. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa.
   ชื่อการประชุม : The 18th World Congress on Clinical Nutrition, 1-3 December 2014, Ubon Ratchathani, Thailand
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2557
   ชื่อบทความ : Microwave versus conventional heating on the reduction of Staphylococcus aureus in red curry paste. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapeepun Nakprasert, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 5th International symposium on wellness, healthy lifestyle and nutrition
   สถานที่ประชุม : Hat Yai, Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Enhancement of antifungal activity by using essential oil and atmospheric RF plasma on the surface of cellulose based food packaging (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 3nd International on Plasma Bio-Science2013 (ISPB2013)
   สถานที่ประชุม : JeJu Island, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 27/06/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of edible film incorporated with essential oils against white-rot decay Fungus (Trametes versicolor) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2013).
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumper, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 08/06/2556
   ชื่อบทความ : Effect of tangerine oil against Aspergillus niger identified from raw and boron treated rubberwood. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2013)
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumper, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 08/06/2556
   ชื่อบทความ : In vitro antifungal activity of coffee pulp extract against Aspergillus flavus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 15th Food Innovation Asia Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of green tea extracts in reducing coliform bacteria in raw goat milk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 15th Food Innovation Asia Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : Effect of green tea on inactivation of bacteria in raw goat milk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : 13th ASEAN Food Conference
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/09/2556
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดในการยับยั้งเชื้อราที่พบบนบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อาทิยา นนทะแก้ว นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของยางสนผสมน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในการยับยั้งเชื้อราที่พบบนไม้ยางพารา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โสภา จันทมาส นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Combined effects of using citronella oil and temperature on the antifungal activities of rubberwood. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd Malaysia-Thailand Graduate Forum in Life Science, Food Science and Agriculture (MTGF) 2013
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 03/12/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of peppermint oil against Aspergillus flavus and Aspergillus niger on paper made of bamboo leaves. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 2nd IFSAC 2013 International Food Safety Conference
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/12/2556
   ชื่อบทความ : In vitro antifungal activity of Robusta coffee ground extract against Aspergillus flavus, Penicillium sp. and Rhizopus sp. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 2nd IFSAC 2013 International Food Safety Conference
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/12/2556
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of Cassia alata leaf extract from Thailand against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 13th ASEAN Food Conference,
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/09/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of an areca palm (Areca Catechu) leaf sheath treated with low pressure RF plasma in volatile clove oil atmospheres (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of edible bird’s nest (Collocalia fuciphaga) soup prepared by thermal processing (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : Control of Aspergillus flavus in brown rice cereal using air plasma jet treatment. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : The impact of a rice breakfast on the body mass index and grade point average of primary school children in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food Science and Nutrition
   สถานที่ประชุม : Kota Kinabalu, Sabah
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Nutritional and mineral content of crispy brown rice before and after deep frying (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan, Mudtorlep nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food Science and Nutrition
   สถานที่ประชุม : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Synergistic effect of atmospheric argon plasma treatment on antibacterial activity of volatile clove oil against Escherichia coli (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The international workshop on advance plasma technology for green energy and biomedical applications
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2555
   ชื่อบทความ : Modeling of atmospheric plasma effect on germination of Aspergillus flavus based on response surface methodology (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The international workshop on advance plasma technology for green energy and biomedical applications
   สถานที่ประชุม : chiangmai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2555
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้พลาสมาเย็นเพื่อยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กิติยา สุเหม, นฤมล มาแทน, หมุดตอเล็บ หนิสอ, นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Effect of Moisture Content, Spore Inoculums Level and Germination Storage Time of Phizopus sp. on Palm Kernel Cake (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supicha Pengjan, Charurat Chonajariyawong, Niwat Muangkeow and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology 4-6 October 2012
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2555
   ชื่อบทความ : Antifungal activity and chemical compositions of cinnamon oil treated rubberwood particleboards (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wissanee Yingrpasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana amd Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : IUFRO All Division 5 Conference
   สถานที่ประชุม : Estoril Congress Centre Lisbon
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 08/07/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Chili drying using microwave oven for a reduction of contamination from mold and foodborne pathogens. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Wassana Nilrath, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : บรรจุภัณฑ์จากพืชเส้นใยมิตรใหม่ของสิ่งแวดล้อม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า
   สถานที่ประชุม : นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/02/2554
   ชื่อบทความ : Effect of low pressure RF plasma on mineral content and other quality parameters of rice snack bar (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Food Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Surabaya, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 28/10/2554
   ชื่อบทความ : Inhibitory effect of sweet basil oil against Aspergillus niger on rubberwood (Hevea brasiliensis) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants,
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
   ชื่อบทความ : Efficacy of clove oil in the inactivation of Aspergillus flavus on peanuts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Sopa Jantamas
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
   ชื่อบทความ : Effect of low pressure RF plasma containing clove oil on growth formation by Aspergillus niger in culture media (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa, Saifon Phothisuwan.
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Electrolyzed water as an antibacterial agent for washing fresh chicken meat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Patchara Samaae, Kunnika Paewkrasin, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : BITEC, Bangkok, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Inhibitory effect of citronella oil against spoilage and pathogenic bacteria isolated from semi dried round scad (Decapterus maruadsi) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : BITEC, Bangkok, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Postharvest control of Rhizopus stolonifer on tomato by citronella oil (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Chonburi, THAILAND,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2553
   ชื่อบทความ : Amino acid contents in pre-processed edible bird’s nest (Aerodramus fuciphagus) harvested in southern Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Biodiversity of. Southern Thailand in Focus: Status & Research
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2553
   ชื่อบทความ : Control of food-borne pathogens in semi dried round scad fish (Decapterus maruadsi) using UV-C irradiation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan and Mudtorlep nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Agriculture and Agro-Industry (food, health and trade)
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/11/2553
   ชื่อบทความ : Application of hand spray using peppermint oil against Aspergillus niger on rubberwood (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on Antimicrobial Research
   สถานที่ประชุม : Valladolid, SPAIN
   ประเทศ : สเปน เมื่อ 03/11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Development of media method techniques to detect Escherichia coli in Thai foods (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2009
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2552
   ชื่อบทความ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำอิเล็กโตรไลท์ผสมสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับล้างเนื้อไก่สดเพื่อลดการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : -
   ชื่อการประชุม : IRPUS 52
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2552
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of dried leaf of the areca palm (Areca catechu) coated with volatiles of essential oils for preservation of durian paste (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The ISSAAS international congress 2008 “Agriculture for the 3 Es: Economy, Environment, and Energy
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/02/2552
   ชื่อบทความ : การพัมนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผสมสารธรรมชาติสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารจากธรรมชาติในการป้องกันเชื้อราที่พบบนผิวหน้าของไม้ยางพารา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Volatile Headspace of Cinnamon Oil and Clove Oil for Preservation of Dried Fish Sepat-Siam (Thichgaster Pectorails). (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 5th International Congress on Food Technology under the title “ Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World”
   สถานที่ประชุม : Thessaloniki, GREECE
   ประเทศ : กรีซ เมื่อ 09/03/2550
   ชื่อบทความ : Synergic Effect of Cinnamaldehyde and Eugenol against Aspergillus niger on Surface of Tomatoes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2550
   ชื่อบทความ : Effect of edible film incorporated with cinnamon oil and clove oil against Aspergillus niger in vitro and in vivo. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 5th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen University, Nongkhai Campus, Nongkhai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2550
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Combined effects of essential oil volatiles, water activity and modified atmosphere on growth of Aspergillus flavus on fruitcake (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : NZIFST Annual Conference 2005 " Going Global - food on the move"
   สถานที่ประชุม : Christchurch
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 28/06/2548
   ชื่อบทความ : Inhibitory effect of citronella oil against spoilage and pathogenic bacteria isolated from semi dried round scad (Decapterus maruadsi) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010:
   สถานที่ประชุม : BITEC, Bangkok, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2548
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในประเทศไทยต่อการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อป้องกัน เชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยเล็บมือนางผสมผงบุก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2545
   ชื่อบทความ : Comparative effects between essential oil and chemical preservative with active and modified atmosphere packaging conditions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/02/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนเกษตรและอาหารยุคใหม่ เน้นนวัตกรรม สร้างคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2551