:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. นฤมล  มาแทน
   Assoc.Prof.Dr. Narumol Matan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2359, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2359, 2301
   E - mail  nnarumol@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2543
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/12/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  1 ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Antimicrobial products)
2 การต้านทานเชื้อราบนไม้ (Wood protection)
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
4 การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation)
  สาขาความสนใจ
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยในการต้านเชื้อราและ อาหารปลอดภัย
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Effect of peppermint oil on the shelf-life of dragon fruit during storage.
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Activated carbon for food packaging application: Review.
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 4 หน้า : 255-271 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Enhanced antifungal activity of michelia oil on the surface of bamboo paper packaging boxes using helium-neon (HeNe) laser and its application to brown rice snack bar.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : - หน้า : 939-945 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of Michelia alba oil in the vapor phase and the synergistic effect of major essential oil components against Aspergillus flavus on brown rice.
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : - หน้า : 150-157 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
   ชื่อบทความ : Innovative production of fungal pulp from Trametes versicolor and application in fungal paper box containing clove oil
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science and Technology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : การลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคบนเปลือกไข่กระดาษผสมน้ำมันหอมระเหย
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ วันชาติ ปรีชาตวิงศ์ วรรณภา นิติมงคลชัย นฤมล มาแทน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : - เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Improvement of the antifungal activity of Litsea cubeba vapor by using a helium-neon (HeNe) laser against Aspergillus flavus on brown rice snack bars.
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Sorasak Danworaphong, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : 215 ฉบับที่ : - หน้า : 157-160 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Effect of UV-C radiation and vapor released from a water hyacinth root absorbent containing bergamot oil to control mold on storage of brown rice
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Science and Technology
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1445-1453  เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Effects atmospheric radio-frequency plasma treatment on popping characteristics of popped rice and its nutritional evaluation
   ผู้เขียน : Kanokwan Puangjinda , Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Innovative Food Science and Emerging Technologies
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : - หน้า : 119-124 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Improvement of antifungal activity of citronella oil against Aspergillus flavus on rubberwood (Hevea brasiliensis) using heat curing
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-77 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : Development of a snack bar containing popped rice (Khai Mod Rin) for pre-school children.
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 237-242 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Fungal resistance and physico-mechanical properties of cinnamon oil and clove oil treated rubberwood particleboards
   ผู้เขียน : Wissanee Yingprasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-79 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Effects of surface treatment with cinnamon oil and clove oil on mold resistance and physical properties of rubberwood particleboards
   ผู้เขียน : Wissanee Yingprasert, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : 1 หน้า : 103-109 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Caffeine in foods and its antimicrobial activity.
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-14 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of crude extracts of coffee and spent coffee ground on areca palm leaf sheath (Areca catechu) based food packaging.
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Packaging Technology and Science
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : - หน้า : 633–64 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of essential oils and their main components enhanced by atmospheric RF plasma
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : - หน้า : 97-99 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Effect of cold atmospheric plasma on antifungal activities of clove oil and eugenol against molds on areca palm (Areca catechu) leaf sheath
   ผู้เขียน : Narumol Matan , Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : - หน้า : 196-201 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Combined antibacterial activity of green tea extract with atmospheric radio-frequency plasma against pathogens on fresh-cut dragon fruit
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Kanockwan Puangjinda, Saifon Phothisuwan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : - หน้า : 291-296 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Response Surface Modeling of Hydrothermal Treatment Conditions on Color Changes, Strength, and Durability Properties of Rubberwood
   ผู้เขียน : Taweesin Wongprot, Nirundorn Matan, Narumol Matan, Wanchart Preechatiwong and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioResources
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 302-312 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Inhibition of Aspergillus flavus on agar media and brown rice cereal bars using cold atmospheric plasma treatment
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 161 หน้า : 107-111 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Low pressure RF plasma effects on the mould control, physical quality, nutritional value, mineral content and trace element content of a brown rice snack bar
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food and Nutrition Research
   เล่มที่ : 52 ฉบับที่ : 2 หน้า : 8794 เดือน/ปี : 05/2556-05/2556
   ชื่อบทความ : Enhanced inhibition of Aspergillus niger on sedge (Lepironia articulate) treated with heat-cured lime oil
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Saichol Ketsa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Microbiology
   เล่มที่ : 115 ฉบับที่ : 0 หน้า : 376-378 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Flattening and fixation processes of bamboo boards from half tubular culm sections
   ผู้เขียน : Thitikul Parkkeeree, Nirundorn Matan, Narumol Matan and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : -- หน้า : -- เดือน/ปี : 03/2556-04/2556
   ชื่อบทความ : Nutritional composition of the farmed edible bird's nest (Collocalia fuciphaga) in Thailand.
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food Composition and Analysis
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 0 หน้า : 41-45 เดือน/ปี : 08/2556-09/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : In vitro and in vivo of citronella oil for the control of spoilage bacteria of semi dried round scad (Decapterus maruadsi)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit , Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Medicinal and Aromatic Plants
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 3 หน้า : 234-239 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Waterborne paints modified with essential oils as bio-protective coatings for rubberwood
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Effect of heat curing on antifungal activities of anise oil and garlic oil against Aspergillus niger on rubberwood
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Saichol Ketsa.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ : 00 หน้า : 150-157 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Microwave drying of cooked brown rice and the effect on the nutrient composition and some essential tract elements
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan, Mudtorlep nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 05/2555-05/2555
   ชื่อบทความ : Effect of microwave and sun drying on the quality of red chili
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Wassana Nilrath, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Science Technology and Nutrition
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 29-40 เดือน/ปี : 10/2555-10/2555
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of edible film incorporated with essential oils to preserve dried fish (Decapterus maruadsi)
   ผู้เขียน : Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 4 หน้า : 409-416 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of edible bird’s nest extracts against selected-food spoilage and food-borne pathogen
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 5 หน้า : 326-330 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : In vitro and in vivo antifungal activities of various gas species under plasma jet treatment against brown rice cereal spoilage molds
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Shelf-life extension of semi-dried fish Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) by ultraviolet and infrared irradiations.
   ผู้เขียน : Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Science and Technology against Microbial Pathogens
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 254-258 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Development of a hand sanitizing spray using peppermint oil
   ผู้เขียน : Pensri Chamsai, Gorragot Tapnarong, Duangduan Junlapak and Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food & Agro-Industry
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 01 หน้า : 178-183 เดือน/ปี : 01/2553-01/2554
   ชื่อบทความ : Antifungal activities of essential oils applied by dip-treatment on areca palm (Areca catechu) leaf sheath and persistence of their potency upon storage
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Durability of rubberwood (Hevea brasiliensis) treated with peppermint oil, eucalyptus oil and their main components
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโตรไลต์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ในกระบวนการล้างผัก
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : การใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบสะระแหน่เป็นสารควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli บนผิวแครอท
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : Inhibition of Aspergillus niger on rubberwood tea box packaging coated with vapour of peppermint oil.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Food & Agro-Industry
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 4 หน้า : - เดือน/ปี : 10/2552-09/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Antifungal activities of anise oil, lime oil and tangerine oil against molds on rubberwood (Hevea brasiliensis)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 62 ฉบับที่ : 1 หน้า : 75-78 เดือน/ปี : 06/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การใช้น้ำมันหอมระเหยในการควบคุมเชื้อราสีเทาในผลองุ่น
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
   ชื่อบทความ : การควบคุมการเจริญของเชื้อราบนผิวเงาะโดยการใช้น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยและกานพลู
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
   ชื่อบทความ : Control of Aspergillus niger growth on the surface of tomatoes by cinnamon oil and clove oil.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food New Zealand
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 44-47 เดือน/ปี : 03/2551-03/2551
   ชื่อบทความ : Application of water colour paint incorporated with essential oils against Trametes versicolor on rubberwood.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 11/2551-09/2552
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Growth inhibition of Aspergillus niger by cinnamaldehyde and eugenol.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 41-51 เดือน/ปี : 08/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : น้ำมันหอมระเหย...สารกันบูดทางธรรมชาติ
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอาหาร
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 01/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : Biocontrol of Penicillium chrysogenum using nutmeg oil and turmeric oil.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : KMITL Science and Technology Journal
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 08/2550-12/2550
   ชื่อบทความ : Effect of combined cinnamon oil and clove oil against major mould identified from rubberwood (Hevea brasiliensis)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 165-174 เดือน/ปี : 08/2550-03/2551
   ชื่อบทความ : Effect of cinnamon oil and clove oil against major fungi identified from surface of rubberwood (Hevea brasiliensis).
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Research Group on Wood Protection
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 446 หน้า : 257-259 เดือน/ปี : 10/2550-12/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of cinnamon and clove oils under modified atmosphere conditions
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : 107 ฉบับที่ : 2 หน้า : 180-185 เดือน/ปี : 04/2549-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effect of coconut shell based activated carbon containing peppermint oil and its major component on growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine 2-ISPMF, FuZhou, China, 7-10 April (Oral).
   สถานที่ประชุม : FuZhou, China,
   ประเทศ : จีน เมื่อ 07/04/2560
   ชื่อบทความ : Antifungal activity and chemical composition of the Litsea cubeba. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine 2-ISPMF,
   สถานที่ประชุม : FuZhou, China,
   ประเทศ : จีน เมื่อ 07/04/2560
   ชื่อบทความ : Chemical composition and antifungal activity of Michelia alba oil and linalool in vapor phase against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Phytochemicals in Food and Medicine 2-ISPMF, FuZhou, China, 7th -10th April (Oral).
   สถานที่ประชุม : FuZhou, China,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/04/2560
   ชื่อบทความ : Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan. 2017.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : Benyapa Srikaew, Narumol Matan and Tanong Aewsiri . 2017. Shelf life extension of brown rice snack bar by bamboo packaging box containing Litsea cubeba oil. The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th -29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Controlling psychrotrophic bacteria on raw shell eggs using clove oil vapor released from a paper egg tray. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan and Wanchart Preechatiwong.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th -29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of PLA film containing Michalia alba oil against Aspergillus flavus on brown rice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ravinun Saengwong-Ngam and Narumol Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of clove oil vapor released from activated carbon against mold spoilage of Hom Thong banana. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan. 2017.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Evaluation of the spoilage bacteria from cooked brown rice after exposure to the Michelia alba oil vapor. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาข้าวกล้องไข่มดริ้นให้มีกลิ่นหอมยาวนานและปราศจากเชื้อราโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน สุเมธี ส่งเสมอ และ สิริพร แช่มสนิท
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The Fifth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัฒกรรมวิจัยสู่สากล” วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
   ชื่อบทความ : นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ()
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (บรรยายพิเศษ)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : RRi Congress III “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย” (FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร (โปสเตอร์)
   สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/07/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถุงกันกระแทกที่มีน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูเป็นสารออกฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระหว่างการขนส่งไข่ไก่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษชีวภาพที่ผลิตจากเส้นใยของเชื้อราผสมน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้อง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญญาภา ศรีแก้ว นฤมล มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2560
   ชื่อบทความ : Antimicrobial effect of essential oils for inactivating Listeria monocytogenes during cold storage. The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry, (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Prangthip Parichanon and Narumol Matan. 2017.
   ชื่อการประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28th-29th March (Poster).
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effects of atmospheric radio-frequency (RF) plasma on mold spoilage, color, nutritional value, and mineral content of the whole grain brown rice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa.
   ชื่อการประชุม : International Conference on Advances in Human Nutrition, Food Science & Technology
   สถานที่ประชุม : Toronto, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากรากผักตบชวาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมจ่ามงกุฎ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุเมธี ส่งเสมอ นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดในการเลี้ยงเชื้อราสายพันธุ์ Trametes versicolor เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยสำหรับผลิตกระดาษ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญญาภา ศรีแก้ว นฤมล มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Agricultural waste culture media for increasing of Rhizopus stolonifer mycelium yield. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan and Wanchart Preechatiwong.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแผ่นกันกระแทกจากรากดอกจอกผสมเส้นใยจากก้านกล้วยเพื่อใช้ในการขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สายฝน โพธิสุวรรณ นฤมล มาแทน วันชาติ ปรีชาติวงศ์.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/07/2559
   ชื่อบทความ : Active coating from cassava starch containing lime oil as antifungal on fungal paper. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan,Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Factors influencing willingness to purchase for the Thai desserts in Nakhon Si Thammarat province, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Product development of germinated brown rice beverage from Khai Mod Rin 3. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : International conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : Reduction of water wettability of bamboo fiber based food packaging using Michelia oil. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem,a Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : RGJ Seminar Series No.115 (Advanced Materials)
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/07/2559
   ชื่อบทความ : Application of essential oils as antifungal agents on the surface of biodegradable cellulose based food packaging made from bamboo fiber. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, John Bronlund.
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D. Congress 17
   สถานที่ประชุม : Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากตะใครต้นในการยับยั้งเชื้อราบนผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากใยไผ่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กิติยา สุเหม นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Effect of temperature with volatile Litsea cubeba on the antifungal activity of brown rice snack bar. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan and Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of activated carbon containing peppermint oil against Aspergillus flavus on whole grain brown rice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriporn Chaemsanit, Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษากลไกในการยับยั้งการเจริญของสปอร์ของเชื้อรา Aspergillus flavus บนข้าวกล้องโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่มีน้ำมันหอมระเหยจากใบสะระแหน่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแผ่นต้านเชื้อราจากรากผักตบชวาผสมไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสารกล้อง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน สุเมธี ส่งเสมอ อาทิยา นนทะแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV)
   สถานที่ประชุม : อุบลราชธานี ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Effects of drying and deep frying on the color, nutritional value, and mineral content of the brown rice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan and Mudtorlep Nisoa.
   ชื่อการประชุม : International conference on Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิริพร แช่มสนิท นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุม RRi WU Forum 2017 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (บรรยาย)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Antifungal plant packaging paper prepared from water hyacinth roots mixed with Michelia alba for extending the shelf-life of unhusked rice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Sumethee Songsamoe, Athiya Nonthakaew.
   ชื่อการประชุม : Innovation in Food Packaging Shelf Life and Food Safety, 15th-17th September 2015,
   สถานที่ประชุม : Munich, Germany.
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 15/09/2558
   ชื่อบทความ : Effect of moisture content, temperature, and inoculums level of Aspergillus flavus on brown rice grain. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products.
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of bamboo-based food packaging treated with high temperature in volatile Litsea cubeba oil atmospheres. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : NZIFST 50th Anniversary Conference
   สถานที่ประชุม : Palmerston North, New Zealand.
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 30/06/2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราที่ย่อยสลายได้จากกาบหมากที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัดจากกาแฟ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน และ อาทิยา นนทะแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากรากผักตบชวาสำหรับใช้ป้องกันเชื้อราที่พบในอาหารกึ่งแห้ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุเมธี ส่งเสมอ อาทิยา นนทะแก้ว และ นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับลดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคบนเปลือกไข่ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทร์จิรา สุวรรณนิตย์ วรางคณา อังคณานนท์ และ นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : Optimization of moisture content, inoculum level, and storange time to make paper pulp from Trametes Versicolor. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Effect of absorbent material from water hyacinth root containing essential oil on the shelf-life extension of Thai dessert. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumethee Songsamoe, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Control of pathogenic bacteria on eggshells by incorporation of essential oil in paper egg tray. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Wanchart Preechatiwong
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of Michelia alba essential oil incorporated into water hyacinth based food packaging. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan.
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2558
   ชื่อบทความ : Effect of moisture content and popping method on the quality and nutritional value of popped Rice (Khai Mod Rin 3. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa.
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015.
   สถานที่ประชุม : Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 17/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การผลิตกาแลคโตแมนแนนโอลิโกแซคคาร์ไรด์โดยการหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อราภายใต้กระบวนการหมักแบบแข็ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิวัต เมืองแก้ว จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์ นฤมล มาแทน และสุพิชฌาย์ เพ็งจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 2 : HERP CONGRESS II
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2557
   ชื่อบทความ : Application of natural oleoresin with essential oils against mold on rubberwood peeler core for a construction of log cabin. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : TRF-Master Research Congress VIII and RRI-MAG Congress I
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2557
   ชื่อบทความ : Antibacterial properties of plastic film coated with spent coffee grounds to improve the shelf-life of chicken sausage. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Effect of ingredients and temperature on Staphylococcus aureus survival in red curry paste. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapeepun Nakprasert, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2557
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of the essential oil of Litsea cubeba on bamboo food packaging and chemical composition. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Product development of brown rice snack bars from Khai Mod Rin. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Mold resistant paint on the surface of rubberwood made via citronella oil in shellac. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Antibacterial properties of plastic films coated with spent coffee grounds to improve the shelf-life of chicken sausage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of moisture content and popping time on the quality of popped rice from Khai Mod Rin3 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of an areca palm (Areca catechu) leaf sheath coated with Robusta coffee extract on extending the shelf-life of durian paste. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Antimicrobial activity of Michelia alba oil on bamboo fiber based food packaging. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International conference on Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
   ชื่อบทความ : Biological effect of essential oil against natural molds infected on fungi-based food packaging. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benyapa Srikaew, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd International conference on Agriculture and Agro-Industry, 20-21 November 2014,
   สถานที่ประชุม : Chiang Rai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
   ชื่อบทความ : Antifungal property of Rhizopus-based paper incorporated with peppermint oil against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 18th World Congress on Clinical Nutrition,
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2557
   ชื่อบทความ : Product development of popped rice snack bars for pre-school children from Khai Mod Rin 3. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa.
   ชื่อการประชุม : The 18th World Congress on Clinical Nutrition, 1-3 December 2014, Ubon Ratchathani, Thailand
   สถานที่ประชุม : Ubon Ratchathani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2557
   ชื่อบทความ : Microwave versus conventional heating on the reduction of Staphylococcus aureus in red curry paste. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapeepun Nakprasert, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : The 5th International symposium on wellness, healthy lifestyle and nutrition
   สถานที่ประชุม : Hat Yai, Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Enhancement of antifungal activity by using essential oil and atmospheric RF plasma on the surface of cellulose based food packaging (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 3nd International on Plasma Bio-Science2013 (ISPB2013)
   สถานที่ประชุม : JeJu Island, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 27/06/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of edible film incorporated with essential oils against white-rot decay Fungus (Trametes versicolor) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Saifon Phothisuwan, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2013).
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumper, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 08/06/2556
   ชื่อบทความ : Effect of tangerine oil against Aspergillus niger identified from raw and boron treated rubberwood. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2013)
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumper, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 08/06/2556
   ชื่อบทความ : In vitro antifungal activity of coffee pulp extract against Aspergillus flavus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 15th Food Innovation Asia Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of green tea extracts in reducing coliform bacteria in raw goat milk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 15th Food Innovation Asia Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : Effect of green tea on inactivation of bacteria in raw goat milk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : 13th ASEAN Food Conference
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/09/2556
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดในการยับยั้งเชื้อราที่พบบนบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อาทิยา นนทะแก้ว นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน ทนง เอี่ยวศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของยางสนผสมน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในการยับยั้งเชื้อราที่พบบนไม้ยางพารา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : โสภา จันทมาส นฤมล มาแทน นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Combined effects of using citronella oil and temperature on the antifungal activities of rubberwood. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sopa Jantamas, Narumol Matan, Nirundorn Matan.
   ชื่อการประชุม : The 2nd Malaysia-Thailand Graduate Forum in Life Science, Food Science and Agriculture (MTGF) 2013
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 03/12/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of peppermint oil against Aspergillus flavus and Aspergillus niger on paper made of bamboo leaves. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 2nd IFSAC 2013 International Food Safety Conference
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/12/2556
   ชื่อบทความ : In vitro antifungal activity of Robusta coffee ground extract against Aspergillus flavus, Penicillium sp. and Rhizopus sp. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 2nd IFSAC 2013 International Food Safety Conference
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/12/2556
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of Cassia alata leaf extract from Thailand against Aspergillus flavus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Athiya Nonthakaew, Narumol Matan, Tanong Aewsiri, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 13th ASEAN Food Conference,
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/09/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of an areca palm (Areca Catechu) leaf sheath treated with low pressure RF plasma in volatile clove oil atmospheres (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of edible bird’s nest (Collocalia fuciphaga) soup prepared by thermal processing (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : Control of Aspergillus flavus in brown rice cereal using air plasma jet treatment. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : The impact of a rice breakfast on the body mass index and grade point average of primary school children in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food Science and Nutrition
   สถานที่ประชุม : Kota Kinabalu, Sabah
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Nutritional and mineral content of crispy brown rice before and after deep frying (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan, Mudtorlep nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food Science and Nutrition
   สถานที่ประชุม : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Synergistic effect of atmospheric argon plasma treatment on antibacterial activity of volatile clove oil against Escherichia coli (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The international workshop on advance plasma technology for green energy and biomedical applications
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2555
   ชื่อบทความ : Modeling of atmospheric plasma effect on germination of Aspergillus flavus based on response surface methodology (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The international workshop on advance plasma technology for green energy and biomedical applications
   สถานที่ประชุม : chiangmai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2555
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้พลาสมาเย็นเพื่อยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กิติยา สุเหม, นฤมล มาแทน, หมุดตอเล็บ หนิสอ, นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Effect of Moisture Content, Spore Inoculums Level and Germination Storage Time of Phizopus sp. on Palm Kernel Cake (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supicha Pengjan, Charurat Chonajariyawong, Niwat Muangkeow and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology 4-6 October 2012
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2555
   ชื่อบทความ : Antifungal activity and chemical compositions of cinnamon oil treated rubberwood particleboards (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wissanee Yingrpasert, Narumol Matan, Pannipa Chaowana amd Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : IUFRO All Division 5 Conference
   สถานที่ประชุม : Estoril Congress Centre Lisbon
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 08/07/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Chili drying using microwave oven for a reduction of contamination from mold and foodborne pathogens. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Wassana Nilrath, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : บรรจุภัณฑ์จากพืชเส้นใยมิตรใหม่ของสิ่งแวดล้อม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล มาแทน
   ชื่อการประชุม : นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า
   สถานที่ประชุม : นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/02/2554
   ชื่อบทความ : Effect of low pressure RF plasma on mineral content and other quality parameters of rice snack bar (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Food Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Surabaya, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 28/10/2554
   ชื่อบทความ : Inhibitory effect of sweet basil oil against Aspergillus niger on rubberwood (Hevea brasiliensis) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants,
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
   ชื่อบทความ : Efficacy of clove oil in the inactivation of Aspergillus flavus on peanuts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Sopa Jantamas
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
   ชื่อบทความ : Effect of low pressure RF plasma containing clove oil on growth formation by Aspergillus niger in culture media (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa, Saifon Phothisuwan.
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Electrolyzed water as an antibacterial agent for washing fresh chicken meat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Patchara Samaae, Kunnika Paewkrasin, Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : BITEC, Bangkok, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Inhibitory effect of citronella oil against spoilage and pathogenic bacteria isolated from semi dried round scad (Decapterus maruadsi) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010
   สถานที่ประชุม : BITEC, Bangkok, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2553
   ชื่อบทความ : Postharvest control of Rhizopus stolonifer on tomato by citronella oil (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Chonburi, THAILAND,
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/10/2553
   ชื่อบทความ : Amino acid contents in pre-processed edible bird’s nest (Aerodramus fuciphagus) harvested in southern Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warasri Saengkrajang, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Biodiversity of. Southern Thailand in Focus: Status & Research
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2553
   ชื่อบทความ : Control of food-borne pathogens in semi dried round scad fish (Decapterus maruadsi) using UV-C irradiation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan and Mudtorlep nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Agriculture and Agro-Industry (food, health and trade)
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/11/2553
   ชื่อบทความ : Application of hand spray using peppermint oil against Aspergillus niger on rubberwood (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International Conference on Antimicrobial Research
   สถานที่ประชุม : Valladolid, SPAIN
   ประเทศ : สเปน เมื่อ 03/11/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Development of media method techniques to detect Escherichia coli in Thai foods (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2009
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2552
   ชื่อบทความ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำอิเล็กโตรไลท์ผสมสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับล้างเนื้อไก่สดเพื่อลดการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : -
   ชื่อการประชุม : IRPUS 52
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2552
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of dried leaf of the areca palm (Areca catechu) coated with volatiles of essential oils for preservation of durian paste (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The ISSAAS international congress 2008 “Agriculture for the 3 Es: Economy, Environment, and Energy
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/02/2552
   ชื่อบทความ : การพัมนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผสมสารธรรมชาติสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของสารจากธรรมชาติในการป้องกันเชื้อราที่พบบนผิวหน้าของไม้ยางพารา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Volatile Headspace of Cinnamon Oil and Clove Oil for Preservation of Dried Fish Sepat-Siam (Thichgaster Pectorails). (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 5th International Congress on Food Technology under the title “ Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World”
   สถานที่ประชุม : Thessaloniki, GREECE
   ประเทศ : กรีซ เมื่อ 09/03/2550
   ชื่อบทความ : Synergic Effect of Cinnamaldehyde and Eugenol against Aspergillus niger on Surface of Tomatoes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2550
   ชื่อบทความ : Effect of edible film incorporated with cinnamon oil and clove oil against Aspergillus niger in vitro and in vivo. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 5th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen University, Nongkhai Campus, Nongkhai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/11/2550
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Combined effects of essential oil volatiles, water activity and modified atmosphere on growth of Aspergillus flavus on fruitcake (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : NZIFST Annual Conference 2005 " Going Global - food on the move"
   สถานที่ประชุม : Christchurch
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 28/06/2548
   ชื่อบทความ : Inhibitory effect of citronella oil against spoilage and pathogenic bacteria isolated from semi dried round scad (Decapterus maruadsi) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit and Narumol Matan
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2010:
   สถานที่ประชุม : BITEC, Bangkok, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/06/2548
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในประเทศไทยต่อการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อป้องกัน เชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยเล็บมือนางผสมผงบุก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2545
   ชื่อบทความ : Comparative effects between essential oil and chemical preservative with active and modified atmosphere packaging conditions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/02/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2554
  • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2551
   - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/10/2551 - 01/03/2551
  พ.ศ.2550
   - คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมนานาชาติ JSPS-NRCT [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 18/10/2550 - 18/10/2550
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนาไม้ยางพาราให้มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ แหล่งทุนคือ สกว.
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผ่นต้านเชื้อราจากรากผักตบชวาผสมไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสารกล้อง แหล่งทุนคือ สกอ.
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีมาก การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (HERP Congress IV)
   จาก : สกอ.
   เมื่อ : 02/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : Reduction of water wettability of bamboo fiber based food packaging using Michelia oil.
   ชื่อรางวัล : รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
   จาก : คปก และ มอ
   เมื่อ : 29/07/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายกิติยา  สุเหม,  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผ่นต้านเชื้อราจากรากผักตบชวาผสมไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสารกล้อง
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
   จาก : สกอ. (HERP Congress IV)
   เมื่อ : 10/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน,  นายอาทิยา  นนทะแก้ว,  นายสุเมธี  ส่งเสมอ
   ชื่อผลงาน : รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2558
   ชื่อรางวัล : รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2558
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 07/10/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : Long-lasting fragrant rubberwood
   ชื่อรางวัล : ITEX Gold Medal for the invention
   จาก : The 26th International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX2015
   เมื่อ : 22/05/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน,  นายโสภา  จันทมาส,  นายกิติยา  สุเหม,  นายสุเมธี  ส่งเสมอ,  นางสาวสายฝน  โพธิสุวรรณ
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากวัสดุเซลลูโลสที่ย่อยสลายได้
   ชื่อรางวัล : รางวัลทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จาก : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
   เมื่อ : 18/02/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
   ชื่อผลงาน : Efficacy of edible film incorporated with essential oils against white-rot decay Fungus (Trametes versicolor)
   ชื่อรางวัล : Best oral presentation
   จาก : Conference on Environmental,International association of computer science and information technology
   เมื่อ : 09/06/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวสายฝน  โพธิสุวรรณ,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราสำหรับบรรจุผลไม้กวนจากวัสดุธรรมชาติเซลลูโลส
   ชื่อรางวัล : รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
   จาก : สกว. ร่วมกับ สกอ. ในการจัดประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 13"
   เมื่อ : 18/10/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่เป็นสารควบคุมเชื้อแบคทีเรีย E.coli บนผิวแครอท
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ สาขาพืชผัก/สมุนไพร ประเภทนักวิชาการ
   จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   เมื่อ : 08/05/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
  พ.ศ.2551
   ชื่อผลงาน : การควบคุมการเจริญของเชื้อราบนผิวเงาะโดยการใช้น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยและกานพลู
   ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ ประเภทนักวิจัย
   จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
   เมื่อ : 29/05/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
  พ.ศ.2543
   ชื่อผลงาน : การใช้น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยในการป้องกันเชื้อราในทุเรียนกวน
   ชื่อรางวัล : วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เมื่อ : 01/12/2543
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นฤมล  มาแทน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)