:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธนภร  เจริญธัญสกุล
   Miss Tanaporn Charoenthansakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2265, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2265, 2206-7
   E - mail  ctanapor@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การหนังสือพิมพ์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2543
 
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การโฆษณา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/09/2543
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิเทศศาตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิเทศศาตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/09/2543 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  การโฆษณา การสื่อสารการตลาด การบริหารองค์การสื่อมวลชน
  สาขาความสนใจ
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  การโฆษณา การสื่อสารการตลาด การรู้เท่าทันสื่อ
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การสร้างตราสินค้าทางการเมือง
   Political Branding

   ผู้เขียน : ธนภร เจริญธัญสกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : Journal of Humanities & Social Sciences
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 87-109 เดือน/ปี : 01/2549-06/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Talk of the Town เป็นคำตอบสุดท้ายของอีเว้นท์หรือไม่?
   Column: Event Master IMC Professional

   ผู้เขียน : ธนภร เจริญธัญสกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : Event Magazine
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 14 หน้า : 119 เดือน/ปี : 02/2548-02/2548
   ชื่อบทความ : การโฆษณาในประเทศจีน: กรณีศึกษาจากกรุงปักกิ่ง ตอนที่ 1-2
   Column: Event Master Special

   ผู้เขียน : ธนภร เจริญธัญสกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : Event Magazine
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 15-16 หน้า : 126-127 เดือน/ปี : 03/2548-04/2548
   ชื่อบทความ : วิธีวัดผลแคมเปญ Below the Line
   Column: Event Master IMC Professional

   ผู้เขียน : ธนภร เจริญธัญสกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : Event Magazine
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 15 หน้า : 125 เดือน/ปี : 03/2548-03/2548
   ชื่อบทความ : อีเว้นท์ไทยเป็นอีเว้นท์ระดับโลกจริงหรือ
   Column: Event Master IMC Professional

   ผู้เขียน : ธนภร เจริญธัญสกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : Event Magazine
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 16 หน้า : 130 เดือน/ปี : 04/2548-04/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธนภร เจริญธัญสกุล เกียรติกร แทนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน
      ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและค่าย
  พ.ศ.2553
  • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
  • ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการ Digital Media Asia 2010 ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
      ชื่อกิจกรรม : โครงการประเมินผล “โครงการ Digital Media Asia 2010” ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
  • ชื่อโครงการ : โครงการทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์ MC Channel
  พ.ศ.2552
  • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ รอ806001
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)