:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. วิสาขะ  อนันธวัช
   Asst.Prof.Dr. Visaka Anantawat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2368, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2368, 2301
   E - mail  pvisaka@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Sciences : Food Technology
  มหาวิทยาลัย  Massey University
  ประเทศ  นิวซีแลนด์
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2554
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Food Technology
  มหาวิทยาลัย  Massey University
  ประเทศ  นิวซีแลนด์
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2539
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/10/2543
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  การแปรรูปอาหาร
เทคโนโลีผลิตภัณฑ์นม
  สาขาความสนใจ
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม Functional foods
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะครีมซีสนมแพะเสริมน้ำมันหอมระเหย
   Characteristics of goat cream cheese enriched with essential oil

   ผู้เขียน : วิสาขะ อนันธวัช, ภานุมาศ สมจิตร, ก่อเกียรติ จำปี, ทนง เอี่ยวศิริ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ : Journal of Southern Technology
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 215-220 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมพัทลุง
   Critical control point of pasteurised milk processing : Phatthalung dairy cooperative case study

   ผู้เขียน : วิทธวัช รางรองวัง วิสาขะ อนันธวัช
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร : Agricultural Sci. J.
   เล่มที่ : 48 ฉบับที่ : 2(พิเศษ) หน้า : 998-1007 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ และอัตราการเหลือรอดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในโยเกิร์ตนมแพะผง
   Influence of freeze and spray drying on the physicochemical properties and survival rate of probiotic in goat's milk yogurt

   ผู้เขียน : มนตรี ยอดธงชัย พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร : Khon Khen Agriculture Journal
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 2 หน้า : 246-253 เดือน/ปี : 04/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effects of Spray Drying Conditions on Characteristics, Nutritional Value and Antioxidant Activity of Gac Fruit Aril Powder
   ผู้เขียน : Warangkana Angkananon Visaka Anantawat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rev. Integr. Bus. Econ. Res.
   เล่มที่ : 4(NRRU) ฉบับที่ : 1 หน้า : 11 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Effects of formulation on characteristics of probiotic yoghurt enriched by Gac fruit
   ผู้เขียน : Visaka Anantawat, Nafisha Eka Puteri, Warangkana Angkananon, Filli Pratama
   แหล่งตีพิมพ์ : : Khon Kaen Agricultural Journal
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 4 หน้า : 44 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : กระบวนการผลิตน้ำส้มจาก
    Production of Nipa palm vinegar (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จิราพรรณ คงมีเงิน และ วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 : The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineer, Science and Technology
   สถานที่ประชุม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/05/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษากระบวนการผลิตน้ำส้มจากด้วยวิธี Rapid-Tray-Culture Method (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จิราพรรณ คงมีเงิน และ วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : ผลของวิธีการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบหมัก
    Effects of extraction method on virgin coconut oil (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียน : ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดุกร้าท่าซัก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปรียานุช พรเลิศอนันต์ วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผฃกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะเคอยปลานิล (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วิสาขะ อนันธวัช, ทนง เอี่ยวศิริ และ พ้วน เพ่งเซ้ง
   ชื่อการประชุม : HERP Congress V
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
   ชื่อบทความ : การเรียนรู้รายวิชาผลิตภัณฑ์อาหารหมักโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้การจัดการสายธารคุณค่าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดผสมฟลูออไรด์ กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมพัทลุง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิทธวัช ราชรองวัง และ วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 1 สมเด็จมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2560
   ชื่อบทความ : จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมพัทลุง
    Critical control of pasteurised milk processing : Phatthalung dairy cooperative case study (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วิทธวัช ราชรองวัง และ วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 : The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017)
   สถานที่ประชุม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนากระบวนการอบแห้งข้าวสังข์หยดเคลือบสารสกัดจากฟักข้าว (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วิสาขะ อนันธวัช และ พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 "สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Effects of Freeze and Hot Air Drying on Characteristics, Nutritional Value and Antioxidant Activity of Gac Fruit Aril Powder (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warangkana Angkananon Mudtorlep Nisoa Phanphen Wattanaarsakit Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : Food and Applied Bioscience
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2559
   ชื่อบทความ : ผลของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและแบบพ่นฝอย ต่อคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ และอัตราเหลือรอดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในโยเกิร์ตนมแพะผง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มนตรี ยอดธงชัย พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 : The 5th National Animal Science Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/06/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาโยเกิร์ตโพรไบโอติกอัดเม็ดจากนมแพะ
    Development of probiotic yogurt tablet form goat milk (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มนตรี ยอดธงชัย พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : RRi PSU Forum 2016
   สถานที่ประชุม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/02/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาโยเกิร์ตโพรไบโอติกอัดเม็ดจากนมแพะ
    Development of Probiotic Yogurt Tablet form Goat Milk (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มนตรี ยอดธงชัย วิสาขะ อนันธวัช พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
   ชื่อการประชุม : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 "วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต" : Applied Sciences to New Growth Engines
   สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิสาขะ อนันธวัช
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : Factors influencing milk production of Phatthalund Cooperative dairy farm (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wittawat Rhatcharhongwong & Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : Universiti Malaysia Terengganu International Annual Symposium on Sustainability Science and Management (UMTAS2016)
   สถานที่ประชุม : Universiti Malaysia Terengganu
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 14/12/2559
   ชื่อบทความ : PHYSICOCHEMICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF FREEZE DRIED SYNBIOTIC YOGURT MADE FROM GOAT’S MILK ENRICHED WITH BOUGAINVILLEA FLOWER (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montree Yodtongchai, Kamonthip Kongsrirat & Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : International Annual Symposium on Sustainability Science and Management (UMTAS2016)
   สถานที่ประชุม : Universiti Malaysia Terengganu
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 14/12/2559
   ชื่อบทความ : วิเคราะห์จุด CriticalControPointในกระบวนการผลิตนมพาสเจอรไ์รสร์สจืด กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมพัทลุง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วิทธวัช ราชรองวัง, วิสาขะ อนันธวัช, หมุดตอเล็บ หนิสอ และ นุจรีย์ แซ่จิว
   ชื่อการประชุม : RRi Congress 2017
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Walailak University Role in Agribusiness and Food Security Toward Asian Economic Community ()
   ผู้เขียน : Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : The International Seminar on The Asian Economic Community 2015
   สถานที่ประชุม : Palu, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 25/05/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะ คุณค่าทางโภชนาการ และ Antioxidant Activity ของฟักข้าวผง
    Effects of Processing Conditions on Characteristics, Nutrition Value and Antioxidant Activity of Gac Fruit Powder (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วรางคณา อังคณานนท์ วิสาขะ อนันธวัช หมุดตอเล็บ หนิสอ พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/07/2558
   ชื่อบทความ : Effects of Spray Drying Conditions on Characteristics, Nutrition Value and Antioxidant Activity of Gac fruit Aril Powder (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warangkana Angkananon Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : SIBR-RDINRRU Conference on Interdisciplinary Bussiness & Economics Research
   สถานที่ประชุม : Kikyo, 3/F, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Effects of Processing Conditions on Characteristics, Nutrition Value and Antioxidant Activity of Gac Fruit Aril Powder (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warangkana Angkananon Mudtorlep Nisoa Phanphen Wattanaarsakit Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : RRi Forum 2014
   สถานที่ประชุม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2558
   ชื่อบทความ : Effects of drying on Gac fruit aril coated Sangyod rice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warangkana Angkananon, Phanphen Wattanaarsakit, Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science
   สถานที่ประชุม : Rajabhat Roi Et University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2558
   ชื่อบทความ : Establishing a Model Commodity for Goat Milk Production by TACFS and Processing of Goat Milk Products according to GMP in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community
   สถานที่ประชุม : Centraltara Convention Center, Khon Khen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/12/2558
   ชื่อบทความ : Effects of Spray Drying Conditions on Characteristics, Nutriional Value and Antioxidant Activity of Gac Fruit Aril Powder (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warangkana Angkananon Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : SIBR-RDINRRU 2015 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research
   สถานที่ประชุม : Osaka, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Characteristics of cream cheese made from cow or goat milks (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Anantawat, V. Somjit, P. Chaikeeree, S. Supakorn, C. Aewsiri, T.
   ชื่อการประชุม : The 1St International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Effects of skim milk powder and sugar formulation on the characteristics of probiotic yogurt enriched with Gac (Momordica cochinchinensis Spreng) and Passion fruit (Passiflora edulis) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Puteri, N. E. Pratama, F. Rittirut, W. Anantawat, V.
   ชื่อการประชุม : The 1St International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Characteristics, phytochemical and antioxidant activity of oval and round varieties Gac fruit (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Visaka ANANTAWAT Warangkana ANGKANANON Wittawat RHATRONGWANG Phanpen WATTANAARSAKIT Mudtolep NISOA
   ชื่อการประชุม : The 1St International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Effects of drying on characteristics of Gac fruit extract coated Sangyod rice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Visaka ANANTAWAT Warangkana ANGKANANON Wittawat RHATRONGWANG Phanpen WATTANAARSAKIT Mudtolep NISOA
   ชื่อการประชุม : The 1St International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of spray drying conditions on physicochemical and antioxidant activity of Gac fruit aril powder (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Angkananon, W., Nisoa, M., Wattanaarsakit, P., & Anantawat, V.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference: Research for Green Living
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Characteristic of Probiotic Yoghurt Enriched by Gac fruit (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Visaka Anantawat, Warangkana Angkananon, Nafisha Eka Puteri
   ชื่อการประชุม : The 6th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference
   สถานที่ประชุม : Prajaktra Design Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/12/2557
   ชื่อบทความ : Effects of Formulation on Characteristics of Probiotic Yoghurt Enriched by Gac and Passion Fruits (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nafisah Eka Puteri Filli Pratama Visaka Anantawat
   ชื่อการประชุม : 6th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference
   สถานที่ประชุม : Prajaktra Design Hotel, Udon Thani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of green tea extracts in reducing coliform bacteria in raw goat milk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 15th Food Innovation Asia Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : Effect of green tea on inactivation of bacteria in raw goat milk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : 13th ASEAN Food Conference
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/09/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการโครงการ
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย
    ชื่อกิจกรรม : การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างชุมชนน่าอยู่
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการข้อมูลสนับสนุนกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านสระกูด ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง หมู่บ้านไทรทอง ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่อง โลชั่นนมแพะ
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่อง ไซเดอร์ผลไม้
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้คำแนะนำเชิงลึกบ่มเพาะวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : การให้บริการคำปรึกษาแนะนำ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนโมคลาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้เครือข่ายสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดแบบพึ่งตนเอง (นำร่องพื้นที่ชุมชนโมคลาน)
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในเขื่อนมีชีวิต ชุมชนนาป่า ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)