:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์  เอกศิรินิมิตร
   Dr. Thidarat Eksirinimit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2164, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2164, 2101-2
   E - mail  kthidara@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Nursing
  มหาวิทยาลัย  Flinders University
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2555
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลครอบครัว
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลและผดุงครรภ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2532
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2543
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2543 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -การพยาบาลเด็ก
-การพยาบาลครอบครัว
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความต้องการการได้รับการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดา ทารกที่เข้ารับการรรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง
   ผู้เขียน : บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ และธิดารัตน์ กำลังดี
   แหล่งตีพิมพ์ : สงขลานครินทร์ เวชสาร
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 2 หน้า : 117-126 เดือน/ปี : 03/2550-04/2550
   ชื่อบทความ : Comparisons of need, need responses, and need responses satisfactions of mothers of infants in the Neonatal Intensive Care Units
   ผู้เขียน : Punthmatharith, B, Buddharat, U, Kamlangdee, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Pediatric Nursing
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 6 หน้า : 498-506 เดือน/ปี : 12/2550-12/2550
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : ความต้องการบริการพยาบาลการได้รับการตอบสนอง ความต้องการและความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดา ทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง
   ผู้เขียน : อุทัยวรรณ พุทธรัตน์, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ และธิดารัตน์ กำลังดี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล
   เล่มที่ : 54 ฉบับที่ : 2 หน้า : 121-131 เดือน/ปี : 04/2548-06/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธัญวลัย หองส่ำ, เกียรติกำจร กุศล และ ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2560
   ชื่อบทความ : สถานการณ์การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และ ธัญวลัย หองส่ำ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2560
   ชื่อบทความ : ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และ ธัญวลัย หองส่ำ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และ สุภาพร ทองจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 : HERP Congress IV
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และ สุภาพร ทองจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 : HERP Congress IV
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Developing the Active Surveillance of Larval Indices System for Dengue Problem Solution in High and Low Risk Area of Primary Care Unit, Southern, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Charuai Suwanbamrung , Chanchuri Thoutong , Thidarat Eksirinimit , Suda Jaihaw, Supapon Tongjan, Seamsug Ratanasuwan, Kanapot Thongkew
   ชื่อการประชุม : the International conference on “Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice
   สถานที่ประชุม : The Empress Convention Center and Hotel Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดโครงงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อคุณภาพการบริการในหอผู้ป่วย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตรและอรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : The 5th Active learning : Challenges and Innovations 2016
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และระดับสมรรถนะของชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ำ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร จรวย สุวรรณบำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง อภิญญา อิงอาจ เสริมสุข รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และระดับสมรรถนะของชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ำ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร จรวย สุวรรณบำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง อภิญญา อิงอาจ เสริมสุข รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6."
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การดูแลสุขภาพเด็กก่อนเรียนในศูนย์ปฐมวัย ตอนที่ 2
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ปฏิวัติสุขภาพอาหารบนจานคุณ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ สุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เนื่องในวันพยาบาลสากล พยาบาลสร้างสรรค์บริการ จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ สุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ สุขภาพ สุขอนามัย พัฒนาการ เพศ สารเสพติดและการปฐมพยาบาล
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนเราน่าอยู่เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปี 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการวันเด็กแห่งชาติ
    ชื่อกิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเอดส์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก รอ806003
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)