:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล
   Assoc.Prof.Dr. Monthon Lertcanawanichakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2627, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2627, 2602-4
   E - mail  lmonthon@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์ : เภสัชจุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2539
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2544
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/10/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทางด้านแบคทีเรีย
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  ความปลอดภัยของอาหารทางด้านจุลชีววิทยา
  สาขาความสนใจ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  แบคทีเรียโปรไบโอติค แบคเทอริโอซิน
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  การนำแบคทีเรียที่มีประโยชน์มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Identification of Streptomyces spp. isolated from air samples and its cytotoxicity of anti-MRSA bioactive compounds
   ผู้เขียน : Lertcanawanichakul M. & Chawawisit, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : C หน้า : 1 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นบางชนิดในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ และพูลสิทธิ์ หิรัญสาย.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มทร. ศรีวิชัย.
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 279-289 เดือน/ปี : 05/2562-08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อสิวของเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของชีวสารจากเชื้อ Brevibacillus laterosporus
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล กมลทิพย์ เต๊ะซ่วน ปัทมาสน์ ลิ่มวรพันธ์ และอัญชลี สงวนพงค์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Continuous sub-culture for investigation of stable strain of Streptomyces sp. KB1 for bioactive secondary metabolites Production
   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul and Kittisak Chawawisit
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of PharmTech Research
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 178 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้แผ่น Petrifilm TM Aerobic Count Plate ร่วมกับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MRS เพื่อตรวจนับแบคทีเรียกรดแลคติก
   Application of PetrifilmTM Aerobic Count Plate Associated with MRS Broth for Enumeration Lactic Acid Bacteria

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ ภานุวัฒน์ นันทะกูล รวิวรรณ เนาว์สุวรรณ์ และ วรัญญา ปังสี.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, (ก.ค.-ธ.ค.)
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 10-18 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Anti-tubercular activity and mutagenicity of bioactive compounds in culture broth (CBPs) of Streptomyces lydicus A2
   ผู้เขียน : Lertcanawanichakul, M., Chawawisit, K., Damnadee, N., Thiengtham N., & Rittirak, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : : . International Journal of PharmTech Research,
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 89-95 เดือน/ปี : 03/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Continuous sub-culture for investigation of stable strain of Streptomyces sp. KB1 for bioactive secondary metabolites Production
   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul* and Kittisak Chawawisit
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of PharmTech Research
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 179-185 เดือน/ปี : 07/2560-09/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity and Purification of Bacteriocin Produced by Brevibacillus laterosporus SA14
   ผู้เขียน : On-anong SOMSAP, Phuwadol BANGRAK, Phuangthip BHOOPONG and Monthon LERTCANAWANICHAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : WALAILAK JOURNAL : Agriculture Technology and Biological Sciences
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-65 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : Combination Effect between 2, 4-Di-tert-butylphenol Produced by Streptomyces sp. KB1 TISTR 2304 and Vancomycin against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA
   ผู้เขียน : 3Kittisak Chawawisit, Phuangthip Bhoopong, Worrapong Phupong andMonthon Lertcanawanichakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1 เดือน/ปี : 08/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : Carbazole alkaloids from Murraya koenigii trigger apoptosis and autophagic flux inhibition in human oral squamous cell carcinoma cells
   ผู้เขียน : Utaipan T, Athipornchai A, Suksamrarn A, Jirachotikoon C, Yuan X, Lertcanawanichakul M, Chunglok W
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Medicines
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 09/2559-10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ISOLATION, PHYLOGENETIC CHARACTERIZATION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF STREPTOMYCES STRAINS ISOLATED FROM AIR AT WALAILAK UNIVERSITY
   ผู้เขียน : MONTHON LERTCANAWANICHAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharma and Bio Sciences
   เล่มที่ : 6 (B) ฉบับที่ : 1 หน้า : 1089 - 1100 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : Quantitation of Total Phenolic Contents of Bioactive Compounds Fractions Streptomyces species
   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul, Kanchanat Poldet, Chutapon Kwantep, Kittisak Chawawisit
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of PharmTech Research
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 320-324 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
   ชื่อบทความ : In vitro Antimicrobial and Antioxidant Activities of Bioactive Compounds (secondary metabolites) Extract from Streptomyces lydicus A2
   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul, Kanchanat Poldet, Jutapon Kwantep
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Pharmaceutical Science
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 17-21 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : Cholesterol-Lowering Potentials of Lactic Acid Bacteria with potential Probiotic Properties
   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul*, Juthawadee Kannai, Panupong Wongmuang and Sararat Tharaporn
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of PharmTech Research
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 3 หน้า : 463-470 เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรรมราช
   Microbilogical Quality of Local Products in Pakphanang District, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul PhD., Phuangthip Phoopong PhD., Warangkana Chunglok PhD., Poonsit Hiransai PhD.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม : HEALTH
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 4 หน้า : 83 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : 2, 4-Di-tert-butylphenol, the bioactive compound produced by Streptomyces sp. KB1
   ผู้เขียน : Kittisak Chawawisit, Phuangthip Bhoopong, Worrapong Phupong, Monthon Lertcanawanichakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Pharmaceutical Science
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : suppl.3 หน้า : 7-12 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : Anti-MRSA activity, Mode of action and Cytotoxicity of 2, 4-Di-tert-butylphenol Produced by Streptomyces sp. KB1”
   ผู้เขียน : Kittisak Chawawisit, Phuangthip Bhoopong, Worrapong Phupong, Monthon Lertcanawanichakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC ACTIVITIES OF BIOACTIVE COMPOUNDS PRODUCED BY STREPTOMYCES SP. KB1
   ผู้เขียน : K. CHAWAWISIT, P. BHOOPONG, W. PHUPONG, M. LERTCANAWANICHAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 11 หน้า : 118-122 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Microbiological Quality of Local Products in Pakphanang District, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul and Phuangthip Phoopong
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental (HEALTH)
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 4 หน้า : 83 เดือน/ปี : 10/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การลดลงของระดับคอเลสเตอรอลที่ผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว Man Rogosa Sharpe ในหลอดทดลองโดยแบคทีเรียกรดแลคติค
    An In-Vitro Study of Cholesterol Reduction in Man Rogosa Sharpe Broth by Lactic Acid Bacteria

   ผู้เขียน : จีรศักดิ์ ญาติรักษ์ วิชญาพร ยืนยั่ง วีรยา เพ็งช่วย และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : “การสารวจความชุกของเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Survey of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in area of Tambon Health Promoting Hospital, Ban-Bangkoo, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และพวงทิพย์ ภู่พงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1 เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : PURIFICATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS PRODUCED BY BREVIBACILLUS LATEROSPORUS SA14 AND ITS ANTI-MRSA ACTIVITY
   ผู้เขียน : K. CHAWAWISIT AND M. LERTCANAWANICHAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharma and Bio Sciences
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 955-961 เดือน/ปี : 04/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Demethoxycurcumin from Curcuma longa Rhizome Suppresses iNOS Induction in an Inflamed Human Intestinal Mucosa Model
   ผู้เขียน : Mayura Somchit, Chatchawan Changtam, Rungruedi Kimseng, Tanyarath Utaipan, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok,*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pac J Cancer Prev.
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : - หน้า : 1807-1810 เดือน/ปี : 04/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Antiproliferative Activities of Non-Edible Parts of Selected Tropical Fruits
   ผู้เขียน : Warangkana Chunglok*, Tanyarath Utaipan, Mayura Somchit, Monthon Lertcanawanichakul,Yuttana Sudjaroen
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sains Malaysiana
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : - หน้า : 689 – 695 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม เอสเชอริเชียโคไล และซัลโมเนลลา ในผักและผลไม้
   Study the Contamination of Coliform Escherichia coli and Salmonella in vegetables and Fruits

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental (HEALTH)
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 2 หน้า : 108-115 เดือน/ปี : 04/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Characterization of bioactive crude from culture broth of Brevibacillus laterosporus SA14 against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and in vitro cytotoxicity to human colon cancer HT-29 cells
   ผู้เขียน : Chunglok, W. and Lertcanawanichakul, M
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 6 หน้า : 767-777 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Characteristic and the mode of action of Bacteriocin produced by Brevibacillus laterosporus SA14 which isolated from the air
   ผู้เขียน : On-anong Somsap and Monthon Lertcanawanichakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1319-1331 เดือน/ปี : 11/2556-11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การศึกษาการคงอยู่ของพลาสมิด pHentAI ใน Bacillus subtilis
   Study on Segregrational Stability of pHentAI in Bacillus subtilis

   ผู้เขียน : อรอนงค์ สมทรัพย์ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับพิเศษ
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 3 หน้า : 47-54 เดือน/ปี : 07/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้าน Candida albicans ของสารสำคัญจากผลยอ
   Anti-Candida albicans Activity of Active Substances Derived from Morinda citrifolia Fruit

   ผู้เขียน : จีราภรณ์ สุวรรณชาตรี นัฐพล คำธร วีรวรรณ หนูแดง มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : journal of medical technology and physical therapy
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2554-04/2554
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
   Activity of litchi seed extract against human oral carcinoma cell line

   ผู้เขียน : ยุทธนา สุดเจริญ, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และ วรางคณา จุ้งลก.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : แอคติโนมัยซีทจากดินในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผลิตสารต้านสแตปฟิลโล-คอคคัสออเรียสดื้อยาเมธิซิลลิน
   Actinomycetes Producing Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus from Soil Samples in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : Sumeth NAORUNGROTE, Warangkana CHUNGLOK, Monthon LERTCANAWANICHAKUL, Phuwadol BANGRAK
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-138 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากอาหารและแนวทางในการปรับปรุงสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum เพื่อใช้เป็นโพรไบโอติก
   Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Foods and Lactobacillus plantarum Strain Improvement for Using as Probiotic

   ผู้เขียน : ศิริรัตน์ เฉลยสรรพ สุพรรษา ก้งเซ่ง และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal
   เล่มที่ : ฉบับบพิเศษ ฉบับที่ : 14 หน้า : 10 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การเหลือรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ
   Survival of probiotic bacteria in different kinds of fruit juices

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล;กิตติกานต์ ไทยเอื้อ;พิชชานันท์ เชื้อพงษ์พันธุ์;วิเชียร เพ็ชรนาจักร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 3 หน้า : 97-109 เดือน/ปี : 07/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : การเหลือรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ
   Survival of probiotic bacteria in different kinds of fruit juices

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2553-03/2553
   ชื่อบทความ : การตรวจคัดกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งจากแบคทีเรียสกุลสเตรปโตมัยซีท
   Screening of Anticancer Activity from Streptomyces spp.

   ผู้เขียน : วิภาดา เงินถาวร สุรพงษ์ คล้ายบุตร ภูวดล บางรักษ์ วรางคณา จุ้งลก และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 37-44 เดือน/ปี : 01/2553-04/2553
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติของโพรไบโอติกส์แลคโตบาซิลไลที่คัดแยกได้จากแตงกวา
   Probiotic Properties Lactobacillus Strains Isolated from Cucumber (Cucumis sativus)

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และนายิกา เทวินทรภักติ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1 เดือน/ปี : 10/2553-01/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การตรวจวัดความสามารถการก่อกลายพันธุ์ของชีวสารจากเชื้อสกุลบาซิลลัส โดยการทดสอบการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียซาลโมเนลลา
   Detection of Mutagenicity of Biocompound from Bacillus spp. by the Salmonella Mutagenicity Test

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 1 หน้า : 40-49 เดือน/ปี : 01/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : Screening and Isolation of Bacillus sp. Producing Thermotolerant Protease from Raw Milk
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 151-160 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ Brevibacillus laterosporus SA14 ภายหลังการทำผ่าเหล่าด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและสารเคมี
   Characteristic changing of Brevibacillus laterosporus SA14 by ultraviolet- and chemical-mutagenesis

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 21 หน้า : 113-122 เดือน/ปี : 05/2552-08/2552
   ชื่อบทความ : การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
   Evaluation of mutagen and heavy metal in communal health products

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 3 หน้า : 96 เดือน/ปี : 07/2552-09/2552
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ Brevibacillus laterosporus SA14 ภายหลังการทำผ่าเหล่าด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและสารเคมี
   Characteristic changing of Brevibacillus laterosporus SA14 by ultraviolet- and chemical-mutagenesis

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 21 หน้า : 1 เดือน/ปี : 09/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : การตรวจวัดความสามารถการก่อกลายพันธุ์ของชีวสารจากเชื้อสกุลบาซิลลัส โดยการทดสอบการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียซาลโมเนลลา
   Detection of Mutagenicity of Biocompound from Bacillus spp. by the Salmonella Mutagenicity Test

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 1 หน้า : 40-49 เดือน/ปี : 01/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ของแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus SA14 ในน้ำเกลือที่ผสมเอนโซม์อะไมเลส
   The antimicrobial activity of partially purified biocompounds of Brevibacillus laterosporus SA14 in saline with added amylase

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 3 หน้า : 257-267 เดือน/ปี : 09/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ของแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus SA14 ในน้ำเกลือที่ผสมเอนโซม์อะไมเลส
   The antimicrobial activity of partially purified biocompounds of Brevibacillus laterosporus SA14 in saline with added amylase

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1 เดือน/ปี : 09/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ Brevibacillus laterosporus SA14 ภายหลังการทำผ่าเหล่าด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและสารเคมี
   Characteristic changing of Brevibacillus laterosporus SA14 by ultraviolet- and chemical-mutagenesis

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 2 หน้า : 113 เดือน/ปี : 05/2552-08/2552
   ชื่อบทความ : การตรวจวัดความสามารถการก่อกลายพันธุ์ของชีวสารจากเชื้อสกุลบาซิลลัส โดยการทดสอบการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียซาลโมเนลลา
   Detection of Mutagenicity of Biocompound from Bacillus spp. by the Salmonella Mutagenicity Test

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 1 หน้า : 40 เดือน/ปี : 01/2552-04/2552
   ชื่อบทความ : การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกลุ่ม Actinomycetes จากตัวอย่างดินที่ผลิตชีวสารต้านการเจริญของแบคทีเรีย methicillin resistant Staphylococcus aureus และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์
   ผู้เขียน : สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล วรางคณา จุ้งลก และภูวดล บางรักษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2. สำนักบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 04/2552-04/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : อุบัติการณ์ปนเปื้อนของคริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ ในอากาศภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Incidence of contaminated air of Cryptococcus neoformans in Walailak university campus’s buildings

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้า : 108-118 เดือน/ปี : 01/2551-03/2551
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียโดยชีวสารที่ผลิตจากแบคทีเรียสายพันธุ์ SA14
   Antimicrobial activity of biocompounds produced by bacteria strain SA14

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Bulletin of the Department of Medical Sciences
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 2 หน้า : 75-86 เดือน/ปี : 03/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of crude preparations of Brevibacillus laterosporus SA14 bioactive material compared to vancomycin and oxacillin, against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Journal of Microbiology and Biotechnology
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 10 หน้า : 2199-2204 เดือน/ปี : 10/2551-10/2551
   ชื่อบทความ : การศึกษาการคงอยู่ของพลาสมิดอนุพันธุ์ที่มาจาก pBC16 ใน Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
   Study on segregrational stability of pBC16-derived plasmid in Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการวิจัย มข. : KKU Res J
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 7 หน้า : 819-828 เดือน/ปี : 08/2551-08/2551
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านการเจริญสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินของเชื้อบรีวิบาซิลลัสเลเตอโรสปอรัสสายพันธุ์ SA14
   Anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus activity of Brevibacillus laterosporus strain SA14

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5  ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-56 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การคัดกรอง วินิจฉัยแยกชนิดและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของบาซิลลัสทนร้อนที่แยกได้จากน้ำนมดิบ
   Screening, Identification and Antibacterial Activities of Effective Thermotolerant Bacillus spp. Strains Isolated from Raw Milk

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-46 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบวิธี 2 วิธีในการศึกษาฤทธิ์การเป็นปฏิปักษ์ของบาซิลลิสสปีชีส์
   A Comparison of Two Methods Used for Measuring the Antagonistic Activity of Bacillus Species

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 161-171 เดือน/ปี : 07/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : การคัดเลือกและแยก Bacillus spp. ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนจากน้ำนมดิบ
   Screening and isolation of Bacillus spp. producing thermotolerant protease from raw milk

   ผู้เขียน : กรรณิการ์ เสนทอง วรางคณา จุ้งลก มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ภูวดล บางรักษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 151-160 เดือน/ปี : 07/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบวิธี 2 วิธีในการศึกษาฤทธิ์การเป็นปฏิปักษ์ของบาซิลลิสสปีชีส์
   A Comparison of Two Methods Used for Measuring the Antagonistic Activity of Bacillus Species

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 161-171 เดือน/ปี : 07/2551-12/2551
   ชื่อบทความ : การคัดกรอง วินิจฉัยแยกชนิดและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของบาซิลลัสทนร้อนที่แยกได้จากน้ำนมดิบ
   Screening, Identification and Antibacterial Activities of Effective Thermotolerant Bacillus spp. Strains Isolated from Raw Milk

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-64 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
   ชื่อบทความ : Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of crude preparations of Brevibacillus laterosporus SA14 bioactive material compared to
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Journal of Microbiology and Biotechnology
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 10 หน้า : 2199-2204 เดือน/ปี : 10/2551-10/2551
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านการเจริญสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินของเชื้อบรีวิบาซิลลัสเลเตอโรสปอรัสสายพันธุ์ SA14
   Anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus activity of Brevibacillus laterosporus strain SA14

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-56 เดือน/ปี : 01/2551-06/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Construction of plasmid vector for expression of Bacteriocin N15-encoding gene and effect of engineered bacteria on Enterococcus faecalis
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Current Microbiology
   เล่มที่ : 54 ฉบับที่ : 2 หน้า : 108-112 เดือน/ปี : 02/2550-02/2550
   ชื่อบทความ : การถ่ายทอดยีนดื้อยาเมธิซิลลินระหว่างกลุ่มเชื้อแสตบฟิลโลคอกคัส
   Methicillin-resistant gene transfers between Staphylococci

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 21  ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 01/2550-03/2550
   ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคอาหารเป็นพิษของแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีท
   Study on Inhibitory Activities of Actinomycetes Against Food Poisoning Bacteria

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Bulletin of department of medical sciences
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 2 หน้า : 110-119 เดือน/ปี : 04/2550-06/2550
   ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
   Antiseptic activity of cosmetic products against microorganisms

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 2 หน้า : 39-50 เดือน/ปี : 04/2550-06/2550
   ชื่อบทความ : ความทนทานพีเอชของแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารต้านรา
   pH tolerance of antifungal producing lactic acid bacteria

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Bulletin of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 3 หน้า : 193-201 เดือน/ปี : 09/2550-12/2550
   ชื่อบทความ : อุบัติการณ์การดื้อยาคลินดามัยซินแบบเกิดขึ้นเองและแบบชักนำในสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสสายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลลินที่แยกได้จากผู้ป่วย
   Incidence of Constitutive and Inducible Clindamycin Resistance in Clinical Isolates of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 2  ฉบับที่ : 4 หน้า : 155-163 เดือน/ปี : 07/2550-12/2550
   ชื่อบทความ : ความทนทานพีเอชของแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารต้านรา
   pH tolerance of antifungal producing lactic acid bacteria

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Bulletin of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 3 หน้า : 193-201 เดือน/ปี : 09/2550-12/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตสารยับยั้งการเจริญของเชื้อรา และการแสดงออกของยีนไคติเนส
   Isolation and Selection of Antifungal Producing Lactic Acid Bacteria and Expression of Chitinase-Encoding Gene

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Bulletin of the Department of Medical Sciences
   เล่มที่ : 48 ฉบับที่ : 4 หน้า : 260-277 เดือน/ปี : 10/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ในยาสีฟันด้วยวิธีเอมส์
   Study on mutagenicity of toothpastes by Ames’ test

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Bulletin of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 2 หน้า : 46-55 เดือน/ปี : 05/2549-08/2549
   ชื่อบทความ : การตรวจหาเชื้อแสตบฟิลโลคอคคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิลลินในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Detection of Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in dormitory at Walailak University Campus, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Thai Journal of Health Research
   เล่มที่ : 20  ฉบับที่ : 2 หน้า : 129-140 เดือน/ปี : 10/2549-12/2549
   ชื่อบทความ : การโคลนยีนไคติเนสจาก Bacillus circulans เข้าสู่แบคทีเรียกรดแลคติก
   Cloning of chitinase-encoding gene from Bacillus circulans into lactic acid bacteria

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการวิจัย มข. : KKU Res J
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 4 หน้า : 287-294 เดือน/ปี : 10/2549-12/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) โดยแบคทีเรียกรดแลคติค
   Study on adverse effectiveness of Lactic Acid Bacteria against Methicillin resistant Staphylococcus aureus

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Bulletin of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 3 หน้า : 47-55 เดือน/ปี : 09/2548-10/2548
   ชื่อบทความ : คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Microbiological Quality of Communal Health Products, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้า : 58-67 เดือน/ปี : 09/2548-12/2548
   ชื่อบทความ : การปนเปื้อนของเชื้อโรคที่มีอาหารเป็นสื่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   The Contamination of Food-Borne Disease in Food Supplies at Walailak University Campus

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 1 หน้า : 77-91 เดือน/ปี : 01/2548-03/2548
   ชื่อบทความ : การแยกและคัดเลือกแลคติคแอซิดแบคทีเรียที่ผลิตสารต้าน Candida albicans
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 179-187 เดือน/ปี : 12/2548-12/2548
   ชื่อบทความ : Microbiological Quality of Communal Health Products, Nakhon Si Thammarat Province
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2005, 28(4), 58-66.
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้า : 58-66 เดือน/ปี : 00/2548-00/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : การเฝ้าระวังเชื้อ Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ในผู้ป่วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
   Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) surveillance in patients at the male surgical ward, Chumporn Khet-Udomsak Hospital, Chumporn Province

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 1 หน้า : 61-72 เดือน/ปี : 01/2547-03/2547
   ชื่อบทความ : การพัฒนาวัคซีนโดยพันธุวิศวกรรม
   Genetic Engineering in Vaccine Development

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ตากสินเวชสาร (วารสารที่บรรจุอยู่ใน TJDEX) : Taksin Medical Journal
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 22 หน้า : 115-127 เดือน/ปี : 01/2547-06/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : การตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาในสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Detection of Legionella species in the environment at Walailak University Campus

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 2 หน้า : 75-90 เดือน/ปี : 04/2546-06/2546
   ชื่อบทความ : ผลของแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการทดสอบความไวของยาเจนตามัยซินต่อเชื้อ Pseudomanas aeruginosa
   Effect of calcium and magnesium on the susceptibility testing of gentamycin against Pseudomonas aeruginosa

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ตากสินเวชสาร : Taksin Medical Journal
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 2 หน้า : 29-37 เดือน/ปี : 07/2546-12/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida albicans และ Cryptococcus neoformans ของสารสกัดสมุนไพร
   Screening for antifungal of medacinal plant extracts against Candida albicans and Cryptococcus neoformans

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Bulletin of department of medical sciences
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 4 หน้า : 250-260 เดือน/ปี : 10/2545-12/2545
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : การคัดกรองฤทธ์ิต้านมะเร็งจากแบคทีเรียที่แยกได้ในทะเล. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล วรางคณา จุ้งลก สืบตระกูล วิเศษสมบัติ และ พวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563
   สถานที่ประชุม : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2563
   ชื่อบทความ : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ทนร้อนและย่อยไขมันได้ จากอาหารหมัก และเครื่องในสัตว์
    ISOLATION OF THERMO-TOLERANT LACTIC ACID BACTERIA PRODUCE LIPOLYTIC FROM FERMENTED FOOD AND ANIMAL OFFAL (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ต่วนฮาวันตีร์ ซาฮาบุดดีน สุพรรษา ก้งเซ่ง มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครัง้ ที่ 13 วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : The 13t h Srinakharinwirot University Research Conference
   สถานที่ประชุม : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การแยกจุลินทรีย์ในโคลนจากทะเล และเอ็นโดไฟต์จากฟองน้ำที่สามารถ ผลิตสารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิต้านการเจริญของเชื้อสแตปฟิ ลโลคออคอัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ และ พชร เพชรประดับ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/03/2562
   ชื่อบทความ : ฤทธ์ิต้าน methicillin-resistant Staphylococcus aureus ของ สเตรปโตมัยสีท สายพันธ์ุใหม่สองสายพันธ์ุที่แยกได้จากอากาศ พื้นที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ภาคใต้ของประเทศไทย (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11 (The 11th National Science Research Conference) หัวข้อ “Smart Science Smart World
   สถานที่ประชุม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2562
   ชื่อบทความ : การแยกแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพจากดินตัวอย่าง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ณัฐพันธ์ ทรงนาคา มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และอภิชาติ อธิไภริน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Research and Innovation for Sustainability Development
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2562
   ชื่อบทความ : Strptomyces (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ.เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน ตามสัญญารับทุนพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ สถานที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
   สถานที่ประชุม : ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
   ประเทศ : จีน เมื่อ 01/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลของอุณหภูมิต่อฤทธิ์ต้านสแตปฟิลโลคออคัสออเรียสดื้อยาเมธิซิลลินของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Entrepreneurial University: โอกาส ความหวัง อนาคต?”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย;
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2561
   ชื่อบทความ : THE EFFICACY OF HYDROGEN PEROXIDE, ETHYL ALCOHOL AND BIOACTIVE COMPOUNDS PRODUCED FROM Streptomyces sp. KB1 TISTR2304 AS EFFECTIVE DISINFECTANTS AGAINST MICROORGANISMS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul,* Kittisak Chawawisit
   ชื่อการประชุม : The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44)
   สถานที่ประชุม : ไบเทค บางนา กทม.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/10/2561
   ชื่อบทความ : การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ชนิด Clostridium perfringens, Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ในเครื่องดื่ม ที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะปิดสนิท ที่จำหน่าย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปิยธิดา สอนสารี, ปนัดดา พิบูลย์, มณฑล เลิศคณาวานิชกูล ศิริอุมา เจาะจิตต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1 : The 1st National Public Health Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของชีวสารจาก เชื้อ Brevibacillus laterosporus
    Anti-Acne Causing Bacteria Activity of Acne Gel Composed with Biocompounds Produced from Brevibacillus laterosporus (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : กมลทิพย์ เต๊ะซ่วน ปัทมาสน์ ลิ่มวรพันธ์ อัญชลี สงวนพงค์ และมณฑล เลิศคณาวนิชกุล*
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2561
   ชื่อบทความ : การคัดแยกแบคทีเรียทนร้อนจากผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อนำไปใช้เป็นหัวเชื้อการผลิตอาหาร
    Isolation of Thermo-tolerant Bacteria from Food Stuffs for Using as Starter for Food Production (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และสุพรรษา ก้งเซ่ง
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2561
   ชื่อบทความ : The Efficacy of Hydrogen Peroxide, Ethyl Alcohol and Bioactive Compounds as Effective Disinfectants Against Microorganisms (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : MonthonLERTCANAWANICHAKUL* and KittisakCHAWAWISIT
   ชื่อการประชุม : “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” “Innovation and natural products for health and well-being”
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
   ชื่อบทความ : Effect of Temperature on Adverse Effectiveness of Bioactive Compounds-Producing Streptomyces sp. Strain KB3 Against Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ,2* และ กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ1,2 Monthon Lertcanawanichakul1,2* and Kittisak Chawawisit1,2
   ชื่อการประชุม : ผลของอุณหภูมิต่อฤทธิ์ต้านสแตปฟิลโลคออคัสออเรียสดื้อยาเมธิซิลลินของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม : พะเยาวิจัย7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2561
   ชื่อบทความ : THE EFFICACY OF HYDROGEN PEROXIDE, ETHYL ALCOHOL AND BIOACTIVE COMPOUNDS PRODUCED FROM Streptomyces sp. KB1 TISTR2304 AS EFFECTIVE DISINFECTANTS AGAINST MICROORGANISMS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lertcanawanichakul M, Chawawisit K.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” : Science and Technology in Disruptive Era
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Bioactive Compounds from Culture Broth of Streptomyces sp. Strain KB3 TISTR 2305 Against Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Monthon LERTCANAWANICHAKUL1,2,*, Kittisak CHAWAWISIT1,2, Pitiporn PARNSUK1, Marisa MARNKE1 Siriwimol LEESATANAKUL1
   ชื่อการประชุม : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” 28-29 March 2017
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : การประเมินมาตรฐานและคุณภาพทางจุลชีววิทยาของสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ
     (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, ปนัดดา พิบูลย์, ประนอมจิต แสงสี และสโรชา สมัยชูเกียรติ์.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/05/2560
   ชื่อบทความ : Cytotoxicity of Active Molecules in Bioactive Compounds Produced by Streptomyces sp. KB1 TISTR2304 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lertcanawanichakul M, Chawawisit K
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)
   สถานที่ประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาถ่ายทอดยีนแบคเทอริโอซินระหว่างบาซิลลัส สปีชีส์
    The Study on Bacteriocin-Encoding Gene Transfer Between Bacillus species (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ชมพูนุท สุวรรณพร ฐิรกานต์ สุวัตถิกุล ศิริพร พลายด้วง
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย 5 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” : Phayao Research Conference5
   สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/01/2559
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และความเป็นพิษของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อสเตรปโตมัยสีท
    Antimicrobial and cytotoxic activities of bioactive compounds produced by Streptomyces sp. KB1 (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 6) “New Frontiers in Natural Products for Health and Beauty”
   สถานที่ประชุม : Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2559
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อสเตรปโตมัยซีทและบรีวิบาซิลลัส
    Mutagenicity Activity of Bioactive Compounds Produced from Streptomyces spp. and Brevibacillus spp. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ เจนวิทย์ ศรีคงแก้ว ณัฐธิดา ดำนาดี นาถนิธิ เที่ยงธรรม นิสารัตน์ ฤทธิรักษ์ และมณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม”
   สถานที่ประชุม : โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Construction of Genomic Library of Streptomyces sp. KB1 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : IN-VITRO DETERMINATION OF CHOLESTEROL LOWERING PROPERTY OF SELECTED PROBIOTIC FROM FRUITS AND VEGETABLES (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล นุชจรี จีนด้วง ทนง เอี่ยวศิริ กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ นายิกา เทวิทรภักติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่นวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" : The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42). “ Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable Future
   สถานที่ประชุม : Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2559
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะทางโมเลกุลของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล ดื้อยาต้านจุลชีพปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายในตลาดสด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Molecular Characterization of Antimicrobial-Resistant Escherichia coli in Contaminated Meat Sold at Market in Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล มูนา มาแลจะนะ อัศนะห์ ราแดง ซูซานา แวดอเลาะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การสำรวจความชุกของเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Survey of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in area of Tambon Health Promoting Hospital, Ban-Bangkoo, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล*, พวงทิพย์ ภู่พงษ์, และ สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ : National Laboratory System for Global Health Security
   สถานที่ประชุม : อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2558
   ชื่อบทความ : การคัดแยกและจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ศจี แก้วอำไพ เพชรรัตน์ ทศธรรม
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง “ประทีปถิ่น ประเทืองไทย สร้างคุณค่างานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล” : The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III)
   สถานที่ประชุม : ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Streptomyces sp. KB1 ในการต้านมะเร็งช่องปากและการเหนี่ยวนำให้เกิดตายแบบอะพอพโตซิส (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : รุ่งฤดี กิ้มเส้ง กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ วรางคณา จุ้งลก และมณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจาปี 2558 “วิจัยไทยเพื่ออนาคต” (Thai research: A vision of futurity)
   สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาการลดลงของโคเลสเตอรอลในหลอดทดลองโดยแบคทีเรียกรดแลคติกโพรไบโอติกที่คัดแยกได้จากแหล่งธรรมชาติ ตัวอย่างอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
    An In-Vitro Study of Cholesterol-Lowering Properties of Probiotic Lactic Acid Bacteria from Natural Source, Food and Food Supplements (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศรันยธร กันนัย ภาณุพงศ์ วงศ์เมือง สรารัตน์ ธราพร และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อสเตรปโตมัยซีท (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล กาญจนาถ พลเดช จุฑาภรณ์ ขวัญเทพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5: 2558 “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล” “Developing the Quality of Thai Research to the International Standards”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Purification of antimicrobial peptides produced by Brevibacillus laterosporus SA14 and Its anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus activity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kittisak Chawawisit, Monthon Lertcanawanichakul
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
   สถานที่ประชุม : Moevenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติในการสมานแผลและความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของชีวสารจากแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus SA14
    Wound Healing Property and Cytotoxicity against Normal Lymphocytes from Biocompounds Produced by Brevibacillus laterosporus SA14 (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก ลัดลาวัลย์ สนิท วราภรณ์ หมีนสัน และมณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2557 “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” : Research Adds Value Leading to Economy and Education Advancement and Sustainability of Thai Society”
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2557
   ชื่อบทความ : Antimicrobial and cytotoxic activities of bioactive compounds produced by Streptomyces sp. KB1 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kittisak Chawawisit and Monthon Lertcanawanichakul
   ชื่อการประชุม : the Health & Life Sciences Postgraduate Conference
   สถานที่ประชุม : 10 – 11th June 2014 at the Renaissance Hotel, Kelantan.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2557
   ชื่อบทความ : Screening for Anti - Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) activity among Bacteria Isolated from Natural Environments (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Monthon Lertcanawanichakul*, Sajee Kawumpai and Phecharat Thadsatham
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Anti-inflammatory Activity of Curcumin Analog in LPS-Activated RAW264.7 Cells via MAPK-Dependent Pathway (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nathnarin Somchit, Poonsit Hiransai, Chatchawan Changtam, Rungruedi Kimseng,Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ANTI-ACNE PLASTIC FILM MADE OF BIOCOMPOUNDS FROM Brevibacillus laterosporus Strain SA14 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chanutporn Ruangjarat, Natthaporn Khunrak, Bussaya Thongsinut1, Monthon Lertcanawanichakul
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท40) : The 40th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมของ ต. เทพราช อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, พวงทิพย์ ภู่พงษ์, จิรารัตน์ สองสี, วรางคณา ศรีหมอก, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย : The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I)
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาการลดลงของโคเลสเตอรอลในหลอดทดลองโดยแบคทีเรียแลคติกโพรไบโอติกที่คัดแยกได้จากแหล่งธรรมชาติ ตัวอย่างอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
    An In-Vitro Study of Cholesterol-Lowering Properties of Probiotic Lactic Acid Bacteria from Natural Source, Food and Food Supplements (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศรันยธร กันนัย ภาณุพงศ์ วงศ์เมือง สรารัตน์ ธราพร และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ” : “Thai - ASEAN : Path of Collaboration”
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2556
   ชื่อบทความ : ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THE EXTRACTS FROM GALANGA [Alpiniagalanga (L.) Willd.] AND LEMONGRASS [Cymbopogoncitratus (De ex Nees) Stapf.] AND THEIRS ALCOHOL-BASED WASH GEL ON INHIBITION OF MICROBIAL GROWTH (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pornprapa Pramounrum, Suchada Klongdee, Naiyana Keawmek, Monthon Lertcanawanichakul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (วทท39) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” (Innovative Science for a Better Life) ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : The 39 th Congress on Science and Technology of Thailand “Innovative Sciences for a Better Life” October 21 - 23, 2013 at BITEC, Bangkok, Thailand.
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/10/2556
   ชื่อบทความ : Partial Purification and Characterization of Bacteriocin-Like Inhibitory Substance (BLIS) from Brevibacillus laterosporus SA14. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : On-anong Somsap, Phuwadol Bangrak, Phuangthip Bhoopong and Monthon Lertcanawanichakul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : สถานที่ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of a bacteriocin produced by Brevibacillus laterosporus SA14 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : On-anong Somsap, Phuwadol Bangrak Phuangthip Bhoopong, Monthon Lertcanawanichakul
   ชื่อการประชุม : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II),
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : กิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียของแบคเทอริโอซินที่ผลิตโดย Brevibacillus laterosporus SA14. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อรอนงค์ สมทรัพย์ และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 "สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2556
   ชื่อบทความ : The Effect of Dexamethasone on Nitric Oxide Secretion in Lipopolysaccharide-Activated RAW 264.7 Cell Model: Influence of LPS Concentration. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchit M, Hiransai P, Lertcanawanichakul M, Chunglok W.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การย่อยสลายสีคริสตัลไวโอเลตและสีมาลาไคธ์กรีนทางชีวภาพโดยแบคทีเรียที่แยกได้จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Biodegradation of Crystal Violet and Malachite Green by an Isolated Bacteria from Microbiology Laboratory Room, Scientific and Technological Equipment Building 8,Walailak University Campus (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จิราวรรณ สังดวงยาง อ้อมใจ หนูเพ็ง และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ” : “Thai - ASEAN : Path of Collaboration”
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2555
   ชื่อบทความ : การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลน้ำในหมู่ที่ 10 และ 15 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล พวงทิพย์ ภู่พงษ์ จิรารัตน์ สองสี วรางคณา ศรีหมอก พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Cytotoxicity of Mahanine from Murraya koenigii against Colon Cancer Cell Growth (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nantawan Utaipan, Anan Athipornchai, Mayura Somchit, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Establishment of an Inflamed Intestinal Mucosa Model in Vitro (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mayura Somchit, Nantawan Utaipan, Jiraporn Jaroenpool, Poonsit Hiransai, Voranunt Suphiphat, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลน้ำในหมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 15 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล (lmonthon@wu.ac.th) พวงทิพย์ ภู่พงษ์ จิรารัตน์ สองสี วรางคณา ศรีหมอก พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย 4
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ANTIOXIDANT AND ANTICANCER PROPERTIES OF GUAVA LEAF EXTRACT AGAINST HUMAN COLON CANCER CACO-2 CELLS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mayura Somchit, Nantawan Uthaipan, Sirikarn Yiengkunchao, Siriporn Yantasiri, Saowanee Pilawas, Kathawut Korsinprasith, Preeyaporn Thongsom, Sasithorn Prakobphorn, Monthon Lertcanawanichakul, Yuttana Sudjaroen, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 7th Princess Chulabhorn International Science Congress (PC VII)
   สถานที่ประชุม : Shangri-La Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2555
   ชื่อบทความ : Curcumin Analogs Inhibited Nitric Oxide Secretion in LPS-Activated RAW 264.7 Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchit M., Changtam C., Utaipan T., Hiransai P., Lertcanawanichakul M., Chunglok W., Suksamrarn A.
   ชื่อการประชุม : Molecular Medicine Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Siriraj Hospital, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2555
   ชื่อบทความ : Antiproliferative Activity of Quercetin and Its Modified Analog 3,7-dimethoxy -5,3’,4’-trihydroxyflavone (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Utaipan T., Khetkam P., Somchit M., Lertcanawanichakul M., Chunglok W., Suksamrarn A.
   ชื่อการประชุม : The Molecular Medicine Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Siriraj Hospital, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2555
   ชื่อบทความ : Cytotoxic Effect of Andrographolide Isolated from Andrographis paniculata on Human Epithelial Cancers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Utaipan T., Duangsong T., Lertcanawanichakul M., Suksamrarn A., Chunglok W.
   ชื่อการประชุม : The Molecular Medicine Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Siriraj Hospital, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2555
   ชื่อบทความ : Cytotoxicity of Mahanine from Murraya koenigii against Colon Cancer Cell Growth (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nantawan Utaipan, Anan Athipornchai, Mayura Somchit, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : BACTERIOCIN-ENCODING GENE TRANSFER BETWEEN BACILLUS SPECIES (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ชมพูนุท สุวรรณพร ฐิรกานต์ สุวัตถิกุล และศิริพร พลายด้วง
   ชื่อการประชุม : . การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท 38) ประจำปี 2555
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/10/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากอาหารและแนวทางในการปรับปรุงสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum เพื่อใช้เป็นโพรไบโอติก
    Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Foods and Lactobacillus plantarum Strain Improvement for Using as Probiotic (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศิริรัตน์ เฉลยสรรพ สุพรรษา ก้งเซ่ง และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่ “วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา” : The 2011 National Conference of Higher Education Research Network The 21th Thaksin University Annual Conference, and 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies “Humanity; Community;The Path of Wisdom”
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/05/2554
   ชื่อบทความ : การเตรียมเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของชีวสารจาก Brevibacillus laterosporus LZ1
    Preparation of acne gel with biocompounds produced from Brevibacillus laterosporus LZ1 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กมลทิพย์ เต๊ะซ่วน ปัทมาสน์ ลิ่มวรพันธ์ อัญชลี สงวนพงค์ และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การตรวจนับแบคทีเรียกรดแลคติกด้วยแผ่น Petrifilm TM Aerobic Count Plate ที่ใช้ร่วมกับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MRS
    Enumeration of Lactic Acid Bacteria Using PetrifilmTM Aerobic Count Plate Associated with MRS Broth (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ภานุวัฒน์ นันทะกูล นางสาวรวิวรรณ เนาว์สุวรรณ์ นางสาววรัญญา ปังสี และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที 3
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Cytotoxicity and Apoptotic Induction Property of Tamarind seed Extract in Human Oral Cancer Cell Line (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นันทวัน อุทัยพันธุ์ มยุรา สมจิตร มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ยุทธนา สุดเจริญ วรางคณา จุ้งลก
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Isolation and Selection of Anti-Candida albicans Metabolites Producing Lactic Acid Bacteria from Various Sources (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tanes Sungsri, Monthon Lertcanawanichakul and Patcharaporn Siwayaprahm1
   ชื่อการประชุม : ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 4 : The 4thInt.FerVAAP
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/08/2554
   ชื่อบทความ : การศึกษาการลดระดับของโคเลสเตอรอลในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวแมนโรโกซ่าชาร์ปในหลอดทดลองโดยแบคทีเรียกรดแลคติก
    AN IN-VITRO STUDY OF THE REDUCTION OF CHOLESTEROL LEVEL IN MAN- ROGOSA-SHARPE BROTH BY LACTIC ACID BACTERIA (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Jeerasak Yartrak, Wichayaporn Yuenyang, Weeraya Pengchuay,1 Monthon Lertcanawanichakul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 หัวข้อ "วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างอนาคต : The 37th Congress on Science and Technology of Thailand "Creative Sciences for Creating the future"
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2554
   ชื่อบทความ : จุลินทรีย์เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ต้านมะเร็ง
    Microorganisms are promising sources for biologically active compounds having anticancer properties (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Warangkana Chunglok*, Monthon Lertcanawanichakul, Nantawan Utaipan, Mayura Somchit
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 : The 3 rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : แบคทีเรียบีทีควบคุมแมลงศัตรูพืช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553 เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงพลโลก : Agriculture for Life Sufficiency Economy Nourishing the World
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/07/2553
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของชีวสารจาก ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของชีวสารจาก Brevibacillus laterosporus LZ1
    Anti-acne causing bacteria activity of acne gel with biocompounds produced from Anti-acne causing bacteria activity of acne gel with biocompounds produced from Brevibacillus laterosporus LZ1 (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 : Thailand Research Expo 2010
   สถานที่ประชุม : เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2553
   ชื่อบทความ : การคงอยู่ของพลาสมิดลูกผสมใน Escherichia coli 2 สายพันธุ์
    Segregrational Stability of Recombinant Plasmids in Two Different Escherichia coli Strains (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 “พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์” : The 20th Thaksin University Annual Conference : Thai Society Development with Creative Research.
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2553
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านมะเร็งของแบคทีเรียที่แยกได้จากทะเล
    Anticancer activitiy of bioactive compound produced from marine bacteria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วรางคณา จุ้งลก และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : Thailand Research symposium 2010
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2553
   ชื่อบทความ : Screening of actinomycetes producing anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus from soil samples in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sumeth Naorungrote, Warangkana Chunglok, Monthon Lertcanawanichakul and Phuwadol Bangrak
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางการวิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/11/2553
   ชื่อบทความ : คุณสมบัติของโพรไบโอติกส์แลคโตบาซิลไลที่คัดแยกได้จากแตงกวา
    Probiotic Properties Lactobacillus Strains Isolated from Cucumber (Cucumis sativus) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และนายิกา เทวินทรภักติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 “พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์” : The 20th Thaksin University Annual Conference : Thai Society Development with Creative Research.
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2553
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการคงอยู่ของพลาสมิดลูกผสมในเชื้อ Escherichia coli 2 สายพันธุ์
    Segregrational Stability of Recombinant Plasmids in Two Different Escherichia coli Strains (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จุฑามาศ เจริญสุขและมณฑล เลิศคณาวนิชกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553“พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์” : The 20th Thaksin University Annual Conference : Thai Society Development with Creative Research.
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2553
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นพิษของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus SA14 ต่อเซลล์มะเร็งช่องปากและเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติ
    Investigation of the cytotoxicity of biocompounds produced from Brevibacillus laterosporus SA14 on human oral carcinoma cells and normal lymphocytes (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นันทวัน อุทัยพันธ์, สุรดา เศรษฐการ, ศิริประภา สารานพคุณ, สมพร ทาบัว, ลัดลาวัลย์ สนิท, วราภรณ์ หมีนสัน, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และ วรางคณา จุ้งลก.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 36th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Bangkok International Trade&Exhibition Center (BITEC), Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2553
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
    Activity of litchi seed extract against human oral carcinoma cell line (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยุทธนา สุดเจริญ, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และ วรางคณา จุ้งลก.
   ชื่อการประชุม : The 20th Thaksin University Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Songkla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดสมุนไพรไทย
    Antimicrobial Activities of Thai Herb Extracts (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นไทสำหรับสังคมไทย : The 19th Thaksin University Annual Conference : Research and Development for Thai Society
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เจ บี หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/09/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ของบรีวิบาซิลลัสเลเทอโร สปอรัสสายพันธุ์ เอสเอ14 ในการต้านการเจริญสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน
    Study on Brevibacillus laterosporus Strain SA14 For Associated Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Activity (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 34 : THE 34TH CONGRESS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY THAILAND (STT 34)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2551
   ชื่อบทความ : การศึกษาคุณสมบัติของเมตาบอไลต์จากแบคทีเรียหมายเลข SA14, SA15 หรือ SA16 ที่มีฤทธิ์ต้านสแตปฟิลโลคอคคัสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน
    Characterization of anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus activity of metabolites produced by bacterial isolated SA14, SA15 or SA16 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการไขปริศนาสิ่งมีชีวิต : Biodiversity and Solved Mystery of Life
   สถานที่ประชุม : วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/10/2551
   ชื่อบทความ : Study on Brevibacillus laterosporus Strain SA14 For Associated Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Activity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโลกแห่งความท้าทาย : THE 34TH CONGRESS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY THAILAND (STT 34) : SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR GLOBAL CHALLENGES
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2551
   ชื่อบทความ : Study on Brevibacillus laterosporus Strain SA14 For Associated Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Activity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโลกแห่งความท้าทาย
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2551
   ชื่อบทความ : การศึกษาคุณสมบัติของเมตาบอไลต์จากแบคทีเรียหมายเลข SA14, SA15 หรือ SA16 ที่มีฤทธิ์ต้านสแตปฟิลโลคอคคัสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน
    Characterization of anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus activity of metabolites produced by bacterial isolated SA14, SA15 or SA16 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการไขปริศนาสิ่งมีชีวิต : Biodiversity and Solved Mystery of Life
   สถานที่ประชุม : วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/10/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความทนทานพีเอชของแบคทีเรียกรดแลคติคที่ออกฤทธิ์ต้านรา
    pH tolerance of antifungal producing lactic acid bacteria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33 : The 33 rd Congress on Science and Technology, Thailand (STT 33)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : การศึกษาการคงอยู่ของพลาสมิดอนุพันธุ์อนุพันธุ์ที่มาจาก pBC16 ใน Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
    Study on segregrational stability of pBC16-derived plasmid in Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33 : The 33 rd Congress on Science and Technology, Thailand (STT 33)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
   ชื่อบทความ : ความทนทานพีเอชของแบคทีเรียกรดแลคติคที่ออกฤทธิ์ต้านรา
    pH tolerance of antifungal producing lactic acid bacteria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33 : The 33 rd Congress on Science and Technology, Thailand (STT 33)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ :
    Plasmid vector,pOri253, for expression of chitinase-encoding gene from Bacillus circulans in Lactic acid bacteria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่ 32 : 32nd Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2549
   ชื่อบทความ : ผลของแมกนีเซียมซัลเฟตและแคลเซียมคลอไรด์ต่อการทดสอบความไวของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ต่อยาเจนตามัยซิน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 30 : Medical Technology : Integrative Mission fof Health Promotion and Quality of life
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อุดรธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ :
    Construction of plasmid vector for expression of bacteriocin N15-encoding gene and effect of engineered bacteria on Ecterococcus faecalis (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 : 31st Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2548
   ชื่อบทความ : การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ วิเคราะห์หาสารโลหะหนัก และจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2547
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/10/2548
   ชื่อบทความ : การใช้รูปแบบกรดไขมันเพื่อการจัดจำแนกเชื้อ Legionella species (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/12/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Isolation and selection of antifungal producing lactic acid bacteria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th ASEAN Conference in Medical Laboratory Technology
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/04/2547
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : ฟันสวย ยิ้มใส โรงเรียนวัดโมคลานใส่ใจสุขภาพฟัน (โรงเรียนวัดโมคลาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • ส่งงานวิจัย (ประดิษฐ์) เรื่อง "เจลทาสิวผสมแบคทีริโอซินที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิว" เข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016) ภายใต้แนวคิด Innovation for Live and Living : Smart Living, Food, Health and Wellness ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2552