:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. หมุดตอเล็บ  หนิสอ
   Assoc.Prof.Dr. Mudtorlep Nisoa
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2931, 0-7567-2005
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2931, 2005
   E - mail  nmudtorl@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Plasma Physics
  มหาวิทยาลัย  Nagoya University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Plasma Physics
  มหาวิทยาลัย  Nagoya University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  31/10/2544
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาฟิสิกส์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิชาฟิสิกส์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน
   ผู้เขียน : เกศินี ศรีรัตนโชติ วรวรรณ พันพิพัฒน์ หมุดตอเล็บ หนิสอ มนัส ชัยจันทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2562-05/2563
   ชื่อบทความ : Development of high-temperature multi-magnetron microwave furnace for material processing
   ผู้เขียน : Direk Boonthum, Singkarn Chanprateep, Chesta Ruttanapun and Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 3 หน้า : 494-500 เดือน/ปี : 05/2562-06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Rapid preparation of molecularly imprinted polymers by custom-made microwave heating for analysis of atrazine in water
   ผู้เขียน : Pamornrat Kueseng, Mudtorlep Nisoa, Chonlatid Sontimuang3
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Sep Sci
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 41 หน้า : 2783–2789 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Modelling and Electrical Characteristics of the Thailand Plasma Focus-II (TPF-II)
   ผู้เขียน : Arlee TAMMAN, Mudtorlep NISOA1, Boonchoat PAOSAWATYANYONG, Dheerawan BOONYAWAN, Nopporn POOLYARAT and Thawatchai ONJUN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 6 หน้า : 471 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Chemical deterioration and discoloration of semi-dried tilapia processed by sun drying and microwave drying
   ผู้เขียน : Chaijan, M., Panpipat, W. and Nisao, M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Drying Technology.
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 5 หน้า : 642-649 เดือน/ปี : 01/2560-09/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effects atmospheric radio-frequency plasma treatment on popping characteristics of popped rice and its nutritional evaluation
   ผู้เขียน : Kanokwan Puangjinda , Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Innovative Food Science and Emerging Technologies
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : - หน้า : 119-124 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
   ชื่อบทความ : Argon Plasma Treatment of Tapioca Starch Using a Semi-continuous Downer Reactor
   ผู้เขียน : Weerawut Chaiwat1& Rungtiwa Wongsagonsup2& Nutticha Tangpanichyanon & Tanchanok Jariyaporn & Panakamol Deeyai & Manop Suphantharika & Asira Fuongfuchat & Mudtorlep Nisoa & Somsak Dangtip
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Bioprocess Technol
   เล่มที่ : 165 ฉบับที่ : 9 หน้า : 1125-1134 เดือน/ปี : 02/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Combined antibacterial activity of green tea extract with atmospheric radio-frequency plasma against pathogens on fresh-cut dragon fruit
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Kanockwan Puangjinda, Saifon Phothisuwan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 1 หน้า : 291 เดือน/ปี : 04/2558-05/2558
   ชื่อบทความ : Fabrication and characteristics of phase control microwave power for jasmine volatile oil extraction
   ผู้เขียน : Sarana Sommano, Priwan Kerdtongmee, Mayuree Chompoo and Mudtorleb Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Essential Oil Research
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 4 หน้า : 316 เดือน/ปี : 02/2558-05/2558
   ชื่อบทความ : Effect of Strong Correlation of Mg2+-doped into Cr3+ Sites of CuCrO2 on Thermoelectric Properties
   ผู้เขียน : CHESTA RUTTANAPUN, ANEK CHAROENPHAKDEE, MUDTORLEP NISOA, PENNAPA MUTHITAMONGKOL, CHANCHANA THANACHAYANONT, AND SANTI MAENSIRI5
   แหล่งตีพิมพ์ : : Integrated Ferroelectrics
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 165 หน้า : 45-52 เดือน/ปี : 10/2558-10/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of essential oils and their main components enhanced by atmospheric RF plasma
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : - หน้า : 97-99 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Effect of cold atmospheric plasma on antifungal activities of clove oil and eugenol against molds on areca palm (Areca catechu) leaf sheath
   ผู้เขียน : Narumol Matan , Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan, Tanong Aewsiri
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Biodeterioration & Biodegradation
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : - หน้า : 196-201 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Combined antibacterial activity of green tea extract with atmospheric radio-frequency plasma against pathogens on fresh-cut dragon fruit
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Kanockwan Puangjinda, Saifon Phothisuwan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Control
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : - หน้า : 291-296 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Preliminary numerical study of Thailand Plasma Focus II (TPF-II) design
   ผู้เขียน : Arlee Tamman, Mudtorlep Nisoa . Thawatchai Onjun
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Modern Physics: Conference Series
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 1460334 หน้า : 6 เดือน/ปี : 01/2557-09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Inhibition of Aspergillus flavus on agar media and brown rice cereal bars using cold atmospheric plasma treatment
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Microbiology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 161 หน้า : 107-111 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Low pressure RF plasma effects on the mould control, physical quality, nutritional value, mineral content and trace element content of a brown rice snack bar
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Food and Nutrition Research
   เล่มที่ : 52 ฉบับที่ : 2 หน้า : 8794 เดือน/ปี : 05/2556-05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : In vitro and in vivo of citronella oil for the control of spoilage bacteria of semi dried round scad (Decapterus maruadsi)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit , Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Medicinal and Aromatic Plants
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 3 หน้า : 234-239 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : Microwave drying of cooked brown rice and the effect on the nutrient composition and some essential tract elements
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan, Mudtorlep nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 05/2555-05/2555
   ชื่อบทความ : Effect of microwave and sun drying on the quality of red chili
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Wassana Nilrath, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Science Technology and Nutrition
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 29-40 เดือน/ปี : 10/2555-10/2555
   ชื่อบทความ : Color and hardness of Durian chips irradiated by controlled low power microwave
   ผู้เขียน : C. Suwanchote, J. Weerakul, C. Sirisathitkul and M. Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Food Science and Biotechnology
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1767-1770 เดือน/ปี : 12/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : In vitro and in vivo antifungal activities of various gas species under plasma jet treatment against brown rice cereal spoilage molds
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Food Research Journal
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 00 เดือน/ปี : 01/2555-01/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาโมดูลขยายคลื่นวิทยุแบบพุช-พูล ความถี่ 118 เมกกะเฮิร์ตซ์ กำลัง 300 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง
   ผู้เขียน : ธรรมนูญ ศรีน่วม, พันธ์ศักดิ์ เกิดทองมี, สัมภาส ฉีดเกตุ และ หมุดตอเล็บ หนิสอ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
   เล่มที่ : ปีที่ 35 ฉบับที่ : 4 หน้า : 443 -454 เดือน/ปี : 10/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Development of compact high voltag e switched mode power supply for microwave plasma sources supply for low pressure plasma
   ผู้เขียน : P. Kerdtongmee , D. Srinoum and M. Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of Instrumentation
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 08/2554-08/2554
   ชื่อบทความ : Upflow bio-filter circuit (UBFC): Biocatalyst microbial fuel cell (MFC) configuration and application to biodiesel wastewater treatment
   ผู้เขียน : Chontisa Sukkasem a,b,⇑, Sunee Laehlah a, Adilan Hniman c, Sompong O’thong, Piyarat Boonsawang, Athirat Rarngnarong, Mudtorlep Nisoa, Pansak Kirdtongmee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioresource Technology
   เล่มที่ : 102 ฉบับที่ : 1 หน้า : 10363-1037 เดือน/ปี : 09/2554-10/2554
   ชื่อบทความ : Development of a compact permanent magnet helicon plasma source for ion beam bioengineering
   ผู้เขียน : P. Kerdtongmee, D. Srinoum, and M. Nisoa
   แหล่งตีพิมพ์ : : REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
   เล่มที่ : 82 ฉบับที่ : 103503 หน้า : 1-5 เดือน/ปี : 10/2554-11/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Surface hydrophobic modification of cellulose membrane by plasma-assisted deposition of hydrocarbon films
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa and Pikul Wanichapichart
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin J. Sci. Technol
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 1 หน้า : 97-101 เดือน/ปี : 01/2553-02/2553
   ชื่อบทความ : Development of Compact Permanent-Magnet Stacks for Helicon Plasma Source Using in Ion Beam Breeding
   ผู้เขียน : Pansak Kerdtongmee, Mudtorlep Nisoa and Dhammanoon Srinoum
   แหล่งตีพิมพ์ : : Frontier of Applied Plasma Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 59-62 เดือน/ปี : 01/2553-12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Characteristics of chitosan membranes modified by argon plasmas
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Surface & Coatings Technology
   เล่มที่ : 203 ฉบับที่ : 17-18 หน้า : 2531–2535 เดือน/ปี : 06/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : ลักษณะเฉพาะของการกำเนิดโอโซนด้วยเทคนิค Atmospheric surface glow barrier discharge
   Characteristics of ozone production by using atmospheric surface glow barrier discharge

   ผู้เขียน : Mudtorlep NISOA and Dhammanoon SRINUAM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 283-290 เดือน/ปี : 06/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : Development of a microwave heating system using slotted wave guide antenna
   ผู้เขียน : P. Kerdtongmee, M. Nisoa, T. Srinuam, M. Nakhon, J. Kalaka
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Physics
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 113-115 เดือน/ปี : 01/2552-12/2552
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Facile preparation of polybenzoxazine-based carbon microspheres with nitrogen functionalities: Effects of mixed solvents on pore structure and supercapacitive performance
   ผู้เขียน : Uthen Thubsuang, Suphawadee Chotirut, Apisit Thongnok, Archw Promraksa, Mudtorlep Nisoa, Nicharat Manmuanpom, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : Frontiers of Chemical Science and Engineering
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effect of antioxidants on physical characteristics and oxidative stability of beta-carotene enriched nanoemulsion under accelerated storage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kesinee SRIRATTANACHOT1, Manat CHAIJAN1, Mudtorlep NISOA2 and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Effects of Cold Plasma on Physicochemical Properties of ftCarotene Enriched Nanoemulsion Model System (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kesinee Srirattanachotl, Manat Chaijanl, Mudtorlep Nisoa2 and Worawan Panpipatl
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Low-pressure microwave heating system for drying of swiftlet bird’s nest (บรรยาย)
   ผู้เขียน : M. Nisoa and P. Kerdthongmee
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Conference on Agricultural and Food Engineering
   สถานที่ประชุม : Department of Biological and Agricultural Engineering Faculty of Engineering Universiti Putra Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 23/08/2559
   ชื่อบทความ : Development of industrial prototype of microwave technology for drying of agricultural products (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mudtorlep NISOA and Priwan KERDTONGMEE
   ชื่อการประชุม : The 20th International Drying Symposium (IDS2016)
   สถานที่ประชุม : Gifu, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 07/08/2559
   ชื่อบทความ : High-voltage and high-frequency power sources for production of high-pressure cold plasmas (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 2nd Asian International Workshop on Advanced Plasma Technology and Applications
   สถานที่ประชุม : ChiangMai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/02/2559
   ชื่อบทความ : Study of High-Energy Electron by Pulse X-ray Emission Characteristics in TPF-II Plasma Focus Device (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Arlee Tamman, Mudtorlep Nisoa, Boonchoat Paosawatyanyong and Thawatchai Onjun
   ชื่อการประชุม : 18th International Congress on Plasma Physics
   สถานที่ประชุม : Taiwan
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/06/2559
   ชื่อบทความ : Design of high temperature microwave furnace for preparation of highly efficient thermoelectric material (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Direk boontham , Chesta Ruttanapun and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SPC2016
   สถานที่ประชุม : Ubonrattani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/06/2559
   ชื่อบทความ : Molecularly Imprinted Solid Phase Extraction for Analysis of Atrazine Herbicide in Aqueous Samples (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pamornrat Kueseng, Mudtorlep Nisoaand Chonlatid Sontimuang
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon si thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Development of microwave-infrared drying system for industrial prototype of STR20 production (บรรยาย)
   ผู้เขียน : M. Nisoa and Pr. Kerdtongmee
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress2015
   สถานที่ประชุม : Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2558
   ชื่อบทความ : Simulation and design high-temperature microwave furnace for thermoelectric material synthesis results (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Direk Boonthum, Arthit Panna, Mudtorlep Nisoa and Chesta Ruttanapun
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress2015
   สถานที่ประชุม : Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2558
   ชื่อบทความ : Development of 3.3 kJ Small Plasma Focus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. Tamman and M. Nisoa
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress2015
   สถานที่ประชุม : Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2558
   ชื่อบทความ : Physics Innovations for Agro-Industry (บรรยาย)
   ผู้เขียน : M. Nisoa
   ชื่อการประชุม : Interdisciplinary research and development
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/06/2558
   ชื่อบทความ : System Inductance and Current Sheath Velocity Measurement for a Small Plasma Focus (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Tamman, M. Nisoa, B. Paosawatyanyon and T. Onjun
   ชื่อการประชุม : International Conference on Plasma Science and Applications2015
   สถานที่ประชุม : Isfahan
   ประเทศ : อิหร่าน เมื่อ 08/09/2558
   ชื่อบทความ : System Inductance and Current Sheath Velocity Measurement for a Small Plasma Focus, TPF-II (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Tamman, M. Nisoa, B. Paosawatyanyong and T. Onjun
   ชื่อการประชุม : ICPSA2015
   สถานที่ประชุม : Isfahan
   ประเทศ : อิหร่าน เมื่อ 05/09/2558
   ชื่อบทความ : Compact helicon plasma for high-density ion beam production (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa and Pansak Kerdtongmee
   ชื่อการประชุม : The 19thInternational Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams
   สถานที่ประชุม : ChiangMai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/11/2558
   ชื่อบทความ : Preliminary Test of the Self-Heating Ion Source in Thailand Plasma Focus II (TPF-II) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Arlee Tamman, Mudtorlep Nisoa1, Boonchoat Paosawatyanyong and Thawatchai Onjun
   ชื่อการประชุม : The 19thInternational Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams
   สถานที่ประชุม : ChiangMai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Characteristics, phytochemical and antioxidant activity of oval and round varieties Gac fruit (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Visaka ANANTAWAT Warangkana ANGKANANON Wittawat RHATRONGWANG Phanpen WATTANAARSAKIT Mudtolep NISOA
   ชื่อการประชุม : The 1St International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Effects of drying on characteristics of Gac fruit extract coated Sangyod rice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Visaka ANANTAWAT Warangkana ANGKANANON Wittawat RHATRONGWANG Phanpen WATTANAARSAKIT Mudtolep NISOA
   ชื่อการประชุม : The 1St International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Effect of spray drying conditions on physicochemical and antioxidant activity of Gac fruit aril powder (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Angkananon, W., Nisoa, M., Wattanaarsakit, P., & Anantawat, V.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference: Research for Green Living
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Product development of brown rice snack bars from Khai Mod Rin. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 16th Food Innovation Asia Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2557
   ชื่อบทความ : Effect of moisture content and popping time on the quality of popped rice from Khai Mod Rin3 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Engineering physics research: a case study of high-efficient microwave heating technology for agricultural applications (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : M. Nisoa, Pr. Kerdtongmee, A. Panna, A Plodkeaw and S. Cheedket
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress SPC2014
   สถานที่ประชุม : Nakhon Ratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2557
   ชื่อบทความ : Measurement of high-power microwave in cavity by using monopole antenna (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : D. Boonthum, A. Panna and M. Nisoa
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress SPC2014
   สถานที่ประชุม : Nakhon Ratchasima, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Enhancement of antifungal activity by using essential oil and atmospheric RF plasma on the surface of cellulose based food packaging (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa, Narumol Matan, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : 3nd International on Plasma Bio-Science2013 (ISPB2013)
   สถานที่ประชุม : JeJu Island, South Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 27/06/2556
   ชื่อบทความ : Efficacy of green tea extracts in reducing coliform bacteria in raw goat milk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 15th Food Innovation Asia Conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2556
   ชื่อบทความ : Effect of green tea on inactivation of bacteria in raw goat milk (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kanockwan Puangjinda, Narumol Matan, Visaka Anantawat, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : 13th ASEAN Food Conference
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 09/09/2556
   ชื่อบทความ : Preliminary Studies of small Plasma Focus for 18F Production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Arlee Tamman, Mudtorlep Nisoa and Thawatchai Onjun
   ชื่อการประชุม : International conference on plasma science and application 2013
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 04/12/2556
   ชื่อบทความ : Atmospheric plasma brushes and their applications in food technology ()
   ผู้เขียน : M. Nisoa, C. tesanu, K. Suhem, Na Matan and Ni Matan
   ชื่อการประชุม : International conference on plasma science and application 2013
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 04/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Antifungal activity of an areca palm (Areca Catechu) leaf sheath treated with low pressure RF plasma in volatile clove oil atmospheres (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : Control of Aspergillus flavus in brown rice cereal using air plasma jet treatment. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : European Symposium on Food Safety
   สถานที่ประชุม : Warsaw
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 21/05/2555
   ชื่อบทความ : The impact of a rice breakfast on the body mass index and grade point average of primary school children in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food Science and Nutrition
   สถานที่ประชุม : Kota Kinabalu, Sabah
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Nutritional and mineral content of crispy brown rice before and after deep frying (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan, Mudtorlep nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Food Science and Nutrition
   สถานที่ประชุม : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 01/04/2555
   ชื่อบทความ : Design of waveguide for high efficiency of microwave power transfer (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Arthit, Panna, Apinun Plodkeaw and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SPC2012
   สถานที่ประชุม : Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2555
   ชื่อบทความ : 3D simulations of microwave field in multimode cavity for industrial microwave by Meep (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apinun Plodkeaw and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SPC2012
   สถานที่ประชุม : Phranakhon Si Ayutthaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2555
   ชื่อบทความ : Microwave heating systems for weevil control (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praiwan Kerdtongmee and Mudtrolep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SPC2012
   สถานที่ประชุม : Phranakhon Si Ayutthaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2555
   ชื่อบทความ : Development of RF technology for cold atmospheric plasma jet productions ()
   ผู้เขียน : M. Nisoa, D. Srinoum, C. tesanu, Na Matan, and Ni Matan
   ชื่อการประชุม : SPC2012
   สถานที่ประชุม : Phranakhon Si Ayutthaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2555
   ชื่อบทความ : Synergistic effect of atmospheric argon plasma treatment on antibacterial activity of volatile clove oil against Escherichia coli (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The international workshop on advance plasma technology for green energy and biomedical applications
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2555
   ชื่อบทความ : Modeling of atmospheric plasma effect on germination of Aspergillus flavus based on response surface methodology (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The international workshop on advance plasma technology for green energy and biomedical applications
   สถานที่ประชุม : chiangmai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2555
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้พลาสมาเย็นเพื่อยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวกล้องสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กิติยา สุเหม, นฤมล มาแทน, หมุดตอเล็บ หนิสอ, นิรันดร มาแทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Enhancement in antibacterial activity of essential oil using atmospheric pressure plasma (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : International conference on antimicrobial research
   สถานที่ประชุม : Lisbol
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Chili drying using microwave oven for a reduction of contamination from mold and foodborne pathogens. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Wassana Nilrath, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : Food Innovation Asia Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Development of Cold Atmospheric Plasmas jet for Sterilization of Fruits and Packaging (บรรยาย)
   ผู้เขียน : M. Nisoa, P. Kerdtongmee, D. Srinoum, C. Umongno and D. Boonyawan
   ชื่อการประชุม : The 4th International Workshop on Plasma Application & Hybrid Functionally Materials
   สถานที่ประชุม : Convention Centre of Victoria University, Melbourne
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 11/03/2554
   ชื่อบทความ : Development of microwave technology for agricultural industry ()
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa, Priwan Kerdthongmee and Kesinee Meebunmaak
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2011
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : Development of natural fiber electrodes for microbial fuel cell by magnetron plasma sputtering (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa, Dhammanoon Srinoum, Pansak Kerdthongmee and Chontisa Sukkasem
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2011
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : Development of low-pressure microwave heating system for drying of swiftlet’s nest (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kesinee Meebunmaak, Priwan Kerdthongmee and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2011
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : Characteristics of compact permanent magnet helicon plasma source generating at very high radio frequency (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pansak Kerdthongmee, Dhammanoon Srinoum and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2011
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : Development of 500 W, VHF Frequency RF power source using for helicon plasma (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Dhammanoon Srinoum, Mudtorlep Nisoa and Pansak Kerdthongmee
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress2011
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : Large scale microwave heating system for drying of herbs (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Priwan Kerdthongmee, Kesinee Meebunmaak and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2011
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : Simulation of microwave propagation in multimode cavity mounted with antenna array (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apinan Plodkeaw and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress2011
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2554
   ชื่อบทความ : Development of RF technology for plasma applications ()
   ผู้เขียน : M. Nisoa, D. Srinoum and C. tesanu
   ชื่อการประชุม : Asian Workshop on Plasma Technology
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นธาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/08/2554
   ชื่อบทความ : Development of class-E, 13.56 MHz Solid State RF Amplifier for plasma production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : D. Srinoum1, M. Nisoa and C. tesanu
   ชื่อการประชุม : The lSt Asian Workshop on Plasma Technology
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นธาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/08/2554
   ชื่อบทความ : Development of microwave power system for plasma production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pr. Kerdtongmee, P. Kerdtongmee, K. Meebunmaak and M. Nisoa
   ชื่อการประชุม : The lSt Asian Workshop on Plasma Technology
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นธาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/08/2554
   ชื่อบทความ : Development of compact permanent magnet helicon plasma source for ion beam bioengineering (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Kerdtongmee, D. Srinoum and M. Nisoa
   ชื่อการประชุม : lSt Asian Workshop on Plasma Technology
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นธารา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/08/2554
   ชื่อบทความ : Effect of low pressure RF plasma on mineral content and other quality parameters of rice snack bar (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kitiya Suhem, Narumol Matan, Mudtorlep Nisoa, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : Food Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Surabaya, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 28/10/2554
   ชื่อบทความ : Efficacy of clove oil in the inactivation of Aspergillus flavus on peanuts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan and Sopa Jantamas
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
   ชื่อบทความ : Effect of low pressure RF plasma containing clove oil on growth formation by Aspergillus niger in culture media (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narumol Matan, Nirundorn Matan, Mudtorlep Nisoa, Saifon Phothisuwan.
   ชื่อการประชุม : The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : S-Parameter to Measure the Complex Permittivity of Dielectric Material Model (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apinan Plodkeaw and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2010
   สถานที่ประชุม : Kanchanaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2553
   ชื่อบทความ : Development of Herb Microwave Drying System (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Priwan Kerdthongmee, Kesinee Meebunmaak and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2010
   สถานที่ประชุม : Kanchanaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2553
   ชื่อบทความ : Development of Compact Helicon Plasma Source Generating at Very High Radio Frequency (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pansak Kerdthongmee, Dhammanoon Srinoum and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2010
   สถานที่ประชุม : Kanchanaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2553
   ชื่อบทความ : Development of 2 kW, 118 MHz RF Power Source by Power Combinations Technique Using in Synchrotron Light Radiation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Dhammanoon Srinoum, Mudtorlep Nisoa and Sampart Chedket
   ชื่อการประชุม : SIAM Physics Congress 2010
   สถานที่ประชุม : Kanchanaburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2553
   ชื่อบทความ : Design of Compact Permanent-Magnet Helicon Plasma Source for Ion Beam Breeding (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pansak Kerdthongmee, Dhammanoon Srinoum and Mudtorlep Nisoa
   ชื่อการประชุม : The 17th Annual Meeting of IAPS International Workshop 2010
   สถานที่ประชุม : Heaundae Centum Hotel, Busan
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 26/02/2553
   ชื่อบทความ : Plasma-enhanced magnetron-sputtered deposition of platinum on powdered activated carbon for microbial fuel cell electrodes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mudtorlep Nisoa, Pansak Kerdthongmee and Dhammanoon Srinoum
   ชื่อการประชุม : The 17th Annual Meeting of IAPS International Workshop 2010
   สถานที่ประชุม : Heaundae Centum Hotel, Busan
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 26/02/2553
   ชื่อบทความ : Control of food-borne pathogens in semi dried round scad fish (Decapterus maruadsi) using UV-C irradiation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Praphatsorn Jaroenkit, Narumol Matan and Mudtorlep nisoa
   ชื่อการประชุม : International Conference on Agriculture and Agro-Industry (food, health and trade)
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University, Chiang Rai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/11/2553
   ชื่อบทความ : Plasma-enhanced magnetron sputtereddeposition of Cobalt on natural fiber for microbial fuel cell electrodes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : M. Nisoa, D. Srinoum, P. Kerdtongmee and C. Sukkasem
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Plasma Science and Applications
   สถานที่ประชุม : Xiamen, Fujian Province, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 25/10/2553
   ชื่อบทความ : Development of Compact Permanent Magnet Helicon Plasma Source for Plant Breeding (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Kerdtongmee, D. Srinoum and M. Nisoa
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Plasma Science and Applications
   สถานที่ประชุม : Xiamen, Fujian Province
   ประเทศ : จีน เมื่อ 25/10/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Physics and Mathematical Modeling of RF Energy Absorption by Larvae in Rambutan Fruit (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2009
   สถานที่ประชุม : CHA-AM PHETCHBURI
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2552
   ชื่อบทความ : Development of 118 MHz High Power Solid State RF Amplifier For Siam Photon Sourc (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress2009
   สถานที่ประชุม : CHA-AM PHETCHBURI
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2552
   ชื่อบทความ : Microwave Vacuum Drying System for Swiftlet’s Nest (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2009
   สถานที่ประชุม : Cha-am Phetchburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2552
   ชื่อบทความ : Physics of Microwave for Undergraduate Laboratory (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2009
   สถานที่ประชุม : Cha-am Phetchburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2552
   ชื่อบทความ : Characteristics of Permanent-Magnet Compact Helicon Plasma Source (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2009
   สถานที่ประชุม : Cha-am Phetchburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2552
   ชื่อบทความ : Development of Microwave Drying System for Rubber Wood (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Siam Physics Congress 2009
   สถานที่ประชุม : Cha-am Phetchburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2552
   ชื่อบทความ : Physics and mathematical modeling of rf energy absorption by dielectric materials (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Plasma Diagnostics and Applications
   สถานที่ประชุม : National Institute of Education NTU Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 02/07/2552
   ชื่อบทความ : Development of 13.56 MHz High Power Solid State RF Amplifier for plasma production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Plasma Diagnostics and Applications
   สถานที่ประชุม : National Institute of Education NTU Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 02/07/2552
   ชื่อบทความ : Characteristics of atmospheric plasma jet produced by resonant inverter power supply ()
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Plasma Diagnostics & Applications
   สถานที่ประชุม : National Institute of Education, NTU, Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 02/07/2552
   ชื่อบทความ : Compact microwave plasma source for material processing (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Plasma Diagnostics & Applications
   สถานที่ประชุม : National Institute of Education, NTU, Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 02/03/2552
   ชื่อบทความ : Microwave power system for plasma production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : International Workshop on Plasma Diagnostics & Applications
   สถานที่ประชุม : National Institute of Education, NTU, Singapore
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2552
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อการอบแห้งประสิทธิภาพสูง ()
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552
   สถานที่ประชุม : โรงแรงทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายพฤติกรรมการดูดกลืนคลื่นวิทยุ ของตัวอ่อนแมลงในผลเงาะ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี2552
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
   ชื่อบทความ : การพัฒนาหม้อนึ่งลูกประคบชนิดกึ่งอัตโนมัติสำหรับแพทย์แผนไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี2552
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2552
   ชื่อบทความ : Development of permanent-magnet compact helicon plasma source for ion beam breeding (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : 10th International workshop on plasma-based ion implantation and deposition
   สถานที่ประชุม : National Institute for Space Research
   ประเทศ : บราซิล เมื่อ 07/09/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน งานวิจัยสู่ชุมชน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Plasma Diagnostic for Fusion Reactor ครั้งนี้ จึงมุ่งหวังเพื่อให้นักวิจัยและบุคลากรด้านพลาสมาและพลังงานฟิวชั่นในประเทศเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านพลาสมา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนของเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบวัดพลาสมา ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการวัดพลังงานของพลาสมาที่มีความซับซ้อน รวมทั้ง การได้ ลงมือปฏิบัติสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับระบบวัดพลาสมากับผู้เชี่ยวชาญในแขนงสาขาวิชาดังกล่าวนั้น จึงเป็นการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยในด้านนี้ต่อไป
 • การทดสอบเครื่องกำเนิดพลาสมาด้วยคลื่นเฮลิคอน การปรับปรุงแก้ไขเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุ ระบบป้องกันคลื่นรบกวน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : เครื่องอบแห้งสะตอด้วยอากาศแห้งที่อุณหภูมิต่ำ
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2561 ประเภทรางวัล รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตการเกษตร
   ชื่อรางวัล : รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทรางวัลนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
   จาก : สำนักงาน ก.พ.ร.
   เมื่อ : 09/01/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 13576 - เครื่องอบปรับปรุงพลอยธรรมชาติระบบพลาสมาไมโครเวฟ
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 02/02/2561 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
  พ.ศ.2556
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 8004 - เครื่องอบแห้งลูกเดือยสำหรับแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 18/04/2556 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 8445 - เครื่องให้ความร้อนวัสดุผสมยางก่อนขึ้นรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 25/10/2556 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
  พ.ศ.2554
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 6562 - เครื่องให้ความร้อนเมลามีนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 06/09/2554 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 6562 - เครื่องให้ความร้อนเมลามีนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 06/09/2554 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : นวัตกรรมเตาเผาไมโครเวฟ แบบหลายหัวเพื่อสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเลคตริคประสิทธิภาพสูง
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 06/09/2554
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เทคโนโลยีไมโครเวฟความดันต่ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรไทย
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 06/09/2554
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
  พ.ศ.2555
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทำลายมอดด้วยคลื่นไมโครเวฟ
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 06/09/2554
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
  พ.ศ.2553
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เทคโนโลยีอบแห้งไมโครเวฟและเครื่องอบแห้งรังนกแอ่น
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : 06/09/2554
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)