:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุวัจนา  ธรรมโชติ
   Mrs. Suwatjana Thammachot
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2228, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2228, 2201,2224
   E - mail  psuwatja@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บัญชีมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2532
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  Property Economics
  มหาวิทยาลัย  Queensland University of Technology
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2538
 
  วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2525-2529
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/03/2544
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตร  หลักสูตรบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/03/2544 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  การตรวจสอบภายใน,
Corporate Governance
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  การตรวจสอบการทุจริต
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับภาวะการได้งานทำของบัญชีบัณฑิตในหลักสูตรสหกิจศึกษา 3 ภาคการศึกษา
   ผู้วิจัย :  ผศ.รัชดา  สุวรรณเกิด,  นางสุวัจนา  ธรรมโชติ,  ดร.ปานแก้วตา  ลัคนาวานิช,  นางสาวศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์,  นางวิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ,  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ,  นางอลิศรา  สระโมฬี,  นางลัทธวรรณ  สุวรรณรัตน์
   ระยะเวลาโครงการ : 20/01/2560 - 19/07/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Antecedents Impacting on Achievement of Using Problem-Based Pedagogy for Student's Learning on Auditing Course
   ผู้เขียน : Arus Kongrungchok Thikamporn Thaweedech Suwatjana Thammachot
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ : Journal of Modern Management Science
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 139-153 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับภาวะการได้งานทำของบัญชีบัณฑิตในหลักสูตรสหกิจศึกษา 3 ภาคการศึกษา
   The Relationship between Cooperative Education Performance Evaluation and Employment Status of Accounting Graduates in Three-Semester Cooperation Education Curriculum

   ผู้เขียน : รัชดา สุวรรณเกิด ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สุวัจนา ธรรมโชติ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ อลิศรา สระโมฬี สายพิชญ์ สัจจวิเศษ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ ลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาหลักสูตร ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : Update ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเรื่องการแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ.2554
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากภูเขา สู่ทะเล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2550
   - กรรมการวิชาการสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ [กรรมการวิชาการ] [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/10/2550 - 01/09/2551
  พ.ศ.2549
   - กรรมการวิชาการสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/10/2549 - 01/09/2550
   - กรรมการวิชาการสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 01/10/2549 - 01/09/2550
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)