:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. พนิดา  แช่มช้าง
   Dr. Panida Chamchang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2230, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2230, 2201,2224
   E - mail  ppanida@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Operations Research
  มหาวิทยาลัย  Case Western Reserve University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Management Science
  มหาวิทยาลัย  Case Western Reserve University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Operations Research
  มหาวิทยาลัย  University of Delaware
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  21/05/2544
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/05/2544 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  คณิตศาสตร์  Operations Research
  สาขาความสนใจ
  เศรษฐศาสตร์  Operations Research/ Optimization/ Supply chain and Logistics Management
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทกาแฟเขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด และบริษัท ฟอนเทียร่า (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   The Improvement of Inventory Management System: A Case Study of the Distributor for Khaoshong Industry 1979 Co.,Ltd. and Fonterra (Thailand) Co.,Ltd. in Surat Thani

   ผู้เขียน : ฐิติมา บูรณวงศ์, พนิดา แช่มช้าง
   แหล่งตีพิมพ์ : สมาคมส่งเสริมการวิจัย
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 157-166 เดือน/ปี : 01/2559-04/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : กิจกรรมและต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการลานเท ปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่
   Logistics Activity and Cost of Entrepreneur or Cooperative (Lan Tay) Oil Palm in Krabi Province

   ผู้เขียน : นงค์รัตน์ แสนสมพร, พนิดา แช่มช้าง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ : KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES
   เล่มที่ : ปีที่ 35 ฉบับที่ : 2 หน้า : 326-336 เดือน/ปี : 05/2557-08/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่
   A Location Analysis for Oil Palm Distribution Center in Krabi

   ผู้เขียน : วริษา ขุนชำนาญ, พนิดา แช่มช้าง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 05/2556-08/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Maximum Matching for Multi-capacitated Fleet Backhaul Management (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanokon Leungsubthawee, Panida Chamchang, Radom Pongvuthithum and Chulin Likasiri
   ชื่อการประชุม : ICNAAM 2018 16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
   สถานที่ประชุม : Sheraton Hotel, Rhodes, Greece
   ประเทศ : กรีซ เมื่อ 13/09/2561
   ชื่อบทความ : Maximum Matching for Multi-capacitated Fleet Backhaul Management (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanokon Leungsubthawee, Panida Chamchang, Radom Pongvuthithum and Chulin Likasiri
   ชื่อการประชุม : ICNAAM 2018 16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
   สถานที่ประชุม : Sheraton Hotel, Rhodes, Greece
   ประเทศ : กรีซ เมื่อ 13/09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัทสุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จำกัด
    Improving the efficiency of production process: A Case Study of Surat Siripiriya (1999) Company Limited. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พลาธิป วิกรัยศักดา, พนิดา แช่มช้าง, บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference #6
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakorn Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาตัวแบบการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังคลังจังหวัดในภาคใต้: กรณีศึกษา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
    Developing a Model of Transportation from Distribution Center to the Warehouse Province in the Southern Province: A Case study of Thai Beverage Logistics Company Limited (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วรัญญา สังข์ทอง, สุนันฑา วงษ์สุวรรณ, เหมติกา ขรัวทองเขียว, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference #6
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakorn Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การจัดเส้นทางในการจัดเก็บขยะ กรณีศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Transportation Routing for Waste Collecting: A Case Study of the Municipal Koh Samui, Suratthani (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : กนกพร ภาติกะโชดก, กมลนภัสร์ ก้านกิ่ง, อรอุมา ศรีแผ้ว, สิริมา เมืองระรื่น, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference #6
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakorn Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนของอุตสาหกรรมยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วรรณี ศรีเชย, จรรยา ชาญชัยชูจิต, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : Nakorn Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วรรณี ศรีเชย, จรรยา ชาญชัยชูจิต, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การเพิ่มสมรรถนะในการกระจายสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จำกัด สุราษฎร์ธานี
    Improving Distribution Performance: A Case Study of Thai Beverage Logistics Company Limited, Suratthani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ชวันรัตน์ เจริญยิ่ง, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4 : WMS Management Research National Conference #4
   สถานที่ประชุม : Nakorn Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2558
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน กรณีศึกษาโรงรมยางสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด
    Productivity Improvement in a Rubber-Smoked-Sheet Production Process: A Case Study of the Rubber-Smoked-Sheet Plant, Promkiri Agricultural Cooperatives, Limited. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4 : WMS Management Research National Conference#4
   สถานที่ประชุม : Nakorn Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเติมเต็มสินค้า กรณีศึกษาตัวแทนจำหน่าย เครื่องแบบนักเรียน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    An improvement in a Replenishment System of the School-Uniform Company, Thung Song, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธรรมนิตย์ ถิรจิตโต, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 : WMS Management Research National Conference #3
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2557
   ชื่อบทความ : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบเนื้อปลาในกระบวนการผลิตปลา แมกคาเรลกระป๋อง: กรณีศึกษา บริษัท แพนเอเชีย 1981 จำกัด
    Raw Material Yield improvement in Canned Mackerel Production Process: A Case study of Pan Asia 1981 Company Limited (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปรัชญา บำรุงรักษ์,,พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 : WMS Management Research National Conference #3
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดกระบี่
    Cost and Return on Investment of Robusta Coffee in Krabi Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กมลชนก แสงศศิธร, พนิดา แช่มช้าง, วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 : WMS Management Research National Conference #3
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การลดเวลาสูญเสียของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผ่นปาร์ติเกิลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Reducing Machining Downtime in Particleboard Manufacturing Processes: A Case Study of Particleboard Factory in Suratthani (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ขนิษฐา พัฒนสิงห์, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2 : WMS Management Research National Conference #2
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    The Improvement of Inventory Management System: A Case Study of the Distributor for Khaoshong Industry 1979 Co.,Ltd. and Fonterra (Thailand) Co.,Ltd. in Surat Thani (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฐิติมา บูรณวงศ์, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 : Annual Conference on Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Sciences
   สถานที่ประชุม : Kasetsart University, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/02/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบแถวคอย กรณีศึกษา คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลท่าศาลา
    The Development of Queuing System : A Case Study of Diabetes Mellitus Clinic, Thasala Hospital (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พิมพิมล สิทธิยุโณ, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1 : WMS Management Research National Conference #1
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2555
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การจัดการและต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมเชิงวิชาการการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของผู้หญิงช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ในหมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for windows
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 5
 • ชื่อโครงการ : อบรมการเขียนแผนธุรกิจโครงการสร้างฝันปั้นเถ้าแก่น้อยหัวข้อ เถ้าแก่มือใหม่ต้องเข้าใจแผนธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนแผนธุรกิจโครงการสร้างฝันปั้นเถ้าแก่น้อยหัวข้อ เถ้าแก่มือใหม่ต้องเข้าใจแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 4
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมหลักสูตรการใช้ spss เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 2
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรประจำกลุ่มย่อย ในการจัดทำ Focus Group การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 • วิทยากรประจำกลุ่มย่อยในการทำ Focusgroup สำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิจัย สำหรับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการด้านการจัดการ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษณ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management)
  พ.ศ.2559
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร Chiang Mai Journal of Science
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ สำหรับการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษณ์การนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management)
  พ.ศ.2558
 • กรรมการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ สำหรับการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 4"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษณ์การนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 4"
  พ.ศ.2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ สำหรับการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษณ์การนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3"
  พ.ศ.2556
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ สำหรับการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 2"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษณ์การนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 2"
  พ.ศ.2555
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ สำหรับการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 1"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษณ์การนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 1"
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2549