:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. วาริ  ว่องวโรปกรณ์
   Dr. Wari Wongwaropakorn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2016, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2016, 2002-3
   E - mail  wwantane@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Linguistics and Applied Linguistics
  มหาวิทยาลัย  Communication University of China
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2557 - 2561
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Linguistics and Applied Linguistics
  มหาวิทยาลัย  Guangxi Normal University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2556
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาจีน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  29/08/2544
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาจีน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  29/08/2544 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  1.语音 2.语法 3.对外汉语 4.生成语法 5.旅游汉语 6.口头翻译
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : "LIHECI"ข้อพึงระมัดระวัง สำหรับผู้เรียนและผู้สอนชาวไทย
   POINT OF ATTENTION WHEN USING “LIHECI” - - TIPS FOR THE THAI LEARNERS AND TEACHERS CHINESE

   ผู้เขียน : วาริ ว่องวโรปกรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ : Journal of MCU Nakhondhat
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1645-1669 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : “LIHECI”ข้อพึงระมัดระวัง สำหรับผู้เรียนและผู้สอนชาวไทย
   POINT OF ATTENTION WHEN USING "LIHECI"--TIPS FOR THE THAI LEARNERS AND TEACHERS CHINESE

   ผู้เขียน : วาริ ว่องวโรปกรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : สารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ : Journal of MCU Nakhondhat
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : 4 หน้า : 1645-1669 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : ทิศทางการออกแบบคอมพิวเตอรช์ ่วยฝึ กออกเสียงภาษาต่างประเทศส าหรับคนไทย: ว่าด้วยการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลาง
   Toward the Design of Computer-Assisted Pronunciation Training for Thai Speakers: A Practice of Tones in Mandarin Chinese

   ผู้เขียน : ดร.วรัญญู วรชาติ1,* และ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์2
   แหล่งตีพิมพ์ : : WALAILAK PROCEDIA
   เล่มที่ : 2019 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 08/2562-08/2563
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การใช้คำเชื่อมภาษาจีนของนักศึกษาไทย
   ผู้เขียน : Huang Jingping (Wantanee Wongwaro)
   แหล่งตีพิมพ์ : : The error analysis of usage of conjunction words among Thai students
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 42 หน้า : 192-194 เดือน/ปี : 08/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การศึกษาลักษณะข้อผิดพลาดการเขียนักษรจีนของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วาริ ว่องวโรปกรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : ทิศทางการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกออกเสียงภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย: ว่าด้วยการฝีกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลาง
    Toward the Design of Computer-Assisted Pronunciation Training for Thai Speakers: A Practice of Tones in Mandarin Chinese (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ดร.วรัญญู วรชาติ* และ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์†
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 : (National Conference on Informatics, NCIs2019)
   สถานที่ประชุม : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2562
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การใช้คำสันธานภาษาจีนของนักศึกษาไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วันทนี ว่องวโร
   ชื่อการประชุม : symposium of international languages and knownledge
   สถานที่ประชุม : โรงแรมHydro Hotel panang
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 14/02/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
  • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ "เก่ง ดี มีความสุข" กิจกรรมครูอาสารุ่นที่ 2
      ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ เก่ง ดี มีความสุข กิจกรรมครูอาสารุ่นที่ 2
  • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
  พ.ศ.2554
  • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ หัวข้อ การเมือง อำนาจและการบริหาร หลัง 1980
  • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ไทยในบริบทอาเซียน เรื่อง มหากาพย์พื้นบ้านสยาม-ขุนช้างขุนแผน และ คนไท/ไทย ผู้หญิงไท/ไทย และวัฒนธรรมไท/ไทย ในบริบทเอเชีย
  พ.ศ.2553
  • ชื่อโครงการ : ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์-ไทยศึกษาบูรณาการ ครั้งที่ 1/2553
  • ชื่อโครงการ : การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ครั้งที่ 70
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)