:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. นิษฐิดา  สุดใหม่
   Dr. Nittida Sudmai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2459, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2459, 2201,2224
   E - mail  pnittida@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Environment and Sustainability
  มหาวิทยาลัย  University Of Surrey
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2561
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2537
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/12/2544
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/12/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/12/2544 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ
  อื่น ๆ  การนำเข้าและส่งออก
  สาขาความสนใจ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดําเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ิ นชุมชน ตําบล กะหรอ อําเภอนบพ ิ ตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karhaw Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา นิษฐิดา สุดใหม่ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : wms Journal of Managementไพโ
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : Special หน้า : 89-98 เดือน/ปี : 07/2561-09/2561
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karhaw Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา นิษฐิดา สุดใหม่ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : พิเศษ (กรกฎาคม 2561) หน้า : 89-98 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิษฐิดา สุดใหม่, นลินี ทินนาม, พรเพ็ญ ทิพยนา, บุณฑรี จันทร์กลับ และ กนิษฐา ทองใบ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
   ชื่อบทความ : The effects of CSR practice on customers' future intentions - The insights of small and medium hotels in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nittida and Purimprach Sangkaew
   ชื่อการประชุม : International Conference on Tourism and Business 2019
   สถานที่ประชุม : International College Mahidol Universiyt
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/08/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karo Village, Nopphitam, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา, นิษฐิดา สุดใหม่, ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Lesson Learned from Knowledge Management: A Decade of a Community Financial Organization in Karo Village, Nopphitam, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา นิษฐิดา สุดใหม่ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference #6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พรเพ็ญ ทิพยนา, นิษฐิดา สุดใหม่ และ ไพโรจน์ นวลนุ่ม
   ชื่อการประชุม : มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/09/2550
   ชื่อบทความ : การจัดการและต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมเชิงวิชาการการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2550
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัล Best Presentation ในการนำเสนอบทความ
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.นิษฐิดา  สุดใหม่,  ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา,  ผศ.ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม
   ชื่อผลงาน : ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในการเขียนบทความ
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.นิษฐิดา  สุดใหม่,  ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา,  ผศ.ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)