:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุนทร  บุญแก้ว
   Mr. Sunthorn Boonkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2211, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2211, 2201,2224
   E - mail  bsunthor@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการโรงแรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  11/02/2545
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  หลักสูตร  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/02/2545 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาเกาะสมุยโมเดล
    Sustainable Work-Based Learning Management: A Case of Koh Samui Model (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นายสุนทร บุญแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5 Active Learning : Classrooms of the Future
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : เกาะสมุยโมเดล : การเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมเชิงพื้นที่ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Koh Samui Model: Area-Based Work-Based Learning and Social Engagement Initiatives of Walailak University’s Tourism & Hospitality Industry Program (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นายสุนทร บุญแก้ว
   ชื่อการประชุม : มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2560
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การประเมินการจัดงานวิวาห์ในม่านเมฆประจำปี 2554 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุนทร บุญแก้ว ธนาภา ช่วยแก้ว ปวีณา กายพันธ์ ภคพร คงแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุนทร บุญแก้ว ปวิธ ตันสกุล ปวีณา กายพันธ์ ภคพร คงแก้ว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีการท่องเที่ยวในอาเซียน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุนทร บุญแก้ว ปวิธ ตันสกุล ปวีณา กายพันธ์ ภคพร คงแก้ว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช...บนก้าวย่างสู่ทางสองแพร่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุนทร บุญแก้ว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint and Human Capital Development: A Case Study of Thailand's Travel and Tourism Industry (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sunthorn Boonkaew
   ชื่อการประชุม : The Third Asian Conference on Education 2011 (ACE2011)
   สถานที่ประชุม : The Ramada Osaka Hotel, Osaka
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 27/10/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ละครคาบูกิ : นาฏยศิลป์ประจำชาติญี่ปุ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุนทร บุญแก้ว คาโอริ อะคะมะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๓๘ : คีตนาฏกรรมเอเชียอาคเนย์ : Performing Arts in Southeast Asia
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/12/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (Work-Intergrated Learning)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
    ชื่อกิจกรรม : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์ต่อเพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (Work-Intergrated Learning)
    ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Work-Intergrated Learning:WIL
 • ชื่อโครงการ : SEU Documentary Photography, Global Studies Program & Marine Biology 2016 in Thailand
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์สู่สากล ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2014
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
 • ชื่อโครงการ : Staff Outing Trip @ Khanom สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2013
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : การจัดทำข้อสอบ
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผนและประเมินผล
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเรื่องการแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ (ร้านอาหาร ที่พัก ขนส่ง และอื่นๆ)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 4 (พนักงานบริษัททัวร์ นำเที่ยว ขนส่ง และแหล่งท่องเที่ยว)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 3 (ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 2 (พนักงานด้านการบริการ)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 1 (พนักงานร้านอาหาร/ภัตตาคาร)
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 4 วิถีลุ่มน้ำ (ปากพนัง-หัวไทร-ชะอวด)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 3 นิเวศป่าเขา (กรุงชิง-นบพิตำ-วังลุง)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 1 นิเวศป่าเขา (เขาแก้ว-ลานสกา-ช้างกลาง)
 • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รุ่น 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รุ่น 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รุ่น 1
 • ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานผู้มีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • สอนภาคทฤษฏี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • สอนภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • วิทยากรกลุ่มหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  พ.ศ.2560
 • สอนภาคทฤษฏี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  พ.ศ.2559
 • หัวหน้าคณะวิทยากร เป็นวิทยากรหลัก และวิทยากรสนับสนุน ในการทำ Workshop
 • เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • บรรยายให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อมาศึกษาดูงานด้าน WIL และสหกิจศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่ ม.วลัยลักษณ์
  พ.ศ.2558
 • ร่วมประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีสัญจรและศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ซึ่งได้นำเสนองานด้าน Work-Integrated Learning ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : โครงการ Southeast Asian Studies: Multicultural Society and Religions (SEAs) 2014
   ชื่อรางวัล : โครงการบริการวิชาการชื่นชม เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 10/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายสุนทร  บุญแก้ว,  นายปวีณา  กายพันธ์,  นางสาวธัญกมล  คงแก้ว
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (นักสื่อความหมายในท้องถิ่น) ในฐานะหัวหน้าโครงการ และวิทยากรบร
   ชื่อรางวัล : โครงการบริการวิชาการดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 10/10/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายสุนทร  บุญแก้ว,  นางสาวปวีณา  กายพันธ์,  นางสาวธนาภา  ช่วยแก้ว,  นางสาวธัญกมล  คงแก้ว
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)