:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ
   Asst.Prof.Dr. Wijittra Petchakit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2327, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2327, 2304-5
   E - mail  pwijittr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2558
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อิเล็กทรอนิกส์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2536
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2545
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายวิชาการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/12/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/07/2547 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  filter design, circuit synthesis and analog-digital signal processing
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบวงจรทั้งด้านอนาลอกและดิจิตอล การประมวลผลสัญญาณ และระบบฝังตัว
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Design of a Magneto-Electric Dipole Antenna for FM Radio Broadcasting Base Station Antenna Implementation
   ผู้เขียน : Thunyawat Limpiti, Ajalawit Chantaveerod, and Wijittra Petchakit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Progress In Electromagnetics Research M
   เล่มที่ : 60 ฉบับที่ : - หน้า : 75-84 เดือน/ปี : 09/2560-10/2560
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Current-mode squaring square-rooting and vector summation circuits
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Electronics and Communications
   เล่มที่ : online  ฉบับที่ : online หน้า : online เดือน/ปี : 08/2552-08/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, นพปฏล คงสมบัติ, วิจิตรา เพ็ชรกิจ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 16
   สถานที่ประชุม : พัทยา ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การออแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท
    A Design of Divider Circuit by Using Logic Gate (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สิทธิพร เพ็ชรกิจ คัมภีร์ ธิราวิทย์ สุทธิเกียรติ ชลลาภ วิจิตรา เพ็ชรกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ครั้งที่ 14 : The 14th KU-KPS Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/12/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน: กรณีศึกษาวิชากลุ่มพื้นฐานทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ ธงชัย ขนาบแก้ว และวิจิตรา เพ็ชรกิจ
   ชื่อการประชุม : The 11th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-11)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort and Spa Hotel, Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:กรณีศึกษาวิชากลุ่มพื้นฐานทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์, ธงชัย ขนาบแก้ว, วิจิตรา เพ็ชรกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลให้การเรียนกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่สัมฤทธิ์ผลในครั้งแรกของการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช, วิจิตรา เพ็ชรกิจ, นพปฎล คงสมบัติ, กรกต สุวรรณรัตน์, ณัฐวรรณ มีอิ่ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลให้การเรียนกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่สัมฤทธิ์ผลในครั้งแรกของการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช วิจิตรา เพ็ชรกิจ นพปฎล คงสมบัติ กรกต สุวรรณรัตน์ ณัฐวรรณ มีอิ่ม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 11 “วิศวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เผชิญหน้าความท้าทายโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” : The 11th International and National Conference on Engineering Education
   สถานที่ประชุม : โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องวัดรังสีประจำบุคคลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550
    Development of Radiation Personal Dosimetwr by Using Microcontroller PIC18F4550 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วิจิตรา เพ็ชรกิจ สุทธิเกียรติ ชลลาภ ธีระยุทธ นรวางกูร และประสงค์ ทรัพย์ประสานสุข
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครังที่ 34 : The 34th Electrical Engineering Conference (EECON-34)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/11/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : DESIGN OF CURRENT AMPLIFIER, DIVIDER AND MULTIPLIER/DIVIDER BASED ON CURRENT DIVISION TECHNIQUE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Petchakit, W. Kiranon, P. Wardkein
   ชื่อการประชุม : ICT-CSCC-2010
   สถานที่ประชุม : Ambassder Pattaya Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2553
   ชื่อบทความ : A Current-mode CCCII-based Analog Multiplier/Divider (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Petchakit, W. Kiranon, P. Wardkien and S. Petchakit
   ชื่อการประชุม : ECTI-2010
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2553
   ชื่อบทความ : โปรแกรมการออกแบบลายสานเสื่อกระจูด
    Program for Weaving Pattern Design of Krajude Mat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช และวิจิตรา เพ็ชรกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33 : 33rd Electrical Engineering Conferrnce
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ขั้นตอนวิธีอย่างง่ายเพื่อออกแบบลายสานเสื่อกระจูดแบบสองสี
    A Simple Algorithm for Design Two-color weave pattern of Krajud Mat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช วิจิตรา เพ็ชรกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางวิศวกรรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 : 32nd Electrical Engineering Conference
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/10/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การออกแบบวงจรขยายกระแสที่สามารถปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์
    Design of Electronically Asjustable Current Amplifiers (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31 : 31th Electrical Engineering Conference(EEcon-31)
   สถานที่ประชุม : ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/10/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
      ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
      ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)