:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   Asst.Prof.Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2251, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2251, 2201,2224
   E - mail  kpimlapa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Management Studies
  มหาวิทยาลัย  University of Exeter
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วนศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วนศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อุทยานและนันทนาการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2545
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  หลักสูตร  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/02/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  Tourism Management, Service Mangement, Green Destination, Tourism in Protected Areas
  สาขาความสนใจ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  Tourism Management, Custormer Behaviour, Service Quality, Green Hotel, Climate Change, Tourism in Protected Area
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2561
   - การจัดตั้ง Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/01/2561 - 14/01/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/01/2562
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคุณค่าสูงในประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/01/2561 - 14/01/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/01/2562
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การศึกษาและจัดกิจกรรมสื่อสัญจร ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 21/02/2561 - 19/08/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) /
  พ.ศ.2560
   - การสร้างแบรนด์ทางการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
   Developing Tourism Brand of the Andaman Tourism Development Area

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกิจ,  นายพิมพ์มาดา   วิชาศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การศึกษาต้นแบบสปาทาวน์ (Spa town) ในระดับนานาชาติ
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายวิยะดา   ศรีรางกูล,  นางสาวสุผาณิต  วิเศษสาธร,  ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 28/09/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ สู่การเป็น High Value Services
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายสุชาติ  ฉันสำราญ,  ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2560 - 15/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการ Innovation Hubs สกอ. /
   - การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยวภาคใต้
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/05/2560 - 14/10/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /
   - การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  นายวศิน   ปัญญาวุธตระกูล,  นายอุทัย  คูหาพงศ์,  นายโพยมพร   รักษาชล
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2560 - 28/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/09/2560 - 31/08/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2559
   - การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2559 - 31/05/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - ศักยภาพทางการท่องเที่ยวและการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายกนกวรรณ  แก้วอุไทย,  นายสุทธิณี  พรพันธุ์ไพบูลย์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2559 - 31/05/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 16/06/2559 - 30/09/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2559
   แหล่งทุน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /
   - ภาวะการจ้างงานและความต้องการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดกระบี่และพังงา
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2559 - 31/05/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/08/2560
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต
   Developing the Image of Local Gastronomic Creative City of Phuket Province

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2559 - 31/05/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2560
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2558
   - การศึกษาศักยภาพของธุรกิจการจัดประชุมในประเทศไทย
   The Study of Meeting Capability of Thailand

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์,  นายนงรัตน์  แสนสมพร
   ระยะเวลาโครงการ : 01/05/2558 - 30/04/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/04/2559
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - แนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบทางด้านการท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2558 - 30/06/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/06/2559
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2557
   - แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายเบญจพร  แก้วอุไทย,  นายกนกวรรณ  แก้วอุไทย,  นายวิเวก  ผิวดำ,  นายฉัตรชัย  เงินแสงสรวย
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2557 - 14/07/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/07/2558
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2557 - 14/08/2558   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 12/02/2559
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2556
   - การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2556 - 14/08/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/08/2557
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/08/2556 - 14/08/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/08/2557
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2555
   - การพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทฤษฎีด้านทุนเพื่อความยั่งยืนและเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
   Developing the Indicator of Sufficient Economy by the Theory of Capital for the Sustainability and Strength of Local Community in the Southern of Thailand

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นายธีรนุช  พูนศักดิ์ศรีกิจ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2555 - 31/10/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 10/04/2557
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัย /
   - การประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ฐะปะนีย์  ตรีรัตนภรณ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2555 - 14/07/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/07/2556
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - ศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต จากการส่งเสริมการปลูกสวนยางพาราที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  นางอลิศรา  สระโมฬี
   ระยะเวลาโครงการ : 15/06/2555 - 14/06/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/06/2556
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
   - การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย ในชุดโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2555 - 14/10/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/10/2557
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทงบประมาณแผ่นดิน /
   - ชุดโครงการ : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษาเกาะสมุย (การบริหารชุดโครงการ)
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2555 - 14/10/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/10/2557
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทงบประมาณแผ่นดิน /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   Tourists’ Behavior and Environmental Responsibility in Marine and Beach Tourism: The Case of Koh Samui, Surattanee

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : Veridian E-Journal, Humanities and Social Sciences
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 2843 - 2857 เดือน/ปี : 05/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : วัฒนธรรมของผู้บริโภค: อาหารกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Consumer Culture Theory: Gastronomy and Cultural Tourism

   ผู้เขียน : ปาริฉัตร ศรีหะรัญ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการบริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Tourism Carbon footprints of the Consumption in Marine and Beach Destination: The Case of Koh Samui, Surattanee

   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์(Pimlapas Pongsakornrungsilp)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ : Veridian E-Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1087-1102 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการบริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Tourism Carbon footprints of the Consumption in Marine and Beach Destination: The Case of Koh Samui, Surattanee

   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์(Pimlapas Pongsakornrungsilp)
   แหล่งตีพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ : Veridian E-Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1087-1102 เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของ ผู้บริโภคชาวนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-18 เดือน/ปี : 05/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยด้วยโมเดล AIO
   Factor Analysis of the Lifestyles of Generation Y Consumers on the East Coast of Southern Thailand through AIO Model

   ผู้เขียน : พัฐชญาณ์ แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ : Journal of Management Sciences, V
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 43-69 เดือน/ปี : 07/2559-10/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : The Development of the Mindful Consumption Process through the Sufficiency Economy
   ผู้เขียน : Theeranuch Pusaksrikit, Siwarit Pongsakornrungsilp, and Pimlapas Pongsakornrungsilp
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Consumer Research
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 1 หน้า : 332-336 เดือน/ปี : 06/2557-07/2557
   ชื่อบทความ : การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา
   The Management of Sustainable Community-Based Tourism: The Case of Ban Kokekrai, Phang Nga Province

   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : : วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 3 หน้า : 650-665 เดือน/ปี : 09/2557-12/2557
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
    Needs of Malaysian and Singaporean Tourists for Visiting Songkhla Province, Thailand

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และ ชฎามาศ แก้วสุกใส
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ : Songklanakarin : Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 1 หน้า : 19-31 เดือน/ปี : 01/2550-03/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชในมุมมองของนักท่องเที่ยว
   Tourism Images of Nakhon Sri Thammarat Province in Tourists's Aspects

   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ : Songklanakarin : Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 3 หน้า : 379-391 เดือน/ปี : 09/2549-10/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : e-Tourism :ช่องทางการตลาดใหม่ของการท่องเที่ยว
   e-Tourism: New Marketing Channel of Tourism Business

   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการแห่งประเทศไทย : Tourism and Hospitality Research: Electronic Journal of Thailand
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 101-111 เดือน/ปี : 01/2548-02/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : CONSCIOUSNESS OF DECISION MAKING IN THAI CULTURE: THE CASE OF SANTI ASOKE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nudchanart Kitsanarom, Pimlapas Pongsakornrungsilp, and Siwarit Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : 2018 Global Marketing Conference at Tokyo
   สถานที่ประชุม : Hotel New Otani Tokyo
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 26/07/2561
   ชื่อบทความ : The Relationship between Tourist Value and Psychological Carrying Capacity at Koh Lanta, Krabi, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pimlapas Pongsakornrungsilp and Siwarit Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : 2018 Global Marketing Conference at Tokyo
   สถานที่ประชุม : Hotel New Otani Tokyo
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 26/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคและพฤติกรรมการบริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พัฐชญา แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การประชุมระดับชาติและนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัตน์” ครั้งที่ 1,. หน้า 271 -279.
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2560
   ชื่อบทความ : การพัฒนาคุณภาพการบริการของบุคลากรในธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    Service Quality Development of the Hotel's Staff to Support Asean Economic Community, Hotels in Koh Samui, Suratthani. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นวลฉวี วรรณโสภณ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และสมจินตนา คุ้มภัย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ท้องถิ่นภิวัตน์" ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2560
   ชื่อบทความ : Co-Creating the Tourism Identity of Gastronomic Creative City: The Case of Phuket (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Siwarit Pongsakornrungsilp and Pimlapas Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Innovation
   สถานที่ประชุม : Valencia, Spain
   ประเทศ : สเปน เมื่อ 25/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    The Lifestyles and Behaviors of Generation Y consumers in Southern Gulf of Thailand. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พัชฐญา แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/08/2559
   ชื่อบทความ : การรับรู้ของพลเมืองในจังหวัดกระบี่ต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และสมจินตนา คุ้มภัย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้ ()
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทฤษฎีด้านทุนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าศรีรายา หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
     (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ เบญจพร แก้วอุไทย กนกวรรณ แก้วอุไทย และกิจชัย จิตขจรวานิช
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Evaluating the Potential of Tourism Products and Services in Southern of Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pimlapas Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : The 10th International Conference on Humanities and Social Sciences
   สถานที่ประชุม : At Khon Kaen University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำรงชีวิตของนักท่องเที่ยวในภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วรรณลดา มหาวีโร พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ มศว. วิชาการครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2556
   ชื่อบทความ : ศักยภาพผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : รอยเท้าคาร์บอนจากการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของบริษัทจัดนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา บริษัทเอเลเฟ่น ฮิลล์ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ธัญญารัตน์ นาคเอี่ยม อัญชิษฐา กิ้มภู่ และถนอมศักดิ์ จงจิตต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : A CONCEPTUAL FRAMEWORK IN AN APPLICATION OF ECOLOGICAL FOOTPRINT ANALYSIS IN TOURISM DEVELOPMENT (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pimlapas Pongsakornrungsilp
   ชื่อการประชุม : PhD Networking Conference
   สถานที่ประชุม : International Centre for Tourism & Hospitality Research Bournemouth University
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 29/05/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการเป็นหลักในถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการเป็นหลักในถิ่น
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนกับพันธกิจ Social Engatement
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • วิทยากรร่วมเสวนาในโครงการ พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่น 16 เวลา 1.30 ชม.
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 บทความ
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด พื้นที่ตำบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
 • การบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC
 • การบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย WIL 6 ชั่วโมง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 เรื่อง
 • วิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 3 ชม.
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนแรงงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรบรรยาย
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความในการประชุมนานาชาติ (Editor of Proceedings) ในงาน the 2018 Global Marketing Conference at Tokyo at Hotel New Otani Tokyo, Tokyo, Japan, July 26-29, 2018. หัวข้อ Factors influencing Chinese consumers’ green purchase behavior: An examination and extension of the theory of planned behavior (TPB)
 • ประเมินบทความหัวข้อ Stress and Consumers’ Attitudes on Unethical Behavior: The Role of Construal Level and Materialism
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ"หลักการและการจัดการการท่องเที่ยว"
 • วิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการ
 • วิทยากรนำเสวนากลุ่มโดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ 1)คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2) คุณอมฤต ศิริพรจุฑากุล ที่ปรึกษาสภาฯ จังหวัดกระบี่ 3) คุณธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 4) นายกอบต.ศาลาด่าน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องการประชุมวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6
 • ศึกษา สำรวจ จัดประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางทางแก่หน่วยงาน
 • เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 7 จังหวัดลุ่มน้ำโขง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงร่างงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • วิทยากรบรรยายการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนแรงงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  พ.ศ.2559
 • การบรรยายพิเศษการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยากรและผู้ประเมินแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ กอรมน.
 • วิทยากรฝึกอบรม "กระบวนการบริการสู่ความเป็นเลิศ" ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 • วิทยากรบรรยาย "การวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว" สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอ ห้องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในการจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5
 • ผู้ประเมินบทความวิจัย การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5 จำนวน 9 บทความ
 • คณะกรรมการด้านการพิจารณาบทความและการนำเสนอ การจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5
 • บทความ เรื่อง ตามรอยงาน ITB2016 ในวารสารประชาคมวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 126 หน้า 74 - 78
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นำเสนอภารกิจด้านการวิจัยและการบริการต่อผู้แทนคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุม สกอ.สัญจร ครั้งที่ 9
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 4.1ศึกษาสำรวจ สภาพทางกายภาพ ภูมิสังคม เศรษฐกิจ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขงและพื้นที่เชื่อมโยง 4.2 วิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและได้มาตรฐาน 4.3 การวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดการท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขงและพื้นที่เชื่อมโยงในมุมมองของนักท่องเที่ยว 4.4การสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง (Destination Branding) โดยกำหนดBrand Concept, Brand Vision, Segment Target Positioning (STP) 4.5 การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเดินเท้า นำชมบ้านไม้เก่า และเสนอกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Unique Value Proposition)ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขงและพื้นทีเชื่อมโยง
 • โครงการต่อยอดการพัฒนาและเสริมสร้าง เครือข่ายความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีการท่องเที่ยวที่ลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รับผิดชอบ 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาชุดองค์ความรู้ใหม่ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง องค์ความรู้ที่ ๓ การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่ ๔ การจัดการที่พักคาร์บอนต่่าเกาะช้างเพื่อรองกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ที่ ๕ กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเกาะช้างและพื นที่เชื่อมโยง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 การอบรมวิทยากรภายใน อพท.๑
  พ.ศ.2558
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยอาศัยฐานองค์ความรู้จากงานวิจัย
 • วิทยากรบรรยายของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวข้อ "จากต้น..สู่ปลายทางการวิจัย"
 • วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากำลังคนสายอาชีพด้านการท่องเที่ยวของสถาบันการอาชีวศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารอารยธรรมศึกษา โขง- สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยากร การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ชั่วโมง 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. บริบทของการท่องเที่ยวและการบริการในยุคดิจิตอล 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 3. จิตวิทยาบริการและการแก้ไขปัญหา 4. New Health Care Market และ Business matching
 • ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการผลิตสินค้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะกรรมการด้านการพิจารณาบทความและการนำเสนอ การจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5
 • การจัดแสดงผลงานวิจัยในงานแถลงผลงานรัฐบาล
  พ.ศ.2557
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ร่วมรายการวิทยุ ปริทัศน์วัฒนธรรม
 • จัดงาน Researh Expo 2014
  พ.ศ.2556
 • กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2561
   ชื่อหนังสือ : ถอดบทเรียนการพัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   สำนักพิมพ์ : Creation Printing
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN :
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2561
   จาก : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 22/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Co-Creating the Tourism Identity of Gastronomic Creative City: The Case of Phuket
   ชื่อรางวัล : Best Presentation Award
   จาก : The 5th International Conference of Innovation
   เมื่อ : 25/10/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อย่างยั่งยืน
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2558
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 26/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
   ชื่อผลงาน : บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเด่นตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น ประจำปีพ.ศ. 2557
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   เมื่อ : 21/05/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
   ชื่อรางวัล : รางวัล Bronze AWARD in Research Expo2014
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 11/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : รอยเท้าคาร์บอนจากการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ชื่อรางวัล : รางวัลนำเสนอดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 21/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)