:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. พจมาลย์  สุรนิลพงศ์
   Assoc.Prof.Dr. Potjamarn Suraninpong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2351, 0-7567-2301,2303
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2351, 2301,2303
   E - mail  spotjama@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์ : พืชไร่นา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เกษตรศาสตร์ : พืชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีการผลิตพืช
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  23/05/2545
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรพืชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีการผลิต  การปรับปรุงพันธุ์พืช
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Effects of Photoradiation on the Growth and Potassium, Calcium, and Magnesium Uptake of Lettuce Cultivated by Hydroponics
   ผู้เขียน : Nur Ainun1, Somsak Maneepong2 & Potjamarn Suraninpong2
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 253-263 เดือน/ปี : 05/2561-00/0000
   ชื่อบทความ : ออริซาลินชักน าการเพิ่มชุดโครโมโซมในหน้าวัว
   Oryzalin induced Chromosome Doubling in Anthurium

   ผู้เขียน : สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์1และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ : Songklanakarin Journal of Plant Science
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 4 หน้า : 39-47 เดือน/ปี : 10/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ไม่มี
   Quality of Pummelo Effects of Potassium, Calcium, and Magnesium Ratios in Soil on Their Uptake and Fruit

   ผู้เขียน : Hien Huu Nguyen1, Somsak Maneepong2 & Potjaman Suraninpong2
   แหล่งตีพิมพ์ : ไม่มี : Journal of Agricultural Science
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 12 หน้า : 110-121 เดือน/ปี : 11/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : การจาแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเงาะในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)
   Identification of Genetic Relationship of Thailand’s Rambutan by Using Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)

   ผู้เขียน : มณีรัตน์ ส่งเกสรชาติ นาตยา ดาอาไพ สุวิทย์ สุทธิเมธาวี และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์การเกษตร : Agricultural Sci. J.
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 1 หน้า : 486-488 เดือน/ปี : 12/2560-08/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : A new species of Nepenthes (Nepenthaceae) from Thailand
   ผู้เขียน : SUNYA NUANLAONG, SARAYUT ONSANIT, VUTTHIPONG CHUSANGRACH & POTJAMARN SURANINPONG
   แหล่งตีพิมพ์ : : THAI FOREST BULLETIN (BOTANY)
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 2 หน้า : 128-133 เดือน/ปี : 06/2559-12/2559
   ชื่อบทความ : Transcriptome Analysis of Cell Wall and NAC Domain Transcription Factor Genes during Elaeis guineensis Fruit Ripening: Evidence for Widespread Conservation within Monocot and Eudicot Lineages
   ผู้เขียน : Timothy J. Tranbarger 1*, Kim Fooyontphanich1 †, Peerapat Roongsattham1 †, Maxime Pizot 1, Myriam Collin1, Chatchawan Jantasuriyarat 2, Potjamarn Suraninpong3, Somvong Tragoonrung4, Stéphane Dussert 1, Jean-Luc Verdeil 5 and Fabienne Morcillo6
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fronties in Plant Science : Plant Physiology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 603 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 04/2559-04/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลของการเพิ่มปริมาณแอมโมเนียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและคุณภาพผลของส้มโอ
   Effects of ammonium, potassium, magnesium and zinc manipulation on nutrient uptake and fruit quality of pummelo

   ผู้เขียน : เฮียน หงู เหวียน, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และพจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร : Khon Kaen Agricultural Science
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 3 หน้า : 118-124 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
   ชื่อบทความ : A new classification of Thailand’s Nepenthes species by genetic analysis of AFLP markers
   ผู้เขียน : P. Suraninpong, S. Nuanlaong and S. Wuthisuthimethavee
   แหล่งตีพิมพ์ : : ActaHort
   เล่มที่ : 1100 ฉบับที่ : - หน้า : 77-82 เดือน/ปี : 11/2557-11/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ามัน
   Development of Molecular Markers for Detection of Drought Tolerance in Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.)

   ผู้เขียน : มณีรัตน์ ส่งเกษรชาติ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
   แหล่งตีพิมพ์ : ว. วิทย์. กษ. : Agricultural Sci. J.
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 44 หน้า : 401-404 เดือน/ปี : 06/2556-02/2557
   ชื่อบทความ : อิทธิพลของสาร Benzyladenine และ Thidiazuron ต่อการชักนำยอดรวมของต้นปูเล่
   Effects of Benzyladenine and Thidiazuron on Multipel Shoot Induction of Brassica oleraceae L. cu. gr. Collard.

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์1 และ สิริพร สนสารี
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.วิทย์.กษ. : Agricultural Sci. J.
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 2 หน้า : 617-619 เดือน/ปี : 08/2556-01/2557
   ชื่อบทความ : Mutation Induction of Anthurium andreanum Using Gamma Radiation
   ผู้เขียน : Potjamarn Suraninpong and Suwit Wuthisuthimethavee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Hort
   เล่มที่ : 1083 ฉบับที่ : 1083 หน้า : 139-144 เดือน/ปี : 05/2556-05/2558
   ชื่อบทความ : การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อสภาวะขาดน้ำในปาล์มน้ำมัน
   Physiological response under water deficit in oil palm

   ผู้เขียน : สัญญา นวลละออง พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาสศาตร์การเกษตร : Agriciltura Sci. J.
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 45 หน้า : 45-50 เดือน/ปี : 04/2556-05/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Acute effect of gamma radiation on stable characteristics of Spathoglottis plicata Blume
   ผู้เขียน : Pimonrat P., Suraninpong P. and Wuthisuthimethavee S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Hort
   เล่มที่ : 953 ฉบับที่ : 0 หน้า : 173-180 เดือน/ปี : 06/2555-11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ผลของระยะเวลาการบ่มเชื้อ Agrobacterium tumefaciens ต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่ต้นผีเสื้อราตรี (Oxalis triangularis)
   Effect of Agrobacterium tumefaciens Inoculation Time on Efficiency of Gene Transformation in Oxalis triangularis

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และกรรณิกา ทองขาว
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์การเกษตร
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 3/1 หน้า : 431-434 เดือน/ปี : 06/2554-06/2555
   ชื่อบทความ : ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน
   Factors effecting on gene transfer in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สุภาวดี ถาวโร และสมปอง เตชะโต
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร : Khon Kaen Agri. J.
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 2 หน้า : 72-79 เดือน/ปี : 12/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : ผลของอินทรีย์สารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อพัฒนาการของโปรโตคอร์มกล้วยไม้หวายมาดามปอมปาดัวร์
   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และ วันวิสาข์ ชัยหาญ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.วิทย์. กษ. 42(2) ฉบับพิเศษ
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 2 หน้า : 301-304 เดือน/ปี : 04/2554-06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน
   Factors effecting on gene transfer in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สุภาวดี ถาวโร และสมปอง เตชะโต
   แหล่งตีพิมพ์ : แก่นเกษตร
   เล่มที่ : อยู่ระหว่างตีพิมพ์ ฉบับที่ : อยู่ระหว่างตีพิมพ์ หน้า : อยู่ระหว่า เดือน/ปี : 12/2553-04/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้ดินใบหมากโดยการฉายรังสีแกมมา
   Mutation Induction in Spathoglottis plicata Blume var. alba by Gamma Irradiation

   ผู้เขียน : พิมพรรณ พิมลรัตน์ และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร : Agricultural. Sci. J.
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : 115-118 เดือน/ปี : 09/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้ดินใบหมากโดยใช้สารโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ
   Mutation induction of Spathoglottis plicata Blume var. alba by using colchicine In vitro

   ผู้เขียน : อุษา เพชรบ้านนา อนุชิต ชินาจริยวงศ์ และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร : Agricultural. Sci. J.
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 3 หน้า : 111-114 เดือน/ปี : 09/2552-12/2552
   ชื่อบทความ : In vitro propagation of a woody ornamental Eranthemun nervosum (Vahl) R. Br.
   ผู้เขียน : Suraninpong, Potjamarn and Te-chato, Sompong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural Technology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 3 หน้า : 579-588 เดือน/ปี : 06/2552-04/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การงอกของเมล็ดและการพัฒนาเป็นต้นของกล้วยไม้กะเร่กะร่อนปากเป็ด (Cymbidium findlaysonianum Lindl.) บนอาหารเติมสารอินทรีย์บางชนิด
   Germination and Regeneration of Cymbidium findlaysonianum Lindl. on a MediumSupplemented with Some Orgainc Sources

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 125-135 เดือน/ปี : 06/2551-01/2552
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Agrobacterium-mediated transformation in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek].
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J. Sci. Tech.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 38-48 เดือน/ปี : 00/2547-00/0000
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Expression of the cholesterol oxidase gene in Escherichia coli M15 (pREP4)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai J. Agric. Sci.
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 6 หน้า : 393-405 เดือน/ปี : 00/2546-00/0000
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงพันธุ์อ้อยทนเค็ม.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.เทคโนโลยีสุรนารี.
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : 217-223 เดือน/ปี : 00/2543-00/0000
  พ.ศ.2541
   ชื่อบทความ : การขยายพันธุ์ผีเสื้อราตรีในหลอดทดลอง
   In vitro propagation of Oxalis corymbosa D.C.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.เกษตรศาสตร์. : Journal of Agriculture
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 87-98 เดือน/ปี : 00/2541-00/0000
   ชื่อบทความ : ผลของไซโตไคนินต่อการเลี้ยงเซลล์ซัสเพนชัน การแยกและการเลี้ยงโปรโตพลาสต์ของยางพารา
   Effect of cytokinins on cell suspension culture, isolation and culuture of protoplast of rubber

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.สงขลานครินทร์ : Songkhlanakarin J. Sci. Technol
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-177 เดือน/ปี : 03/2541-01/2542
   ชื่อบทความ : การชักนำรากจากยอดส้มแขก (Garcinia atroviridis) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
   Root induction from in vitro regenerated shoot of somkaek (Garcinia atroviridis).

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.แก่นเกษตร.
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 2 หน้า : 74-84 เดือน/ปี : 00/2541-00/0000
  พ.ศ.2538
   ชื่อบทความ : การชักนำเอ็มบริโอเจนิกแคลลัสในมังคุด
   Embryogenic callus induction in mangosteen (Garcinia mangostana L.)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songkhlanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 17  ฉบับที่ : 2 หน้า : 115-120 เดือน/ปี : 06/2538-00/0000
   ชื่อบทความ : Type of medium and cytokinins in relation with purple leaf and callus formation of mangosteen.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songkhlanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 121-127 เดือน/ปี : 06/2538-00/0000
   ชื่อบทความ : Plantlet formation from leaf-derived embryogenic callus of mangosteen
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songkhlaanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 129-135 เดือน/ปี : 06/2538-00/0000
   ชื่อบทความ : Identification of rubber callus resistance to culture filtrate of Phytophthora spp.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songkhlanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 00/2538-00/0000
   ชื่อบทความ : Screening of rubber callus resistance to phytophthora leaf fall agent.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songkhlanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-15 เดือน/ปี : 00/2538-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Transcriptome analysis and aerenchyma formation under waterlogging stress in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) roots (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sunya Nuanlaong, Suwit Wuthisuthimathavee1, Maruay Mekanawakul and Potjamarn Suraninpong
   ชื่อการประชุม : International Association for Plant Biotechnology Congress
   สถานที่ประชุม : Convention Centre Dublin
   ประเทศ : ไอร์แลนด์ เมื่อ 19/08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Oryzalin induction and identification of mutant genes in Anthurium using differential display RT-PCR (DDRT-PCR) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suphansiri Pohsap, Suwit Wuthisuthimethavee and Potjamarn Suraninpong
   ชื่อการประชุม : International Conference on Applied Sciences
   สถานที่ประชุม : Sapporo Convention Center เมือง Hokkaido ประเทศ ญี่ปุ่น
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 19/01/2560
   ชื่อบทความ : Molecular markers development specific for drought tolerance in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Maneerat Songkesornchart, Suwit Wuthisuthimethavee and Potjamarn Suraninpong
   ชื่อการประชุม : The 4th International Symposium on Molecular Markers in Horticulture
   สถานที่ประชุม : Napier War Memorial Conference Centre เมือง Napier ประเทศ New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 07/03/2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการแสดงออกของยีน Alcohol dehydrogenase (ADH) ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาวะน้ำท่วมขัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กายศรารัตน์ ดวงขวัญ สัญญา นวลละออง และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงาน ทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยีการเกษตร : The 4th Reginal Undergraduate Conference on Agricuttral Science and Technology (RUCA IV)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : การจำแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเงาะในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)
    Identification of genetic relationship of Thailand’s rambutan by using Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณีรัตน์ ส่งเกสรชาติ นาตยา ดำอำไพ สุวิทย์ สุทธิเมธาวี และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การตอบสนองของรัศมีทรงพุ่ม ปริมาณคลอโรฟิลล์ น้ำตาล และแป้งของต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาวะงดการให้น้ำ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกวลี สังข์ทอง และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 : The 3rd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (RUCA III)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาวะงดให้น้ำต่ออัตราการคลี่บานของใบอ่อน จำนวนปากใบ และเซลล์ปากใบ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุมารินทร์ ทองแท้ และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 : The 3rd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciecne and Tecnology (RUCA III)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
   ชื่อการประชุม : เสนอผลงานวิจัยในรอบ 5 เดือน ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโโยเร่งด่วน กลุ่มปาล์มน้ำมัน
   สถานที่ประชุม : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อสภาพน้ำท่วมในปาล์มน้ำมัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่นำ้มันปาล์ม
   สถานที่ประชุม : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาวงค์วานวิวัฒนาการของไม้ในสกุล Nepenthes ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอจาก internal transcribed spacer nuclear ribosomal DNA
    Phylogenic analysis of Nepenthes in Thailand by using internal transcribed spacer nuclear ribosomal DNAsequences (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สัญญา นวลละออง สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
   สถานที่ประชุม : โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/11/2559
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวสยพันธุ์ Angel โดยใช้สารออริซาลิน
    Improvement of anthurium cv. Angel by using oryzalin (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
   สถานที่ประชุม : โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลของรังสีแกมมาต่อพัฒนาการของยอดหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ
    Effect of gamma irradiation on shoot development of Authurium andreanum (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ชยันต์ ยอดธรรมรัตน์ และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการเกษตร ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหานลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศกดิ์ จ.ชุมพร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2558
   ชื่อบทความ : ผลของปริมาณน้ำตาลต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆ
    Effect of sugar contents on seed germination of Papphiopedilum spp. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธีรยุทธ เหล้หวัน1 และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2558
   ชื่อบทความ : อิทธิพลของสาร EMS ต่อความมีชีวิตรอดของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง
    Effect of EMS on Nepenthes mirabilis’s seed survival (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ภานุพงศ์ รัญดร และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศกดิ์ จ.ชุมพร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2558
   ชื่อบทความ : Behavior of Nutrient Uptake by Pummelo Growing on Salt Marsh Soil (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hien Huu NGUYEN, Somsak MANEEPONG and Potjamarn SURANILPONG
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
   ชื่อบทความ : Behavior of Nutrient Uptake by Pummelo Growing on Salt Marsh Soil (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hien Huu NGUYEN, Somsak MANEEPONG and Potjamarn SURANILPONG
   ชื่อการประชุม : 2nd International Symposium on Agricultural Technology
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ไม่มี
    Identification of gene associated with drought tolerance in oil palm by DDRT-PCR (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Potjamarn Suraninpong, Sunya Nuanlaong, and Suwit Wuthisuthimethavee
   ชื่อการประชุม : International Oil Palm Conference (IOPC) : Green Palm Oil for Food Security and Renewable Energy
   สถานที่ประชุม : Bali Nusa Dua Convention Center, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 16/06/2557
   ชื่อบทความ : ผลของ Benzyladenine และ Thidiazuron ต่อการเพิ่มปริมาณยอดกล้วยงาช้างในสภาพปลอดเชื้อ
    Effect of Benzyladenine and Thidiazuron on multiple shoot induction in “Kluai Chang” in vitro (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พัชนันท์ เย็นใส และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 : 13th National Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซนธาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2557
   ชื่อบทความ : Identification of gene response to drought in oil palm by DDRT-PCR (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sunya Nuanlaong,Potjamarn Suraninpong and Suwit Wutthisuthimethavee
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak REsearch National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Development of molecular marker controlling drought tolerance in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : POTJAMARN SURANINPONG, Maneerat Songkesornchart, Suwit Wutthisutimetawee
   ชื่อการประชุม : International Association of Plant Biotechnology Congress
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Austalia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 10/08/2557
   ชื่อบทความ : การผลิตหน้าวัวสายพันธุ์แคระโดยการเพิ่มชุดโครโมโซมและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
    The production of dwarf anthurium using chromosome doubling and tissue culture (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์ 1 และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อสภาวะขาดในปาล์มน้ำมัน
    Physiological response under water deficit in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สัญญา นวลละออง พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
   ชื่อการประชุม : พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12 : พืชสวนสู่ AEC ภายใต้สภาวะโลกร้อน : The 12th National Horticultral Congress : Horticulture Toward AEC Under Climate Changes
   สถานที่ประชุม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
   ชื่อบทความ : อิทธิพลของสาร BA และ TDZ ต่อการชักนำยอดรวมของต้นปูเล่
    Effects of BA and TDZ on multiple shoot induction in Brassica oleraece (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และสิริพร สนสารี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมัน
    Development of molecular markers for detection of drought telerance i oil palm (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มณีรัตน์ ส่งเกษรชาติ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Classification of Nepenthes species in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Suraninpong, S. Nuanlaong and S. Wuthisuthimethavee
   ชื่อการประชุม : Molecular Markers in Horticulture Symposium 2013
   สถานที่ประชุม : Riva del Garda, เมืองTrento ประเทศ Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 25/09/2556
   ชื่อบทความ : Mutation induction of Anthurium andreanum using gamma radiation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Potjamarn Suraninpong and Suwit Wuthisuthimethavee
   ชื่อการประชุม : ไม่มี : The 8th International Symposium on In Vitro Culture & Horticultural breeding
   สถานที่ประชุม : เมือง Coimbra ประเทศ Portugal
   ประเทศ : โปรตุเกส เมื่อ 02/06/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในต้นผีเสื้อราตรีโดยการฉายรังสีแกมมา
    Mutational Induction in Oxalis Triangularis by Gamma Irradiation (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สัญญา นวลละออง และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/02/2555
   ชื่อบทความ : Acute effect of gamma radiation on stable characteristics of Spathoglottis plicata Blume (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pimonrat P., Suraninpong P. and Wuthisuthimethavee S.
   ชื่อการประชุม : 24th International Eucarpia Symposium Scetion Ornamentals "Oranamental Breeding Wordwide"
   สถานที่ประชุม : Warsaw, Polan
   ประเทศ : โปแลนด์ เมื่อ 02/09/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ผลของระยะเวลาการบ่มเชื้อ Agrobacterium tumefaciens ต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่ต้นผีเสื้อราตรี (Oxalis triangularis)
    Effect of Agrobacterium tumefaciens inoculation time on efficiency of gene transformation in Oxalis triangularis (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และกรรณิกา ทองขาว
   ชื่อการประชุม : พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : โรโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/05/2554
   ชื่อบทความ : ผลของอินทรีย์สารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อพัฒนาการของโปรโตคอร์มกล้วยไม้หวายมาดามปอมปาดัวร์
    Effect of organic additives and growth regulators on development of Dendrobium pompadour protocorm (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และ วันวิสาข์ ชัยหาญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อมและกึ่งร้อนครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหอการค้า
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/07/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : วัสดุปลูกที่เหมาะสมและประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์ในการควบคุมโรคเน่า ในหน้าวัวที่ปลูกเป็นพืชร่วในสวนยางพารา
    Suitable of plant material and efficiency of Tricoderma spp. for control of leaf rot in anthurium growing in rubber plantation (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2553
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ข่อนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2553
   ชื่อบทความ : ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน
    Factors effecting on gene transfer in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สุภาวดี ถาวโร และสมปอง เตชะโต
   ชื่อการประชุม : ความท้าทายของนักปรับปรุงพันธุ์พืชภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กทม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/12/2553
   ชื่อบทความ : Intercropping of Anthurium sp in rubber tree (Hevea brasiliensis) plantation in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Potjamarn Suraninpong and Ratree Nittayadaiepat
   ชื่อการประชุม : ประชุม ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010 ในหัวข้อเรื่อง Agricultural Adaptation in Response to Climate Change
   สถานที่ประชุม : Inna Grand Bali Beach Hotel Denpasar, Sanur, Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 14/11/2553
   ชื่อบทความ : Different morphological characters of Spathoglottis plicata induced by gamma irradiation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pimpan Pimonrat, Potjamarn Suraninpong and Suwit Wuthisuthimethavee
   ชื่อการประชุม : ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010 ในหัวข้อเรื่อง Agricultural Adaptation in Response to Climate Change
   สถานที่ประชุม : Inna Grand Bali Beach Hotel Denpasar Bali เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 14/11/2553
   ชื่อบทความ : Effect of Oryzalin on mutant induction of Spathoglottis plicata Blume var. alba in vitro (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Usa Petbanna and Potjamarn Suraninpong
   ชื่อการประชุม : The International Society for Southeast Asia Agricultural Science (ISSAAS) ในหัวข้อเรื่อง Agricultural Adaptation in Response to Climate Change
   สถานที่ประชุม : Inna Grand Bali Beach Hotel Denpasar Bali เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 14/11/2553
   ชื่อบทความ : ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน
    Factors effecting on gene transfer in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สุภาวดี ถาวโร และสมปอง เตชะโต
   ชื่อการประชุม : สมาคมปรับปรุงพันธุ์พืช
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/12/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินใบหมากโดยใช้สารโคลชิซิน
    Mutation induction In vitro of Spathoglottis plicata Blume var. alba using colchicine (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th national Horticultural Congress
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2552
   ชื่อบทความ : การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้ดินใบหมากโดยการฉายรังสีแกมมา
    Mutation Induction in Spathoglottis plicata Blume var. alba using Gamma Irradiation (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีจัดการภูมิปัญญาและองค์ความรู้การปลูกและตำรับยากัญชา
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบชิงชนะเลิศ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบชิงชนะเลิศ)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบชิงชนะเลิศ)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค้นพบหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ใหม่ของโลก
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบภูมิภาค)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์และการบริการให้คำปรึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาเรื่องการขยายพันธุ์พืช
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปากพนัง รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 5
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบภูมิภาค ภาคใต้ (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 พิธีมอบทุน (จัดค่ายวิทยาศาสตร์และมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การขยายพันธุ์ขิงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นพันธุ์เชิงการค้า
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รอ806002
 • ชื่อโครงการ : การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการและจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • ประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอ. เรื่อง การขยายพันธุ์กระพ้อและการเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลอง
 • ประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอ. เรื่อง การศึกษาความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจุกในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 • ประเมินโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคใต้ของประเทศไทย มอใสุราษฎร์ธานี พัฒนานักวิจัย
 • ประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย 6 เดือน เรื่อง การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโโยเครื่องหมาย RAPD และ ISSR
 • ให้บริการคำปรึกษาโครงการ ITAP บริษัท CPI Agrotech เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ในแปลง การคัดเลือกต้นพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงและลดการติดเชื้อของเมล็ดและต้นกล้า
 • ตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการของวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การขยายพันธุ์ว่านค้างคาวดำในสภาพปลอดเชื้อ
 • ตรวจแก้ไขบทความเรื่อง QTL mapping of pericarp thickness in immature and mature stages in Thai tropical sweet corn (Zea mays var. saccharata) ในวารสาร CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
 • ประเมินบทความในงาน RUCA เรื่อง การศึกษาผลของอาหารเลี้ยงต่อวงจรชีวิตของเหาหนังสือ Liposcelis entomophila
 • ประเมินบทคัดย่องาน RUCA เรื่อง การใช้กากสลัดจ์ปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมสำหรับเพาะเห็ดหูหนู
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

Fatal error: Call to undefined function: facadcomtype() in H:\AppServ\www\des\html\source\DESAboutPersonallist_.php on line 1137
  พ.ศ.2551