:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. จิราพร  เจริญพูล
   Dr. Jiraporn Jaroenpool
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2682, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2682, 2602-4
   E - mail  jjirapor@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาภูมิคุ้มกัน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา : ไวรัสวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/06/2545
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/06/2545 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Aberrant neutrophil function among heavy amokers and Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients.
   ผู้เขียน : Jaroenpool J, Pattanapanyasat K, Noonin N, Prachongsai I.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific journal of allergy and immunology
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 278-283 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Immunomodulatory Effect of Cassia tora Linn. Extract on Phagocytic Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jiraporn JAROENPOOL* Gluaymai SRIWILAI, Kieattisak SUKKIRD and Saengrawee PHONPHOMUANG
   ชื่อการประชุม : “International Conference on Biomedical Sciences - ICBMS 2018
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The elevation of neutrophillic ROS production among heavy smoking profile miners in Nakhon Si Thammarat province : the integration of medical technology and occupational safety. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai, Uraiwan Madardam and Jiraporn Jaroenpool
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 : Health and Well Being in the 21st Century
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเที่ยน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/05/2559
   ชื่อบทความ : Anemia in elderly can be improved by health promotion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jiraporn Jaroenpool, Rewwadee Petsirasan, Naiyana Noonin
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 : the 40th Annual Conference of Medical Technologists of Thailand (ACMTT) in conjunction with the 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Comparison of CD4 T lymphocyte in Paraformaldehyde-based Fixation and WU-Met CD4 QC© Preparation Prototype (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai, Jiraporn Jaroenpool,Egarit Noulsri,Kovit pattanapanyasat
   ชื่อการประชุม : The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress
   สถานที่ประชุม : The S31 Sukhumvit Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/02/2557
   ชื่อบทความ : Comparison of Leukocytic Parameters as Early Markers Prediction of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai*, Laddawan Rattanaburia, Montira Arunjita, Wiracha Tohleea, Naiyana Noonin, Jiraporn Jaroenpool
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Plasmacytoid dendritic cell (pDC) maturation decreased in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : “International Medical Sciences Conference 2014: Translational Research from Molecular Basis to Health Care
   ชื่อการประชุม : “International Medical Sciences Conference 2014: Translational Research from Molecular Basis to Health Care
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพูลแมน จ. ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/07/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Establishment of an Inflamed Intestinal Mucosa Model in Vitro (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mayura Somchit, Nantawan Utaipan, Jiraporn Jaroenpool, Poonsit Hiransai, Voranunt Suphiphat, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ด้ายวิทยาศาสตร์การแทพย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : MT ป้องกันพยาธิและตรวจโคลิฟอร์มในน้ำบริโภค (โรงเรียนวัดสวนหมาก)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ประสบการณ์การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถาบันอุดมศึกษา
   ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเรื่องเล่า
   จาก : สอจร. สสส.
   เมื่อ : 22/02/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.จิราพร  เจริญพูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2557
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 11237 - น้ำยารักษาสภาพเซลล์ซีดีโฟร์ ทีลิมโฟไซต์ วูเม็ทซีดีโฟร์ คิวซี (WU-Met CD4QC)
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 05/02/2557 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายอิศรา  ประจงไสย,  ศ.ดร.โกวิท  พัฒนาปัญญาสัตย์,  ดร.จิราพร  เจริญพูล,  ดร.เอกฤทธิ์  นวลศรี
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)