:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. สมใจ  หนูผึ้ง
   Asst.Prof. Somjai Nupueng
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2224, 0-7567-2201
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2224, 2201
   E - mail  psomjai@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์เกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์เกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/06/2545
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/12/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐญศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การผลิตทางการเกษตร
  สาขาความสนใจ
  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การผลิตทางการเกษตร
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ปีการเพาะปลูก 2548/2548
   An Analysis on Economics Efficiency of Rice Production in Pak Phanang Basin Region, 2004/2005 Crop Year

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Journal of Humanities and Social Sciences
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2550 หน้า : 104-117 เดือน/ปี : 01/2550-12/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มระบบมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย
    The factors influencing the decision by smallholder farmers to adopt sustainable oil palm through certification system (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สมใจ หนูผึ้ง และ ฮุสเซน นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกปาล์มนํ้ามันผ่านระบบมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมใจ หนูผึ้ง และ ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 9 นำเสนอร่างประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 8 นำเสนอร่างยุทธศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 7 นักการเมืองและงานนักบริหารท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 6 ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีฯ ก่อน พ.ศ.2475
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทางวัฒนธรรม การกวนข้าวยาโควันเพ็ญเดือนสาม
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 5 เรื่อง เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มชุมชนวัดท้าวโคตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 4 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักการเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 3 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มข้าราชการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 2 เรื่องยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 1 เรื่องนำเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การจัดทำข้อสอบ
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผนและประเมินผล
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)