:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ปานแก้วตา  ลัคนาวานิช
   Dr. Pankeawta Lakkanawanit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2239, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2239, 2201,2224
   E - mail  lpankaew@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  Universiti Utara Malaysia
  ประเทศ  มาเลเซีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2556
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2543
 
  วุฒิการศึกษา  บัญชีมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/05/2545
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตร  หลักสูตรบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/05/2545 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้แนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อศึกษาต้นทุน การปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Application of Concept of Activity-Based Costing (ABC) in Oil Palm Plantation Costing in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และ ปานแก้วตา ลัคนาวานิช*
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 54-73 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : ทักษะทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
   Financial Literacy of Native Rice Farmers in Pak Panang Basin

   ผู้เขียน : ปานแก้วตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ*
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 111-129 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการหนีภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย
   ผู้เขียน : ปานแก้วตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย์ ดึงไตรภพย์
   แหล่งตีพิมพ์ : : Veridian E-Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับภาวะการได้งานทำของบัญชีบัณฑิตในหลักสูตรสหกิจศึกษา 3 ภาคการศึกษา
   The Relationship between Cooperative Education Performance Evaluation and Employment Status of Accounting Graduates in Three-Semester Cooperation Education Curriculum

   ผู้เขียน : รัชดา สุวรรณเกิด ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สุวัจนา ธรรมโชติ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ อลิศรา สระโมฬี สายพิชญ์ สัจจวิเศษ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ ลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการหนีภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย
    Opinions of Participants at RD Go Campus Workshop on Tax Evasion (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปานแก้วตา ลัคนาวานิช* และ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมการสอนทำบัญชีประจำวัน ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนวัดพระอาสน์ และ โรงเรียนบ้านสะพานหัน
    ชื่อกิจกรรม : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมการสอนทำบัญชีประจำวัน ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนวัดพระอาสน์ และ โรงเรียนบ้านสะพานหัน
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม การสอนทำบัญชีประจำวัน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาหลักสูตร ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : Update ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)