:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. นภารัตน์  ชูเกิด
   Dr. Naparat Chookead
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2271, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2271, 2206-7
   E - mail  jnaparat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีทางการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีทางการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/09/2545
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/09/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/09/2545 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  Educational Technology; Instruction Design; e-Learning; Web-Based Instruction; CAI; Technology Acceptance Model; Student Engagement; Designing and Publishing
  สาขาความสนใจ
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  Digital Media; e-Learning; Web-Based Instruction; Designing and Publishing
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : นิศาชล พรหมเกิด, จิราวัฒน์ เพชรชู และนภารัตน์ ชูเกิด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 38-46 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การเรียนการสอนโดยอาศัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนแบบคอนสตรัคติวิสต์
   ผู้เขียน : ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล, นภารัตน์ ชูเกิด และอมรัตน์ ชีวังกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสารสนเทศ
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 53-64 เดือน/ปี : 07/2551-12/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ชูศักดิ์ บุญศรีสอาด, วรพล หลังโส๊ะ, และนภารัตน์ ชูเกิด. (2561). การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ e-Learning สำหรับรายวิชา DIM-364 Web Design for Information Works. การประชุมระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 12, 27-29 พฤษภาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 877-893.
    The Designing of Active Learning Activities for Enhance e-Learning for DIM-364 Web Design for Information Works Course. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ชูศักดิ์ บุญศรีสอาด, วรพล หลังโส๊ะ, และนภารัตน์ ชูเกิด
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : จ.ตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว และระบบสนับสนุนการดำเนิชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช : การพัฒนาสื่อ Motion Graphic เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว และระบบสนับสนุนการดำเนิชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช : การพัฒนาสื่อ Motion Graphic เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • Review บทความ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ และจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น
  พ.ศ.2561
 • - ประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่กำหนด - บันทึกข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ - นำเสนอผลการประเมินต่อคณาจารย์ในที่ประชุม - จัดทำรายงานสรุปผล
 • - บรรยายให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำแฟ้มสะสมงานแบบปกติและแบบอิเล็กทรอนิกส์ - แนะนำโปรแกรมสำหรับการพัฒนา e-PortFolio
 • - บรรยายเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำแฟ้มสะสมงาน - สอนปฏิบัติการสร้าง e-PortFolio ด้วย google site
 • - บรรยายเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำแฟ้มสะสมงาน - สอนปฏิบัติการสร้าง e-PortFolio ด้วย google site
 • - บรรยายเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำแฟ้มสะสมงาน - สอนปฏิบัติการสร้าง e-PortFolio ด้วย google site
 • - บรรยายหลักเกณฑ์การเตรียมข้อมูลทำแฟ้มสะสมงาน - แนะนำโปรแกรมสำหรับการทำ e-PortFolio
 • - บรรยายการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาผู้นำเยาวชนผู้นำในยุค Thailand 4.0
 • - ร่วมประชุมเพื่อกำหนดประเด็นในการพัฒนาศักยภาพ - ประชุมเพื่อกำหนดประเด็นในการจัดอบรมการสร้าง e-Learning - วางแผนกำหนดการอบรม - ร่วมเป็นวิทยากรอบรม
 • - ร่วมประชุมกำหนดแผนการอบรม - บรรยายหัวข้อ Learning Theories - ช่วยคณะทำงานในการจัดอบรมหัวข้ออื่นๆ
 • - ร่วมประชุมกำหนดแผนการอบรม - บรรยายหัวข้อ Learning Theories - ช่วยคณะทำงานในการจัดอบรมหัวข้ออื่นๆ
 • ประธาน - ควบคุมเวลา - ดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมฟังซักถาม - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยที่นำเสนอ - สรุปการนำเสนอ
 • อ่านบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในงาน การประชมุวชิาการระดบัชาติการเรียนรู้เชงิรุก “Active Learning ตอบโจทย ์Thailand 4.0 อย่างไร” 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ตรวจเครื่องมือวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู
  พ.ศ.2558
 • 1.ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำอธิบายรายวิชากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบ 3.ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ R2D2
 • -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ใน มวล. - นำชมพื้นที่การศึกษาภายใน มวล. เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการการจัดการสารสนเทศ ห้องสตูดิโอ - พาอาจารย์เข้าร่วมบรรยายและสาธิตการผลิตสื่อแอนิเมชันของหลักสูตร MTA - นำชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - เข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปินสีแผ่นดิน - เข้าร่วมสังเกตการณ์ในชั่วโมงสอนประจำวิชาต่างๆ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนและการทำ มคอ.3 ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การออกแบบเว็บไซต์
 • ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจำนวน 3 ชุด คือ - แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สำหรับสอบถามผู้สอน - แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สำหรับสอบถามผู้ปกครอง - แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สำหรับสอบถามนักเรียนนักศึกษา
 • -วิทยากรพูดเกี่ยวกับการนำสื่อมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์
  พ.ศ.2557
 • - ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย - ตรวจสอบสื่อ ชุดกิจกรรมการสอนวิชาห้องสมุดเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อของเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 • -ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง - ประเมินผลของรายงานวิจัย
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)