:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ปนัดดา  พิบูลย์
   Dr. Panatda Pibul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2189, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2189, 2105 2113
   E - mail  ppanatda@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  18/11/2545
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/11/2545 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  -
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้และไกลโรงโม่หิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Risk Assessment of PM10 Exposure of Stone Crushing Plant Nearby and Further Communities in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : ศิริอุมา เจาะจิตต์*, ปนัดดา พิบูลย์, น้ำเพชร หมื่นราช อโณทัย เกื้อกูล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ปนัดดา พิบูลย์, ศิริอุมา เจาะจิตต์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 20 หน้า : XX เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว และปริมาณ สารกำจดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   A Comparison of Knowledge, Attitudes, and Practices of Rice Farmers and Levels of Pesticide Residues in the Environment in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร ส.ด. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 37 หน้า : 10 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
   Evaluation of mutagen and heavy metal in communal health products

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 3 หน้า : 96 เดือน/ปี : 07/2552-09/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     Environmental Sanitation and Water Quality System of Drinking Water Vending Machine in Surat Thani City Municipality Surat Thani Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รัตนา ขิกขำ, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ศิริอุมา เจาะจิตต์, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, จิรา คงปราณ, ปนัดดา พิบูลย์, วีระพงษ์ เลิศรัตนเทวี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ปนัดดา พิบูลย์ อดิศักดิ์ หวานใจ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
   ชื่อบทความ : Lead Contamination in Household Surface Dust in a Fishing Community (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Udomratana Vattanasit, Supabhorn Yimthiang, Siriuma Jawjit, Panatda Pibul, and Jira Kongpran
   ชื่อการประชุม : The 8th Princess Chulabhorn International Science Congress
   สถานที่ประชุม : Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/11/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
      ชื่อกิจกรรม : ตอน การกำจัดขยะและดูแลสุขภาพชุมชน
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559
   ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศ อันดับ2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยปีชระเภท Oral ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมสูงวัย"
   จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   เมื่อ : 16/12/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์,  นายอดิศักดิ์  หวานใจ,  ดร.ปนัดดา  พิบูลย์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)