:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ภิรมล  รักเถาว์
   Mrs. Piramol Raktaow
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3249, 0-7567-3248
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3249, 3248
   E - mail  tpiramol@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การเงิน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  25/11/2545
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/11/2545 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)