:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ออนอุไร  แก้วอุดม
   Mrs. Onourai Kaewoudom
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2451, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2451, 2206-7
   E - mail  bonourai@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คอมพิวเตอร์ศึกษา
  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏยะลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/12/2545
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานคณบดี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2550 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)